N Bắc


www.gio-o.com

Foreign Perspectives
on Vietnamese History

Ngô BắcNgô Bắc is the pen name of Ngô Ngọc Trung, a graduate of the National Institute of Administration, and Law School, Sai Gon University (1972).
As a research specialist at the Indochina Archives of the Institute of East Asian Studies at UC-Berkeley during the 1990s, he conducted research on a variety of Vietnamese issues, such as the infrastructure of transportation & communication networks, fisheries and seafood products, the export potential of Vietnamese industrial trees, issues of technological transfer, and US-VIietnam relations. Etc.
He is also a contributor to the Encyclopedia of the Vietnam War, A Political, Social, and Military History, published by ABC – CLIO, Inc (1998).

Foreign Perspectives on Vietnamese History is collected, translated and commented by Ngô Bắc


tranh: Hà Cẩm Tâm

Sử Việt Nhìn Từ Bên Ngoài ...

Ngô Bắc dịch và phụ chú


Ngô Bắc là bút hiệu của Ngô Ngọc Trung
Tốt nghiệp Học Viện Quốc Gia Hành Chánh,
và đại học Luật Khoa Sài Gòn, 1972

Với tư cách là chuyên viên nghiên cứu tại
Văn Khố Đông Dương (Indochina Archives),
của viện Institute For East Asian Studies, UC Berkeley,
trong suốt thập niên 1990, ông đã thực hiện nhiều
công trình nghiên cứu về Việt Nam như
Hạ Tầng Cơ Sở Của Giao Thông Và Viễn Thông Việt Nam,
Ngư Nghiệp Và Thủy Hải Sản Việt Nam,
Triển Vọng Xuất Cảng Các Loại Cây Kỹ Nghệ Của Việt Nam,
Vấn Đề Chuyển Giao Công Nghệ, Giáo Dục Việt Nam,
Bang Giao Hoa Kỳ - Việt Nam ...

Ông cũng là một trong những người tham gia việc biên soạn
bộ Bách Khoa Tự Điển Encyclopedia of the Vietnam War,
A Political, Social, And Military History,

do nhà xuất bản ABC - CLIO, Inc phát hành năm 1998 
I. VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI:

Việt Nam & Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc

   

Jeffrey G. Barlow
NGƯỜI CHOANG, CÁC DÂN TỘC ÍT NGƯỜI VÙNG
BIÊN GIỚI VIỆT-HOA TRONG TRIỀU ĐẠI NHÀ TỐNG

Nguồn: The Zhuang Minority Peoples Of The Sino-Vienamese Frontier In The Song Period.

   

Jean-Pascal Bassino
PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẠI
VIỆT NAM, NHẬT BẢN, HÀN QUỐC VÀ ĐÀI LOAN,
1900-1945:
Hội Tụ và Phân Kỳ
Tại Vùng Ngoại Vi Trung Hoa

Nguồn: Economic Development in Vietnam, Japan, Korea and Taiwan, 1900-1945;
Convergence and Disvergence in the Chinese Periphery

   

Hok Lam Chan
TỴ NẠN TRUNG HOA TẠI AN NAM VÀ XỨ CHÀM CUỐI THỜI NHÀ TỐNG
Nguồn: Chinese Refugees In Annam And Champa At The End Of The Sung Dynasty

   

Cơ Quan Tình Báo Trung Ương Hoa Kỳ CIA
TIÊN ĐOÁN SỰ RẠN NỨT GIỮA TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM
Nguồn: (b)(3)(c), Forecasting The Sino-Vietnamese Split, Studies In Intelligence, Volume 30, Issue; Winter, 1986, các trang 67-72

   

Congressional Research Service Congressional Research Service
Sự Cải Tạo Đất Đai Của Trung Quốc Tại Biển Nam Trung Hoa: Các Hàm Ý Và Các Sự Lựa Chọn Chính Sách
Nguồn: Congressional Research Service, Chinese Land Reclamation in the South China Sea: Implications and Policy Options, 7-5700, www.crs.gov, R44072, June 18, 2015, Washington, D.C.

   

M. Cougghlin
VIỆT NAM DƯỚI BÓNG TRUNG HOA
Nguồn: M. Coughlin, Vietnam: In China’s Shadow, Journal of Southeast Asian Histories, Volume 8, No. 2, September 1967.

   

Sun Dreyer
VIỆC NÀY DẪN DẮT VIỆC KIA:
VÒNG XOÁY TRÔN ỐC SỰ VẤN ĐỀ VÀ
CHIẾN TRANH TRUNG QUỐC – VIỆT NAM (2010)

One Issue Leads to Another: Issue Spirals and the Sino-Vietnamese War (2010)

   

C.P. FitzGerald

Loạt bài với chủ đề SỰ BÀNH TRƯỚNG CỦA TRUNG HOA XUỐNG PHƯƠNG NAM
THE SOUTHERN EXPANSION OF THE CHIENESE PEOPLE
của tác giả C. P. FitzGerald:

     1. Sự Bành Trướng Trên Đất Liền Của Trung Hoa: Trường Hợp Vân Nam
Nguồn: C. P. FitzGerald, The Southern Expansion of the Chinese People,
New York & Washington: Preager Publishers, 1972.
(Chapter Three: Chinese Expansion By Land: Yunnan, các trang 39-59)

 2. Trung Hoa Thôn Tính Vân Nam.
(Chapter Four: The Chinese Conquest of Yunnan, các trang 60-78.)

     3. Sự Bành Trướng Trên Đất Liền Của Trung Hoa: Trường Hợp Việt Nam
(Chapter Two: Chinese Expansion By Land: Vietnam, các trang 19-38,)

     4. Các Viễn Ảnh Về Sự Bành Trướng Xuống Phương Nam Của Trung Hoa.
(Chapter 11: The Prospects For China‘s Southern Expansion, các trang 206-216. )

 

Stewart Gordon
BẢO VẬT VÀ HIỆP ƯỚC
Mã Hoan, 1413 – 1431 sau Công Nguyên

Nguồn: Stewart Gordon, Chapter 7: Treasure and Treaty, Ma Huan, 1413-1431 CE, các trang 117-135, trong quyển When Asia Was The World, Traveling Merchants, Scholars, Warriors, and Monks Who Created The “Riches of The East”, xuất bản bởi Da Capo Press: Philadelphia, PA.: 2008..

   

Takashi Inoguchi
SỰ CAN THIỆP CỦA TRUNG HOA
TẠI VIỆT NAM VÀ
KẾT CUỘC CỦA NÓ (1786-1802):
MỘT SỰ TÁI KHẢO SÁT TRẬT TỰ THẾ GIỚI
VÙNG ĐÔNG Á TRONG LỊCH SỬ Ngô Bắc dịch

Nguồn: Takashi Inoguchi, China’s Intervention in Vietnam and Its Aftermath (1786-1802): A Re-examination of the Historical East Asian World Order, Journal of Institute of International Relations, English Series No. 52, Japan, các trang 361-403.

   

Sun Laichen
SỰ CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT QUÂN SỰ TỪ NHÀ MINH, TRUNG HOA VÀ
SỰ VƯƠN LÊN CỦA VÙNG LỤC ĐỊA PHÍA BẮC ĐÔNG NAM Á (vào khoảng 1390-1527)

Nguồn: Sun Laichen, Military Technology Transfers From Ming China and The Emergence Of Northern Mainland Southeast Asia (c. 1390-1527), Journal of Southeast Asian Studies, 34.3 (Oct. 2003), từ trang 495

   

Alain G Marsot
CỘNG ĐỒNG NGƯỜI HOA TẠI VIỆT NAM DƯỚI THỜI PHÁP THUỘC
Nguồn: Alain G. Marsot, The Chinese Community in Vietnam Under The French, do nhà xuất bản The Edwin Mellen Press ấn hành tại San Francisco, 1993, phần Dẫn Nhập, các trang 1-14; phần Kết Luận, các trang 167-181.

   

Jean Michaud
TỪ TÂY NAM TRUNG HOA
XUỐNG MIỀN THƯỢNG ĐÔNG DƯƠNG:
TỔNG QUAN VỀ CÁC CUỘC DI CƯ
CỦA NGƯỜI HMONG (MÈO)

Nguồn: Jean Michaud, From Southwest China into Upper Indochina: an Overview of Hmong (Miao) Migrations, Asia Pacific Viewpoint, Vol. 38, No. 2, August 1997, các trang 119-130.

   

Hideo Murakami
“VIỆT NAM” VÀ VẤN ĐỀ XÂM LƯỢC CỦA TRUNG HOA
Nguồn: Hideo Murarami, “VIET NAM” AND THE QUESTION OF CHINESE AGGRESSION, Journal of Southeast Asian Histories, Vol. 7, no. 2, September 1966, các trang 11-26.

   

Dian H. Murray
CÁC ẢNH HƯỞNG CỦA
PHONG TRÀO KHỞI NGHĨA TÂY SƠN TRÊN
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HẢI TẶC TRUNG HOA

Nguồn: Dian H. Murray, Pirates of The South China Coast, 1790-1810, Chapter 3: The Effects of The Vietnam Rebellion, Stanford, CA.: Stanford University Press, 1987, các trang 33-56.

   

Dian H. Murray
HẢI TẶC TRUNG HOA
Nguồn: PIRATES – Terror on the High Seas from the Caribbean to the South China Sea, Chapter Ten: Chinese Pirates, consulting editor: David Cordingly; Atlanta: Turner Publishing, Inc, 1996.

   

Roderich Ptak
VỊNH BẮC VIỆT:
MỘT TIỂU ĐỊA TRUNG HẢI?

Nguồn: Roderich Ptak, “The Gulf of Tongking: A Mini-Mediterranean?”, The East Asian ‘Mediterraneán: Matitime Crossroads of Culture, Commerce and Human Migration, biên tập bởi Angela Schottenhammer, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2008, các trang 53-72.

   

Nalanda Roy
MỐI QUAN HỆ RỒNG-VOI
TẠI BIỂN NAM TRUNG HOA HỖN ĐỘN

Nguồn: Nalanda Roy, Dragon-Elephant Relationship In The South China Sea Imbroglio, Journal of Third World Studies, Vol. XXXII, No. 1, Spring 2015, các trang 181-197.

   

Masaya Shiraishi
VIỆT NAM PHỤC QUỐC QUÂN
VÀ CUỘC KHỞI NGHĨA NĂM 1940

Nguồn: Masaya Shiraishi, The Vietnamese Phục Quốc League and the 1940 Insurrection, November 2004.

   

WILHELM G. SOLHEIM II
NAM TRUNG HOA THỜI TIỀN SỬ:
THUỘC TRUNG HOA HAY
THUỘC ĐÔNG NAM Á?
Nguồn: Wilhelm G. Solheim II, Prehistoric South China, Chinese or Southeast Asian?, Computational Analyses of Asian & African Languages, Tokyo, No. 22, March 1984, các trang 13-19.

   

John K. Whitmore
“CÁC CON VOI CÓ THỂ
THỰC SỰ BƠI LỘI ĐƯỢC”:
Các Quan Điểm Trung Hoa Đương Đại
về Đại Việt Cuối Thời Nhà Lý
Nguồn: John Whitmore, “Elephants Can Actually Swim”: Contemtorary Chinese Views of Late Lý Đại Việt, trong quyển Southeast Asia in the 9th to 14th Centuries, biên tập bởi David G. Marr và A. C. Milner, giới thiệu bởi Wang Gungwu, Institute of Southeast Asian Studies: Singapore, 1986, bản in lại lần thứ nhất, 1990, các trang 117-137.

   

John K. Whitmore
TỪ HỌC THUẬT KINH ĐIỂN
ĐẾN TÍN NGƯỠNG KHỔNG HỌC
TẠI VIỆT NAM

Nguồn: John K. Whitmore, From Classical Scholarship To Confucian Belief In Vietnam, The Vietnam Forum, A Review of Vietnamese Culture and Society, No. 9, Winter-Spring 1987, Yale University, New Haven, CT., các trang 49-65.

   

John E. Wills, Jr.
ĐẠI THANH VÀ
CÁC LÂN QUỐC PHƯƠNG NAM, 1760-1829:
Các Khuynh Hướng Trường Kỳ Và
Sự Phục Hồi Từ Cuộc Khủng Hoảng

Nguồn: John E. Wills, Jr., Great Qing and Its Southern Neighbors, 1760-1829, © 2001 by the American Historical Association. Compiled by Debbie Ann Doyle. Format by Chris Hale.

   

Alexander Woodside.
TRẬT TỰ LÃNH THỔ VÀ
CÁC CĂNG THẲNG
TRONG CĂN CƯỚC TẬP THỂ
TẠI VÙNG Á CHÂU THEO KHỔNG HỌC:
TRUNG HOA, VIỆT NAM, HÀN QUỐC

Nguồn: Alexander Woodside, “Territorial Order and Collective-Identity Tensions In Confucian Asia: China, Vietnam, Korea”, Daedalus, Journal of The American Academy of Arts and Sciences, Cambridge, MA., 127 n.3 (Summer 1998), từ trang 191.

   

Brantly Womack
VIỆT NAM VÀ TRUNG HOA
TRONG THỜI ĐẠI BẤT ĐỊNH KINH TẾ (2009)

Nguồn: Brantly Womack, “Vietnam and China in an Era of Economic Uncertainty”, The Asia-Pacific Journal, Vol. 36-2-09, September 7, 2009.

   

Zhang Chi & Hsiao-chun Hung
SỰ XUẤT HIỆN CỦA NÔNG NGHIỆP
TẠI MIỀN NAM TRUNG HOA

Nguồn: Brian M. Fagan (University of California, Santa Barbara), World Prehistory, A Brief Introduction, Fifth Edition, Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 2002, trang 99.   

Chủ Đề:
CHIẾN TRANH TRUNG QUỐC – VIỆT NAM 1979

 

Ngô Bắc
MỘT SỐ TÀI LIỆU LIÊN QUAN CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI VIỆT-TRUNG THÁNG 2, 1979

   

1.Sun Dreyer
VIỆC NÀY DẪN DẮT VIỆC KIA:
VÒNG XOÁY TRÔN ỐC SỰ VẤN ĐỀ VÀ
CHIẾN TRANH TRUNG QUỐC – VIỆT NAM (1979)
One Issue Leads to Another: Issue Spirals and the Sino-Vietnamese War (1979)
.


2. Steven J. Hood,
BẮC KINH, HÀ NỘI, VÀ ĐÔNG DƯƠNG –
CÁC BƯỚC TIẾN TỚI SỰ ĐỤNG ĐỘ
(Beijing, Hanoi, and Indochina – Steps to the Clash,
trong quyển Dragons Entangled: Indochina and the China-Vietnam War, 1992.


3. Zhang Xiaoming,
ĐẶNG TIỂU BÌNH VÀ
QUYẾT ĐỊNH CỦA TRUNG QUỐC
ĐI ĐÊN CHIẾN TRANH
VỚI VIỆT NAM
(Deng Xiaoping and China’s Decision to Go to War with Vietnam),
Journal of Cold War Studies, Summer 2010, vol. 12, No. 3, 3-29.


4, Nicolas Khoo,
HỒI KẾT CUỘC CỦA
MỘT TÌNH HỮU NGHỊ BẤT KHẢ HỦY DIỆT:
Sự Tái Xuất Hiện Của Sô Viết và
Sự Chấm Dứt Liên Minh Trung Quốc – Việt Nam, 1975-1979
trong quyển Collateral Damage: Sino – Soviet Rivalry and the Termination
of The Sino – Vietnamese Alliance, Columbia University Press, 2011, 103-136.

 

5. Herbert S. Yee,
CUỘC CHIẾN TRANH
BIÊN GIỚI TRUNG QUỐC – VIỆT NAM:
CÁC ĐỘNG LỰC, CÁC TÍNH TOÁN VÀ
CÁC CHIẾN LƯỢC CỦA TRUNG CỘNG
trong quyển The Sino-Vietnamese Border War: China’s Motives,
Calculations and Strategies, China Report (xuất bản
tại New Delhi, India), Bộ 16, số 1, 1980, các trang 15-32.

 

6. Edward C. ODow’d,
CHIẾN DỊCH NĂM 1979
trong quyển Chinese Military Strategy In The Third Indochina War,
The Last Maoist War, Routledge: New York, 2007, Chapter 4: The 1979 Campaign,
các trang 45-73; Chapter 5: The Battle of Lang Son, February – March 1979,
các trang 74-88; Chapter 0: Conclusion: the legacy of an “incredible, shrinking war”,
các trang 159-166.

 

7.  Edward C. ODow’d,
TRẬN ĐÁNH LẠNG SƠN, THÁNG HAI – THÁNG BA 1979
trong quyển Chinese Military Strategy In The Third Indochina War,
The Last Maoist War, Routledge: New York, 2007, Chapter 4: The 1979 Campaign,
các trang 45-73; Chapter 5: The Battle of Lang Son, February – March 1979,
các trang 74-88; Chapter 0: Conclusion: the legacy of an “incredible, shrinking war”,
các trang 159-166.

 

8. Harlan W. Jenks,
CUỘC CHIẾN TRANH “TRỪNG PHẠT”
CỦA TRUNG QUỐC ĐÁNH VÀO VIỆT NAM:
MỘT SỰ LƯỢNG ĐỊNH VỀ QUÂN SỰ
(“China’s ‘Punitive’ War on Vietnam: A Military
Assessment”, Asian Survey 14, no. 8 (1979): 801-815.

 

9. Chen C. King,
CUỘC CHIẾN CỦA TRUNG QUỐC
ĐÁNH VIỆT NAM:
MỘT PHÂN TÍCH QUÂN SỰ
(“China’s War Against Vietnam: A Military Analysis”),
Journal of East Asian Affairs, no. 1 (1983): 233-63.
 

 

10. John M. Peppers, ,
CHIẾN LƯỢC TRONG XUNG ĐỘT CẤP VÙNG:
MỘT TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU
ĐIỂN HÌNH VỀ TRUNG QUỐC
TRONG CUỘC CHIẾN TRANH ĐÔNG DƯƠNG
LẦN THỨ BA NĂM 1979
(Strategy In Regional Conflict:
A Case Study of China In The Third Indochina Conflict of 1979),
U.S. Army War College, Carlisle Barracks, 2001.

 

11. Alexander Woodside
DÂN TỘC CHỦ NGHĨA VÀ
NẠN NGHÈO ĐÓI
TRONG SỰ TAN VỠ CÁC QUAN HỆ
TRUNG QUỐC – VIỆT NAM
Nationalism and poverty in the Breakdown
of Sino-Vie6namese Relations,
Pacific Affairs, Fall 1979,
các trang 381-409.

   

12. Dennis Duncanson

CHIẾN TRANH VIỆT NAM
CỦA TRUNG QUỐC:
CÁC ĐÒI HỎI CHIẾN LƯỢC CŨ VÀ MỚI
China’s Vietnam War:
new and old strategy imperatives,
The World Today, 35, số 6 (1979),
các trang 241-248.

 

13. James Mulvenon

CÁC GIỚI HẠN CỦA NGOẠI GIAO CƯỠNG HÀNH:
CUỘC CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI
TRUNG QUỐC – VIỆT NAM NĂM 1979
Limits of Coercive Diplomacy:
The 1979 Sino-Vietnamese Border War,
Journal of Northeast Asian Studies; Fall 95,
Vol. 14 Issue 3, các trang 68-88.

 

14. Andrew Scobell

NGOẠI GIAO CƯỠNG HÀNH NỬA VỜI:
CUỘC TẤN CÔNG NĂM 1979 CỦA TRUNG QUỐC 
ĐÁNH VIỆT NAM
“Explaining China’s Use of Force”,
China’s Use of Military Force Beyond the Great Wall and the Long March
Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2003
các trang 192-198.

 

15. Daniel Tretiak

CHIẾN TRANH VIỆT NAM CỦA TRUNG QUỐC
VÀ CÁC HẬU QUẢ CỦA NÓ
“China’s Vietnam War and Its Consequences,” The China Quarterly 80 (1979), các trang 740-67.

   

16. Bruce Burton

CÁC SỰ GIẢI THÍCH ĐỐI CHỌI
 VỀ CUỘC CHIẾN TRANH
 TRUNG QUỐC - VIỆT NAM NĂM 1979
“Contending explanations of the 1979 Sino – Vietnamese War”,
International Journal, Volume XXXIV, no. 4/Autumn 1979, các trang 699-722.

 

17. Ramesh Thakur

TỪ SỐNG CHUNG ĐẾN XUNG ĐỘT:
CÁC QUAN HỆ
HÀ NỘI – MẠC TƯ KHOA – BẮC KINH
VÀ CUỘC CHIẾN TRANH TRUNG – VIỆT
Coexistence to Conflict: Hanoi-Moscow-Pekings Relations and The China-Vietnam War,
The Australian Outlook, Volume 34, số 1, 1980, các trang 64-74.

 

18. Todd West

TỪ SỐNG SỰ NGĂN CẤM  KHÔNG THÀNH  CÔNG
CUỘC XUNG ĐỘT TRUNG QUỐC – VIỆT NAM NĂM 1979
Failed Deterrence, The 1979 Sino-Vietnamese Conflict,
Stanford University Journal of East Asian Affairs,  Vol. 6, No. 1, Winter 2006, các trang 73- 85.
 

 

19. Colonel G.D Bakshi

Cuộc Chiến Tranh Trung Quốc - Việt Nam năm 1979:
Trường Hợp Nghiên Cứu Điển Hình
Trong Các Cuộc Chiến Tranh Hạn Chế
VSM, The Sino-Vietnam War – 1979: Case Studies in Limited Wars,
Indian Defence Review, Volume 14 (2) July – September 2000

 

20. Bruce Elleman

Các Quan Hệ Sô Viết – Trung Quốc Và Cuộc Xung Đột
Trung Quốc – Việt Nam Tháng Hai 1979
Đọc tại Cuộc Hội Thảo 1996 Vietnam Symposium,
“After the Cold War: Reassessing Vietnam”,
được tổ chức vào các ngày 18-20 Tháng Tư, 1996
tại Vietnam Center, Texas Rech University, Lubbock, Texas

 

21. Henry J. Kenny

CÁC NHẬN THỨC CỦA VIỆT NAM VỀ CUỘC CHIẾN TRANH,
1979 VỚI TRUNG QUỐC “Vietnamese Perceptions of the 1979 War with China,
Chinese Warfighting: The PLA Experience Since , đồng biên tập bởi
Mark A. Ryan, David Michael Frakelstein, Michael A. McDevitt, Chapter 10, các trang 217-241s

 

22. Xiaoming Zhang

CUỘC CHIẾN TRANH
NĂM 1979 CỦA TRUNG QUỐC VỚI VIỆT NAM: MỘT SỰ
TÁI LƯỢNG ĐỊNH, “China’s War with Vietnam: A Reassessment”,
The China Quarterly, số 184, December 2005, các trang 851-874.

 

23. Edward C. O’Dowd & John F. Corbett, Jr.

CHIẾN DỊCH NĂM 1979 CỦA TRUNG QUỐC
TẠI VIỆT NAM:
CÁC BÀI HỌC LĨNH HỘI ĐƯỢC
The Lessons of History: The Chinese People’s Liberation Army at 75, Carlisle, PA.:
Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, July 2003, các trang 353-378.

 

24. Douglas E. Pike,

CỘNG SẢN ĐẤU CỌNG SẢN
TẠI ĐÔNG NAM A”
 (“Communism vs Communism in Southeast Asia), International Security, Vol. 4, No. 1 (Summer, 1979), từ trang 20.
 

 

25. Henry Kissinger,

“SỜ MÔNG CON HỔ”
CUỘC CHIẾN TRANH VIỆT NAM THỨ BA”
 Chương 13: “Touching the Tiger’s Buttocks”: The Third Vietnam War, các trang 340-375,
trong quyển On China, xuất bản bởi The Penguin Press, New York, 2011.

   

26. Jimmy Carter,

GHI NHỚ VỀ
CHIẾN TRANH TRUNG QUỐC – VIỆT NAM
NĂM 1979
cựu Tổng Thống Hoa Kỳ, trích dịch từ các hồi ký Keeping Faith, Memoirs Of A President,
A Bantam Book: New York, November 1982, các trang 194-211, và White House Diary, New York: Farrar, Straus and Giroux, 2010,
các trang 281-296, và rải rác, cùng các phụ lục trích dịch phần ghi nhớ về Chiến Tranh Trung Quốc – Việt Nam năm 1979 của:
Phụ Lục 1: Cyrus Vance, cố Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Hard Choices, Critical Years In America’s Foreign Policy, New York: Simon and Schuster, 1983, các trang 120-127.
Phụ Lục 2: Zbigniew Brzezinski, cựu Cố Vấn Tổng Thống Hoa Kỳ về An Ninh Quốc Gia, Power and Principle, Memoirs of the National Security Adviser, 1977-1981, New York: Farrar, Straus and Giroux, 1983, các trang 404-414.
Phụ Lục 3: Anatoly Dobrynin, cựu Đại Sứ Liên Sô tại Hoa Kỳ, In Confidence, Moscow’s Ambassador to America’s Six Cold War Presidents, New York: Times books, a division of Random House, Inc., 1995, các trang 418-19.
27. TIME Magazine
MỘT CUỘC CHIẾN TRANH CỦA
CÁC ANH EM HỌ NỔI GIẬN –
“Hành Động Trừng Phạt” Của Trung Quốc
Trên Việt Nam Có Các Hàm Ý Toàn Cầu

Nguồn: Time Magazine, số ra ngày 5 Tháng Ba, 1979, các trang 26-36.
28. P. J. Bennett
ĐẠI LƯỢC CUỘC XUNG ĐỘT
TRUNG QUỐC – VIỆT NAM

Nguồn: P. J. Bennett, The Sino-Vietnam Conflict – A Synopsis, Defense Force Journal, No. 18, September/October 1979, Canberra, Australia, các trang 38-43.  
29. Carlyle A. Thayer
CÁC VẤN ĐỀ AN NINH TẠI ĐÔNG NAM Á:
CUỘC CHIẾN TRANH ĐÔNG DƯƠNG THỨ BA

Nguồn: Carlyle A. Thayer, Security Issues in Southeast Asia: The Third Indochina War, bài tham luận được đọc tại Hội Nghị “An Ninh và Kiểm Soát Vũ Khí tại Bắc Thái Bình Dương”, được đồng bảo trợ bởi Trung Tâm Nghiên Cứu Hòa Bình (Peace Research Centre), Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Phòng (Strategic and Defense Studies Centre), và Ban Các Quan Hệ Quốc Tế, Trường Nghiên Cứu về Thái Bình Dưong Học, Đại Học Quốc Gia Úc Đại Lợi, Canberra, A.C.T. , 12-14 Tháng Tám, 1987.
30. Masashi Nishihara
CUỘC CHIẾN TRANH
TRUNG – VIỆT NĂM 1979:
Mới Chỉ Là Hiệp Thứ Nhất?

Nguồn: Masashi Nishihara, “The Sino-Vietnam War of 1979 – Only The First Round? “, Southeast Asian Affairs 1980, Institute of Southeast Asian Studies Heinemann Asia: Singapore, 1980, các trang 66-77.
31. Yu Insun
CUỘC CHIẾN TRANH TRUNG-VIỆT 1979
NHÌN TỪ CÁC QUAN HỆ LỊCH SỬ
GIỮA HAI NƯỚC

Nguồn: YU Insun, The 1979 Sino-Vietnamese War from the Perspective of the Historical Relations between the Two Countries, The Journal of Northeast Asian History, Volume 8, Number 1 (Summer 2011), các trang 75-121.
32. Ulises Granados
BIỂN NAM HẢI VÀ
CÁC BÃI SAN HÔ NGẦM
DƯỚI CÁC TRIỀU ĐẠI
NHÀ MINH VÀ NHÀ THANH:
CÁC TRÌNH ĐỘ HIỂU BIẾT ĐỊA DƯ VÀ
SỰ KIỂM SOÁT CHÍNH TRỊ

Nguồn: Ulises Granados, The South China Sea and Its Coral Reefs during the Ming and Qing Dynasties: Levels of Geographical Knowledge and Political Control, Journal of East Asian History, Number 32/33, December 2006/June 2007, Institute of Advanced Studies, The Australian National University, các trang 109-128

   

33. Francois Gipouloux
ĐỊA TRUNG HẢI Á CHÂU:
TRUNG HOA TẠI TRUNG TÂM
CỦA HAI THỜI KỲ TOÀN CẦU HÓA
(Thế Kỷ 16 – 20)

Nguồn: Franҫois Gipouloux, Asian Mediterranean: China at the Core of Two Periods of Clobalisation (16th – 20th century), Special issue: LIA – CASSH Report 2009, các trang 97-115.

   

 

Vấn Đề Hoàng Sa Trường Sa, Lãnh Thổ Việt Nam:

   

Sam Bateman
VIỆC XÂY DỰNG THỂ CHẾ
TẠI BIỂN NAM TRUNG HOA –
HIỆN TRẠNG VÀ VIỄN ẢNH

Nguồn: Sam Bateman, Regime building in the Soutrh China Sea – current situation and outlook, Australian Journal of Maritime and Ocean Affairs (2011) Vol. 3 (1), các trang 25 – 33.Robert Beckman
CÔNG ƯỚC LIÊN HIỆP QUỐC
VỀ LUẬT BIỂN VÀ
CÁC SỰ TRANH CHẤP BIỂN
TẠI BIỂN NAM TRUNG HOA

Nguồn: Robert Beckman, The UN Convention On The Law Of The Sea And The Maritime Disputes In The South China Sea, The American Journal of International Law, Vol. 107, No. 1 (January 2013), các trang 142-163tài liệu của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ
Các Giới Hạn Tại Biển
Nghiên Cứu số 143
Trung Quốc:
Các Tuyên Nhận Trên Biển
tại Biển Nam Trung Hoa
Ngày 5 Tháng Mười Hai, 2014
và phụ lục của:
GREGORY B. POLING
CUỘC ĐẤU KHẨU TAY ĐÔI
VỀ BIỂN NAM TRUNG HOA
GIỮA TRUNG QUỐC VÀ MỸ

Nguồn: United States Department of State. Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs, Limits in the Seas No. 143, China: Maritime Claims in the South China Sea, công bố ngày 5 Tháng Mười hai, 2014U.S. Energy Information Agency Cơ Quan Thông Tin Năng Lượng Hoa Kỳ
NĂNG LƯỢNG TẠI
BIỂN NAM TRUNG HOA (cập nhật tới ngày 7 Tháng Hai, 2013)

Nguồn: EIA,Contested areas of South China Sea likely have few conventional oil and gas resources, Washington, D.C., April 3, 2013.Lori Fisler Damrosch
Berbard H. Oxman
GIỚI THIỆU HỘI LUẬN VỀ
BIỂN NAM TRUNG HOA
CỦA CÁC CHỦ BIÊN
của
Tạp Chí Hoa Kỳ về Luật Quốc Tế (The American Journal of International Law), của Hiệp Hội Hoa Kỳ về Luật Quốc Tế (American Society of International Law, Tháng 1 năm 2013

Nguồn: Lori Fisler Damrosch * và Bernard H. Oxman *, Editors’ Introduction: AGORA: THE SOUTH CHINA SEA, The American Journal of International Law, Vol. 107, No. 1 (January 2013), các trang 95-97.Dana R. Dillon
ĐỐI ĐẦU VỚI BẮC KINH
TẠI BIỂN NAM TRUNG HOA

Nguồn: Dana R. Dillon, Countering Beijing in the South China Sea, Policy Review, Hoover Institution, Stanford University, June & July 2011, các trang 51-67.Florian Dupuy
Pierre-Marie Dupuy
PHÂN TÍCH PHÁP LÝ
SỰ TUYÊN NHẬN CÁC QUYỀN LỊCH SỬ
CỦA TRUNG QUỐC
TẠI BIỂN NAM TRUNG HOA
của
Tạp Chí Hoa Kỳ về Luật Quốc Tế (The American Journal of International Law), của Hiệp Hội Hoa Kỳ về Luật Quốc Tế (American Society of International Law, Tháng 1 năm 2013

Nguồn: Florian Dupuy & Pierre-Marie Dupuy, A Legal Analysis of China’s Historic Rights Claim in The South China Sea, The American Journal of International Law, Vol. 107, No. 1 (January 2013), các trang 124- 141.Erik Franckx
CÁC NGƯ TRƯỜNG
TẠI BIỂN NAM TRUNG HOA:
MỘT LỰC LY TÂM
HAY HƯỚNG TÂM?

Nguồn: Erik Franckx, Fisheries in the South China Sea: A Centrifugal or Centripetal Force? Oxford University Press: Chinese Journal of International Law (2012), 727–747Ulises Granados
BIỂN NAM HẢI VÀ
CÁC BÃI SAN HÔ NGẦM
DƯỚI CÁC TRIỀU ĐẠI
NHÀ MINH VÀ NHÀ THANH:
CÁC TRÌNH ĐỘ HIỂU BIẾT ĐỊA DƯ VÀ
SỰ KIỂM SOÁT CHÍNH TRỊ

Nguồn: Ulises Granados, The South China Sea and Its Coral Reefs during the Ming and Qing Dynasties: Levels of Geographical Knowledge and Political Control, Journal of East Asian History, Number 32/33, December 2006/June 2007, Institute of Advanced Studies, The Australian National University, các trang 109-128Ulises Granados
KHI TRUNG HOA CHẠM MẶT
VỚI HẢI CƯƠNG PHƯƠNG NAM:
TẠO LẬP MỘT CĂN CƯỚC ĐẠI DƯƠNG,

Nguồn: Ulises Granados, As China Meets the Southern Sea Frontier: Ocean Identity in the Making, 1902-1937, Pacific Affairs: Volume 78, No. 3 – Fall 2005, các trang 443-461.Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ The Geographer
NGHIÊN CỨU RANH GIỚI QUỐC TẾ
Số 38 – Ngày 15 Tháng Mười Hai, 1978
RANH GIỚI TRUNG QUỐC – VIỆT NAM
(Các Ám Số Quốc Gia: CH-VN)

Nguồn: The Geographer, China-Vietnam Boundary (Country Codes: CH-VN), International Boundary Study, No. 38 – December 15, 1978, Office of the Geographer, Bureau of Intelligence and Research, U.S. Department of State, Washington D.C.James R. Holmes
CÁC TÍNH CHẤT CHIẾN LƯỢC
CỦA BIỂN NAM TRUNG HOA
Một Vùng Lân Cận Gay Go
Cho Các Bá Quyền

Nguồn: James R. Holmes, Strategic Features of the South China Sea: A Tough Neighborhood for Hegemons, Naval War College Review, Spring 2014, Vol. 67, No. 2, các trang 30-51.Nizam Basiron, Sumathy Permal và Melda Malek
TỐ TỤNG TRỌNG TÀI CỦA
PHI LUẬT TÂN CHỐNG TRUNG QUỐC

Nguồn: Nizam Barison, Sumathy Permal and Melda Malek, COMMENTARY: Philiiines arbitral proceedings against China, Australian Journal of Maritime and Ocean Affairs (2013) Vol. 5(1) , các trang 37-40.Melda Malek
MỘT LƯỢNG ĐỊNH PHÁP LÝ VỀ
CÁC SỰ TUYÊN NHẬN LỊCH SỬ CỦA
TRUNG QUỐC TẠI BIỂN NAM TRUNG HOA

Nguồn, Melda Malek, A legal assessment of China’s historic claims in the South China Sea, Australian Journal of Maritime and Ocean Affairs (2013) Vol. 5(1), các trang 28-36.Mohan Malik
CHUYỆN GIẢ TƯỞNG LỊCH SỬ
CÁC SỰ TUYÊN NHẬN
BIỂN NAM TRUNG HOA
CỦA TRUNG QUỐC

Nguồn: Mohan Malik, Historical Fiction, China’s South China Sea Claims, World Affairs, May-June 2013, các trang 83-90.Sharon A. Maneki
VỤ ĐỘT KÍCH SƠN TÂY:
MỘT SỰ NGHỊCH LÝ TÌNH BÁO

Nguồn: Sharon A. Maneki, The Son Tay Raid: An Intelligence Paradox, The Journal of American-East Asian Relations, Vol. 10, Nos. 3-4 (Fall-Winter 2001), các trang 211-219Masahiro Miyoshi
TUYÊN NHẬN "ĐƯỜNG HÌNH CHỮ U"
CỦA TRUNG QUỐC
TẠI BIỂN NAM TRUNG HOA:
CÓ BẤT KỲ HIỆU LỰC NÀO THEO LUẬT QUỐC TẾ ?

Nguồn: Masahiro Miyoshi, China’s “U-Shaped Line” Claim in the South China Sea: Any Validity Under International Law?, Ocean Development & International Law, 43:1–17, 2012.Steven W. Mosher
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI CỦA
BÁ QUYỀN TRUNG QUỐC

Nguồn: Steven W. Mosher, China’s Plan to Dominate Asia and the World: Hegemon, San Francisco: Encounter Books, 2002, Chương 5: The World Map of Hegemony, các trang 97-116.Arif Havas Oegroseno
INDONESIA,
BIỂN NAM TRUNG HOA
VÀ CÁC ĐƯỜNG 11/10/9 VẠCH (ĐOẠN)

Nguồn: Arif Havas Oegroseno, Indonesia, South China Sea and the 11/10/9-dashed lines, Pacific Forum CSIS, Honolulu, Hawaii , Number 26R Apr. 15, 2014, 1003 Bishop Street, Suite 1150, Honolulu, HI 96813; Email: PacificForum@pacforum.org; Web Page: www.pacforum.org.Peace Palace,The Netherlands Peace Palace,The Netherlands
VỤ TRỌNG TÀI, GIỮA CỘNG HÒA PHI LUẬT TÂN VÀ CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG QUỐC
Nguồn: Permanent Court of Arbitration, bureau@pca-cpa.org

   

Henelito A. Sevilla
“MÙA XUÂN Ả RẬP”
VÀ CÁC SỰ CĂNG THẲNG
TẠI BIỂN NAM TRUNG HOA:
PHÂN TÍCH SỰ GẮNG SỨC
CỦA TRUNG QUỐC ĐỂ TIẾN TỚI
AN NINH NĂNG LƯỢNG

Nguồn: Henelito A. Sevilla, “The ‘Arab Spring’ and South China Sea Tensions: Analyzing China’s Drive to Energy Security”, Alternatives Turkish Journal of International Relations www.alternativesjournal.net, (Yalova University), Vol. 12, No. 3, Fall 2013, các trang 93 – 107.Andrew Taffer
CÁC SỰ TUYÊN NHẬN CHỦ QUYỀN
TRÊN VÒNG CUNG ĐẢO TRƯỜNG SA
CỦA TRUNG QUỐC

Nguồn: Andrew Taffer, China’s Claims To Sovereignty Over The Spratly Archipelago, Harvard Asia Quarterly 15.1 (2013), các trang 34 – 42.Jon M. Van Dyke
Mark J. Valencia
CÁC SỰ TUYÊN NHẬN
BIỂN NAM TRUNG HOA
CÓ HIỆU LỰC RA SAO
THEO CÔNG ƯỚC LUẬT BIỂN?

Nguồn: Van Dyke, Jon M., và Valencia, Mark J., HOW VALID ARE THE SOUTH CHINA SEA CLAIMS UNDER THE LAW OF THE SEA CONVENTION?, Southeast Asian Affairs, 03775437, 2000Vương Văn Bắc
TƯ LIỆU LỊCH SỬ VỀ CUỘC HẢI CHIẾN
TẠI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA
NGÀY 19 THÁNG 1, 1974:
CÁC VĂN KIỆN NGOẠI GIAO CỦA VIỆT NAM CỘNG HÒA

Nguồn: tài liệu của dịch giả Ngô BắcPHÁN QUYẾT NĂM 2016 VỀ BIỂN ĐÔNG CỦA TÒA TRỌNG TÀI QUỐC TẾ


Permanent Court of Arbitration, The Hague, Netherlands
PHÁN QUYẾT NGÀY 12 THÁNG 7, 2016
CỦA TÒA TRỌNG TÀI THƯỜNG TRỰC
TRÊN VỤ KIỆN VỀ BIỂN ĐÔNG
GIỮA PHI LUẬT TÂN
VÀ TRUNG QUỐC
NGỮ VỰNG. CÁC THUẬT NGỮ ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA


Arbitral Tribunal: Judge Thomas A. Mensah (Presiding Arbitrator), Judge Jean-Pierre Cot, Judge Stanislaw Pawlak, Professor Alfred H.A. Soons, Judge Rudiger Wolfrum, Permanent Court of Arbitration, PCA Case No 2013-19, IN THE MATTER OF THE SOUTH CHINA SEA ARBITRATION –before- AN ARBITRAL TRIBUNAL CONSTITUTED UNDER ANNAX VII TO THE 1982 UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA –between- THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES –and- THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA : AWARD OF 12 JULY 2016, PART V. The “Nine-Dash Line” And China’s Claim To Historic Rights In The Maritime Areas Of The South China Sea (Submissions No. 1 and 2), các trang 67-117

   

Permanent Court of Arbitration, The Hague, Netherlands
“ĐƯỜNG CHÍN ĐOẠN” VÀ
SỰ TUYÊN NHẬN CÁC QUYỄN LỊCH SỬ CỦA
TRUNG QUÔC TẠI CÁC KHU VỰC BIỂN CỦA
BIỂN NAM TRUNG HOA
(CÁC LUẬN ĐIỂM ĐỆ TRÌNH SỐ 1 VÀ 2)
CHƯƠNG V
Dẫn Nhập


Arbitral Tribunal: Judge Thomas A. Mensah (Presiding Arbitrator), Judge Jean-Pierre Cot, Judge Stanislaw Pawlak, Professor Alfred H.A. Soons, Judge Rudiger Wolfrum, Permanent Court of Arbitration, PCA Case No 2013-19, IN THE MATTER OF THE SOUTH CHINA SEA ARBITRATION –before- AN ARBITRAL TRIBUNAL CONSTITUTED UNDER ANNAX VII TO THE 1982 UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA –between- THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES –and- THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA : AWARD OF 12 JULY 2016, PART V. The “Nine-Dash Line” And China’s Claim To Historic Rights In The Maritime Areas Of The South China Sea (Submissions No. 1 and 2), các trang 67-117

   

Permanent Court of Arbitration, The Hague, Netherlands
“ĐƯỜNG CHÍN ĐOẠN” VÀ
SỰ TUYÊN NHẬN CÁC QUYỄN LỊCH SỬ CỦA
TRUNG QUÔC TẠI CÁC KHU VỰC BIỂN CỦA
BIỂN NAM TRUNG HOA
(CÁC LUẬN ĐIỂM ĐỆ TRÌNH SỐ 1 VÀ 2)
CHƯƠNG V
(Chương 5, Kỳ 2)
1.Các Nội Dung Của Các Luận Điểm Đệ Trình Số 1 và 2 Của Phi Luật Tân


Arbitral Tribunal: Judge Thomas A. Mensah (Presiding Arbitrator), Judge Jean-Pierre Cot, Judge Stanislaw Pawlak, Professor Alfred H.A. Soons, Judge Rudiger Wolfrum, Permanent Court of Arbitration, PCA Case No 2013-19, IN THE MATTER OF THE SOUTH CHINA SEA ARBITRATION –before- AN ARBITRAL TRIBUNAL CONSTITUTED UNDER ANNAX VII TO THE 1982 UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA –between- THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES –and- THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA : AWARD OF 12 JULY 2016, PART V. The “Nine-Dash Line” And China’s Claim To Historic Rights In The Maritime Areas Of The South China Sea (Submissions No. 1 and 2), các trang 67-117

   

Permanent Court of Arbitration, The Hague, Netherlands
“ĐƯỜNG CHÍN ĐOẠN” VÀ
SỰ TUYÊN NHẬN CÁC QUYỄN LỊCH SỬ CỦA
TRUNG QUÔC TẠI CÁC KHU VỰC BIỂN CỦA
BIỂN NAM TRUNG HOA
(CÁC LUẬN ĐIỂM ĐỆ TRÌNH SỐ 1 VÀ 2)
CHƯƠNG VI
QUY CHẾ CỦA CÁC ĐỊA HÌNH
TẠI BIỂN NAM TRUNG HOA
(CÁC LUẬN ĐIỂM ĐỆ TRÌNH TỪ SỐ 3 ĐẾN SỐ 7)
(Chương 6, Kỳ 1)
NGỮ VỰNG CÁC ĐỊA DANH ĐƯỢC ĐỀ CẬP ĐẾN TRONG PHÁN QUYẾT NÀY


Arbitral Tribunal: Judge Thomas A. Mensah (Presiding Arbitrator), Judge Jean-Pierre Cot, Judge Stanislaw Pawlak, Professor Alfred H.A. Soons, Judge Rudiger Wolfrum, Permanent Court of Arbitration, PCA Case No 2013-19, IN THE MATTER OF THE SOUTH CHINA SEA ARBITRATION –before- AN ARBITRAL TRIBUNAL CONSTITUTED UNDER ANNAX VII TO THE 1982 UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA –between- THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES –and- THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA : AWARD OF 12 JULY 2016, PART V. The “Nine-Dash Line” And China’s Claim To Historic Rights In The Maritime Areas Of The South China Sea (Submissions No. 1 and 2), các trang 67-117

   

Permanent Court of Arbitration, The Hague, Netherlands
TÌNH TRẠNG PHÁP LÝ CỦA CÁC ĐỊA HÌNH
TẠI BIỂN NAM TRUNG HOA
(CÁC LUẬN ĐIỂM ĐỆ TRÌNH TỪ SỐ 3 ĐẾN SỐ 7)
(Chương 6, Kỳ 2)
NGỮ VỰNG CÁC ĐỊA DANH ĐƯỢC ĐỀ CẬP ĐẾN TRONG PHÁN QUYẾT NÀY


Arbitral Tribunal: Judge Thomas A. Mensah (Presiding Arbitrator), Judge Jean-Pierre Cot, Judge Stanislaw Pawlak, Professor Alfred H.A. Soons, Judge Rudiger Wolfrum, Permanent Court of Arbitration, PCA Case No 2013-19, IN THE MATTER OF THE SOUTH CHINA SEA ARBITRATION –before- AN ARBITRAL TRIBUNAL CONSTITUTED UNDER ANNAX VII TO THE 1982 UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA –between- THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES –and- THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA : AWARD OF 12 JULY 2016, PART V. The “Nine-Dash Line” And China’s Claim To Historic Rights In The Maritime Areas Of The South China Sea (Submissions No. 1 and 2), các trang 67-117

   

Permanent Court of Arbitration, The Hague, Netherlands
TÌNH TRẠNG PHÁP LÝ CỦA CÁC ĐỊA HÌNH
TẠI BIỂN NAM TRUNG HOA
(CÁC LUẬN ĐIỂM ĐỆ TRÌNH TỪ SỐ 3 ĐẾN SỐ 7)
(Chương 6, Kỳ 3)
C. TÌNH TRẠNG PHÁP LÝ CỦA CÁC ĐỊA HĨNH NHƯ LÀ
ĐÁ/[HAY] ĐẢO (CÁC LUẬN ĐIỂM ĐỆ TRÌNH SỐ 3, 5, VÀ 7)


Arbitral Tribunal: Judge Thomas A. Mensah (Presiding Arbitrator), Judge Jean-Pierre Cot, Judge Stanislaw Pawlak, Professor Alfred H.A. Soons, Judge Rudiger Wolfrum, Permanent Court of Arbitration, PCA Case No 2013-19, IN THE MATTER OF THE SOUTH CHINA SEA ARBITRATION –before- AN ARBITRAL TRIBUNAL CONSTITUTED UNDER ANNAX VII TO THE 1982 UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA –between- THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES –and- THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA : AWARD OF 12 JULY 2016, PART V. The “Nine-Dash Line” And China’s Claim To Historic Rights In The Maritime Areas Of The South China Sea (Submissions No. 1 and 2), các trang 67-117

   

Permanent Court of Arbitration, The Hague, Netherlands
TÌNH TRẠNG PHÁP LÝ CỦA CÁC ĐỊA HÌNH
TẠI BIỂN NAM TRUNG HOA
(CÁC LUẬN ĐIỂM ĐỆ TRÌNH TỪ SỐ 3 ĐẾN SỐ 7)
(Kỳ 6, chương 4)
1. Các Sự Cứu Xét Của Phiên Tòa


Arbitral Tribunal: Judge Thomas A. Mensah (Presiding Arbitrator), Judge Jean-Pierre Cot, Judge Stanislaw Pawlak, Professor Alfred H.A. Soons, Judge Rudiger Wolfrum, Permanent Court of Arbitration, PCA Case No 2013-19, IN THE MATTER OF THE SOUTH CHINA SEA ARBITRATION –before- AN ARBITRAL TRIBUNAL CONSTITUTED UNDER ANNAX VII TO THE 1982 UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA –between- THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES –and- THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA : AWARD OF 12 JULY 2016, PART V. The “Nine-Dash Line” And China’s Claim To Historic Rights In The Maritime Areas Of The South China Sea (Submissions No. 1 and 2), các trang 67-117

   

Permanent Court of Arbitration, The Hague, Netherlands
TÌNH TRẠNG PHÁP LÝ CỦA CÁC ĐỊA HÌNH
TẠI BIỂN NAM TRUNG HOA
(CÁC LUẬN ĐIỂM ĐỆ TRÌNH TỪ SỐ 3 ĐẾN SỐ 7)
(Kỳ 5, chương 6)
(d). Sự Áp Dụng Điều 121 Đối Với Các Địa Hình Lúc Thủy Triều Dâng Cao Khác Tại Quần Đảo Spratly


Arbitral Tribunal: Judge Thomas A. Mensah (Presiding Arbitrator), Judge Jean-Pierre Cot, Judge Stanislaw Pawlak, Professor Alfred H.A. Soons, Judge Rudiger Wolfrum, Permanent Court of Arbitration, PCA Case No 2013-19, IN THE MATTER OF THE SOUTH CHINA SEA ARBITRATION –before- AN ARBITRAL TRIBUNAL CONSTITUTED UNDER ANNAX VII TO THE 1982 UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA –between- THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES –and- THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA : AWARD OF 12 JULY 2016, PART V. The “Nine-Dash Line” And China’s Claim To Historic Rights In The Maritime Areas Of The South China Sea (Submissions No. 1 and 2), các trang 67-117

   

Permanent Court of Arbitration, The Hague, Netherlands
CHƯƠNG VII
CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG QUỐC
TẠI BIỂN NAM TRUNG HOA
(CÁC LUẬN ĐIỂM ĐỆ TRÌNH TỪ SỐ 8 ĐẾN 13)
(Kỳ 1, chương 7)
VII. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG QUỐC TẠI BIỂN NAM TRUNG HOA (CÁC LUẬN ĐIỂM ĐỆ TRÌNH TỪ SỐ 8 ĐẾN SỐ 13)


Arbitral Tribunal: Judge Thomas A. Mensah (Presiding Arbitrator), Judge Jean-Pierre Cot, Judge Stanislaw Pawlak, Professor Alfred H.A. Soons, Judge Rudiger Wolfrum, Permanent Court of Arbitration, PCA Case No 2013-19, IN THE MATTER OF THE SOUTH CHINA SEA ARBITRATION –before- AN ARBITRAL TRIBUNAL CONSTITUTED UNDER ANNAX VII TO THE 1982 UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA –between- THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES –and- THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA : AWARD OF 12 JULY 2016, PART V. The “Nine-Dash Line” And China’s Claim To Historic Rights In The Maritime Areas Of The South China Sea (Submissions No. 1 and 2), các trang 67-117

   

Permanent Court of Arbitration, The Hague, Netherlands
CHƯƠNG VII
CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG QUỐC
TẠI BIỂN NAM TRUNG HOA
(CÁC LUẬN ĐIỂM ĐỆ TRÌNH TỪ SỐ 8 ĐẾN 13)
(Kỳ 3, chương 7)
C. CÁC HÀNH ĐỘNG CỦA TRUNG QUỐC ĐỐI VỚI VIỆC ĐÁNH CÁ TRUYỀN THỐNG TẠI BÃI CẠN SCARBOROUGH SHOAL (LUẬN ĐIỂM ĐỆ TRÌNH SỐ 10)


Arbitral Tribunal: Judge Thomas A. Mensah (Presiding Arbitrator), Judge Jean-Pierre Cot, Judge Stanislaw Pawlak, Professor Alfred H.A. Soons, Judge Rudiger Wolfrum, Permanent Court of Arbitration, PCA Case No 2013-19, IN THE MATTER OF THE SOUTH CHINA SEA ARBITRATION –before- AN ARBITRAL TRIBUNAL CONSTITUTED UNDER ANNAX VII TO THE 1982 UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA –between- THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES –and- THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA : AWARD OF 12 JULY 2016, PART V. The “Nine-Dash Line” And China’s Claim To Historic Rights In The Maritime Areas Of The South China Sea (Submissions No. 1 and 2), các trang 67-117

   

   

 


Việt Nam & Đông Nam Á và Á Châu

   

Hugh Clifford, C.M.G.
CUỘC THÁM HIỂM XA HƠN VỀ XIÊM LA,
ĐÔNG DƯƠNG THUỘC PHÁP VÀ
BÁN ĐẢO MÃ LAI

Nguồn: Hugh Clifford, C. M. G., Further India, Being The Story of Exploration From The Earliest Times In Burma, Malaya, Siam and Indochina, New York: Frederick A. Stokes Company, 1904, Chương XII, các trang 299-330.

   

Hugh Clifford, C.M.G.
NHÂN VẬT FRANCIS GARNIER
Nguồn: Hugh Clifford, C. M. G., Further India, Being The Story of Exploration From The Earliest Times In Burma, Malaya, Siam and Indochina, New York: Frederick A. Stokes Company, 1904, Chương VI, các trang 129-144.

   

George Coedes
CÁC VƯƠNG QUỐC ẤN ĐỘ ĐẦU TIÊN TRÊN ĐẤT VIỆT VÀ
VÙNG ĐÔNG NAM Á TỪ THỜI CỔ ĐẾN GIỮA THẾ KỶ THỨ TƯ

Nguồn: G. Coedès, The Indianized States of Southeast Asia, An East-West Center Book, The University Press of Hawaii, Honolulu, 1968

   

Nola CookeLi Tana, dịch sang Anh ngữ và chú giải
TRẤN TÂY PHONG THỔ KÝ
Nguồn: Li Tana and Nola Cooke, “Trấn Tây phong thổ ký”: The Customs of Cambodia, Chinese Southern Diaspora Studies, Volume 1, 2007, các trang 149 – 153.

   

Stewart Gordon
DƯỢC LIỆU VÀ CÁC SỰ NGỘ NHẬN
Tomé Pires, 1511 – 1521 sau Công Nguyên

Nguồn: Stewart Gordon, When Asia Was The World, Traveling Merchants, Scholars, Warriors, and Monks Who Created The “Riches of the East”, Chương 9: Medicines and Misunderstandings: Tomé Pires, 1511-1521 CE, các trang 157-175, Da Capo Press: Philadelphia, 2008,

   

Robert D Kaplan
BIỂN NAM HẢI LÀ
TƯƠNG LAI CỦA SỰ XUNG ĐỘT
Chiến Trường Xác Định Của Thế Kỷ Thứ 21
Sẽ Diễn Ra Trên Mặt Nước

Robert D. Kaplan, The South China Sea Is The Future of Conflict: The 21st century’s defining battleground is going to be on water, Foreign Policy, Sept/Oct 2011

   

John Keay
ỦY HỘI THĂM DÒ SÔNG CỬU LONG
1866-1868:
SỰ TRANH GIÀNH GIỮA ANH – PHÁP
TẠI ĐÔNG NAM Á

Nguồn: John Keay, The Mekong Exploration Commission, 1866-68: Anglo-French Rivalry in South East Asia, Asian Affairs, vol. XXXVI, no. III, November 2005, các trang 289-312.

   

Edwin M. Loeb
TỔ CHỨC XÃ HỘI VÀ NHÀ SÀN DÀI TẠI ĐÔNG NAM Á VÀ MICRONESIA
Nguồn: The Far Eastern Quarterly, Vol. VI, February 1947, No. 2

   

Denys Lombard
MỘT “ĐỊA TRUNG HẢI” KHÁC TẠI ĐÔNG NAM Á
Nguồn: Une autre ‘Méditerranée’ dans ’Asie du Sud-Est’, Hérodote, số 88 (1988). Nola Cooke, The Asia-Pacific Journal 03-2007: Japan Focus, http://www.japanfocus.org/-denys-lombard/2371

   

Jon Mathieu
LỊCH SỬ TRƯỜNG KỲ CỦA CÁC MIỀN NÚI:
SO SÁNH ĐÔNG NAM Á VÀ NAM MỸ CHÂU

Nguồn: Jon Mathieu, “Long-Term History of Mountains: Southeast Asia and South America Compared,” Environmental History (2013): 1–19.

   

W.Robert Moore & Maynard Owen Williams (National Greographic)
CHÂN DUNG ĐÔNG DƯƠNG
Với 21 Bức Tranh Vẽ Của Jean Despujols

Nguồn: W. Robert Moore và Maynard Owen Williams, Portrait of Indochina, with 30 Illustrations, 21 Paintings of Jean Despujols, The National Geographic Magazine, April 1951, Washington D. C., các trang 461-490.

   

Philip J. Piper, Hsiao-chun Hung, Fredelia Z. Campos, Peter Bellwood, Rey Santiago,
MỘT SỰ DU NHẬP 4000 NĂM TRƯỚC
CÁC CON HEO (LỢN) NHÀ
VÀO QUẦN ĐẢO PHI LUẬT TÂN:
CÁC HÀM Ý CHO SỰ TÌM HIỂU
CÁC LỘ TRÌNH DI CƯ CỦA CON NGƯỜI VÀ KHU VỰC WALLACEA

Nguồn: Philip J. Piper, Hsiao-chun Hung, Fredeliza Z. Campos, Peter Bellwood & Rey Santiago, A 4000 year-old introduction of domestic pogs into the Philippine Archipelago: implications for understanding routes of human migration through Island Southeast Asia and Wallacea, ANTIQUITY 83 (2009): 687-695.

   

Tomé Pires
VÙNG ĐÔNG NAM Á ĐẦU THẾ KỶ 16
Nguồn: Armando Cortesao, biên tập và chuyển dịch, The Suma Oriental of Tomé Pires and the Book of Francisco Rodrigues (London: Cambridge University Press for the Hakluyt Society, 1944), Vol. I, các trang 103-104, 107-109, 112, 114-115, 133-134.

   

Roderich Ptak
VỊNH BẮC VIỆT:
MỘT TIỂU ĐỊA TRUNG HẢI?

Nguồn: Roderich Ptak, “The Gulf of Tongking: A Mini-Mediterranean?”, The East Asian ‘Mediterraneán: Matitime Crossroads of Culture, Commerce and Human Migration, biên tập bởi Angela Schottenhammer, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2008, các trang 53-72.

   

Anthony Reid
CÁC VÙNG ĐẤT BÊN DƯỚI LUỒNG GIÓ THỔI
Nguồn: Anthony Reid, Southeast Asia in the Age of Commerce 1450 – 1680, Volume One, The Lands below the Winds, New Haven and London: Yale University Press, 1988, Chương I, các trang 1-10.

   

Anthony Reid
CÁC CĂN NGUYÊN
CỦA SỰ NGHÈO ĐÓI
CỦA MIỀN ĐÔNG NAM Á

Nguồn: Anthony Reid, Charting The Shape of Early Modern Southeast Asia, nhà xuất bản Silkworm Books :Chiang Mai, Thailand, 1999, Chapter Ten: The Origins of Southeast Asian Poverty, các trang 217-234.

   

L. A. Schepartz
S. Miller-Antonio
D. A. Baklen
CÁC TÀI NGUYÊN VÙNG THƯỢNG DU
VÀ SỰ CHIẾM NGỤ SƠ KỲ THỜI ĐỒ ĐÁ CŨ
TẠI MIỀN NAM TRUNG HOA,
VIỆT NAM, LÀO, THÁI LAN, VÀ MIẾN ĐIỆN

Nguồn: L. A. Schepartz, S. Miller-Antonio and D. A. Bakken, Upland Resources And The Early Palaeolithic Occupation Of Southern China, Vietnam, Laos, Thailand And Burma, World Archaeology, Vol. 32(1): 1-13, Archaeology in Southeast Asia, 2000.

   

WILHELM G. SOLHEIM II
NAM TRUNG HOA THỜI TIỀN SỬ: THUỘC TRUNG HOA HAY THUỘC ĐÔNG NAM Á?
Nguồn: Wilhelm G. Solheim II, Prehistoric South China, Chinese or Southeast Asian?, Computational Analyses of Asian & African Languages, Tokyo, No. 22, March 1984, các trang 13-19.

   

LI TANA
GẠO TỪ SÀIGÒN:
NGƯỜI HOA TẠI SINGAPORE VÀ
CÔNG CUỘC MẬU DỊCH TẠI SÀIGÒN
TRONG THẾ KỶ THỨ MƯỜI CHÍN

Nguồn: Li Tana, Rice from Saigon, “The Singapore Chinese and the Saigon Trade of the nineteenth century”, trong sách đồng biên tập bởi Wang Gungwu và Ng. Chin-Keong, Maritime China in transition 1750-1850, South China and Maritime Asia, 12, 2004, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2004, các trang 261-270.

   

Li Tana
NGOẠI THƯƠNG CỦA VIỆT NAM
TRONG THẾ KỶ THỨ 19:
QUAN HỆ VỚI SINGAPORE

Nguồn: Li Tana, Vietnam’s Overseas Trade in the 19th Century: The Singapore Connection

   

R. Stanley Thomson
SỰ THIẾT LẬP CHẾ ĐỘ BẢO HỘ PHÁP TRÊN CAM BỐT
Nguồn: R. Stanley Thomson, The Establishment of the French Protectorate over Cambodia, The Far Eastern Quarterly, Vol. IV, August 1945, No. 4, New York: Columbia University Press, các trang 313-340.

   

R. Stanley Thomson
XIÊM LA VÀ PHÁP 1863 - 1870
Nguồn: R. Stanley Thomson, Siam and France 1863 – 1870, The Far Eastern Quarterly, vol. V, November 1945, no. 1, ấn hành cho The Far Eastern Association, Columbia University Press, New York, các trang 28-46.

   

 Sự xâm chiếm, sáp nhập và chia cắt lãnh thổ tại Đông Dương thời Pháp Thuộc (nhiều tác giả)

Bài 1. Sự Thiết Lập Chế Độ Bảo Hộ Pháp Trên Căm Bốt, của R. Stanley Thomson.
Nguồn: R. Stanley Thomson, The Establishment of the French Protectorate over Cambodia, The Far Eastern Quarterly, Vol. IV, August 1945, No. 4, New York: Columbia University Press, các trang 313-340.

Bài 2.  Xiêm La và Pháp, 1863-1870, của R. Stanley Thomson.
Nguồn: R. Stanley Thomson, Siam and France 1863 – 1870, The Far Eastern Quarterly, vol. V, November 1945, no. 1, ấn hành cho The Far Eastern Association, Columbia University Press, New York, các trang 28-46.

 

Bài 3.  Aubaret và Hiệp Ước Ngày 15 Tháng Bảy năm 1867 giừa Pháp và Xiêm La, của Lawrence Palmer Briggs
Nguồn: Lawrence Palmer Briggs, Aubaret and The Treaty of July 15, 1867 between France and Siam, The Far Eastern Quarterly, Vol. VI, February 1947, No. 2, các trang 122 – 138.

 

Bài 4.  Hiệp Ước Ngày 23 Tháng Ba năm 1907 giữa Pháp và Xiêm La và Sự Hoàn Trả Battambang và Angkor cho Căm Bốt, của Lawrence Palmer Briggs
Nguồn: Lawrence Palmer Briggs, The Treaty of March 23, 1907 between France and Siam and the Return of Battambang and Angkor to Cambodia, The Far Eastern quarterly, Vol. V, August 1946, No. 4, các trang 439-454.

 

5.  Cuộc Tranh Giành Các Bờ Sông Cửu Long, 1892-1896, của Claire Hirshfield
Nguồn: Hirshfield, Claire. "The Struggle for the Mekong Banks, 1892-1896," Journal of Southeast Asian History [Singapore], 9, No. 3, March 1968, 25-52.:

 

6. Sự Tranh Chấp Biên Giới Pháp-Thái Năm 1940 và Sự Cam Kết của Phibuun Sonkhraam với Nhật Bản, của E. Thadeus Flood.
Nguồn: E. Thadeus Flood, The 1940 Franco-Thai Border Dispute and Phibunn Sonkhraam‘s Commitment To Japan, Journal of Southeast Asian Histories, Vol. X, No. 2, September 1969, các trang 304-325.

   

Robin L. Welcomme
Ian G. Baird
David Dudgeon
Ashley Halls
Dirk Lamberts
Md Golam Mustafa
NGƯ NGHIỆP CỦA NHỮNG CON SÔNG
TẠI ĐÔNG NAM Á

Nguồn: Robin L. Welcomme, Ian G. Baird, David Dudgeon, Ashley Halls, Dirk Lamberts and Md Golam Mustafa, “Fisheries of the rivers of Southeast Asia”, Freshwater Fisheries Ecology, First Edition. Edited by John F. Craig. © 2016 John Wiley & Sons, Ltd. Published 2016 by John Wiley & Sons, Ltd., các trang 363-376

   

Hui Yew-Foong
CÁC QUYỂN SÁCH CÓ ẢNH HƯỞNG NHẤT
TRONG NGÀNH ĐÔNG NAM Á HỌC

Nguồn: Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia, Volume 24, Number 1, April 2009

 

 

 

 


Việt Nam & Pháp

   

Evelyn Bernette Ackerman
CUỘC PHIÊU LƯU TRÍ THỨC
CỦA MỘT BÁC SĨ PHÁP TẠI THUỘC ĐỊA:
JULES REGNAUT VÀ
Y KHOA VIỄN ĐÔNG
[Năm 1902]

Nguồn: The Intelectual Odyssey of a French Colonial Physician: Jules Regnault and Far Eatern Medicine

   

Ivo Carneiro de Sousa
Người Pháp Đầu Tiên tại Macao
Giáo Sĩ Dòng Tên Alexandre de Rhodes
(1591/93-1660)
[Năm 1902]

Nguồn: Ivo Carneiro de Sousa*, The First French in Macao : The Jesuit Alexandre de Rhodes (1591/93-1660) 到澳門的第一位法國人:耶穌會傳教士亞歷山大·羅德 (1591/93-1660) , Revista de Cultura (Review of Culture), INSTITUTO CULTURAL do Governo da Região Administrativa Especial de Macau, 44 • 2013, các trang 122-144,

   

Alfred Cunningham
HẢI PHÒNG, HÀ NỘI &
DU HÀNH LÊN MẠN NGƯỢC
[Năm 1902]

Nguồn: The French In Tonkin And South China

   

David Drake
TẠP CHÍ LES TEMPS MODERNES VÀ
CUỘC CHIẾN TRANH CỦA PHÁP
TẠI ĐÔNG DƯƠNG

Nguồn: David Drake, “Les Temps Modernes and the French war in Indochina”, Journal of European Studies, 28, n. 1-2 (March-June 1998): 25 (17 trang).

   

Michel Dye
ANDRÉ MALRAUX VÀ
SỰ QUYẾN RŨ CỦA PHƯƠNG ĐÔNG
TRONG QUYỂN “THÂN PHẬN CON NGƯỜI”

Nguồn: digitalarchive.wilsoncenter.org/document/111526

   

Jules Ferry
CHỦ NGHĨA BÀNH TRƯỚNG THUỘC ĐỊA (CỦA PHÁP)
Nguồn: "Speech Before the French Chamber of Deputies, March 28, 1884," Discours et Opinions de Jules Ferry

   

Francis Garnier
CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC PHÁP THỜI BAN SƠ TẠI COCHINCHINA
Nguồn: La geste francaise en Indochine (Paris: Adrien-Maisonneuve, 1956

   

Reuben Garner
NƯỚC PHÁP TẠI ĐÔNG DƯƠNG: MỘT SỐ CẢM NGHĨ
CỦA CÁC THANH TRA THUỘC ĐỊA, 1867-1914

Nguồn: The French in Indochina: Some Impressions of The Colonial Inspectors, 1867-1913, Southeast Asia, An International Quarterly

   

Clarke W. Garret
HUYỀN THOẠI ĐỒNG HÓA: LÝ THUYẾT CỦA PHÁP VỀ CHỦ NGHĨA
ĐẾ QUỐC TẠI VIỆT NAM TRƯỚC NĂM 1914

Nguồn: The Myth of Assimilation – The French Theory of Imperialism in Vietnam before 1914

   

Augustine Heard
NƯỚC PHÁP VÀ ĐÔNG DƯƠNG (1886)
Nguồn: Augustine Heard, France and Indo-China, The Century: A Popular Quarterly, The Century Company: New York City, Volume 32, issue 3, July 1886, các trang 416-421. Cũng xem, Cornell University Making of America Collection, http: //cdl.librarỵcornell.edu.

   

Alleyne Ireland, F.R.G.S.
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
CỦA TOÀN QUYỀN PAUL DOUMER
TẠI ĐÔNG DƯƠNG THUỘC PHÁP
CUỐI THẾ KỶ THỨ 19

Nguồn: Alleyne Ireland, F. R. G. S., Chapter VIII, French Indochina, The Far Eastern Tropics, Studies In The Administration Of Tropical Dependencies: Hong Kong, British North Borneo, Sarawak, Burma, the Federated Malay States, the Straits Settlements, French Indochina, Java, the Phillippine Islands, Boston and New York: Houghton, Mifflin and Company, The University Press, Cambridge, 1905, các trang 145-159, 295-297.

   

John F. Laffey
PHÒNG THƯƠNG MẠI LYON
VÀ ĐÔNG DƯƠNG
TRONG THỜI ĐỆ TAM CỘNG HÒA PHÁP

Nguồn: John F. Laffey, The Lyon Chamber of Commerce and Indochina During The Third Republic, Canadian Journal of History, December 1975, Vol. 10, Issue 3, từ trang 325 đến trang 348.

   

Sydney J. Legendre
MỘT TIỀN ĐỒN PHÁP Ở ĐÔNG DƯƠNG
Nguồn: Sydney J. Legendre, Land of the White Parasol, Rich & Cowen, London, không ghi năm xuất bản, các trang 95-7 và 168-9.

   

Henry McAleavy
CUỘC TẤN CÔNG QUÂN SỰ ĐẦU TIÊN CỦA PHÁP VÀO VIỆT NAM
Nguồn, Henry McAleavy, Black Flags In Vietnam, The Story of A Chinese Intervention, The Tonkin War of 1884-85, Chapter 4

   

Henry McAleavy
QUÂN CỜ ĐEN (1)
Nguồn: Henry McAleavy, “Black Flags In Vietnam: The Story of A Chinese Intervention, The Tonkin War of 1884-85”, Chapter 6

   

Henry McAleavy
CƠN THỊNH NỘ  CỦA LƯU VĨNH PHÚC (2)
Nguồn: Henry McAleavy, “Black Flags In Vietnam: The Story of A Chinese Intervention, The Tonkin War of 1884-85”, Chapter 14

   

Henry McAleavy
QUÂN CỜ ĐEN, LƯU VĨNH PHÚC & CUỘC CHIẾN TRANH TRUNG - PHÁP 1884-1885 (3)
Nguồn: Black Flags In Vietnam: The Story of A Chinese Intervention – The Tonkin War of 1884-85

   

Frédréric Mantienne
SỰ CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT QUÂN SỰ TÂY PHƯƠNG CHO VIỆT NAM
HỒI CUỐI THẾ KỶ THỨ MƯỜI TÁM VÀ ĐẦU THẾ KỶ THỨ MƯỜI CHÍN:
TRƯỜNG HỢP NHÀ NGUYỄN

Nguồn: Journal of Southeast Asian Studies, 34 (3), các trang 519-534 October 2003, @2003 The National University of Singapore

   

Kim Munholland
ĐÔ ĐỐC JAURÉGUIBERRY VÀ
SỰ CHEN LẤN CỦA PHÁP
ĐỂ GIÀNH GIỰT BẮC KỲ, 1879 - 1883

Nguồn: Admiral Jauréguiberry and the French Scramble for Tonkin, 1879-83

   

C.B. Norman
VẤN ĐỀ BẮC KỲ
hay
PHÁP TẠI VÙNG VIỄN ĐÔNG

Nguồn: C. B. Norman, Tonkin or France In The Far East, London: Chapman & Hall, Limited, 11, Henrietta Street, Covent Garden, 1884, trích dịch phần Preface, các trang v-vii, và Chapter II: The Geography of Tonkin, Its Customs and Unsuitability For Colonisation, các trang 16-38.

   

Pierre Pasquier
BIỆN HỘ CHO SỨ MỆNH KHAI HÓA TẠI ĐÔNG DƯƠNG
Nguồn: Đại Hội Đồng Kinh Tế và Lý Tài Đông Dương, khóa họp thường lệ năm 1930, Diễn Văn đọc ngày 15 tháng Mười năm 1930 bởi ông Pierre Pasquier, Toàn Quyền Đông Dương (Grand Conseil des Interêts Économiques et Financiers de l’Indochine, session ordinaire de 1930, Discours prononcé le 15 Octobre 1930 par M. Pierre Pasquier, Gouverneur général de l’Indochine), Hanoi-Haiphong: Imprimerie d’Extrême-Orient, 1930, các trang 3-5, 117-119, bản dịch sang Anh ngữ bởi Margaret W. Brockhuysen.

   

E. Alexander Powell
CÁC KẺ LƯU VONG NƠI VÙNG ĐẤT NGOÀI (1921)
Nguồn: E. Alexander Powell, Chapter XII, Exiles of the Outlands, Where The Strange Trails Go Down: Sulu, Borneo, Celebes, Bali, Java, Sumatra, Straits Settlements, Malay States, Siam, Cambodia, An Nam, Cochinchina, Nhà Xuất Bản: Charles Scribner’s Sons: New York, 1921, các trang 270-279.

   

Sidney A. Staunton
CHIẾN TRANH TẠI BẮC KỲ
TẠI SAO NGƯỜI PHÁP CÓ MẶT Ở BẮC KỲ,
VÀ HỌ ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÓ
[KHOẢNG NĂM 1884]

Nguồn: Lieut. Sidney A. Staunton, The War In Tongking. Why The French Are In Tongking, And What They Are Doing There, Boston: Cupples, Upham, and Company. Cambridge: N. D. C. Hodges, 1884, 45 trang

   


Georges Taboulet
QUỐC THƯ TRAO ĐỔI GIỮA VUA LOUIS XIV VÀ CHÚA TRỊNH NĂM 1681
Nguồn: Georges Taboulet. Ed., La geste francaise en Indochine, Paris: Adrien-Maisonneuve, 1955, Vol. I, các trang 84-86.

   


Victor Tantet
MỤC LỤC TÓM LƯỢC VĂN THƯ TỔNG QUÁT VỀ
ĐÀNG TRONG/NAM KỲ (1686-1863)
TẠI VĂN KHỐ CÁC THUỘC ĐỊA

Nguồn: Victor Tantet, Inventaire Sommaire De La Correspondance Générale De La Cochinchine (1686 – 1863), Archives Coloniales, Paris: Austin Challamel, Biên tập, Rue Jacob 17, Librairie Maritime et Colonial, 1905, 30 trang

   

R. Emily Temple
Khi MARGUERITE DURAS
Bị Khai Trừ Ra Khỏi Đảng Cộng Sản

Nguồn: This post originally appeared on "https://lithub.com/" Literary Hub and was published April 4, 2018.

   

R. Stanley Thomson
PHÁP TẠI NAM KỲ: VẤN ĐỀ HOÀN TRẢ BA TỈNH MIỀN ĐÔNG 1862-1865
Nguồn: France In Cochinchina: The Question of Retrocession 1862-1865, R. Stanley Thomson, The Far Eastern Quarterly, Volume 6, 1946-1947, các trang 364-378.

   

Virginia Thompson
THỰC DÂN VÀ DÂN BẢN XỨ NHÌN VỀ NHAU
Nguồn: Virginia Thompson, French Indochina, New York: The Macmillan Company, 1937, các trang 434-475.

   

SMITH D. Warres
ĐÔNG DƯƠNG THUỘC PHÁP,
CUỐI THẾ KỶ THỨ 19

Nguồn: Smith D. Warres., chương về Indochina, European Settlements in The Far East, New York: Charles Scribner’s Sons, 1900, các trang 221-238.

   


 

 

Việt Nam & Hoa Kỳ

   

Phillip Beider
QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA VÔ HÌNH:
NGƯỜI LÍNH NAM VIỆT NAM TRONG CÁC SỰ TRÌNH BÀY
CỦA HOA KỲ VỀ CHIẾN TRANH VIỆT NAM

Nguồn: Philip Beidler, The Invisible ARVN: The South Vietnamese Soldier in American Representations of the Vietnam War, War, Literature & the Arts, An International Journal of Humanities, Vol. 19, 1&2, Januray 2007, các trang 306-317.

   

Lawrence P. Briggs,
Phần Bổ Túc
BÁO CÁO THƯƠNG MẠI BÁO CÁO MẬU DỊCH VÀ LÃNH SỰ HÀNG NGÀY ẤN HÀNH BỞI
PHÒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ QUỐC NỘI BỘ THƯƠNG MẠI HOA KỲ, WASHINGTON, D. C. (1915 -1917)
(2 bài)
Nguồn: Lawrence P. Briggs, Consul Saigon, Cochin China, Supplement to Commerce Reports, Daily Consular and Trade Reports, Issued by The Bureau of Foreign and Domestic Commerce, Department of Commerce, Washington, D. C., Annual Series, No. 54a, July 25, 1917, 15 trang.

   

Thomas L. Cubbage III
TÌNH BÁO VÀ CUỘC CÔNG KÍCH TẾT:
Quan Điểm Của Nam Việt Nam Về Sự Đe Dọa

Nguồn: Thomas L. Cubbage III, “Intelliggence and the Tết Offensive: The South Vietnamese View of the Threat”, trong quyển The Vietnam War As History, biên tập bởi Elizabeth Jane Errington và B.J.C. McKercher, New York, Westport, Connecticut, London: Praeger, 1990, các trang 91-116.

   

Bob Drury
Tom Clavin
NHỮNG NGƯỜI MỸ SAU CÙNG
RÚT RA KHỎI VIỆT NAM

Nguồn: Bob Drury & Tom Clavin, Last Men Out, The True Story of America’s Heroic Final Hours in Vietnam, Free Press: New York, London, Toronto, Sydney, 2011, chapter Epilogue, các trang 251-262; Postscript, các trang 263-271..

   

Larry Engelmann
BÁN ĐỨNG SÀIGÒN
Nguồn: Larry Engelmann, Selling Saigon, Metro, Silicon Valley’s Weekly Newspaper, April 7-13, 2010, Vol. 26, No. 4, các trang 14-25.

   


Hubert Van Es
BA MƯƠI NĂM
VỚI ỐNG KÍNH 300 Milimét
(Sàigòn, 30 Tháng Tư, 1975)
Hubert Van Es, Nhiếp Ảnh Gia Tự Do,
Có mặt tại Saìgon hồi cuối Tháng Tư, 1975

Nguồn: New York Times Online, được đăng trên mạng internet của tờ New York Times, ngày 28 Tháng Tư, 2005, lúc 11:00;09 bởi neverdem

   

Morton A. Kaplan
KISSINGER ĐÃ VỨT BỎ
NAM VIỆT NAM NHƯ THẾ NÀO

Nguồn: Morton A. Kaplan, How Kissinger Tossed Away South Vietnam, World & I, July 2000, Vol. 15, Issue 7, từ trang 302

   

SHARON A. MANEKI biên chú
ĐẶC PHÁI VIÊN EDMUND ROBERTS, CHIẾN THUYỀN KHỔNG TƯỚC PEACOCK &
CÁC SỨ BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ ĐẦU TIÊN SANG VIỆT NAM, CÁC NĂM 1832 và 1835 VỤ ĐỘT KÍCH SƠN TÂY:
MỘT SỰ NGHỊCH LÝ TÌNH BÁO

Nguồn: Sharon A. Maneki, The Son Tay Raid: An Intelligence Paradox, The Journal of American-East Asian Relations, Vol. 10, Nos. 3-4 (Fall-Winter 2001), các trang 211-219

   

Matthew Masur 
TRIỂN LÃM CÁC DẤU HIỆU
CỦA SỰ KHÁNG CỰ:
CUỘC TRANH ĐẤU CHO
TÍNH ĐẠI DIỆN CHÍNH THỐNG
CỦA MIỀN NAM VIỆT NAM, 1954-1960

Nguồn: Matthew Masur, Exhibiting Signs of Resistance: South Vietnam’s Struggle for Legitimacy, 1954-1960, Diplomatic History, Vol. 33, No. 2 (April 2009), các trang 293-313. © 2009 The Society for Historians of American Foreign Relations (SHAFR). Ấn hành bởi Wiley Periodicals, Inc., 350 Main Street, Malden, MA. 02148, USA và 9600 Garsington Road, Oxford OX4 2DQ, UK.

   

Francis Terry McNamara
Adrian Hill
VƯỢT THOÁT VỚI DANH DỰ
Các Giờ Cuối Cùng Của Tôi
Tại Việt Nam

Nguồn: Francis Terry McNamara, with Adrian Hill, Escape With Honer, My Last Hours In Vietnam, Brassey’s: Washington & London, 1997, Prologue, các trang 1-2; Chapter 1: A Rude Awakening, các trang 5-15;

   

Robert Hopkins Miller  biên chú
JOSEPH BALESTIER
TỪ CUỘC TẤN CÔNG ĐÀ NẴNG NĂM 1845 CỦA CHIẾN HẠM HOA KỲ
CONSTITUTION ĐẾN SỨ BỘ CỦA ĐẶC PHÁI VIÊN BALESTIER NĂM 1850

Nguồn: Robert Hopkins Miller, The United States and Vietnam, 1787-1941

   

Robert Hopkins Miller biên chú
HOA KỲ & ĐẠI NAM TRONG CÁC THẬP NIÊN 1860, 1870, VÀ 1880:
Thời Kỳ Pháp Thiết Lập Thuộc Địa và Hoa Kỳ Cứu Xét Việc Mở Lãnh Sự Quán.

Nguồn: The United States and Vietnam 1787 - 1941, National Defense University Press, Fort Lesley McNair, Washington D.C., 1990.

   

Robert Hopkins Miller biên chú
CÁC NỖ LỰC ĐIỀU GIẢI CỦA HOA KỲ TRONG CUỘC TRANH CHẤP PHÁP-TRUNG  TẠI BẮC VIỆT:
1. Pháp và Trung Hoa: Sự Đối Đầu Gia Tăng
2. Nỗ Lực Điều Giải Lần Đầu Tiên, Tháng Bảy - Tháng Tám 1883
3. Các Nỗ Lực Điều Giải Lần Thứ Nhì và Lần Thứ Ba, Tháng Bảy - Tháng Tám Năm 1884
4. Các Nỗ Lực Điều Giải Lần Thứ Tư, Tháng Chín - Tháng Mười Một Năm 1884

Nguồn: The United States and Vietnam 1787 - 1941, National Defense University Press, Fort Lesley McNair, Washington D.C., 1990.

   

Robert Hopkins Miller biên chú
THUYỀN MỸ CẬP BẾN NAM KỲ NĂM 1802 -- Nhận Xét Về Người Và Việc Tại Việt Nam 200 năm trước
Nguồn: The United States and Vietnam 1787 - 1941, National Defense University Press, Fort Lesley McNair, Washington D.C., 1990.

   

Robert Hopkins Miller biên chú
ĐẶC PHÁI VIÊN EDMUND ROBERTS, CHIẾN THUYỀN KHỔNG TƯỚC PEACOCK &
CÁC SỨ BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ ĐẦU TIÊN SANG VIỆT NAM, CÁC NĂM 1832 và 1835

Nguồn: Robert Hopkins Miller, The United States and Vietnam, 1787-1941, National Defense University Press, Fort Lesley McNair, Washington D.C., 1990. Các trang 57-65.

   

Robert Hopkins Miller biên chú,
BẢN CÁO CÁO CHÍNH THỨC ĐẦU TIÊN VỀ VIỆT NAM GỬI
BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ NGÀY 3 THÁNG BẢY NĂM 1831

Nguồn: Robert Hopkins Miller, The United States and Vietnam 1787-1941, National Defense University Press, Washington, DC, 1990, các trang 17-18, 266-268, 299-302

   

Robert Hopkins Miller biên chú
HOA KỲ & ĐẠI NAM TRONG THẬP KỶ 1850: Các Quan Điểm Của Bộ Trưởng
Ngoại Giao Daniel Webster và Đề Đốc Matthew Perry

Nguồn: Robert Hopkins Miller, The United States and Vietnam, 1787-1941, National Defense University Press, Fort Lesley McNair, Washington D.C., 1990. Các trang 57-65.

   

Wilson D. Miscamble
HỒNG Y FRANCIS SPELLMAN VÀ
“CUỘC CHIẾN TRANH CỦA SPELLMAN”

Nguồn: Wilson D. Miscamble, C.S.C., Francis Cardinal Spellman and “Spellman’s War”, The Human Tradition in The Vietnam Era, Wilmington, Delaware: Scholarly Resources Inc., 2000, các trang 3-22.

   

Komatsu Morgan
MỘT CUỘC GẶP GỠ TẠI TOKYO:
KOMATSU KIYOSHI, WESLEY FISHEL
VÀ SỰ CAN THIỆP CỦA MỸ TẠI VIỆT NAM

Nguồn: Joseph G. Morgan, A Meeting in Tokyo: Komatsu Kiyoshi, Wesley Fishel, and America’s Intervention in Vietnam, Journal of American-East Asian Relations 20 (2013), các trang 29-47.

   

National Museum of American Diplomacy United States State Department
Sự sụp đổ của Sài Gòn (1975):
Sự dũng cảm của các nhà ngoại giao Hoa Kỳ và
người tị nạn Việt Nam

Nguồn: https://diplomacy.state.gov/u-s-diplomacy-stories/fall-of-saigon-1975-american-diplomats-refugees/

   

Horace Remillard,
Phần Bổ Túc
BÁO CÁO THƯƠNG MẠI BÁO CÁO MẬU DỊCH VÀ LÃNH SỰ HÀNG NGÀY ẤN HÀNH BỞI
PHÒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ QUỐC NỘI BỘ THƯƠNG MẠI HOA KỲ, WASHINGTON, D. C. (1915 -1917)
(3 bài)
Nguồn: Horace Remillard, Supplement to Commerce Reports, Daily Consular and Trade Reports, Issued by The Bureau of Foreign and Domestic Commerce, Department of Commerce, Washington, D.C., Annual Series, No. 54a, April 10, 1918, Washington: Government Printing Office, 1918, 7 trang.

   

Robert D.Schulzinger
WALT ROSTOW
Kẻ Chủ Chiến Vui Tươi

Robert D. Schulzinger, Walt Rostow, Cheerful Hawk, The Human Tradition in The Vietnam Era, Wilmington, Delaware: Scholarly Resources Inc., 2000, các trang 43-61.

   

F. P. Serong
VIỆT NAM, SAU KHI NGƯNG BẮN
(Cuộc Ngưng Bắn Tháng Giêng năm 1973)

Nguồn: F.P. Serong, Asian Affairs, An American Review, American-Asian Educational Exchange: New York, September – October 1974, Vietnam After the Cease-Fire, các trang 1-17.

   

Charles Timmes
HỒI ỨC VỀ SỰ SỤP ĐỔ CỦA NAM VIỆT NAM)
Nguồn: http://Ide421.blogspot.com/2012/12general-charles-timmes-remembers-fall.html

   

Brantly Womack
BÁO CÁO CỦA B. ROBERTSON,
HOA KỲ VÀ QUAN HỆ
VIỆT NAM – TRUNG HOA (2008)
Nguồn: Tạp Chi Japan Focus, trên mạng internet, ngày 19 tháng Một năm 2008
http://japanfocus.org/products/details/2636

 

Ngô Bắc biên soạn:
TÀI LIỆU LỊCH SỬ
SỰ SỤP ĐỔ CỦA VIỆT NAM CỘNG HÒA:
HỒ SƠ TÒA BẠCH ỐC
THỜI TỔNG THỐNG GERALD FORD
VỀ BIẾN CỐ 30 THÁNG TƯ, 1975

Nguồn: Gerald R. Ford Presidential Library & Museum, Ford Library

 

 

 


Việt Nam & Các Quan Hệ Quốc Tế Khác

   

Anne Blair
“ HÃY GIỮ VIỆT NAM CHO TÔI MƯỜI NĂM:
TED SERONG CỦA ÚC ĐẠI LỢI
TẠI VIỆT NAM, 1962-1975”

Nguồn: https://www.vietnam.ttu.edu/events/1996_Symposium/96papers/tenyears.php

   

John Crawfurd
PHÁI BỘ JOHN CRAWFURD, ANH QUỐC TẠI CÁC TRIỀU ĐÌNH VIỆT NAM VÀ XIÊM LA NĂM 1822
Nguồn: John Crawfurd, Journal of an Embassy from the Governor-General of India to the Courts of Siam and Cochinchina; Exhibiting a View of the Actual State of Those Kingdoms (London: Colburn and Bentley, 1830), Vol. I, các trang 324-326, 375, 383; Vol. II, các trang 99-103.

   

Georges Ginsburgs
CÁC NGUỒN TÀI LIỆU SÔ VIẾT VỀ LUẬT PHÁP BẮC VIỆT (1)
Nguồn: Georges Ginsburgs, Soviet Sources On The Law Of North Vietnam, Asian Survey (University of California, Berkeley), Phần I: July 1973, các trang 659-676; Phần II, November 1973, các trang 980-988.

   

Georges Ginsburgs
CÁC NGUỒN TÀI LIỆU SÔ VIẾT VỀ LUẬT PHÁP BẮC VIỆT (2)
Nguồn: Georges Ginsburgs, Soviet Sources On The Law Of North Vietnam, Asian Survey (University of California, Berkeley), Phần I: July 1973, các trang 659-676; Phần II, November 1973, các trang 980-988.

   

Carlos Quirino và các tác giả khác
TÂY BAN NHA VÀ CÁC CUỘC XÂM LĂNG VIỆT NAM TỪ PHI LUẬT TÂN TRONG CÁC THẾ KỶ 16 VÀ 19
Nguồn: lược dịch theo tài liệu The Spanish Expedition to the Cochinchina, trên website: www.editorialbitacora.com/armagedon/cochinchina/

   

E. H. Parker
BÁO CÁO CỦA LÃNH SỰ ANH QUỐC PARKER
VỀ AN NAM ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRƯỚC CẢ
HAI VIỆN CỦA QUỐC HỘI
THEO LỆNH CỦA NỮ HOÀNG
Tháng Tám 1892

Nguồn: Bản sao chụp từ nguyên bản của Bộ Ngoai Giao Anh Quốc, kho tư liệu của người dịch NGÔ BẮC.

   

B. Robertson
BÁO CÁO CỦA B. ROBERTSON,
LÃNH SỰ ANH QUỐC, LIÊN QUAN ĐẾN
CUỘC THĂM VIẾNG HẢI PHÒNG VÀ HÀ NỘI TẠI BẮC KỲ, 1876
Đệ trình cả hai viện của Quốc Hội
theo lệnh của Nữ Hoàng 1876
Nguồn: Bản sao chụp từ nguyên bản của Bộ Ngoai Giao Anh Quốc, kho tư liệu của người dịch NGÔ BẮC.

   

Flávia Maria de Mello Bliska & Celso Luis Rodrigues Vegro
CÀ PHÊ, THU NHẬP CĂN BẢN VÀ
TƯ THẾ CÔNG DÂN:
SỰ TƯƠNG ĐỒNG GIỮA
BRAZIL, UGANDA VÀ VIỆT NAM

Nguồn: Flávia Maria de Mello Bliska và Celso Luis Rodrigues Vegro, Coffee, Basic Income and Citizenship: Parallelism Among Brazil, Uganda and Vietnam, Journal of US-China Public Administration, February 2011, Vol. 8, No. 2, 136-145.

   

Ngô Bắc biên soạn:
TÀI LIỆU LỊCH SỬ
THỎA ƯỚC VỀ VIỆC LẬP VÙNG TRÁI ĐỘN
GIỮA ANH VÀ PHÁP TẠI ĐÔNG DƯƠNG,
NĂM 1893

Nguồn: Bản sao chụp từ nguyên bản của Bộ Ngoai Giao Anh Quốc, kho tư liệu của người dịch NGÔ BẮC.

 

 

 


II. CÁC VẤN ĐỀ TỔNG QUÁT
TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM

 

Tara Alberts
VĂN HÓA TRUYỀN KHẨU
VÀ THÀNH VĂN CỦA ĐẠO CÔNG GIÁO
Ở VIỆT NAM THẾ KỶ XVII

Nguồn: Tara Alberts, Catholic Written and Oral Cultures in Seventeenth-Century Vietnam, Journal of Early Modern History 16 (2012) 383-402

   

W. H. Davenport Adam
BÁC SĨ MORICE VÀ SÔNG CỬU LONG:
THÁM HIỂM NAM KỲ, 1872

Nguồn: William Henry Davenport Adam, Chapter IV: Dr. Morice and The Mekong, In The Far East: A Narrative of Exploration and Adventures in Cochin-China, Cambodia, Laos, and Siam

   

W. H. Davenport Adam
BÁC SĨ MORICE VÀ SÔNG CỬU LONG:
THÁM HIỂM NAM KỲ, 1872

Nguồn: William Henry Davenport Adam, Chapter IV: Dr. Morice and The Mekong, In The Far East: A Narrative of Exploration and Adventures in Cochin-China, Cambodia, Laos, and Siam

   

Mark J. Alves
Từ Vựng Văn Phạm Hán Việt Và
Điều Kiện Ngữ Học Xã Hội Cho Việc Vay Mượn

Nguồn: Mark J. Alves, Sino-Vietnamese Grammatical Vocabulary And Sociolinguistic Conditions For Borrowing, Journal of the Southeast Asian Linguistics Society 1:1-9.

   

Santa L. Aricò
ORIANA FALLACI:
CON NGƯỜI VÀ HUYỀN THOẠI
Phần 1
Kịch Bản Cho Một Cuốn Phim
Tại Đông Nam Á
Phần 2
Phân Cảnh Tại Tòa Bạch Ốc,

Nguồn: Santo L. Aricò, Oriana Fallaci: The Woman and The Myth, Chương 6: Movie Screen in Southeast Asia, các trang 97-115; Phân Cảnh Tại Tòa Bạch Ốc, Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ, các trang 150-155, Carbondale and Edwardsville, IL.: Southern Illinois University Press, 1998.

   

Beatriz Avanzati
Alejandro Gutman
DÒNG NGÔN NGỮ AUSTROASIATIC
MỘT SỰ KHAO KHÁT VÔ ĐỘ
CÁC NGÔN NGỮ CỔ ĐẠI VÀ HIỆN ĐẠI

Nguồn: http://www.languagesgulper.com/eng/Austroasiatic.html © 2013 Alejandro Gutman và Beatriz Avanza

   

Nir Avieli
BÁNH CHƯNG ĐÓN NĂM MỚI VIỆT NAM:
CÁC MÓN ĂN LỄ TẾT BIỂU TƯỢNG VÀ
CĂN CƯỚC DÂN TỘC BỊ TRANH NGHỊ

Nguồn: Nir Avieli, Vietnamese New Year Rice Cakes: Iconic Festive Dishes and Contested National Identity, Ethnology, Volume 44 (Spring 2005), các trang 167-187.

   

John Barrow
VUA GIA LONG DƯỚI MẮT NHÌN CỦA TÂY PHƯƠNG
Nguồn: John Barrow, A Voyage to Cochinchina, in the Years 1792 and 1793, London: Cadell and Davies, 1806, các trang 271, 273-279, 281.

   

Jean-Pascal Bassino
SỰ CANH TÁC LÚA GẠO
TẠI NAM VIỆT NAM (1880-1954):
MỘT SỰ TÁI LƯỢNG GIÁ
VỀ NĂNG SUẤT CỦA ĐẤT
TRONG QUAN ĐIỂM Á CHÂU

Nguồn: Jean-Pascal Bassino, Rice Cultivation in Southern Vietnam (1880-1954): A Re-evaluation of Land Productivy in Asian Perspective

   

ANN and A.W. BATES
LÃN ÔNG (LÊ HỮU TRÁC, 1720-91) VÀ
TRUYỀN THỐNG Y HỌC VIỆT NAM

Nguồn: Ann Bates & A. W. Bates, Lãn Ông (Lê Hữu Trác, 1720-91) and the Vietnamese Medical Tradition, Journal of Medical Biography 2007, 15: 158-164.

   

Isabella Bird
RONG CHƠI TẠI SÀIGÒN (NĂM 1883)
Nguồn: Isabella Bird, The Golden Chersonese and the Way Thither, John Murray, London, 1883; đưọc tái bản bởi Oxford University Press, Kuala Lumpur, 1967, từ trang 96 đến trang 106.

   

Robbins Burling
DÂN VIỆT NAM
Nguồn: Robbins Burling, Hill Farms And Padi Fields, Life in Mainland Southeast Asia, Chapter Eight: The Vietnamese, các trang 105-117, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc., 1965.

   

Carlos Assunção & Fernandes Gonçalo
SỰ ĐIỂN CHẾ ĐẦU TIÊN TIẾNG VIỆT BỞI CÁC NHÀ TRUYỀN GIÁO THẾ KỶ THỨ 17:
MÔ TẢ CÁC ÂM ĐIỆU VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾNG BỒ ĐÀO NHA ĐỐI VỚI CHÍNH TẢ VIỆT NAM *

Nguồn: Gonçalo Fernandes & Carlos Assunção, First codification of Vietnamese by 17th-century missionaries: the description of tones and the influence of Portuguese on Vietnamese orthography [article] , Histoire Épistémologie Langage Année 2017 39-1 pp. 155-176

   

Haydon L. Cherry
TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI VÀ
KHẢO CỔ HỌC THỜI THUỘC ĐỊA
TẠI VIỆT NAM

Nguồn: Heydon L. Cherry, Social Communication And Colonial Archaeology In Việt Nam, New Zealand Journal of Asian Studies 6, 2 (December 2004): các trang 111-126.

   

Chu Đạt Quan
CHÂN LẠP PHONG THỔ KÝ
真臘風土記
Năm 1296 & 1297 sau Công Nguyên

Nguồn: Jeannette Mirsky, biên tập và giới thiệu, The Great Chinese Travelers, Pantheon Books, A Division of Randome House, 1964, chương Recollections of The Customs of Cambodia, của Chou Ta-kuan, năm 1296 sau Công Nguyên, các trang 203-233. Bản tiếng Anh này được dịch từ bản dịch bằng tiếng Pháp của Pelliot, tạp chí Bulletin de l’École Franҫaise d’Extrême Orient, No. 1 (123), 1902, các trang 137-177).

   

B. Lee Cooper
Chiến Tranh Việt Nam
Trên Các Đĩa Nhạc Mỹ,
1961-2008

Nguồn: B. Lee Cooper, Audio Review Essay ….Next Stop Is Vietnam: The War on Records, 1961-2008, Various Artists, 2010, 13 CDs, Bear Family Records 16070 MS, Popular Music and Society, Vol. 34, No. 4, October 2011, các trang 507-511.

   

Michael G. Cotter
VỀ MỘT LỊCH SỬ XÃ HỘI
CỦA CUỘC NAM TIẾN
CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

Nguồn: Michael G. Cotter, Toward A Social History of The Vietnamese Southward Movement, Journal of Southeast Asian Histories, Vol. IX, no. 1, March 1968, các trang 12 – 23.

   

DEJANIRAH COUTO
Từ Ngưỡng Cửa Nhật Bản
Giáo Sĩ Gaspar do Amaral,
‘Mạng Lưới Dòng Tên’ và Sự Đóng Góp
của Phái Bộ Truyền Giáo Nhật Bản và Cộng đồng Di Dân Nhật Bản
Vào Việc Triển Khai và Định Cư của Phái Bộ Dòng Tên ở Đàng Ngoài

Nguồn:Dejanirah Couto, On the Threshold of Japan : Gaspar do Amaral, the ‘Jesuit Network’ and the Contribution of the Japanese Mission and the Japanese Diaspora to the Deployment and in the Settlement of the Jesuit Mission in Tun Kim 卡斯巴爾·多·阿馬拉爾以及日本傳教團對耶穌會傳教團在越南設立的貢献 Revista de Cultura (Review of Culture), INSTITUTO CULTURAL do Governo da Região Administrativa Especial de Macau, 44 • 2013, các trang 122-144, các trang 106-121

   

J.B. DRONET

VUA GIA LONG (tài liệu cổ sọan vào năm 1913 của J.B.Dronet được dịch sang tiếng Việt,Ngô Bắc sưu tầm)

   

George Dutton
HOÀNG LÊ NHẤT THỐNG CHÍ
VÀ VIỆC VIẾT SỬ KÝ CỦA ĐẠI VIỆT
HỒI CUỐI THẾ KỶ THỨ MƯỜI TÁM

Nguồn: George Dutton, The Hoàng Lê Nhất Thống Chí and Historiography of Late Eighteenth-Century Đại-Việt, Journal of Southeast Asian Studies 36.2 (June 2005): p.171 (20)

   

Gonçalo Fernandes & Carlos Assunção
SỰ ĐIỂN CHẾ ĐẦU TIÊN TIẾNG VIỆT BỞI CÁC NHÀ TRUYỀN GIÁO THẾ KỶ THỨ 17:
MÔ TẢ CÁC ÂM ĐIỆU VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾNG BỒ ĐÀO NHA ĐỐI VỚI CHÍNH TẢ VIỆT NAM *

Nguồn: Gonçalo Fernandes & Carlos Assunção, First codification of Vietnamese by 17th-century missionaries: the description of tones and the influence of Portuguese on Vietnamese orthography [article] , Histoire Épistémologie Langage Année 2017 39-1 pp. 155-176

   

Lydia M. Fish
TƯỚNG EDWARD G. LANSDALE VÀ
CÁC BÀI DÂN CA CỦA MỸ
TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM

Nguồn: Lydia M. Fish, General Edward G. Lansdale and The Folksongs of Americans in the Vietnam War, Journal of the American Folklore, Vol. 102, October – December 1989, No. 406, các trang 390 – 411.

   

Andrew Graham
VÀI KHÍA CẠNH
VỀ NGƯỜI VIỆT NAM

Nguồn:Andrew Graham, Interval In Indo-China, London, Macmillan & Co. Ltd – New York: St. Martin‘s Press, 1956, các trang 24-38.

   

John S. Guy
ĐỒ GỐM VIỆT NAM VÀ
CĂN CƯỚC VĂN HÓA:
BẰNG CHỨNG TỪ CÁC NHÀ LÝ VÀ NHÀ TRẦN

Nguồn: John S. Guy, Vietnamese Ceramics and Cultural Identity: Evidence from the Ly and Trần Dynasties, trong sách biên tập bởi David G. Marr và A. C. Milner, Southeast Asia in the 9th to 14th Centuries, Research School of Pacific Studies, Australian National University và Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 1986, các trang 255-269.

   

Alejandro Gutman
Beatriz Avanzati
DÒNG NGÔN NGỮ AUSTROASIATIC
MỘT SỰ KHAO KHÁT VÔ ĐỘ
CÁC NGÔN NGỮ CỔ ĐẠI VÀ HIỆN ĐẠI

Nguồn: http://www.languagesgulper.com/eng/Austroasiatic.html © 2013 Alejandro Gutman và Beatriz Avanza

   

Lauren Hilgers
MỘT CHIẾN TRƯỜNG CỔ XƯA
XUẤT HIỆN

Nguồn: David James, The Vietnam War and American Music, Social Text (Duke University Press), No. 23, Autumn – Winter 1989, các trang 122-143.

   

Charles Holcombe
TRƯỚC VIỆT NAM
Nguồn: Charles Holcombe, Before Vietnam, The Genesis of East Asia, 221 B.C. – A.D. 907, Association for Asian Studies and University of Hawaii Press, Honolulu, 2001, các trang 145-164

   

Janet Alison Hoskins
Các Tôn Giáo Bản Địa Của Việt Nam Là Gì?
(Đạo Mẫu Tại Việt Nam - ghi chú của Gió O)

Nguồn: Janet Alison Hoskin, What Are Vietnam’s Indigenous Religions?, CSEAS (Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University) Newsletter, No. 64, Autumn 2011, các trang 3-8.

   

Huỳnh Sanh Thông
SỬ KÝ
CỦA DÂN GIAN
TẠI VIỆT NAM

Nguồn: Huỳnh Sanh Thông, Folk History in Vietnam, The Vietnam Forum – A Review of Vietnamese Culture, No. 5, Winter-Spring 1985, Yale Southeast Asia Studies, New Haven, CT., các trang 66-70.

   

Claude Jacques
CÁC NGUỒN TÀI LIỆU
VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
TẠI CÁC VÙNG ĐẤT KHMER VÀ CHÀM

Nguồn: Claude Jacques, Sources on Economic Activities in Khmer and Cham Lands, trong sách biên tập bởi David G. Marr và A. C. Milner, Southeast Asia in the 9th to 14th Centuries, Research School of Pacific Studies, Australian National University và Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 1986, các trang 327-334.

   

Claude Jacques
TƯỚNG EDWARD G. LANSDALE VÀ
CÁC BÀI DÂN CA CỦA MỸ
TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM

Nguồn: Lydia M. Fish, General Edward G. Lansdale and The Folksongs of Americans in the Vietnam War, Journal of the American Folklore, Vol. 102, October – December 1989, No. 406, các trang 390 – 411.

   

Davis James
CHIẾN TRANH VIỆT NAM VÀ
ÂM NHẠC MỸ

Nguồn: David James, The Vietnam War and American Music, Social Text (Duke University Press), No. 23, Autumn – Winter 1989, các trang 122-143.

   

Handley, K. R. HK. R.
Lemercier K.
TỐNG VĂN SƠ
chống
QUẢN ĐỐC CÁC NHÀ TÙ HỒNG KÔNG,
Vụ Kháng Cáo số 9, 1932

Nguồn: Handley K. R. & Lemercier, K., Ho Chi Minh and the Privy Council (Sung Man Cho v. Superintendent of Prisons Hong Kong, PC Appeal No. 9, 1932), The Law Quarterly Review, Volume 124, issue 2, April 2008, London: Stevens and Sons, April 2008

   

Robert Kirsop
MỘT SỐ TƯỜNG TRÌNH VỀ ĐÀNG TRONG
KHOẢNG CUỐI THẬP NIÊN 1740

Nguồn: Robert Kirsop, Phần 1: Some Account of COCHIN CHINA, by Mr. Robert Kirsop, who was there in the Year 1750, Phần 2: Proceedings of the French, and Some Reasons for their Miscariage, in COCHIN-CHINA, in 1749, trong Tuyển Tập Oriental Repertory, biên tập bởi Alexander Dalrymple, và được in bởi ông G. Biggs tại London, England, năm 1793, các trang 241- 254.

   


Michelin Lessard
"CON CHẾT LÀ VÌ HOÀN CẢNH BÓ BUỘC CON":
NGUYỄN THỊ GIANG và VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG

Mecheline Lessard, “I Die Because of My Circumstances”: Nguyễn Thị Giang and Việt Nam Quốc Đảng, trong quyển Women in Southeast Asian Nationalist Movements, đồng biên tập bởi Susan Blackburn và Helen Ting, Singapore: National University of Singapore. Các trang 48-74.

   

Hoan
SỬ KÝ
KHẢO SÁT TỔNG QUÁT
CÁC BỜ ĐẠI DƯƠNG,
VỚI PHẦN CHÚ GIẢI

Nguồn: Ma Huan, Ying-Yai Sheng-Lan, “The Overall Survey Of The Ocean‘s Shores”, [1433], translated from the Chinese text edited by Feng Ch’eng-Chun, with introduction, notes and appendices by J. V. G. Mills, formerly Puisne Judge Straits Settlements, Cambridge, published for the Hakluyt Society, at The University Press, London, 1970, rải rác trong các trang 34-85, 179-180.

   

Jose Maceda
ĐÔNG NAM Á
VỚI BIỂN TRUNG HOA
NHƯ MỘT ĐỊA TRUNG HẢI KHÁC
(Một Bối Cảnh Cho Sự Nhận Diện
Các Sự Trao Đổi Âm Nhạc Trong Miền)

Nguồn: Jose Maceda, Southeast With The China Sea As Another Mediterranean (A Background for an identification of Musical Exchanges in the Region), www.music.ntnu.edu.tw/conference/abor/pdfile/2_1_1.pdf

   

Barbara Widenor Maggs
KHOA HỌC, TÓAN HỌC, LÝ LUẬN: CÁC PHƯƠNG PHÁP
TRUYỀN ĐẠO CỦA GIÁO SĨ DÒNG TÊN ALEXANDRE DE RHODES
TẠI VIỆT NAM TRONG THẾ KỶ MƯỜI BẨY

Nguồn: The Catholic Historical Review, Vol. 86, No. 3, các trang 439-458 (year 2000)

   

John McAlister, Jr
Paul Mus
NGƯỜI VIỆT NAM VÀ
CUỘC CÁCH MẠNG CỦA HỌ

Nguồn: John T. McAlister, Jr. và Paul Mus, The Vietnamese and Their Revolution, New York, Evanston and London: Harper Torchbooks, Harper & Row, Publishers, 1970, các Chương 1: Viet Nam: A Nation Off Balance, các trang 29-43; Chương 2: The Sources of The Vietnamese Political Tradition, các trang 44-54; Chương 3: The Mandate of Heaven: Politics as Seen from the Vietnamese Village, các trang 55-69.

   

Mark W. McLeod
TRIỀU ĐÌNH HUẾ VÀ
CHỦ TRƯƠNG
BÀI THIÊN CHÚA GIÁO,
1862-1868

Nguồn: Mark W. McLeod, The Vietnamese Response to French Intervention, 1862-1874, New York:,Westpoint, Connecticut, London: Praeger, 1991, Chương 5, các trang 77-95

   

Laureen Meeker
THA THỨ THỊ MẦU,
MỘT CÔ GÁI DÁM THÁCH THỨC:
SỰ THAY ĐỔI CÁCH TRÌNH DIỄN VÀ
HÁT CHÈO
TẠI MIỀN BẮC VIỆT NAM

Nguồn: MLaureen Meeker, “Forgiving Thị Mầu, a Girl Who Dared to Defy: Performance Change and Chèo Theatre in Northern Vietnam”, Asian Theatre Journal, vol. 32, no. 1 (Spring 2015). © 2015 by University of Hawai'i Press, các trang 136-158.

   

W. Robert Moore
DỌC THEO CON ĐƯỜNG CÁI QUAN
CỦA ĐÔNG DƯƠNG
NĂM 1931,
với 33 hình đen trắng và
28 ảnh chụp màu tự nhiên

Nguồn: W. Robert Moore, Along the Old Mandarin Road of Indo-China, with 33 illustrations; Under the French Tricolor in Indo-China, 28 Natural Color Photographs, The National Geographic Magazine, August, 1931, các trang 157-199.

   

NGUYỄN THẾ ANH
1.CÁC HỘI KÍN:
Một Vài Suy Nghĩ Về Triều Đình Huế và
Chính Quyền tại Nam Kỳ Vào Lúc Sắp Có
Sự Băng Hà Của Vua Tự Đức (1882-1883)

Nguồn: Nguyễn Thế Anh, SECRET SOCIETIES: Some Reflections on the Court of Hue and the Government of Cochinchina on the Eve of Tu-Duc’s Death (1882-1883), Journal of Asian Affairs, June 1978, volume 9, #2, các trang 179-185. London, United Kingdom

   

NGUYỄN THẾ ANH
2. TỪ ĐẾ THÍCH ĐẾN BỒ TÁT DI LẶC:
Ảnh Hưởng Của Phật Giáo
Trong Tư Tưởng Chính Trị Việt Nam

Nguồn: Nguyễn Thế Anh, “From Indra to Maitreya: Buddhist influence in Vietnamese political thought”. Journal of Southeast Asian Studies, 33.2 (June 2002): 225 (17)

   

NGUYỄN THẾ ANH
3. VÀI NHẬN XÉT VỀ NGOẠI GIAO ĐÔNG DƯƠNG
HỒI ĐẦU THẾ KỶ THỨ 19

Nguồn:Some Remarks On Indochinese Diplomacy In the Early 19th Century, Journal of Asian Affairs, London, United Kingdom, Oct.1976, Vol.7, issue 3, các trang 312-316.

   

Dan Nosowitz
TẠI SAO 40% NGƯỜI VIỆT
CÓ CÙNG MỘT HỌ

Nguồn: Dan Nosowitz, https://www.atlasobscura.com/articles/nguyen-name-common-vietnam?mc_cid=888c7ea70d&mc_eid=124d781d13

   

Milton E. Osborne
1. GIÁO DỤC VÀ CHỮ QUỐC NGỮ: Sự Phát Triển Một Trật Tự Mới
Nguồn: Milton E. Osborne, The French Presence in Cochinchina and Cambodia, Rule and Response (1859-1905), Ithaca and London: Cornell University Press, 1969, Chương 4: Education and Quốc Ngữ -- The Development of a New Order, các trang 89-108

   

2. GIÁO DỤC VÀ CHỮ QUỐC NGỮ: Một Sự Chiến Thắng Hạn Chế
Nguồn: Milton E. Osborne, The French Presence in Cochinchina and Cambodia, Rule and Response (1859-1905), Ithaca and London: Cornell University Press, 1969, Chương 8: Education and Quốc Ngữ, A Qualified Triumph, các trang 156-171.

   

Santha Rama Rau
VIỆT NAM
TRƯỚC VÀ SAU
HIỆP ĐỊNH GENÈVE 1954 (1)
SAIGON, [1948-49]

Nguồn: Santha Rama Rau, East of Home, New York & Evanston: Harper & Row, Publishers, 1950, Indochina, các trang 145-154

   

Santha Rama Rau
VIỆT NAM
TRƯỚC VÀ SAU
HIỆP ĐỊNH GENÈVE 1954 (2)
VIỆT NAM
hỗn tạp và đền đáp

Nguồn: Santha Rama Rau, View to the Southeast, New York: Harper & Brothers, 1957, Vietnam, Complex and Rewarding, các trang 47-66.

   

Srilata Ravi
TÍNH HIỆN ĐẠI,
CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC VÀ
CÁC THÚ VUI CỦA DU LỊCH:
KHÁCH SẠN CONTINENTAL TẠI SÀIGÒN

Nguồn: Srilata Ravi, Modernity, Imperialism and the Pleasures of Travel: The Continental Hotel in Saigon, Asian Studies Review, December 2008, Vol. 32, các trang 475-490.

   

Dougald J.W.O 'Reilly
VĂN MINH CHÀM TRÊN ĐẤT VIỆT,
QUA LĂNG KÍNH KHẢO CỔ HỌC

Nguồn: Dougald J.W. O ‘Reilly, Early Civilizations of Southeast Asia, Altamira Press: Lanham, New York, Toronto, Plymouth, U. K., 2007, Chapter 6: Champa, các trang 127-144

   

Edyta Roszko
TƯỞNG NIỆM VÀ NHÀ NƯỚC:
KÝ ỨC VÀ TÍNH CHÍNH THỐNG
TẠI VIỆT NAM
(đảo Lý Sơn, tức Cù Lao Ré, ngoài khơi tỉnh Quảng Ngãi)

Nguồn: Edyta Roszko, Commemoration and the State: Memory and Legitimacy in Vietnam, SOJOURN: Journal of Social Issues in Southeast Asia, Vol. 25, no. 1 (2010), các trang 1-28.

   

Jean-François Rousseau
Một Sự Thất Bại Đường Sắt Đế Quốc:
Đường Sắt Đông Dương – Vân Nam,
1898-1941

Nguồn: Jean-François Rousseau, An Imperial Raiway Failure: The Indochina-Yunnan Railway, 1898-1941, The Journal of Transport History, Volume 35, No. 1 (June 2014), các trang 1-17.

   

Kevin Ruane
LỊCH SỬ ẨN TÀNG CỦA
CHIẾN TRANH VIỆT NAM
CỦA GRAHAM GREENE:
SỰ KIỆN, HƯ CẤU VÀ
QUYỂN THE QUIET AMERICAN
(NGƯỜI MỸ TRẦM LẶNG)

Nguồn: Kevin Ruane, The Hidden History of Graham Greene’s Vietnam War: Fact, Fiction and The Quiet American, History, The Journal of the Historical Association, ấn hành bởi Blackwell Publishing Ltd., tại Oxford, UK và Malden, MA., USA, 2012, các trang 431-452.

   

Yumio Sakurai
NẠN MẤT MÁT NÔNG DÂN VÀ
CÁC LÀNG BỎ HOANG
TẠI CHÂU THỔ SÔNG HỒNG
GIỮA THỜI KHOẢNG TỪ 1750 ĐẾN 1850
Nguồn: Yumio Sakurai, Peasant Drain and Abandoned Villages in the Red River Delta between 1750 and 1850, The Last Stands of Asian Autonomies: Responses to Modernity in the Diverse States of Southeast Asia and Korea, 1975-1900, editor: Anthony Reid, New York: St. Martin‘s Press, Inc., 1997, các trang 133-152

   

GERTRUDE SAMUELS
HÀNH TRÌNH TÌM TỰ DO TẠI VIỆT NAM
Nguồn: Gertrude Samuels, Passage to Freedom in Viet Nam, The National Geographic Magazine, June 1955, các trang 858-874.

   

Lynda Norene Shaffer
THỜI ĐẠI CỦA PHÙ NAM -- Từ Thế Kỷ Thứ 1 Đến Thế Kỷ Thứ 6
Nguồn: Lynda Norene Shaffer, Maritime Southeast Asia to 1500, Armonk, New York & London, England: M. E. Sharpe, 1996, Chapter 2: In The Time of Funan, các trang 18-36

   

R. B. Smith
BÙI QUANG CHIÊU
VÀ ĐẢNG LẬP HIẾN
TẠI NAM KỲ THUỘC PHÁP, 1917-30

Nguồn: R. B. Smith, Bùi Quang Chiêu and the Constitutionalist Party in French Cochinchina, 1917-30, Modern Asian Studies, Cambridge University, London, III, 2 (1969), các trang 131-150

   

R. B. Smith
THÀNH PHẦN TINH HOA VIỆT NAM
TẠI NAM KỲ THUỘC PHÁP, 1943

Nguồn: R. B. Smith, The Vietnamese Élite of French Cochinchina, 1943, Modern Asian Studies, Cambridge University, London, 6, 4(1972), các trang 459-482

   

WILHELM G. SOLHEIM II
LƯỢC SỬ KHÁI NIỆM ĐÔNG SƠN
Nguồn: Wilhelm G. Solheim, A Brief History of the Dongson Concept, Asian Perspectives, University of Hawaii Press, Vol. 28, no. 1 © 1990, các trang 23-30.

   

WILHELM G. SOLHEIM II
MỘT CUỘC CÁCH MẠNG NÔNG NGHIỆP SỚM HƠN
Nguồn: Wilhelm G. Solheim II, An Earlier Agricultural Revolution, Scientific America, Volume 226, Issue 4, 1972, các trang 34-41.

   

WILHELM G. SOLHEIM II
NAM TRUNG HOA THỜI TIỀN SỬ: THUỘC TRUNG HOA HAY THUỘC ĐÔNG NAM Á?
Nguồn: Wilhelm G. Solheim II, Prehistoric South China, Chinese or Southeast Asian?, Computational Analyses of Asian & African Languages, Tokyo, No. 22, March 1984, các trang 13-19.

   

David Joel Steinberg (biên chú)
CÁC HOÀNG ĐẾ VIỆT NAM
Nguồn: In Search Of Southeast Asia -- A Modern History, ed. by David Joel Steinberg, New York: Praeger Publishers, 1971, các trang 68-72

   

Thomas Suárez
THẾ KỶ THỨ MƯỜI CHÍN
VÀ VIỆC VẼ BẢN ĐỒ
VÙNG NỘI ĐỊA ĐÔNG NAM Á
(có kèm các bản đồ hiếm quý)

Nguồn: Thomas Suárez, Early Mapping of Southeast Asia, Periplus Editions (HK) Ltd: Singapore, 1999, Chapter 16, The Nineteenth Century and the Mapping of the Interior – Indochina, Burma and Thailand, Transition to the Modern Era, các trang 252-263, và rải rác nhiều nơi trong quyển sách

   

LI TANA
GẠO TỪ SÀIGÒN:
NGƯỜI HOA TẠI SINGAPORE VÀ
CÔNG CUỘC MẬU DỊCH TẠI SÀIGÒN
TRONG THẾ KỶ THỨ MƯỜI CHÍN

Nguồn: Li Tana, Rice from Saigon, “The Singapore Chinese and the Saigon Trade of the nineteenth century”, trong sách đồng biên tập bởi Wang Gungwu và Ng. Chin-Keong, Maritime China in transition 1750-1850, South China and Maritime Asia, 12, 2004, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2004, các trang 261-270.

   

Keith. W. Taylor
CÁC BÀI THƠ CỦA
ĐOÀN VĂN KHÂM

Nguồn: Keith W. Taylor, The Poems of Đoàn Văn Khâm, Crossroads, An Interdisciplinary Journal of Southeast Asian Studies, Vietnamese Poetry and History, Volume 7, Number 2, 1992, các trang 39-54.

   

Keith. W. Taylor
PHÙNG HƯNG
Vị Vua Như Cha Mẹ
Kiểu Học Thuyết Mạnh Tử
hay
Nhà Lãnh Đạo Tối Cao
Kiểu Văn Hóa Úc Đa Đảo

Nguồn: Keith W. Taylor, Phùng Hưng, Mencian King or Austric Paramount?, The Vietnam Forum 8, Council on Southeast Asia Studies, Yale University 1986, các trang 10-25.

   

Keith W. Taylor
XÉT PHÍA SAU CÁC BIÊN NIÊN SỬ VIỆT NAM:
LÝ PHẬT MÃ (1028-54)
VÀ LÝ NHẬT TÔN (1054-72)
TRONG VIỆT SỬ LƯỢC
VÀ TRONG ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ

Nguồn: K. W. Taylor, Looking Behind The Vietnamese Annals, Lý Phật Mã (1028-54) and Lý Nhật Tôn (1054-72) In The Việt Sử Lược and The Toàn Thư, The Vietnam Forum, A Review of Vietnamese Culture and Society, Yale Center For international and Area Studies, no. 7, Winter-Spring 1986,các trang 47-68.

   

Nora Taylor
ĐÔNG PHƯƠNG / TÂY PHƯƠNG
Sự Thành Lập
Trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Đông Dương

Chính Sách Hội Họa
tại Việt Nam Thời Thuộc Địa
1925-1945

Nguồn: Nora Taylor, ORIENTALISM/OCCIDENTALISM, The Founding of the École des Beaux-Arts d’Indochine and the Politics of Painting in Colonial Việt Nam, 1925-1945, Crossroads: An Interdisciplinary Journal of Southeast Asian Studies, 11(2):1-33.

   

John Tessitore
NHÌN TỪ ĐÔNG SƠN:
Khảo Sát Mối Quan Hệ
Giữa Văn Minh Đông Sơn và
Văn Minh Điền Trì
Trong Thiên Niên Kỷ Thứ Nhất
Trước Công Nguyên

Nguồn: John Tessitore, View from the East Mountain: An Examination of the Relationship between the Đông Sơn and Lake Tien Civilizations in the First Millennium B.C., Asian Perspectives XXVIII (1), 1988-1989, các trang 31-44.

   

J. Thomson, F. R. G. S.
SÀIGÒN, LÚC VỪA BỊ PHÁP CHIẾM ĐÓNG KHOẢNG 1865-1875
Nguồn: J. Thomson, F. R. G. S., Chapter VI, The Straits of Malacca, Indochina, and China; or Ten Years’ Travels, Adventures, and Residence Abroad, New York: Harper & Brothers, Publishers, Franklin Square, 1875, các trang 164-178. Bản tiếng Pháp có nhan đề là Dix Ans De Voyages Dans La Chine et L’Indo-Chine, xuất bản năm 1877, dầy 492 trang.

   

TIME magazine
HÀNG MỚ QUAN LẠI
(Hoàng Đế Bảo Đại)

Nguồn: http://www.time.com/time/magazine/articles/0,9171,74495.html

   

Tal Tovy
NÔNG DÂN VÀ CÁC PHONG TRÀO CÁCH MẠNG:
VIỆT CỘNG,
TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH

Nguồn: Tal Tovy, Peasants and Revolutionary Movements: The Việt Cộng as a Case Study, War In History, 17 (2), 217-230, Sage Publication, Ltd, United Kingdom.

   

E. S. Ungar
TỪ HUYỀN THOẠI ĐẾN LỊCH SỬ:
CÁC CHÍNH THỂ HÌNH TƯỞNG
TẠI VIỆT NAM THẾ KỶ THỨ 14

Nguồn: E. S. Ungar, From Myth to History: Imagined Polities in 14th Century Vietnam, trong quyển Southeast Asia in the 9th to 14th Centuries, biên tập bởi David G. Marr và A. C. Milner, giới thiệu bởi Wang Gungwu, Institute of Southeast Asian Studies: Singapore, 1986, bản in lại lần thứ nhất, 1990, các trang 177-186.

   

Michael G. Vann
MÁU NGƯỜI DA TRẮNG ĐỔ TRÊN ĐƯỜNG PHỐ HUẾ --
VỤ ÁM SÁT BAZIN, "KẺ BUÔN BÁN NÔ LỆ"

Michael​ G. Vann,​ White Blood on Rue Hue: The Murder of "le​ négrier​" Bazin, Proceedings of the Western Society for French History Volume 34 (2006) , ​các trang 246- 262.

   

Gabrielle M. Vassal
VỊ THẾ XÃ HỘI CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM
(Phụ nữ Tây Phương nhìn phụ nữ Việt Nam 100 năm trước)

Nguồn: Gabrielle M. Vassal, On & Off Duty in Annam, London: William Heinemann, 1910, các trang 132-147

   

Frank Vincent, Jun.
NAM KỲ VÀ THÀNH PHỐ SÀIGÒN NĂM 1872
Nguồn: Frank Vincent, Jun., THE LAND OF THE WHITE ELEPHANT, Sights and Scenes in South-Eastern Asia, A Personal Narrative of Travel and Adventure in Farther India, embracing the countries of Burma. Siam, Cambodia, and Cochinchina (1871-2), các trang 298-316, New York: Harper & Brothers, Publishers, Franklin Square, 1874

   

Alexei Volkov
CHIÊM TINH HỌC VÀ
THUẬT BÓI TOÁN
TẠI VIỆT NAM CỔ TRUYỀN

Nguồn: Alexei Volkov, Astrology and Hemerology in Tradional Vietnam, Extrême-Orient, Extrême-Occident, 35 – 2013, các trang 113 – 140.

   

Geoff Wade
TIẾNG CHÀM CÓ THỂ LÀ NGUỒN GỐC
CỦA VĂN TỰ PHI LUẬT TÂN

Nguồn: Journal of Southeast Asian Studies 24, 1 (March 1993): 44-87 @ 1993 by National University of Singapore

   

Charles Wheeler
Một Vai Trò Hợp Lý Của Biển Đối Với Lịch Sử Việt Nam?
Xã Hội Duyên Hải Trong Thế Giới Mậu Dịch
Của Hội An, thời khoảng 1550-1830

Nguồn: Charles Wheeler, University of California, Irvine, A Maritime Logic in Vietnamese History? Littoral Society in Hội An‘s Trading World c. 1550-1830, Conference proceedings,
http: www.historycooperative.org/proceedings/seascapes/wheeler.html

   

John K. Whitmore
HỘI TAO ĐÀN:
Thi Ca, Vũ Trụ Luận, và Nhà Nước
Dưới Thời Hồng Đức (1470-1497)

Nguồn: John K. Whitmore, The Tao Đàn Group: Poetry, Cosmology, and the State in the Hồng-Đức Period (1470-1497), Crossroads, An Interdisciplinary Journal of Southeast Asian Studies, Volume 7, no. 2, 1992, các trang 55-70.

   

John K. Whitmore
MỘT PHÁC HỌA LỊCH SỬ VIỆT NAM
TRƯỚC KHI CÓ CUỘC CHINH PHỤC CỦA PHÁP

Nguồn: John K. Whitmore, An Outline of Vietnamese History Before French Conquest, The Vietnam Forum 8, Council on Southeast Asia Studies, Yale University, các trang 1 – 9.

   

John K. Whitmore
TÔN GIÁO VÀ NGHI LỄ
TẠI CÁC TRIỀU ĐÌNH CỦA ĐẠI VIỆT

Nguồn: John K. Whitmore, Religion and Ritual in the Royal Courts of Đại Việt, Asia Research Institute Working Paper Series No. 128, National University of Singapore, Tháng Mười Hai 2009, các trang 7-19.

   

Wynn Wilcox
PHỤ NỮ,
SỰ TÂY PHƯƠNG HÓA VÀ
CÁC NGUỒN GỐC CỦA
KỊCH NGHỆ VIỆT NAM HIỆN ĐẠI

Nguồn: Wynn Wilcox, Women, Westernization and the Origins of Modern Vietnamese Theatre, Journal of Southeast Asian Studies, 37 (2), các trang 205-224, June 2006, The National University of Singapore: Singapore, 2006.

   

Oliver W. Wolters
CÁC BÀI THƠ CỦA PHẠM SƯ MẠNH
ĐƯỢC VIẾT KHI ĐI TUẦN TRA
BIÊN GIỚI PHÍA BẮC VIỆT NAM
HỒI GIỮA THẾ KỶ THỨ MƯỜI BỐN

Nguồn: Oliver W. Wolters, On Telling A Story of Vietnam In The Thirteenth and Fourteenth Centuries, Journal of Southeast Asian Studies, bộ 25, số 1 (Tháng Ba 1995): từ trang 63 đến 74.

   

Oliver W. Wolters
MỘT KHÁCH LẠ
TRÊN CHÍNH ĐẤT NƯỚC MÌNH
Các Bài Thơ Tiếng Hán-Việt
Của Nguyễn Trãi Viết Trong
Thời Chiếm Đóng Của Nhà Minh

Nguồn: O. W. Wolters, A Stranger In His Own Land – Nguyễn Trãi’s Sino-Vietnamese Poems, Written During The Ming Occupation, The Việt Nam Forum, Vol. 8, các trang 60-90.

   

Oliver W. Wolters
NGÔ SĨ LIÊN CÒN CÓ ẨN Ý NÀO KHÁC CHĂNG?
Vấn Đề Về Các Sự Phân Biệt Trong Thế Kỷ Mười Lăm

Nguồn: What Else May Ngo Si Lien Mean? A Matter of Distinctions in the Fifteenth Century của O.W. Wolters, trong quyển Histories of Southeast Asia and the Chinese, biên tập bởI Anthony Reid, University of Hawaii Press, 2001.

   

Oliver W. Wolters
TƯỞNG NHỚ MỘT VỊ QUAN TRÍ THỨC:
ĐỌC MỘT SỐ BÀI THƠ
CỦA NGUYỄN PHI KHANH

Nguồn: O. W. Wolters, Celebrating The Educated Official: A Reading of Some of Nguyễn Phi Khanh‘s Poems, The Vietnam Forum, Review of Vietnamese Culture, No. 2, Southeast Asia Studies, Yale University, New Haven, Connecticutt, Summer-Fall 1983, các trang 79-101.

   

Oliver W. Wolters
Về Việc Kể Chuyện Lịch Sử Việt Nam Trong Các Thế Kỷ Thứ Mười Ba và Mười Bốn
Nguồn: Oliver W. Wolters, On Telling A Story of Vietnam In The Thirteenth and Fourteenth Centuries, Journal of Southeast Asian Studies, bộ 25, số 1 (Tháng Ba 1995): từ trang 63 đến 74.

   

Alexander Woodside
CÁC VẤN ĐỀ GIÁO DỤC TRONG
CÁC CUỘC CÁCH MẠNG
TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM

Nguồn: Alexander Woodside, Problems of Education in the Chinese and Vietnamese Revolutions, Pacific Affairs, Vol. 49, No. 4, Winter 1976-77, các trang 648-666.

   

Kazuya Yamamoto
Việt Nam Theo Quan Điểm Của
Cuộc Thăm Dò Dấu Hiệu Thay Đổi Ở Á Châu:
Căn Cước, Hình Ảnh Về Các Nước Ngoài, và
Các Quan Tâm Toàn Cầu

(Asia Barometer Symposium), Đại Học University of Tokyo, 15-16 Tháng Ba, 2005

   

Jack A Yeager
VĂN CHƯƠNG TIẾNG PHÁP CỦA NGƯỜI VIỆT --
SẢN PHẨM VĂN HÓA
TRONG MỘT KHUNG CẢNH THUỘC ĐỊA

Nguồn: Jack A. Yeager, Vietnamese Francophone Literature – Cultural Production In A Colonial Context, The Vietnam Forum, A Review of Vietnamese Culture and Society, No. 9, Winter-Spring 1987, Yale University, New Haven, CT., các trang 92-110.

   

Henry Yule (biên chú)
Marco Polo THĂM XỨ CHÀM NĂM 1285
Nguồn: The Book of Ser Marco Polo, dịch bởi Henry Yule (London: John Murray, 1903), Vol. II, các trang 266-268.

   

Tela Zasloff
SÀIGÒN MỘNG MỊ
Nguồn: Tela Zasloff, Saigon Dreaming, Granta 26, Travel, Spring 1989, các trang 181-193. .

   

Han Zhenhua
VỊ TRÍ CỦA XỨ HELING (HẠ LIÊU?) HAY ZHEPO TẠI MIỀN NAM ĐÔNG DƯƠNG:
PHÁT HIỆN MỚI TỪ CÁC NGUỒN TƯ LIỆU NHÀ ĐƯỜNG

Nguồn: THE LOCATION OF THE SOUTHERN INDO-CHINESE COUNTRY OF HELING OR ZHEPO; NEW LIGHT FROM TANG DYNASTY SOURCES

 

 

Chủ Đề Sông Biển Trong Lịch Sử Việt Nam

   

1. Một Vai Trò Hợp Lý Của Biển Đối Với Lịch Sử Việt Nam? Xã Hội Duyên Hải Trong Thế Giới Mậu Dịch Của Hội An, thời khoảng 1550-1830, Charles Wheeler.
Nguồn: Charles Wheeler, University of California, Irvine, A Maritime Logic in Vietnamese History? Littoral Society in Hội An‘s Trading World c. 1550-1830, Conference proceedings,

   

2. Sự Trổi Dậy Của Miền Duyên Hải: Mậu Dịch, Quốc Gia và Văn Hóa Thời Ban Sơ Của Đại Việt, John K. Whitmore.
Nguồn: John K. Whitmore, The Rise of the Coast: Trade, State and Culture in Early Đai Viet, Journal of Southeast Asia Studies, 37.1 (Feb. 2006), các trang 103-123

   

3. Việc Mua Bán Gạo Và Vận Tải Đường Biển Của Người Hoa Từ Hải Cảng Hải Phòng, Bắc Việt, Julia Martinez.
Nguồn: Julia Martinez, Chinese Rice Trade and Shipping from the North Vietnamese Port of Hải Phòng, Chinese Southern Diaspora Studies, Volume 1, 2007, các trang 82-96.

   

4. Một Cái Nhìn Từ Ngoài Biển: Viễn Cảnh Về Bờ Biển Bắc Và Trung Phần Việt Nam Li Tana
Nguồn: Li Tana, A View From The Sea: Perspectives On The Northern And Central Vietnamese Coast, Journal of Southeast Asian Studies, 37.1 (Feb. 2006), các trang 83-102

   

5. Suy Nghĩ Lại Về Biển Trong Lịch Sử Việt Nam: Xã Hội Duyên Hải Trong Sự Thống Hợp Của Thuận-Quảng, Trong Các Thế Kỷ 17 – 18, Charles Wheeler.
Nguồn: Charles Wheeler, Re-thinking the Sea in Vietnamese History: Littoral Society in the Integration of Thuận-Quảng, Seventeenth-Eighteenth Centuries, Journal of Southeast Asian Studies, 37.1 (Feb. 2006): từ trang 123 đến trang 154.

   

6. Người Chàm Trong Hệ Thống Hàng Hải Đông Nam Á, Anthony Reid

   

7. “Đi Về Miền Tây” tại Nam Kỳ, Các Hoạt Động Bất Hợp Pháp Của Người Việt và Người Hoa tại Vùng Transbassac (thời khoảng 1860-1920), Thomas Engelbert.
Nguồn: Thomas Engelbert, “Go West” in Cochinchina, Chinese and Vietnamese Illicit Activities in the Transbassac (c. 1860-1920s), Chinese Southern Diaspora Studies, Volume 1, 2007, các trang 56-82.

   

8. Đại Việt và Mậu Dịch Vùng Biển Nam Hải từ Thế Kỷ Thư 10 đến Thế kỷ Thứ 15, Momoki Shiro.
Nguồn: Momoki Shiro, Dai Viet and the South China Sea Trade, from the 10th to the 15th Century, Crossroads: An Interdisciplinary Journal of Southeast Asian Studies, 12(1): 1-34, 1998, Center for Southeast Asian Studies, Northern Illinois University.

   

9.  Phù Nam, Chân Lạp, Chàm và Các Đền Thờ Thiên Hậu Trong Họat Động Mậu Dịch Đường Biển Và Sự Xuất Hiện Các Thành Phố Duyên Hải Tại Đông Nam Á (từ thế kỷ thứ 1 cho đến thế kỷ thứ 16, Johannes Widodo
Nguồn: Johannes Widodo, The Boat and The City, Chinese Diaspora and the Architecture of Southeast Asian Coastal Cities, Chapter 2: The Maritime Trade and the Advent of Coastal Cities in Southeast Asia (1st-16th Cneturies), các trang 19 – 31 và 35-39, Singapore: 2004 Marshall Cavendish International.

   

10.  Một Sứ Bộ Đến Phù Nam, Wang Gungwu.
Nguồn: Wang Gungwu, The Nanhai Trade: The Early History of Chinese Trade In The South China Sea, Chapter 3, A Mission to Fu-Nan, 220-420, các trang 29-42., Singapore: Time Academic Press, 1998 (sách in lại từ ấn bản đầu tiên ấn hành năm 1958 bởi Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society.

   

11. VĂN MINH SÔNG NƯỚC MIỀN NAM
Các Suy Tưởng, Về Ý Niệm “Văn Minh Sông Nước” Và Về Lịch Sử Châu Thổ Sông Cửu Long,Nhìn Qua Một Vài Khía Cạnh Của Cuộc Định Cư tại Xã Sóc Sơn (1920-1945), Pascal Bourdeaux.

Nguồn: Pascal Bourdeaux, Reflections on the notion of the “riverine civilization” and on the History of the Mekong delta seen through some aspects of the settlement of the Village of Sóc Sơn (1920-1945), bài tham luận dọc tại kỳ hội thảo với chủ đề “Water in Mainland Southeast Asia” được tổ chức bởi Center for Khmer Studies (Phnom Penh) and the International Institute for Asian Studies tại Siem Reap, từ 30 tháng Mười Một đến 2 tháng Mười Hai, 2005.12. Ngô Bắc biên soạn:
"Các Dữ Liệu Đia Lý Thiên Nhiên
và Đia Lý Kinh Tế Của Bờ Biển Việt Nam".

Nguồn: http://www.southchinasea.org/maps/marine%20protect% …13. Đài Loan, Duyên Hải Nam Trung Hoa Và Bắc Việt Nam và Mạng Lưới Mậu Dịch Đường Biển Của Dân Hải Đảo (Nusantao). Wilhelm G. Solheim II
Nguồn: Wilhelm G. Solheim II, Taiwan, Coastal South China and Northern Viet nam and The Nusantao Maritime Trading Network, Journal of East Asian Archaeology (JEAA) 2, 1-2, các trang 273-284, Brill, Leiden, 2000.14. NGƯ NGHIỆP CỦA NHỮNG CON SÔNG TẠI ĐÔNG NAM Á
Robin L. Welcomme, Ian G. Baird, David Dudgeon,
Ashley Halls, Dirk Lamberts, & Md Golam Mustafa

Nguồn: Robin L. Welcomme, Ian G. Baird, David Dudgeon, Ashley Halls, Dirk Lamberts and Md Golam Mustafa, “Fisheries of the rivers of Southeast Asia”, Freshwater Fisheries Ecology, First Edition. Edited by John F. Craig. © 2016 John Wiley & Sons, Ltd. Published 2016 by John Wiley & Sons, Ltd., các trang 363-376Vấn Đề Hoàng Sa Trường Sa, Lãnh Thổ Việt Nam:


VƯƠNG VĂN BẮC
TƯ LIỆU LỊCH SỬ VỀ CUỘC HẢI CHIẾN
TẠI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA NGÀY 19 THÁNG 1, 1974:
CÁC VĂN KIỆN NGOẠI GIAO CỦA VIỆT NAM CỘNG HÒA

Nguồn: (công hàm chính phủ Việt Nam Cộng Hòa 1954-1975

   

1. Ulises Granados
BIỂN NAM HẢI VÀ
CÁC BÃI SAN HÔ NGẦM
DƯỚI CÁC TRIỀU ĐẠI
NHÀ MINH VÀ NHÀ THANH:
CÁC TRÌNH ĐỘ HIỂU BIẾT ĐỊA DƯ VÀ
SỰ KIỂM SOÁT CHÍNH TRỊ

Nguồn: Ulises Granados, The South China Sea and Its Coral Reefs during the Ming and Qing Dynasties: Levels of Geographical Knowledge and Political Control, Journal of East Asian History, Number 32/33, December 2006/June 2007, Institute of Advanced Studies, The Australian National University, các trang 109-128

   

2. Mohan Malik
CHUYỆN GIẢ TƯỞNG LỊCH SỬ
CÁC SỰ TUYÊN NHẬN
BIỂN NAM TRUNG HOA
CỦA TRUNG QUỐC

Nguồn: Mohan Malik, Historical Fiction, China’s South China Sea Claims, World Affairs, May-June 2013, các trang 83-90.

   

3. Nizam Basiron, Sumathy Permal và Melda Malek
TỐ TỤNG TRỌNG TÀI CỦA
PHI LUẬT TÂN CHỐNG TRUNG QUỐC

Nguồn: Nizam Barison, Sumathy Permal and Melda Malek, COMMENTARY: Philiiines arbitral proceedings against China, Australian Journal of Maritime and Ocean Affairs (2013) Vol. 5(1) , các trang 37-40.

   

4. Melda Malek
MỘT LƯỢNG ĐỊNH PHÁP LÝ VỀ
CÁC SỰ TUYÊN NHẬN LỊCH SỬ CỦA
TRUNG QUỐC TẠI BIỂN NAM TRUNG HOA

Nguồn, Melda Malek, A legal assessment of China’s historic claims in the South China Sea, Australian Journal of Maritime and Ocean Affairs (2013) Vol. 5(1), các trang 28-36.

   

Thảm Sát Tết Mậu Thân 1968:


THOMAS L. CUBBAGE III
TÌNH BÁO VÀ
CUỘC CÔNG KÍCH TẾT:
Quan Điểm Của Nam Việt Nam Về Sự Đe Dọa

Nguồn, Thomas L. Cubbage III, “Intelliggence and the Tết Offensive: The South Vietnamese View of the Threat”, trong quyển The Vietnam War As History, biên tập bởi Elizabeth Jane Errington và B.J.C. McKercher, New York, Westport, Connecticut, London: Praeger, 1990, các trang 91-116.

   

Max Boot
NGƯỜI MỸ ĐÃ TIÊN ĐOÁN
VỤ CÔNG KÍCH TẾT

Nguồn, https://www.nytimes.com/column/vietnam-67.

   

Tom Glenn
CUỘC CÔNG KÍCH TẾT
CÓ THỰC SỰ BẤT NGỜ HAY KHÔNG?

Nguồn, https://www.nytimes.com/2017/11/03/opinion/vietnam-tet-offensive.html.

   

Zengerle
NHỮNG GÌ TÔI ĐÃ NHÌN THẤY
TRONG CUỘC CÔNG KÍCH TẾT

Nguồn, https://www.nytimes.com/2018/02/06/opinion/vietnam-tet-offensive.html

   

 

Chủ Đề Hội Nghị Genève Cuộc Di Cư từ Bắc Vào Nam năm 1954

Geoffrey Francis Hudson
BẢN TUYÊN BỐ CUỐI CÙNG
CỦA HỘI NGHỊ GENEVA
VỀ ĐÔNG DƯƠNG, 1954

Nguồn: G. F. Hudson, The Final Declaration of The Geneva Conference On Indo-China, 1954, St Antony’s Papers, Numnber 20, Far Eastern Affairs, Number Four, Oxford University Press, 1967, các trang 73-87.

 


GERTRUDE SAMUELS
HÀNH TRÌNH TÌM TỰ DO
TẠI VIỆT NAM (1954)

Nguồn: Gertrude Samuels, Passage to Freedom in Viet Nam, The National Geographic Magazine, June 1955, các trang 858-874.

 

 

Chủ Đề Ngữ Học và Tiếng Việt

   

Mark J. Alves
Nghiên Cứu Ngữ Học Về Các Nguồn Gốc Của
Ngôn Ngữ Việt Nam: Tổng Quan

Nguồn: Mark Alves, Linguistic Research on the Origins of the Vietnamese Language: An Overview, Journal of Vietnamese Studies, Vol. 1, Numbers 1-2, các trang 104–130. ISSN 1559-372x, electronic ISSN 1559-3738. © 2006 by the Regents of the University of California.

   

Mark J. Alves
Từ Vựng Văn Phạm Hán Việt Và
Điều Kiện Ngữ Học Xã Hội Cho Việc Vay Mượn

Nguồn: Mark J. Alves, Sino-Vietnamese Grammatical Vocabulary And Sociolinguistic Conditions For Borrowing, Journal of the Southeast Asian Linguistics Society 1:1-9.

   

Alejandro Gutman and Beatriz Avanzati
DÒNG NGÔN NGỮ AUSTROASIATIC
MỘT SỰ KHAO KHÁT VÔ ĐỘ
CÁC NGÔN NGỮ CỔ ĐẠI VÀ HIỆN ĐẠI

Nguồn: http://www.languagesgulper.com/eng/Austroasiatic.html © 2013 Alejandro Gutman và Beatriz Avanza

   

Gonçalo Fernandes and Carlos Assunção
SỰ ĐIỂN CHẾ ĐẦU TIÊN TIẾNG VIỆT
BỞI CÁC NHÀ TRUYỀN GIÁO THẾ KỶ THỨ 17:
MÔ TẢ CÁC ÂM ĐIỆU VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA
TIẾNG BỒ ĐÀO NHA
ĐỐI VỚI CHÍNH TẢ VIỆT NAM

Nguồn: Gonçalo Fernandes & Carlos Assunção, First codification of Vietnamese by 17th-century missionaries: the description of tones and the influence of Portuguese on Vietnamese orthography [article] , Histoire Épistémologie Langage Année 2017 39-1 pp. 155-176

   

JOHN DeFRANCIS
Cải Cách Chữ Viết Tiếng Việt
Trong Quan Điểm Á Châu

Nguồn, John DeFrancis, “Vietnamese Writing Reform in Asian Perspective”, trong sách biên tập bởi Trương Bửu Lâm, Borrowings And Adaptations In Vietnamese Culture, Southeast Asia Paper No. 25, Center for Southeast Asian Studies School of Hawaiian~ Asian and Pacific Studies University of Hawaii at Manoa 1987, các trang 41.51.

   

André-Georges Haudricourt
Nguồn Gốc Các Âm Điệu
Trong Tiếng Việt (1954)

Nguồn: André-Georges Haudricourt. The origin of tones in Vietnamese. 2018.
HAL Id: halshs-01678018
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01678018
Preprint submitted on 8 Jan 2018

André-Georges Haudricourt
NGUỒN GỐC CÁC NÉT ĐẶC THÙ CỦA
BẢNG MẪU TỰ TIẾNG VIỆT

Nguồn: André-Georges Haudricourt, The Origin of the peculiarities of the Vietnamese alphabet, Mon Khmer Studies, 2010, 39, các trang 89-104.

   

Milton E. Osborne
1. GIÁO DỤC VÀ CHỮ QUỐC NGỮ: Sự Phát Triển Một Trật Tự Mới
Nguồn: Milton E. Osborne, The French Presence in Cochinchina and Cambodia, Rule and Response (1859-1905), Ithaca and London: Cornell University Press, 1969, Chương 4: Education and Quốc Ngữ -- The Development of a New Order, các trang 89-108

   

2. GIÁO DỤC VÀ CHỮ QUỐC NGỮ: Một Sự Chiến Thắng Hạn Chế
Nguồn: Milton E. Osborne, The French Presence in Cochinchina and Cambodia, Rule and Response (1859-1905), Ithaca and London: Cornell University Press, 1969, Chương 8: Education and Quốc Ngữ, A Qualified Triumph, các trang 156-171.


  
Graham Thurgood
TIẾNG VIỆT VÀ TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN ÂM ĐIỆU:
XÉT LẠI MÔ HÌNH VÀ SỰ PHÂN TÍCH

Nguồn: Graham Thurgood, Vietnamese and tonogenesis: revising the model and the analysis. December 2002, Diachronica 19(2):333-363
DOI:10.1075/dia.19.2.04thu

   

 

 

© Ngô Bắc & gio-o.com