Sở Nghi�n Cứu Quốc Hội Hoa Kỳ

Cung Cấp T�i Liệu Tranh Luận Lập Ph�p Từ 1914

 

Sự Cải Tạo Đất Đai Của Trung Quốc

 

Tại Biển Nam Trung Hoa:

 

C�c H�m � V�

 

C�c Sự Lựa Chọn Ch�nh S�ch

***

Ben Dolven

Chuy�n Vi�n � Ch�u Sự Vụ

Jennifer K. Elsea

Luật Sư Lập Ph�p

Susan V. Lawrence

Chuy�n Vi�n � Ch�u Sự Vụ

Ronald O�Rourke

Chuy�n Vi�n Hải Qu�n Sự Vụ

Ian E. Rinehart

Ph�n T�ch Vi�n � Ch�u Sự Vụ

18 Th�ng S�u, 2015

 

 

Congressional Research Service

7-5700

www.crs.gov

R44072

����������������������������������

B�o C�o Của Sở CRS, ����������������������

d�nh cho C�c Th�nh Vi�n v� C�c Ủy Ban Quốc Hội

 

Ng� Bắc dịch

***

 

T�m Lược Đại �

Kể từ Th�ng Ch�n 2013, Trung Quốc đ� tiến h�nh sự cải tạo v� x�y dựng rộng lớn tr�n v�i rạn san h� thuộc chuỗi đảo Spratly [Trường Sa trong tiếng Việt, ch� của người dịch], khơi l�n một loạt c�c sự quan t�m tại Hoa Kỳ v� � Ch�u.� Sự bồi đắp đ� tạo ra hơn 2,000 mẫu Anh (acres) (809 mẫu t�y � hectares) c�c khối đất nh�n tạo tr�n c�c rạn san h� do Trung Quốc chiếm đ�ng vốn bị tranh chấp giữa v�i nước v� tọa lạc tại một số hải phận được lưu th�ng nhiều nhất của thế giới.� Trung Quốc đ� loan b�o h�m 16 Th�ng S�u 2015 rằng sự cải tạo của n� sẽ được ho�n tất �trong những ng�y sắp tới�, v� rằng khi sự bồi lấp kết th�c, n� sẽ tiến tới việc x�y dựng c�c cơ sở tr�n c�c h�n đảo nh�n tạo mới tạo lập n�y.

Hoạt động cải tạo tiếp tục một chuỗi c�c h�nh vi khẳng quyết bởi Trung Hoa tại Biển Nam Trung Hoa khi Bắc Kinh t�m c�ch nhấn mạnh t�ch cực hơn nữa c�c sự tuy�n nhận chủ quyền của n� trong khu vực.� C�c h�nh động n�y đ� dẫn ch�nh phủ Hoa Kỳ đến việc lập luận rằng Trung Quốc đang t�m c�ch tăng cường c�c sự tuy�n nhận l�nh hải của n�, sử dụng đến sự đe dọa, cưỡng b�ch, v� c�c hoạt động kh�c nhưng kh�ng đưa đến sự xung đột trực tiếp.� Điều n�y, một số quan s�t vi�n lập luận, n�u l�n c�u hỏi liệu Hoa Kỳ c� khai triển một chiến lược nhằm đối ph� với c�c hoạt động của Trung Quốc hay kh�ng, v� nếu c�, liệu chiến lược đ� c� đầy đủ hay kh�ng.� Trung Quốc tuy�n bố rằng c�c hoạt động của n� l� hợp ph�p, phản ảnh sự tuy�n nhận chủ quyền của n� tr�n c�c địa h�nh ảnh hưởng, v� ghi nhận rằng c�c nước tuy�n nhận Biển Nam Trung Hoa kh�c cũng đ� cải tạo c�c khu vực tr�n c�c địa h�nh m� họ chiếm đ�ng.

Sự cải tạo đất đai v� sự x�y dựng c� c�c h�m � qu�n sự/h�nh qu�n, ngoại giao, v� ph�p l�.� Ch�nh phủ Trung Quốc đ� tuy�n bố rằng c�ng việc đ� c� chủ định để chu to�n �nhu cầu ph�ng thủ qu�n sự cần thiết�, cũng như để phục vụ cho c�c mục đ�ch phi qu�n sự.� C�c kế hoạch của Trung Quốc để sử dụng c�c h�n đảo nh�n tạo cho c�c mục đ�ch qu�n sự c� thể ảnh hưởng đến chiến lược của Hoa Kỳ tại � Ch�u Th�i B�nh Dương.� Hoạt động n�y l�m phức tạp c�c tiến tr�nh ngoại giao nhằm giảm bớt c�c sự căng thẳng trong v�ng, v� c�c tiến tr�nh ph�p l� chiếu theo C�ng Ước Li�n Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS: United Nations Convention on the Law of the Sea), c� thể l�m s�ng tỏ c�c sự tranh chấp về c�c quyền tr�n biển tại khu vực.� Theo nhiều nh� ph�n t�ch, n� vi phạm Bản Tuy�n Bố (kh�ng c� t�nh c�ch r�ng buộc) năm 2002 về Sự Ứng Xử Của C�c B�n tại Biển Nam Trung Hoa (DOC: Declaration on the Conduct) giữa Trung Quốc v� Hiệp Hội C�c Nước Đ�ng Nam � (khối ASEAN).

Bản b�o c�o n�y lượng định c�c h�m � ph�p l�, qu�n sự/h�nh qu�n, v� ngoại giao của hoạt động cải tạo đ�t đai v� x�y dựng.� Bản b�o c�o khảo s�t c�c sự tuy�n bố của Hoa Kỳ v� Trung Quốc về t�nh h�nh, cung cấp một lịch sử về hoạt động cải tạo bởi c�c nước kh�c kể cả Hoa Kỳ v� c�c nước tuy�n nhận Biển Nam Trung Hoa kh�c, v� thảo luận về chiến lược của Hoa Kỳ v� c�c sự lựa chọn tiềm năng cho c�c nh� lập ch�nh s�ch Hoa Kỳ.

***

Mục Lục

Tổng Quan������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ 04

C�c Vấn Đề N�u L�n Bởi Hoạt Động Cải Tạo Của Trung Quốc������������������������ ������ 07

C�c H�m � Ph�p L� Của Sự Cải Tạo Của Trung Quốc��������������������������������������� ������ 09

C�c H�m � Qu�n Sự/H�nh Qu�n������������������������������������������������������������������������� ������ 11

������ Tổng Quan����������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ 11

������������������ C�c Hoạt Động Thường Nhật����������������������������������������������������������� ������ 12

������������������ C�c Hoạt Động Chiến Đấu���������������������������������������������������������������� ������ 12

������ ����������� C�c Sự Quan S�t Cụ Thể������������������������������������������������������������������� ������ 13

������������������ C�c Cơ Sở Tại C�c Căn Cứ Tr�n Đảo Trung Hoa Hiện Thời����������� ������ 13

������������������ Sự Hiện Diện Qu�n Đội, Ph�ng Vệ Duy�n Hải v� Đo�n T�u Đ�nh Cᠠ���� 13

������������������ Nhận Thức L�nh Địa H�ng Hải (MDA) v� T�nh B�o,

������������������ �� Gi�m S�t, v� Th�m Th�nh (ISR)����������������������������������������������������� ������ 14

������������������ T�m Kiếm v� Cứu Vớt (SAR)����������������������������������������������������������� ������ 14

������������������ Khu Nhận Diện Ph�ng Kh�ng Biển Nam Trung Hoa (ADIZ)��������� ������ 15

������������������ C�c Hệ Thống A2/AD V� C�c Hệ Thống Ph�ng Hỏa Lực�������������� ������ 15

������������������ C�c Hoạt Động Chiến Đấu���������������������������������������������������������������� ������ 16

C�c H�m � Ngoại Giao���������������������������������������������������������������������������������������� ������ 16

C�c Sự Tuy�n Bố v� Kỹ Thuật Của Trung Quốc������������������������������������������������� ������ 17

������ C�c Sự Tuy�n Bố Ch�nh Thức Của Trung Quốc������������������������������������������� ������ 17

������ Sự B�nh Luận Kh�ng Ch�nh Thức Của Trung Quốc������������������������������������� ������ 20

������ Vai Tr� Của Kỹ Thuật Mới��������������������������������������������������������������������������� ������ 21

C�c Nỗ Lực Cải Tạo Đất Đai Của C�c Nước Kh�c��������������������������������������������� ������ 23

Chiến Lược Của Hoa Kỳ�������������������������������������������������������������������������������������� ������ 24

Nh�n Về Ph�a Trước���������������������������������������������������������������������������������������������� ������ 26

***

C�c H�nh Vẽ

H�nh 1: Sự Cải Tạo V� X�y Dựng Tr�n C�c Rạn San H� Do Trung Quốc Chiếm Đ�ng

������ Tại Biển Nam Trung Hoa������������������������������������������������������������������������������� ������ 06

H�nh 2: C�c Địa H�nh Bị Chiếm Đ�ng Tại Quần Đảo Spratly����������������������������� ������ 21

H�nh 3: T�u Cuốc Nạo V�t H�t C�t Tự K�o Đẩy Thi�n K�nh (Tianjing) ����������� ������ 22

 

Li�n Lạc

Th�ng Tin Li�n Lạc T�c Giả��������������������������������������������������������������������������������� ������ 36

 

*****

 

Tổng Quan

Kể từ Th�ng Ch�n 2013, Trung Quốc đ� tiến h�nh sự cải tạo v� x�y dựng rộng lớn tr�n v�i rạn san h� thuộc chuỗi đảo Spratly [Trường Sa trong tiếng Việt, ch� của người dịch], khơi l�n một loạt c�c sự quan t�m tại Hoa Kỳ v� � Ch�u.� C�c ảnh chụp c�ng bố bởi c�c nguồn tin gồm HIS-Jane�s, Trung T�m Nghi�n Cứu Chiến Lược v� Quốc Tế (CSIS; Center for Strategic and International Studies), v� T�n Hoa X� của Trung Quốc cho thấy sự cải tạo đại quy m� l�m gia tăng diện t�ch của một số địa h�nh l�n gấp nhiều lần v� đ� tạo ra c�c địa h�nh mới trước đ�y l� c�c rạn san h� ch�m ở dưới mặt nước. 1 Bộ Ngoại Giao Trung Quốc đ� loan b�o h�m 16 Th�ng S�u, 2015 rằng Trung Quốc sẽ ho�n tất c�ng t�c bồi đắp của n� �trong những ng�y sắp tới� v� sau đ� sẽ hướng sự ch� � của n� đến việc x�y dựng c�c cơ sở tr�n c�c h�n đảo nh�n tạo mới được tạo lập. 2

Mỗi một khu vực của sự cải tạo � bao gồm Rạn San H� Cuarteron Reef (Ch�u Vi�n), Fiery Cross Reef (Chữ Thập), Gaven Reef (Ga0ven), Hughes Reef (Tư Nghĩa), Johnson South Reef (Gạc-Ma), Mischief Reef, v� Subi Reef (Xu-Bi) (xem bảng v� bản đồ, b�n dưới) � đều bị tranh chấp giữa Trung Quốc v� �t nhất một nước tuy�n nhận kh�c, gồm Phi Luật T�n, Việt Nam, M� Lai, v� Taiwan. 3 �t nhất ba rạn san h� � Hughes Reef, Johnson South Reef, v� Mischief Reef � nằm trong khu độc quyền kinh tế (KĐQKT: EEZ = Exclusive Economic Zone) 200 hải l� m� Phi Luật T�n tuy�n nhận từ h�n đảo ch�nh yếu gần nhất của Phi Luật T�n, đảo Palawan.

Trong một b�i diễn văn h�m 30 Th�ng Năm, 2015, Bộ Trưởng Quốc Ph�ng Ashton Carter n�i Trung Quốc đ� tạo ra hơn 2,000 mẫu Anh (809 mẫu t�y) đất tại Biển Nam Trung Hoa trong 18 th�ng qua, �nhiều hơn diện t�ch cải tạo của tất cả c�c nước tuy�n nhận kh�c cộng lại � v� nhiều hơn trong to�n thể lịch sử của v�ng n�y�. 4 Trung Quốc cũng tiến h�nh việc x�y dựng c�c hải cảng, đ�i radar, một phi đạo đủ d�i để yểm trợ cho phần lớn m�y bay qu�n sự, v� c�c cơ sở kh�c.� C�c vi�n chức Bộ Quốc Ph�ng được n�i cũng đ� nhận diện được c�c gi�n ph�o binh tr�n �t nhất một trong c�c h�n đảo nh�n đạo.

Kể từ Th�ng Ch�n 2013, Trung Quốc đ� tiến h�nh sự cải tạo v� x�y dựng rộng lớn� tr�n v�i rạn san h� thuộc chuỗi đảo Spratly [Trường Sa trong tiếng Việt, ch� của người dịch], khơi l�n một loạt c�c sự quan t�m tại Hoa Kỳ v� � Ch�u. 5 C�c vi�n chức Hoa Kỳ vạch ra c�c h�nh động của Trung Quốc bao gồm c�c cuộc tuần tra s�u rộng hơn bởi c�c thẩm quyền tr�n biển v� c�c t�u của Trung Quốc, sự phong tỏa một số địa h�nh tranh chấp bởi giới chức thẩm quyền tr�n biển của Trung Quốc, sự loan b�o c�c lệnh cấm đ�nh c�, sự thăm d� năng lượng tại c�c khu vực tranh chấp, v� giờ đ�y sự cải tạo đất đai v� c�c sự tu bổ hạ tầng cơ sở tr�n một v�i địa h�nh do Trung Quốc kiểm so�t.� Trong quan điểm của nhiều chuy�n vi�n, c�c h�nh động n�y đ� n�ng cao một c�ch cụ thể c�c sự căng thẳng trong v�ng v� n�ng cao tiềm năng xung đột qu�n sự tại một số hải phận trong số c�c v�ng biển được lưu th�ng nhiều nhất tr�n thế giới, xuy�n qua đ� trị gi� thương mại chuy�n chở bằng t�u khoảng 5 ngh�n tỷ (trillion) qua lại mỗi năm. 6

Trung Quốc lập luận rằng n� nắm giữ chủ quyền tr�n từng địa h�nh v� do đ� đang h�nh động một c�ch hợp ph�p.� N� cũng vạch ra rằng c�c nước tuy�n nhận kh�c bao gồm Việt Nam, Phi Luật T�n, M� Lai v� Taiwan, cũng cải tạo đất đai v� củng cố c�c địa h�nh trong khu vực; rằng một nước tuy�n nhận, Việt Nam, chiếm đ�ng nhiều địa h�nh một c�ch đ�ng kể tại Quần Đảo Spratly so với Trung Quốc; v� rằng c�c nước tuy�n nhận kh�c đ� x�y cất c�c phi đạo v� đồn tr� binh sĩ tr�n c�c địa h�nh m� họ kiểm so�t.

C�c quan s�t vi�n kh�c, kể cả c�c vi�n chức ch�nh phủ Hoa Kỳ, lập luận rằng k�ch thước cải tạo đất đai của Trung Quốc lớn gấp bội lần sự cải tạo bởi bất kỳ t�c nh�n n�o kh�c tại Biển Nam Trung Hoa v� kh�ng ph� hợp với Bản Tuy�n Bố (kh�ng c� t�nh c�ch cưỡng h�nh) năm 2002 về Sự Ứng Xử tại Biển Nam Trung Hoa (DOC).� Trong Th�ng Ba 2015, Tư Lệnh Hạm Đội Th�i B�nh Dương của Hoa Kỳ, Harry Harris, Jr. c� tuy�n bố rằng, �phạm vi v� nhịp độ của việc x�y dựng c�c h�n đảo nh�n tạo n�u l�n c�c c�u hỏi nghi�m trọng về c�c � định của Trung Quốc�. 7 Trong b�i diễn văn h�m 30 Th�ng Năm 2015, Bộ Trưởng Quốc Ph�ng Carter đ� n�i, �� với c�c h�nh động của n� tại Biển Nam Trung Hoa, Trung Quốc đang đi ra ngo�i c�c luật lệ v� ti�u chuẩn quốc tế l�m nền tảng cho kiến tr�c an ninh của � Ch�u Th�i B�nh Dương, v� sự đồng thuận trong v�ng t�n th�nh c�ng t�c ngoại giao v� chống lại sự cưỡng b�ch�. 8 �����

H�nh 1.� Sự Cải Tạo Đất Đai v� X�y Cất Tr�n C�c Rạn San H� Bị Chiếm Đ�ng Bởi Trung Quốc Tại Quần Đảo Spratly

 

Hoạt động cải tạo đất đai v� x�y cất, được chỉ dẫn bởi c�c ảnh chụp từ vệ tinh.

T�nh đến ng�y 1 Th�ng S�u, 2015, sự cải tạo đất đai v� x�y cất đang tiếp diễn.

Ο Rạn san h� bị chiếm đ�ng bởi Trung Quốc

�О Rạn san h� do c�c nước kh�c chiếm đ�ng

C�c rạn san h� được tr�nh b�y kh�ng theo tỷ lệ lớn nhỏ

Fiery Cross Reef: Sự cải tạo khởi sự trong năm 2014.� Sự x�y cất bao gồm một phi đạo, một hải cảng c� khả năng yểm trợ c�c t�u chở dầu, v� v�i cấu tr�c.

Cuarteron Reef: Sự cải tạo khởi sự trong năm 2013.� Sự x�y cất gồm nhiều cấu tr�c mới, v� c� thể cả một b�i đ�p trực thăng mới.

Gaven Reef: Sự cải tạo khởi sự trong năm 2014.� Sự x�y cất gồm một cấu tr�c c� thể với đ�i c� đặt s�ng ph�ng kh�ng.

Hughes Reef: Sự cải tạo khởi sự trong năm 2014.�� Sự x�y cất gồm một cấu tr�c c� thể với đ�i đặt s�ng ph�ng kh�ng.

Johnson South Reef: Sự cải tạo khởi sự trong năm 2014.�� Sự x�y cất gồm một v�i cấu tr�c, c� thể gồm cơ sở radar.

Mischief Reef: Sự cải tạo khởi sự trong năm 2014.

Subi Reef: Sự cải tạo khởi sự trong năm 2014.��

C�c Nguồn Tin: Bản đồ c�c ranh giới v� tin tức được lập bởi Hannah Fischer, sử dụng hồ sơ Boundaries của Bộ Ngoại Giao (2011); Esri (20140; v� th�ng tin li�n lạc của CRS với Bộ Ngoại Giao (2015).� Th�ng tin về sự cải tạo đất đai v� x�y cất từ HIS-Jane�s; Center for Strategic and International Studies.� Họa đồ được lập bởi CRS.

 

C�c C�u Hỏi Được N�u L�n Bởi Hoạt Động Cải Tạo Đất Đai Của Trung Quốc

Sự cải tạo đất đai của Trung Quốc tại Biển Nam Trung Hoa n�u l�n một số c�u hỏi đối với Hoa Kỳ.� Trong số c�c c�u hỏi:

         H�nh động cải tạo đất đai c� hợp ph�p hay kh�ng? Đ�u l� c�c h�m � của n� cho khả năng của Trung Quốc để lập ra c�c lập luận về chủ quyền v� c�c quyền về biển của n� trong khu vực?

         Những động lực của Trung Quốc trong việc theo đuổi hoạt động cải tạo đất đai hiện nay l� g�?

         Hoạt động cải tạo đất đai n�y c� cải thiện khả năng của Trung Quốc để điều h�nh c�c t�i sản qu�n sự v� c�c t�i sản kh�c từ bờ biển Trung Quốc hay kh�ng, v� khả năng n�y sẽ cho ph�p Qu�n Đội Giải Ph�ng Nh�n D�n (PLA: People�s Liberation Army) v� c�c định chế kh�c của Trung Quốc thực hiện những điều g�?

         Sự cải tạo đất đai c� đe dọa hay ảnh hưởng đến c�c quyền lợi của Hoa Kỳ kể cả sự tự do hải h�nh v� tự do của biển mở ngỏ hay kh�ng?

         Sự cải tạo đất đai c� l�m thay đổi một c�ch chủ yếu t�nh trạng của c�c nỗ lực ngoại giao nhằm giảm bớt c�c sự căng thẳng v� giải quyết c�c sự tranh chấp chủ quyền trong v�ng hay kh�ng?

         Hoạt đ�ng cải tạo đất đai của Trung Quốc ảnh hưởng đến chiến lược của Hoa Kỳ trong v�ng ra sao?� Đ�u l� c�c sự đ�p ứng th�ch hợp của Hoa Kỳ?

Sở CRS đ� tham khảo với c�c chuy�n vi�n trong v� ngo�i ch�nh phủ Hoa Kỳ về c�c h�m � ph�p l�, điều h�nh qu�n sự, ngoại giao v� kinh tế của c�c hoạt động của Trung Quốc.� Trong số c�c sự kh�m ph� của CRS:

         Mặc d� c�c nước kh�c, gồm Việt Nam, M� Lai, Phi Luật T�n v� Đ�i Loan cũng c� cải tạo đất v�/hay củng cố c�c địa h�nh trong khu vực, sự cải tạo của Trung Quốc cho đ�n nay rộng lớn nhất so với bất kỳ sự bồi lấp n�o kh�c đ� tiến h�nh tr�n c�c địa h�nh tranh chấp tại Biển Nam Trung Hoa.

         Thật kh� để ph�n đo�n t�nh hợp ph�p của hoạt động cải tạo đất đai của Trung Quốc, với t�nh trạng chủ quyền tr�n c�c địa h�nh bị ảnh hưởng kh�ng được giải quyết.� Bản th�n sự cải tạo kh�ng phải l� phi ph�p tại c�c địa h�nh tr�n đ� một quốc gia c� chủ quyền.� Tuy nhi�n, mỗi địa h�nh lại được tuy�n nhận bởi �t nhất hai b�n, do đ� từng địa h�nh đều bị tranh chấp một c�ch r� r�ng.� Hơn nữa, một số địa h�nh trong h�nh thức nguy�n thủy của ch�ng c� thể kh�ng nh� cao l�n tr�n mặt nước l�c thủy triều d�ng cao, c� nghĩa kh�ng c� sự tuy�n nhận chủ quyền n�o đối với c�c địa h�nh đ� lại được c�ng nhận chiếu theo C�ng Ước Li�n Hiệp Quốc về Luật Biển: UNCLOS (United nations Convention on the Law of the Sea).

         Theo UNCLOS, sự cải tạo kh�ng cho ph�p Trung Quốc tuy�n nhận c�c khu kinh tế độc quyền EEZ rộng hơn 200 hải l� chung quanh c�c khối đất cải tạo.� Phần nhiều nhất m� một quốc gia c� thể tuy�n nhận chung quanh bất kỳ địa h�nh l� l�nh hải nối d�i 12 hải l� kể từ địa h�nh, v� đ�y l� ph�n duy nhất c� thể tuy�n nhận nếu, trước khi sự cải tạo khởi sự, rạn san h� bao gồm địa h�nh ở tr�n mặt nước mọi l�c.� Cho đến nay, Trung Quốc chưa khẳng định c�c sự tuy�n nhận ph�p l� mới đặt tr�n sự x�y dựng đảo nh�n tạo của n�.

         Trung Quốc tới nay giới hạn đợt mới nhất của sự cải tạo v� c�ng t�c x�y dựng ở c�c địa h�nh m� n� đ� sẵn chiếm cứ thuộc chuỗi đảo Spratly.� Kh�ng c� vẻ n� t�m c�ch thực hiện c�ng việc như thế tr�n c�c địa h�nh n� kh�ng kiểm so�t trước đ�y, kể cả c�c địa h�nh được chiếm cứ bởi c�c nước tuy�n nhận kh�c.

         Sự cải tạo c� thể được tranh luận l� vi phạm v�o tinh thần của Bản Tuy�n Bố năm 2002 giữa Trung Quốc v� khối ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) v� khiến cho c�c sự thảo luận về một Bộ Quy Tắc Ứng Xử tiềm năng trở n�n kh� khăn hơn.

         Sự cải tạo đất đai bao gồm c�c khu vực được cứu x�t trong một vụ kiện trọng t�i chiếu theo C�ng Ước UNCLOS đang tiếp diễn, trong đ� Phi Luật T�n t�m kiếm một ph�n lệnh về t�nh hợp ph�p của c�c sự tuy�n nhận v� động th�i của Trung Quốc tại Biển Nam Trung Hoa.� Phi Luật T�n cũng xin một ph�n lệnh về quy chế ph�p l� của từng địa h�nh đang cải tạo, trong nhiều đia h�nh kh�c.� Một ph�n lệnh như thế c� thể l�m s�ng tỏ c�c quyền của mọi b�n trong c�c khu vực bao quanh c�c địa h�nh.

         C�c nỗ lực cải tạo c� thể cải thiện khả năng của Trung Quốc trong việc duy tr� c�c hoạt động t�u thuyền v� m�y bay trong v�ng tr�n căn bản h�ng ng�y, kể cả c�c sự tuần cảnh c�c địa h�nh tranh chấp tại Biển Nam Trung Hoa v� thực hiện c�c cuộc h�nh qu�n chiến đấu trong v�ng.

         Trung Quốc c� thể sử dụng một hay nhiều c�c địa điểm cải tạo l�m vị tr� cho c�c hệ thống chống lại sự tiếp cận/từ chối kh�ng nhường khu vực (anti-access/are denial: A2/AD), kể cả c�c trạm radars, trang thiết bị kiểm th�nh điện tử, c�c hỏa tiễn địa-kh�ng (surface-to-air missiles: SAM), c�c hỏa tiễn tuần dương chống t�u thủy (anti-ship cruise missiles: ASCM) v� m�y bay c� v� kh�ng c� người l�i.

         Trung Quốc c� thể tiến h�nh sự cải tạo hiện nay trong một c�ch m� n� đ� kh�ng l�m được trước đ�y một phần nhờ sự ph�t triển của n� c�c năng lực nạo v�t tinh vi hơn, tạo dễ d�ng hơn cho việc thi h�nh c�ng t�c như thế ở nơi c�ch xa lục địa Trung Quốc.

 

C�c H�m � Ph�p L� Của Sự Cải Tạo Đất Đai Của Trung Quốc

Một loạt c�c c�u hỏi chung quanh sự cải tạo đất đai v� hoạt động x�y cất của Trung Quốc l� liệu việc đ� c� thể xem l� hợp ph�p hay kh�ng, những quyền bổ t�c n�o m� Trung Quốc c� thể t�m c�ch tuy�n nhận dựa tr�n c�c địa h�nh, v� liệu hoạt động n�y trong bất kỳ đường hướng n�o c� g�y trở ngại đến c�c quyền của c�c nước kh�c để hải h�nh trong hải phận v� kh�ng phận bao quanh c�c địa h�nh hay kh�ng.

Luật quốc tế, như được thể hiện trong C�ng Ước UNCLOS, chi phối c�c quyền của c�c quốc gia về c�c khu vực biển, được định nghĩa t�y theo mức độ gần cận đối với một quốc gia duy�n hải.� Trung Quốc v� c�c nước tuy�n nhận kh�c, gồm Việt Nam, Phi Luật T�n, M� Lai, v� Brunei, đều l� c�c b�n k� kết C�ng Ước UNCLOS, mặc d� với c�c điều kiện gia nhập của Bắc Kinh, n� đ� kh�ng đồng � với nhiều cơ chế giải quyết tranh chấp của C�ng Ước.� Hoa Kỳ kh�ng phải l� một nước kết ước v�o C�ng Ước, nhưng c� tuy�n bố rằng Hoa Kỳ tu�n h�nh phần lớn c�c điều khoản của C�ng Ước về việc tuy�n nhận c�c quyền tr�n biển.� Về c�c sự tranh chấp tr�n biển, Hoa Kỳ đ� nhất qu�n tuy�n bố rằng Hoa Kỳ kh�ng c� lập trường về c�c vấn đề chủ quyền cụ thể, nhưng th�c giục c�c b�n li�n can giải quyết c�c sự tranh chấp một c�ch h�a b�nh, đ�ng theo luật quốc tế, v� kiềm chế kh�ng sử dụng sự cưỡng b�ch, vũ lực, hay sự đe dọa để tăng cường cho c�c sự tuy�n nhận của m�nh.

C�ng Ước UNCLOS c�ng nhận rằng c�c quốc gia duy�n hải c� thể tuy�n nhận c�c khu vực biển trong đ� ch�ng c� thể h�nh sử một số quyền hạn n�o đ�:

         L�nh Hải (Territorial Sea): một quốc gia duy�n hải được hưởng quyền để tuy�n nhận một v�ng đai biển nằm s�t với bờ biển của n� l�m �l�nh hải� của m�nh.� L�nh hải n�y c� thể trải d�i đến 12 hải l� t�nh từ bờ biển, v� trong v�ng đai biển n�y, quốc gia duy�n hải c� thể h�nh sử đầy đủ chủ quyền. (UNCLOS c�c điều 2-3).

         Khu Tiếp Gi�p (Contiguous Zone): Một quốc gia duy�n hải cũng c� thể thiết lập một khu kề cận với l�nh hải của n� như l� một �khu tiếp gi�p�.� Trong khu n�y, quốc gia duy�n hải kh�ng c� chủ quyền, nhưng n� c� thể h�nh sử sự kiểm so�t cần thiết để ngăn chặn v� trừng phạt c�c sự vi phạm luật v� c�c quy định về thuế quan, t�i ch�nh, nhập cảnh, v� vệ sinh �p dụng trong l�nh hải của n�.� Khu tiếp gi�p c� thể mở rộng tới 24 hải l� t�nh từ bờ biển (UNCLOS, điều 33).

         Khu Kinh Tế Độc Quyền (Exclusive Economic Zone: EEZ).� Một quốc gia duy�n hải c� thể tuy�n nhận một v�nh đai biển tới 200 hải l� t�nh từ bờ biển như �khu kinh tế độc quyền: KKTĐQ� của m�nh.� Trong khu vực n�y, quốc gia duy�n hải được hưởng quyền h�nh sử �c�c quyền chủ quyền về việc thăm d� v� khai th�c, bảo tồn v� quản trị c�c t�i nguy�n thi�n nhi�n, bất luận sinh động hay kh�ng sinh động� của biển, đ�y biển, tầng đất b�n dưới đ�y biển (UNCLOS c�c điều 55-57).� Quốc gia duy�n hải cũng c� �độc quyền để x�y dựng v� cho ph�p cũng như quy định sự x�y cất, hoạt động v� sử dụng� c�c h�n đảo nh�n tạo v� một số cơ sở thiết tr� kh�c n�o đ�. (UNCLOS điều 60)

         Thềm Lục Địa (Continental Shelf): UNCLOS thừa nhận quyền hợp ph�p của mọi quốc gia để kiểm so�t v� khai th�c c�c t�i nguy�n thi�n nhi�n thuộc thềm lục địa của n� như được x�c định bởi Ủy Hội Về C�c Giới Hạn Của Thềm Lục Địa (UNCLOS Commission on the Limits of the Continental Shelf, rộng tới 350 dặm t�nh từ bờ biển của n�. 9 (UNCLOS c�c điều 76-77).

Theo điều 121 UNCLOS, c�c khu vực biển n�y c� thể nới rộng kh�ng chỉ từ khu vực đất liền ch�nh y�u của một quốc gia duy�n hải, m� c�n từ bất kỳ h�n đảo n�o m� tr�n đ� n� c� chủ quyền.� Một h�n đảo được định nghĩa như một khu đất được h�nh th�nh một c�ch tự nhi�n, bao quanh bởi nước biển, v� ở tr�n mặt biển l�c thủy triều l�n cao�. (Điều 21).� Tuy nhi�n, �c�c b�i đ� kh�ng thể duy tr� sự cư tr� của con người hay đời sống kinh tế của ch�nh ch�ng chỉ được hưởng quyền c� một l�nh hải rộng 12 hải l�, chứ kh�ng c� một KKTĐQ hay thềm lục địa.� C�c cao điểm ch�m xuống mặt nước l�c thủy triều l�n cao v� c�c h�n đảo nh�n tạo kh�ng thiết định c�c quyền tại c�c hải phận kề cận.

Sự x�y cất một h�n đảo nh�n tạo c� thể n�u l�n c�c c�u hỏi ph�p l� nếu diễn ra tại KKTĐQ của một quốc gia kh�c.� Ngược lại, sự cải tạo đất đai li�n hệ đến c�c địa h�nh tọa lạc tại c�c biển mở ngỏ r� r�ng được cho ph�p theo C�ng Ước UNCLOS.� Hậu quả, t�nh khả dĩ được ph�p của c�c hoạt động cải tạo đất đai của Trung Quốc t�y thuộc v�o sự ph�n định ranh giới c�c khu vực giữa c�c quốc gia bao quanh.� Trung Quốc tuy�n nhận chủ quyền tr�n Đ�i Loan m� kh�ng kiểm so�t n�, v� Đ�i Loan chiếm cứ đảo Itu Aba (Ba B�nh hay Th�i B�nh), địa h�nh thi�n nhi�n rộng nhất trong chuỗi đảo Spratly v� được c�ng nhận một c�ch rộng r�i l� một h�n đảo tự nhi�n đ�ng theo định nghĩa của UNCLOS.� Do đ� với sự nới d�i, Trung Quốc c� thể t�m c�ch tuy�n nhận một KKTĐQ nối kết với đảo Itu Aba sẽ chồng lần l�n KKTĐQ đảo Palawan của Phi Luật T�n, c� nghĩa rằng c� thể nghĩ Trung Quốc c� thể cố gắng lập luận rằng kh�ng một trong c�c hoạt động n�o của n� lại đụng chạm v�o c�c quyền chuy�n độc của Phi Luật T�n.� C�c học giả Trung Quốc thường đề cập đ�n đảo Itu Aba nằm trong t�m địa h�nh do Trung Quốc chiếm đ�ng trong chuỗi đảo Spratly, nhưng Trung Quốc đ� kh�ng ph�t biểu một c�ch c�ng nhi�n một sự tuy�n nhận KKTĐQ li�n kết với đảo Itu Aba.

Trong trường hợp của c�c hoạt động cải tạo đất đai hiện thời của Trung Quốc tại Biển Nam Trung Hoa, c� vẻ điều tối đa m� Trung Quốc c� thể hy vọng thiết lập sẽ l� v�nh đai l�nh hải rộng 12 hải l� bao quanh c�c địa h�nh hội đủ điều kiện l� b�i đ� trước khi c� c�c nỗ lực cải tạo đất đai.� Trước khi c� sự cải tạo, kh�ng một trong c�c địa h�nh nguy�n thủy xem ra đ� l� một h�n đảo thi�n nhi�n c� thể chống đỡ cho sự cư tr� của con người bởi ch�nh n�, v� c�c h�n đảo nh�n tạo kh�ng ph�t sinh c�c khu vực biển của ri�ng ch�ng.

Tuy nhi�n, bởi bản chất phức tạp của chế độ thủy triều tại Biển Nam Trung Hoa, c� thể kh� khăn để ấn định địa h�nh n�o đ� đứng tr�n mặt nước l�c thủy triều l�n cao trước khi cải tạo, điều sẽ ảnh hưởng đến bất kỳ sự tuy�n nhận chủ quyền n�o tr�n c�c địa h�nh như thế (bởi c�c nước kh�ng thể tuy�n nhận chủ quyền tr�n c�c cao điểm l�c thủy triều xuống thấp) cũng như vị tr� c�c điểm cơ sở l�m chuẩn từ đ� đo lường bất kỳ quyền tr�n biển n�o. 10 Đ�y l� một trong c�c điều quan t�m của Phi Luật T�n về sự cải tạo, khi vụ kiện đề xuất bởi Phi Luật T�n hiện đang được cứu x�t bởi một Phi�n T�a Trọng T�i UNCLOS, thỉnh cầu phi�n t�a đưa ra c�c ph�n lệnh rằng liệu từng một trong c�c địa h�nh nguy�n thủy n�y c� hội đủ điều kiện cho bất kỳ sự tuy�n nhận chủ quyền n�o v� c�c quyền tr�n biển hay kh�ng.

Trung Quốc kh�ng tuy�n bố rằng liệu n� sẽ c� tuy�n nhận một KKTĐQ từ bất kỳ một trong c�c địa h�nh mở rộng n�y hay kh�ng.� Trong khi c�c nỗ lực cải tạo đất đai của Trung Quốc c� thể tạo ra một số sự mơ hồ về việc liệu một số địa h�nh n�o đ� c� phải l� b�i đ� được th�nh lập một c�ch tự nhi�n chứ kh�ng phải l� c�c cao điểm bị ch�m dưới mặt nước l�c thủy triều l�n cao hay kh�ng, xem ra kh�ng c� mấy x�c suất rằng Trung Quốc c� thể ấn định rằng c�c địa h�nh n�y lu�n lu�n c� khả năng chống đỡ cho sự cư tr� của con người hay hoạt động kinh tế sao cho hội dủ điều kiện như c�c h�n đảo to�n diện sẽ được hưởng quyền c� một KKTĐQ.

Trong khi c�c dự �n cải tạo đất đai của Trung Quốc tại c�c khu vực cấu th�nh c�c biển mở ngỏ (hay tự do) c� thể kh�ng phải l� phi ph�p, ch�ng c� thể bao h�m c�c nghĩa vụ của Trung Quốc theo C�ng Ước UNCLOS về việc bảo tồn m�i trường biển.� Điều 194 C�ng Ước UNCLOS buộc c�c quốc gia kết ước phải �c� mọi biện ph�p cần thiết để bảo đảm rằng c�c hoạt động thuộc thẩm quyền t�i ph�n hay sự kiểm so�t của họ được thực hiện sao kh�ng g�y tổn hại bởi sự � nhiễm cho c�c Quốc Gia kh�c v� m�i trường của họ�, kể cả c�c biện ph�p �cần thiết để bảo vệ v� bảo tồn c�c hệ sinh th�i hiếm qu� hay mong manh, cũng như m�i sinh của c�c chủng loại bị cạn kiệt, bị đe dọa hay c� nguy cơ tuyệt chủng, hay c�c h�nh thức kh�c của đời sống tại biển�.� Một số chuy�n vi�n tin tưởng rằng việc nạo v�t đ�y biển của Trung Quốc gần c�c địa h�nh tại Biển Nam Trung Hoa đang l�m phương hại đến c�c rạn san h� v� c�c th�nh phần kh�c của sinh th�i biển địa phương. 11 C� � kiến được n�u l�n rằng một sự th�ch đố về ph�p l� đối với c�c hoạt động của Trung Quốc dựa tr�n c�c ảnh hưởng m�i trường của ch�ng c� thể hữu hiệu khi theo đuổi như thế m� kh�ng cần tranh luận về c�c ranh giới tr�n biển, gia tăng c�c cơ may rằng sự t�i ph�n c� thể được tuy�n ph�n. 12

Ban Tuy�n Bố Về Sự Ứng Xử (DOC) tại Biển Nam Trung Hoa kh�ng đề cập một c�ch trực tiếp đến sự cải tạo đất đai để biến đổi c�c địa h�nh th�nh c�c đảo nh�n tạo.� Tuy nhi�n, c�c b�n kết ước cam đoan �h�nh sử sự tự kiềm chế trong việc thực hiện c�c hoạt động sẽ l�m phức tạp hay l�m leo thang c�c sự tranh chấp v� ảnh hưởng đ�n h�a b�nh v� sự ổn định gồm cả, trong nhiều điều kh�c, việc kiềm chế kh�ng thực hiện việc di d�n đến cư ngụ tr�n c�c h�n đảo, rạn san h�, c�c b�i cạn, c�c vũng nhỏ, v� c�c địa h�nh kh�c hiện kh�ng c� người ở, v� giải quyết c�c sự kh�c biệt của họ trong một cung c�ch x�y dựng�. �C�c nỗ lực cải tạo đất đai của Trung Quốc về mặt tranh luận, vi phạm tinh thần tổng qu�t của sự hợp t�c v� tự kiềm chế được thể hiện trong bản Tuy�n Bố DOC nhiều phần sẽ khiến cho c�c nỗ lực ngoại giao kh�c nhằm hạ giảm c�c sự căng thẳng hay ph�t huy c�c dự �n hợp t�c x�y dựng sự t�n nhiệm gặp kh� khăn nhiều hơn.

 

C�c H�m � Qu�n Sự/H�nh Qu�n

Tổng Quan

C�c nỗ lực cải tạo đất đai của Trung Quốc tại Biển Nam Trung Hoa c� thể cải thiện khả năng của Trung Quốc trong việc duy tr� c�c hoạt động h�ng hải v� h�ng kh�ng trong v�ng tr�n một căn bản thường nhật, v� thực hiện c�c cuộc h�nh qu�n chiến đấu trong v�ng nếu cần thiết.� Đối với Trung Quốc, gi� trị điều h�nh của c�c đảo đang được x�y cất ở Quần Đảo Spratly sẽ ph�t sinh từ vị tr� của c�c h�n đảo thuộc miền đ�ng-trung Biển Nam Trung Hoa, c�ch xa lục địa Trung Quốc v�i trăm dặm về hướng nam, v� từ c�c cơ sở m� Trung Quốc sẽ thiết định tr�n ch�ng.� C�c sự n�ng cấp qu�n sự được tr�nh b�y trong đoạn n�y c� thể c� hiệu ứng cải thiện vị thế của Trung Quốc trong một sự đối đầu tiềm t�ng với c�c nước tuy�n nhận cạnh tranh kh�c tại Biển Nam Trung Hoa hay c�c nước kh�c, nằm dưới ngưỡng cửa của chiến tranh to�n lực, v� cải thiện khả năng của Trung Quốc để thực hiện c�c cuộc tuần cảnh tr�n biển.

 

C�c Hoạt Động Thường Nhật

Trung Quốc c� thể sử dụng một hay nhiều địa điểm cải tạo đất đai l�m c�c vị tr� để tiếp tế nhi�n liệu, thực phẩm, v� nơi nghỉ ngơi của thủy thủ cho c�c thuyền đ�nh c�, c�c t�u ph�ng thủ bờ biển, v� c�c t�u hải qu�n đặt căn cứ tại Đảo Hải Nam của Trung Quốc hay dọc bờ biển lục địa Trung Quốc.� Ngo�i ra, một số nhỏ c�c thuyền, t�u tuần tra, v� t�u hải qu�n c� thể tr� đ�ng tại một hay nhiều địa điểm cải tạo, c� lẽ theo một căn bản lu�n phi�n.� C�c trạm radars v� m�y bay (kể cả c�c động cơ tr�n kh�ng kh�ng người l�i (unmanned aerial veheicles: UAV) tr� đ�ng tại c�c địa điểm n�y c� thể l�m gia tăng khả năng của Trung Quốc duy tr� sự nhận thức l�nh vực h�ng hải (maritime domain awareness: MDA) tr�n c�c hải phận v� kh�ng phận bao quanh.� Trong tất cả c�c đường hướng n�y, c�c cơ sở tại c�c địa điểm cải tạo đất đai c� thể cho ph�p Trung Quốc duy tr� một sự hiện diện thường xuy�n hơn, d�y đặc hơn v� hữu hiệu hơn về mặt điều h�nh c�c thuyền đ�nh c�, c�c t�u ph�ng vệ bờ biển, v� c�c t�u hải qu�n trong v�ng, cải thiện khả năng của Trung Quốc trong việc sử dụng c�c hải phận n�y cho c�c mục đ�ch ri�ng của n�, v� để thi h�nh c�c sự tuy�n nhận l�nh hải của n� tr�n c�c hải phận n�y. 13 Nếu ở một thời điểm n�o đ� Trung Quốc tuy�n bố một khu vực nhận diện ph�ng kh�ng (air defense identification zone: ADIZ) tr�n Biển Nam Trung Hoa, một hay nhiều địa điểm n�y c� thể được sử dụng để yểm trợ cho sự quản trị khu vực ADIZ đ�. 14

 

C�c Hoạt Động Chiến Đấu

Trung Quốc c� thể sử dụng một hay nhiều địa điểm cải tạo l�m vị tr� cho c�c hệ thống chống lại sự tiếp cận/từ khước diện địa (anti-access/area denial: A2/AD), kể cả c�c trạm radars, trang thiết bị kiểm th�nh điện tử, c�c hỏa tiễn địa-kh�ng (surface-to-air-missiles: SAM), c�c hỏa tiễn tuần dương chống chiến hạm (anti ship cruise missiles: ASCM), v� m�y bay c� hay kh�ng c� người điều khiển.� (Nước Iran đ� thực hiện c�c sự bố tr� tương tự tr�n c�c h�n đảo n� kiểm so�t gần Eo Biển Strait of Hormuz. 15) Ngo�i ra, một số nhỏ c�c t�u hải qu�n Trung Quốc (chẳng hạn như c�c t�u tấn c�ng trang bị hỏa tiễn Loại Type 022, c�c t�u hộ tống cỡ nhỏ (corvettes) Loại 056 hay c�c t�u khu trục cỡ nhỏ (frigates) Loại 054) c� thể đồn tr� tại một hay nhiều địa điểm, c� lẽ theo một căn bản lu�n phi�n. 16 Hiệu quả sẽ l� việc ph�ng chiếu c�c th�nh phần của mạng lưới A2/AD của Trung Quốc xa hơn nữa v�o Biển Nam Trung Hoa, v� gia tăng mật độ tổng qu�t của mạng lưới.� Trong một cuộc xung đột chống lại c�c lực lượng Hoa Kỳ, c�c địa điểm n�y v� c�c t�u v� m�y bay bố tr� tại đ� sẽ dễ bị x�m k�ch, nhưng nhu cầu tấn c�ng c�c địa điểm n�y v� c�c đơn vị điều động ở đ� sẽ l�m gia tăng thời lượng v� nỗ lực cần thiết để hủy diệt hay đẩy l�i mạng lưới A2/AD của Trung Quốc v� l�m chuyển hướng c�c t�i nguy�n của Hoa Kỳ khỏi việc thực hiện c�c nhiệm vụ kh�c.� Ngo�i ra, c�c căn cứ mới của Trung Quốc c� tiềm năng yểm trợ c�c khả năng cho c�c chiến dịch đổ bộ chống lại c�c h�n đảo gần kề được chiếm cứ bởi c�c nước kh�c.

 

C�c Sự Quan S�t Cụ Thể

 

C�c Cơ Sở Tại C�c Căn Cứ Tr�n Đảo Trung Quốc Hiện Hữu

Sự ph�n t�ch ảnh chụp bằng vệ tinh c�c cơ sở qu�n sự Trung Quốc hiện hữu tr�n c�c h�n đảo tại Biển Nam Trung Hoa cho thấy c�c cơ sở n�y một c�ch điển h�nh ph� b�y một số sự kết hợp c�c điều kể sau:

         Một đơn vị đồn tr�;

         C�c hệ thống s�ng ph�ng kh�ng v� ph�ng thủ diện địa v� trọng ph�o;

         Trang thiết bị truyền tin;

         Radars;

         Một b�i đ�p m�y bay trực thăng v� một phi đạo;

         C�c kho chứa nhi�n liệu; v�

         Một bến tầu v� c�c vũng t�u c� c�c đầu cầu chuyển h�ng c� thể vươn ra/thu về (roll-on/roll off docks).

Theo sự tường thuật, cơ sở m� Trung Quốc đang x�y cất tại Rạn San H� Fiery Cross Reef c� thể gồm một hải cảng lớn đủ cho c�c chiến hạm cập bến (to dock surface combattants). 17

 

Sự Hiện Diện Đo�n Thuyền Đ�nh C�, T�u Ph�ng Thủ Bờ Biển, v� T�u Qu�n Sự

Đối với Trung Quốc, c�c cơ sở qu�n sự được n�ng cấp tại Quần Đảo Spratly c� thể l�m giảm bớt c�c th�ch đố tiếp vận của việc chống đỡ cho c�c hoạt động của c�c t�u hải qu�n, c�c t�u chạy nhanh ph�ng vệ duy�n hải, v� c�c thuyền đ�nh c� tại ph�a nam Biển Nam Trung Hoa, c�ch xa đảo Hải Nam v� bờ biển lục địa Trung Quốc.� Hiện thời, c�c t�u của Hải Qu�n thuộc QĐNDGPTQ (PLA) v� �Lực Lượng Ph�ng Vệ Bờ Biển Trung Quốc (China Coast Guard: CCG) hoạt động tại Biển Nam Trung Hoa phải quay trở lại c�c căn cứ dọc bờ biển Trung Quốc để t�i tiếp tế, thực hiện c�c sự sửa chữa quan trọng, v� cho c�c thủy thủ nghỉ ph�p tr�n bờ.� C�c căn cứ tại Quần Đảo Spratly c� thể cho ph�p Trung Quốc chuy�n chở đến đ� nhi�n liệu, đồ tiếp liệu, v� c�c phụ t�ng thay thế, v� sau đ� chuyển ch�ng đến c�c t�u Trung Quốc hoạt động trong khu vực, cải thiện một phần thời gian điều động để c�c t�u n�y c� thể thực hiện c�c hoạt động. 18 Phần thời lượng n�y c� thể được tăng th�m bằng việc đồn tr� c�c t�u n�y tại c�c cơ sở n�y v� lu�n chuyển li�n tiếp c�c thủy thủ cho c�c t�u n�y � một phương thức m� Hải Qu�n Hoa Kỳ �p dụng hay dự tr� sử dụng cho c�c t�u chiến qu�t m�n tr� đ�ng tại Vịnh Ba Tư v� cho C�c T�u Chiến Đấu Duy�n Hải sẽ được đồn tr� tại Singapore.� C�c cơ sở n�ng cấp cũng c� thể l�m giảm nhẹ c�c th�ch đố về tiếp vận của sự khai th�c năng lượng bởi c�c c�ng ty Trung Quốc tại ph�a nam Biển Nam Trung Hoa.� Như đ� được thảo luận trong một b�o c�o của CRS, 19 c�c thuyền đ�nh c� Trung Quốc trong v�i trường hợp đ� quấy rối v� đối đầu với c�c t�u kh�ng phải của Trung Quốc.� Nhiều ph�n t�ch vi�n tin tưởng rằng ch�nh phủ PRC chỉ huy v� kiểm so�t một số t�u đ�nh c� n�o đ�. 20 Một sự hiện diện gia tăng thuyền đ�nh c� Trung Quốc tại khu vực do đ� c� thể c�c h�m � tiềm năng kh�ng chỉ cho c�c hoạt động đ�nh c� của Trung Quốc, m� c�n cho khả năng của Trung Quốc để thi h�nh c�c sự tuy�n nhận tr�n biển của n� trong v�ng.

Hai quan s�t vi�n, ph�t biểu một quan điểm được b�y tỏ bởi c�c nh� quan s�t kh�c, n�i rằng c�c cơ sở n�y nhiều phần sẽ được sử dụng để �chấp h�nh c�c sự tuy�n nhận thẩm quyền t�i ph�n v� l�nh thổ của Trung Quốc, v� tạo �p lực đ� tr�n c�c chiến thuyền v� c�c t�u ph�ng thủ bờ biển của c�c nước tuy�n nhận kh�c�. 21 Trong cuộc điều trần trước Quốc Hội, một vi�n chức quốc ph�ng Hoa Kỳ cao cấp ph�t biểu,�Về mặt qu�n sự, sự cải tạo đất đai của Trung Quốc c� thể gi�p cho Trung Quốc, nếu n� lựa chọn, cải thiện c�c năng lực ph�ng thủ v� tấn c�ng, kể cả �. khả năng thả neo c�c t�u c� sống đ�y t�u s�u hơn tại c�c tiền đồn của n� v� ch�nh từ đ� mở rộng sự chấp h�nh luật ph�p v� sự hiện diện hải qu�n của n� xuống s�u hơn ph�a nam tại Biển Nam Trung Hoa �� 22 Qua việc tăng cường c�c khả năng hoạt động của n� trong khu vực, Trung Quốc c� thể hy vọng l�m nản l�ng c�c nước tranh gi�nh khỏi việc th�ch đố c�c sự tuy�n nhận l�nh thổ của n�.� Mặt kh�c, một quan s�t vi�n kh�c, ghi nhận c�c sự th�ch đố tiếp vận li�n tục n�o đ�, ph�t biểu rằng, �Mặc d� một phi đạo sẽ giảm bớt một khiếm khuyết trong sự ph�ng chiếu quyền lực v� tiếp vận của PLA tại Biển Nam Trung Hoa, việc theo d�i v� thi h�nh c�c sự tuy�n nhận biển bao la của Trung Quốc sẽ tiếp tục c�n l� một th�ch đố cho PLA�. 23

 

Nhận Thức L�nh Vực Biển (MDA) v� Hoạt Động T�nh B�o, Theo D�i, v� Th�m Th�nh (ISR)

C�c căn cứ tại Quần Đảo Spratly c� thể được trang bị với c�c thiết bị kiểm th�nh điện tử v� c�c đ�i radar truy qu�t tr�n kh�ng v� tr�n mặt đất, điều sẽ cải thiện c�c khả năng MDA của Trung Quốc v� c�c khả năng t�nh b�o, theo d�i, v� th�m th�nh (ISR) của n� trong khu vực.� Trung Quốc cũng c� thể điều h�nh t�u tuần tra tr�n biển v�/hay m�y bay AWAC (Airborne Warning and Control System: Hệ Thống Kiểm So�t v� B�o Động Tr�n Kh�ng) từ c�c căn cứ tại Quần Đảo Spratly, điều sẽ cải thiện hơn nữa c�c khả năng MDA v� ISR của Trung Quốc.� C�c khả năng MDS v� ISR được cải thiện sẽ yểm trợ cho cả c�c hoạt động thường nhật lẫn c�c chiến dịch chiến đấu tiềm năng.� Tại một diễn đ�n quốc ph�ng quốc tế tại Trung Quốc, một sĩ quan Kh�ng Lực PLA cao cấp c� nhấn mạnh đến tầm quan trọng của ISR đối với c�c kế hoạch của Trung Quốc.� �Hiện c� một nhu cầu về một căn cứ [tại Biển Nam Trung Hoa] để yểm trợ cho hệ thống radar v� c�c hoạt động thu thập t�nh b�o của của ch�ng t�i�, �ng ta n�i.� �Sự t�m kiếm [m�y bay mất t�ch của H�ng Kh�ng M� Lai chuyến bay MH370] khiến ch�ng t�i nhận thức rằng ch�ng t�i kh�ng c� đủ c�c khả năng kh�ng qu�n tại Biển Nam Trung Hoa.� C� một nhu cầu về một căn cứ cho c�c hoạt động tại Biển Nam Trung Hoa v� an ninh quốc gia v� để bảo vệ c�c quyền lợi quốc gia�. 24

 

Truy T�m V� Cấp Cứu (Search and Rescue: SAR)

C�c căn cứ tại Quần Đảo Spartly c� thể n�ng cao khả năng của Trung Quốc để thực hiện c�c hoạt động truy t�m v� cứu vớt (SAR) tại c�c hải phận chung quanh.� Khi khối lượng c�c hoạt động t�u thuyền v� h�ng kh�ng của Trung Quốc trong khu vực gia tăng, t�nh h�nh đ�i hỏi c�c hoạt động SAR c� thể trở n�n thường xuy�n hơn.� Một Đề Đốc PLA đ� nhấn mạnh đến c�c khả năng SAR (c�ng với việc truyền tin) trong c�c sự giải th�ch của �ng ta về c�c hoạt động cải tạo đất đai của Trung Quốc. 25 Dưới sự bảo trợ của Tổ Chức H�ng Hải Quốc Tế (International Maritime Organization: IMO), Trung Quốc được giao đảm nhiệm c�ng t�c SAR tr�n biển tại phần lớn Biển Nam Trung Hoa.

 

Khu Nhận Diện Ph�ng Kh�ng Biển Nam Trung Hoa (ADIZ)

Nếu một l�c n�o đ� Trung Quốc tuy�n bố một khu nhận diện ph�ng kh�ng (air defense identification zone: ADIZ) tr�n Biển Nam Trung Hoa, 26 c�c radars đặt tại một hay nhiều địa điểm n�y, v� sự sử dụng phi đạo v� c�c cơ sở tiếp tế nhi�n liệu tại Rạn San H� Fiery Cross Reef để yểm trợ cho c�c hoạt động bởi m�y bay can thiệp, c� thể n�ng cao sự thi h�nh khu ADIZ đ�.� Tư Lệnh Bộ Chỉ Huy Th�i B�nh Dương của Hoa Kỳ, Đ� Đốc Samuel Locklear, chứng nhận trước Quốc Hội hồi Th�ng Tư 2015, �C�c địa h�nh mở rộng xuống đ� cũng c� thể sau rốt dẫn đến sự bố tr� c�c trang bị, chẳng hạn như c�c radar tầm xa, qu�n đội v� c�c hệ thống hỏa tiễn t�n tiến v� n� c� thể l� một d�n ph�ng cho ch�ng, nếu c� khi n�o họ muốn thiết lập �. một khu ADIZ ở đ�, gi�p họ c� thể thi h�nh từ đ�. 27 Trong thực tế, t�y thuộc v�o c�c ranh giới m� Trung Quốc c� thể ấn định cho một khu ADIZ tại Biển Nam Trung Hoa, sẽ rất kh� khăn cho Trung Quốc để thi h�nh khu ADIZ m� kh�ng c� sự trợ gi�p từ c�c radar v� m�y bay tại Quần Đảo Spratly.� (Ngay với sự yểm trợ được cung cấp từ c�c căn cứ tại Quần Đảo Spratly, Trung Quốc kh�ng c� thể thi h�nh khu ADIZ một c�ch trọn vẹn). 28

 

C�c Hệ Thống A2/AD v� C�c Hệ Thống Ph�ng Chiếu Sức Mạnh

Việc đồn tr� c�c hệ thống A2/AD chẳng hạn như s�ng ph�ng kh�ng, ASCM, m�y bay chiến thuật, v� c�c phi cơ chiến tranh chống t�u ngầm (antisubmarine warfare: ASW) tại c�c căn cứ thuộc Quần Đảo Spratly sẽ n�ng cao c�c khả năng A2/AD của Trung Quốc tại Biển Nam Trung Hoa. 29 Phi đạo d�i 3,000 m�t (9,842.5 bộ Anh) tr�n Rạn San H� Fiery Cross Reef c� thể được sử dụng cho c�c hoạt động tiếp tế nhi�n liệu cho m�y bay đặt căn cứ tr�n đảo Hải Nam v� lục địa, nới rộng tầm hoạt động của ch�ng đến tầm với xa nhất của Biển Nam Trung Hoa, v� c� lẽ đến c�c hải phận xa x�i hơn nữa.

Với c�c diện t�ch đất x�c định của c�c h�n đảo m� Trung Quốc đang x�y dựng tại Biển Nam Trung Hoa, c�c ph�n t�ch vi�n kh�ng ước định Trung Quốc sẽ cho đồn tr� c�c đơn vị qu�n đội to lớn với c�c khả năng ph�ng chiếu sức mạnh đ�ng kể tại c�c căn cứ n�y.� Tuy nhi�n, việc tr� đ�ng c�c số lượng nhỏ hơn c�c binh sĩ Trung Quốc tr�n một hay nhiều đảo n�y, c� thể mang lại cho Trung Quốc một khả năng tấn c�ng thủy bộ hạn chế.� Với sự sử dụng c�c m�y bay trực thăng v� t�u đổ bộ thủy bộ, v� sự yểm trợ từ ph�o binh di động Trung Quốc đồn tr� tại c�c tiền đồn n�y, c�c binh sĩ như thế c� thể được sử dụng để thực hiện c�c cuộc tấn c�ng v�o c�c h�n đảo gần cận được nắm giữ bởi c�c nước tuy�n nhận cạnh tranh. 30

 

C�c Hoạt Động Chiến Đấu

Mặc d� c�c căn cứ tại Quần Đảo Spratly sẽ trợ lực Trung Quốc trong những phương c�ch được tr�nh b�y trong c�c đoạn trước, c�c căn cứ n�y sẽ c� thể bị x�m k�ch trong t�nh trạng giao tranh, đặc biệt trong t�nh huống c� li�n can đến c�c lực lượng Hoa Kỳ, bởi ch�ng được x�y cất tr�n c�c nền bằng c�t, ngăn chặn đại dương trong một số trường hợp bằng c�c bờ k� (seawalls) c� thể bị chọc thủng, v� tập trung c�c cấu tr�c then chốt v�o c�c kh�ng gian nhỏ hẹp.� Ngo�i ra, c�c căn cứ n�y c� thể c� khả năng hạn chế để sửa chữa sự tổn hại v� giao tranh, v� c� thể gặp kh� khăn để t�i tiếp tế từ lục địa, đặc biệt nếu c�c lực lượng đối phương cắt đứt c�c tuyến giao th�ng bằng đường h�ng kh�ng v� h�ng hải. 31 N�i chung, việc ph� hủy hay v� hiệu h�a một căn cứ sẽ kh� khăn hơn cho c�c lực lượng vũ trang của một nước Đ�ng Nam � hơn l� đối với qu�n đội Hoa Kỳ.� V� thế, c�c t�nh huống đ�ch x�c của bất kỳ kịch bản xung đột n�o sẽ g�p phần v�o việc x�c định kết quả.� Một sĩ quan chiến tranh diện địa của Hải Qu�n Hoa Kỳ viết, �Điều n�y [sự khai triển Rạn San H� Fiery Cross Reef] ảnh hưởng đến c�c kế hoạch bất ngờ của c�c hải qu�n trong v�ng cho sự xung đột tại Biển Nam Trung Hoa.� Họ phải dự liệu rằng c�c hoạt động tr�n biển của Trung Quốc sẽ c� sự kh�ng yểm gần như thường trực khắp khu vực�. 32

Mặc d� c�c căn cứ dễ bị x�m k�ch, Trung Quốc vẫn c� thể t�m c�c phương c�ch để r�t ra c�c gi� trị từ ch�ng trong một t�nh trạng chiến đấu, đặc biệt trong việc thực hiện một cuộc ti�n k�ch chống lại một đối thủ tại Đ�ng Nam �.� Trong khi c� thể c� khả năng bị hạn chế tại Rạn San H� Fiery Cross Reef trong việc sửa chữa tổn hại do giao chiến đối với phi đạo ở đ�, Trung Quốc c� thể t�m c�ch l�m giảm thiểu c�c ảnh hưởng của sự tổn hại� đ� bằng việc điều h�nh c�c m�y bay trực thăng v� phi cơ cất c�nh nhanh/đ�p thẳng xuống (short takeoff/vertical standing: STOVL) từ cơ sở.

Trong một cuộc xung đột hạn chế giữa Trung Quốc v� một nước Đ�ng Nam � nhắm v�o việc chiếm hữu c�c địa h�nh tranh chấp tại Biển Nam Trung Hoa, Trung Quốc c� thể ph�ng ra c�c cuộc tấn c�ng thủy bộ nhỏ từ c�c căn cứ mới được n�ng cấp, như được thảo luận ở tr�n.� Tuy nhi�n, nếu c�c cuộc tấn c�ng n�y th�nh c�ng, Trung Quốc sẽ đối diện với một sự th�ch đố quan trọng trong việc yểm trợ v� t�i tiếp tế cho c�c binh sĩ n�y trong một m�i trường biển tranh chấp, theo một chuy�n vi�n. 33 Trong thực tế, đối thủ của Trung Quốc c� thể t�m c�ch �l�m chết đ�i� c�c binh sĩ chiếm đoạt một địa h�nh bằng vũ lực.

Trong một cuộc tranh chấp với c�c lực lượng Hoa Kỳ, c�c địa điểm n�y v� c�c chiếc t�u c�ng m�y bay được điều động từ đ� sẽ dễ bị x�m k�ch, nhưng nhu cầu để tấn c�ng c�c địa điểm v� c�c đơn vị n�y (ngo�i việc tấn c�ng c�c mục ti�u A2/AD kh�c) sẽ l�m gia tăng thời lượng v� nỗ lực cần thiết để ph� sập hay đẩy lui mạng lưới A2/AD của Trung Quốc, v� ph�n t�n c�c t�i nguy�n của Hoa Kỳ khỏi việc thi h�nh c�c nhiệm vụ kh�c.� Sự chuyển hướng c�c t�i nguy�n nhiều phần sẽ xảy ra trong c�c giai đoạn mở m�n của một cuộc xung đột, khi Hoa Kỳ c� thể c� một số lượng giới hạn c�c t�i nguy�n tại chiến trường.� Trong c�ch cung c�ch n�y, c�c căn cứ, c�c cơ sở của ch�ng, v� c�c đơn vị hoạt động từ ch�ng sẽ tạo ra c�c sự th�ch đố mới cho c�c nh� hoạch định qu�n sự Hoa Kỳ, nhiều phần đ�i hỏi sự sửa đổi c�c kế hoạch chiến tranh của Hoa Kỳ, v� sẽ l�m gia tăng c�c bất trắc cho c�c lực lượng Hoa Kỳ trong nhiều kịch bản chiến đ�u kh�c nhau.

 

C�c H�m � Ngoại Giao

Trong c�c sự ph�t biểu ch�nh thức của m�nh, Trung Quốc đ� khẳng định một quyền để tiến h�nh c�c dự �n x�y cất tr�n c�c đảo v� c�c rạn san h� �của ri�ng n� tại Biển Nam Trung Hoa, trong khi tố c�o c�c dự �n x�y cất �bất hợp ph�p� bởi c�c nước tuy�n nhận kh�c.� V�i quốc gia tuy�n nhận Đ�ng Nam �, gồm cả Phi Luật T�n v� Việt Nam, đ� phản đối c�c hoạt động của Trung Quốc.� Phi Luật T�n đ� phản đối hoạt động x�m phạm với vụ kiện của n� trước một phi�n t�a trọng t�i theo C�ng Ước UNCLOS, bởi Trung Quốc đang l�m biến đổi trạng th�i của s�u địa h�nh tr�n đ� Phi Luật T�n đ� y�u cầu phi�n t�a tuy�n ph�n lệnh. 34

C�c hoạt động cải tạo c� thể l�m phức tạp th�m v�i nỗ lực ngoại giao để hạ thấp c�c sự căng thẳng v� l�m giảm bớt sự rủi ro g�y xung đột, kể cả c�c sự thảo luận khối ASEAN-Trung Quốc về một Bộ Quy Tắc Ứng Xử tại Biển Nam Trung Hoa cho c�c nước trong v�ng v� c�c đề nghị do Hoa Kỳ hậu thuẫn, chẳng hạn như một sự đ�nh chỉ hoạt động sẽ l�m thay đổi nguy�n trạng tại c�c khu vực tranh chấp.� Trong một phi�n họp Th�ng Ba 2015 tại Jakarta, Tổng Thư K� khối ASEAN L� Lương Minh c� n�i về hoạt động rằng �sự mở rộng v� [sự chiếm đ�ng] bất hợp ph�p c�c h�n đảo ảnh hưởng đến nguy�n trạng v� [ch�ng] l�m phức tạp th�m t�nh h�nh�. 35

C�c quan s�t vi�n ghi nhận rằng c� một nỗi nguy hiểm l� hoạt động cải tạo đất đai của Trung Quốc c� thể dẫn dắt c�c nước kh�c dến việc �t kiềm chế hơn.� Trong Th�ng Ba 2015, Phi Luật T�n loan b�o rằng Phi Luật T�n sẽ t�i lập c�c sự sửa chữa c�c cơ sở tại Quần Đảo Spratly � một đề nghị m� một ph�t ng�n vi�n ch�nh phủ Trung Quốc gọi l� �giả d�i�, nhưng l� điều m� Bộ Ngoại Giao Phi Luật T�n n�i rằng �kh�ng c�ch n�o c� thể so s�nh với c�c hoạt động cải tạo khổng lồ của Trung quốc�. 36

C�c vi�n chức Hoa Kỳ đ� th�c giục sự kiềm chế bởi tất cả c�c t�c nh�n trong v�ng.� Trong buổi thuyết tr�nh b�o ch� Th�ng Hai 2015, Phụ T� Bộ Trưởng Ngoại Giao Daniel Russel c� n�i: �� ch�ng t�i b�nh vực cho sự h�nh sử sự tự kiềm chế bởi c�c nước tuy�n nh�n, đặc biệt về c�c hoạt động cải tạo đại quy m� để biến đổi c�c b�i đ� v� b�i cạn th�nh c�c tiền đồn c� thể dễ d�ng qu�n sự h�a.� Đ� l� một l� do tại sao ch�ng ta đ� b�nh vực một c�ch x�y dựng sự tự kiềm chế, sự đ�nh chỉ, sự ngưng nghỉ trong động th�i m� mỗi nước trong c�c nước tuy�n nhận nh�n thấy sẽ g�y ra rắc rối�. 37

 

C�c Lời Ph�t Biểu v� Kỹ Thuật Của Trung Quốc

C�ng việc cải tạo đất đai của Trung Quốc tại Quần Đảo Spratly dường như đ� khởi sự ngay từ Th�ng Ch�n 2013. 38 Ch�nh phủ Trung Quốc đ� kh�ng c� � kiến một c�ch cụ thể về c�ng t�c cho tới Th�ng Ba 2015 v� đ� kh�ng đưa ra bất kỳ sự giải th�ch n�o về c�c � định của n� tr�n sự sử dụng c�c đảo nh�n tạo m� n� đang x�y dựng cho tới Th�ng Tư 2015.� Kể từ ng�y đ�, Trung Quốc đ� thừa nhận c�c sự sử dụng qu�n sự được tr� hoạch cho c�c h�n đảo, trong khi n�u bật một chủ định được ph�t biểu nhằm sử dụng c�c h�n đảo để cung cấp �c�c dịch vụ chung quốc t�.� V�o ng�y 16 Th�ng S�u, 2015, ph�t ng�n vi�n Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, Lu Kang [Lục Kh�ng?] c� đưa ra một sự ph�t biểu rằng c�ng việc cải tạo đất đai sẽ sớm chấm dứt. 39

 

C�c Sự Ph�t Biểu Ch�nh Thức Của Trung Quốc

Lời b�nh luận chi tiết đầu ti�n của ch�nh phủ Trung Quốc về c�ng việc cải tạo đất đai xảy ra khi trả lời một c�u hỏi tại cuộc họp b�o h�ng năm của Bộ Trưởng Ngoại Giao Trung Quốc, Vương Nghị, ở Bắc Kinh h�m 8 Th�ng Ba, 2015.� Họ Vương ph�t biểu:

Trung Quốc đang thực hiện sự x�y cất cần thiết tr�n c�c h�n đảo v� rạn san h� của ch�nh m�nh.� Sự x�y cất kh�ng nhắm hay ảnh hưởng đến bất kỳ nước n�o.� Ch�ng t�i kh�ng giống như v�i nước kh�c, c�c kẻ tham gia v�o sự x�y cấy �bất hợp ph�p� tr�n nh� của kẻ kh�c.� V� ch�ng t�i kh�ng chấp nhận sự chỉ tr�ch từ c�c kẻ kh�c khi ch�ng t�i chỉ đang x�y dựng c�c cơ sở trong vườn nh� của ch�nh ch�ng t�i.� Ch�ng t�i c� mọi quyền để l�m c�c điều hợp ph�p v� ch�nh đ�ng.

Điều n�y c� nghĩa, Trung Quốc sẽ tiếp tục bảo vệ tự do h�ng hải tại Biển Nam Trung Hoa.� Ch�ng t�i sẽ tiếp tục giải quyết một c�ch h�a b�nh c�c sự tranh chấp xuy�n qua sự đối thoại v� tham khảo trực tiếp.� V� ch�ng t�i sẽ tiếp tục đ�ng giữ một vai tr� x�y dựng trong việc duy tr� h�a b�nh v� sự ổn định trong v�ng.� Ch�nh s�ch của Trung Quốc đối với l�ng giềng được hướng dẫn bởi nguy�n tắc th�nh thật, hữu nghị, c� lợi hỗ tương v� h�a nhập.� N� nhằm mang lại sự h�a hợp, ổn định, v� sự thịnh vượng cho l�ng giềng.� Ch�nh s�ch n�y hiện v� sẽ kh�ng thay đổi. 40

Một th�ng sau đ�, v�o ng�y 9 Th�ng Tư, 2015, ph�t ng�n vi�n Bộ Ngoại Giao, Hoa Xu�n O�nh, lần đầu ti�n đ� t�m c�ch giải th�ch c�c � định bao qu�t nằm dưới c�ng việc cải tạo đất đai v� x�y cất của Trung Quốc tại Quần Đảo Spratly.� B� ta liệt k� c�c mục đ�ch của Trung Quốc như sau:

         �tối ưu h�a� c�c chức năng của c�c đảo v� c�c rạn san h�;

         �cải thiện c�c điều kiện sinh sống v� l�m việc của c�c nh�n vi�n đồn tr� tại đ�;

         �bảo to�n hữu hiệu hơn chủ quyền l�nh thổ v� c�c quyền v� quyền lợi biển�;

         �thi h�nh tốt đẹp hơn tr�ch nhiệm v� c�c nghĩa vụ quốc tế của Trung Quốc�; v�

         �thỏa m�n nhu cầu ph�ng thủ qu�n sự cần thiết�. 41

Họ Hoa c� n�i sự x�y cất tr�n c�c rạn san h� sẽ cho ph�p Trung Quốc chu to�n c�c tr�ch nhiệm quốc tế của n� trong c�c l�nh vực:

         T�m ki�m v� cứu vớt tr�n biển;

         Ngăn chặn v� giảm bớt tại họa (kể cả việc cung cấp nơi tr� n�u cho t�u thuyền tr�nh c�c cơn b�o v� gi� m�a;

         Khoa học v� nghi�n cứu biển;

         Quan s�t v� ti�n đo�n thời tiết biển;

         Bảo vệ m�i trường;

         An to�n hải h�nh; v�

         C�c dịch vụ đ�nh c�.

Họ Hoa cam kết rằng Trung Quốc sẽ cung cấp c�c dịch vụ như thế cho �c�c t�u của Trung Quốc, c�c nước l�ng giềng, v� c�c nước kh�c l�i t�u xuy�n qua Biển Nam trung Hoa�. Trước c�c c�o buộc rằng c�c hoạt động cải tạo đất đai của Trung Quốc c� t�nh chất hủy hoại m�i trường, họ Hoa tuy�n bố rằng Trung Quốc lo lắng về việc bảo vệ m�i trường sinh th�i v� c�c t�i nguy�n ngư nghiệp. �M�i trường sinh th�i của Biển Nam Trung Hoa sẽ kh�ng bị tổn hại�, b� ta hứa hẹn. 42

Nhiều vi�n chức Trung Quốc cao cấp hơn từ đ� đ� lập lại c�c điều ph�t ng�n của b� Hoa về c�c � định của Trung Quốc tại c�c diễn đ�n kh�c.� L�n tiếng tại cuộc Đối Thoại Shangri-La Dialogue tại Singapore hồi Th�ng Năm 2015, Đ� Đốc Sun Jianguo, Tổng Tham Mưu Ph� Bộ Tổng Tham Mưu Qu�n Đội Giải Ph�ng Nh�n D�n Trung Quốc, c� n�u ra như một th� dụ về sự cung cấp c�c dịch vụ c�ng cộng của Trung Quốc l� sự x�y cất c�c hải đăng của n� tr�n hai rạn san h� m� Trung Quốc chiếm đ�ng, Cuarteron Reef (Ch�u Vi�n) v� Johnson South Reef (Gạc-Ma).� �ng ta biện hộ cho k�ch thước của sự cải tạo đất đai v� c�ng việc x�y cất của Trung Quốc bằng việc tuy�n bố, �Như một nước ch�nh yếu, k�ch thước v� nhịp độ trong sự x�y cất của n� tương ứng với c�c tr�ch nhiệm v� c�c nghĩa vụ quốc tế m� Trung Quốc đảm nhận tại Biển Nam Trung Hoa�.� �ng ta n�i th�m rằng Trung Quốc �đ� h�nh sử với sự kiềm chế lớn lao� trong việc giải quyết c�c sự tranh chấp tr�n biển. 43

Trong sự ph�t biểu h�m 16 Th�ng S�u, 2015 loan b�o sự chấm dứt được hoạch định cho c�ng việc cải tạo đất đai của Trung Quốc, ph�t ng�n vi�n Bộ Ngoại Giao Lu Kang c� n�i rằng �như đ� được tr� hoạch c�ng việc bồi đắp sẽ được ho�n tất �trong c�c ng�y sắp tới�.� Kế đ�, �ng ta c� n�i, �ch�ng t�i sẽ khởi sự x�y cất c�c cơ sở để đ�p ứng c�c đ�i hỏi chức năng�.� Bản tuy�n bố cũng lập lại c�c th�nh tố của c�c lời ph�t biểu trước đ�y.� Cụ thể, họ Lu đ� tuy�n bố rằng c�c hoạt động của Trung Quốc:

         �nằm trong phạm vi chủ quyền của Trung Quốc, v� c� tinh chất hợp ph�p, hợp l� v� ch�nh đ�ng�;

         �kh�ng ảnh hưởng đến sự tự do h�ng hải v� h�ng kh�ng hưởng dụng bởi mọi nước ph� hợp với luật quốc tế tại Biển Nam Trung Hoa�; v�

         Đ� kh�ng v� sẽ kh�ng �l�m tổn hại đến hệ thống v� m�i trường sinh th�i biển tại Biển Nam Trung Hoa�.

Về c�c chủ định của Trung Quốc, họ Lu lập lại rằng �Ngo�i việc thỏa m�n nhu cầu ph�ng thủ qu�n sự cần thiết, mục đ�ch ch�nh trong c�c hoạt động x�y cất của Trung Quốc l� nhằm đ�p ứng nhiều y�u cầu d�n sự kh�c nhau v� để thực hiện tốt hơn c�c nghĩa vụ v� c�c tr�ch nhiệm quốc tế của Trung Quốc �� 44

V�o ng�y 17 Th�ng S�u, 2015, T�n Hoa X� ch�nh thức của Trung Quốc đ� trưng dẫn Ủy Hội Cải C�ch v� Ph�t Triển Quốc Gia của Trung Quốc (NDRC) khi n�i rằng c�c cơ sở d�n sự m� Trung Quốc dự tr� x�y dựng tr�n c�c h�n đảo nh�n tạo bao gồm c�c hải đăng, c�c trạm truyền thanh h�ng hải, v� �c�c cơ sở sử dụng cho sự quan s�t m�i trường, ngăn chặn v� xoa dịu tai họa, yểm trợ giao th�ng v� tiếp vận�.� T�n Hoa X� tr�ch dẫn Ủy Hội NDRC khi n�i rằng c�c cơ sở như thế �l� nhằm bảo đảm cho c�c nhu cầu d�n sự địa phương, cung cấp cho cộng đồng quốc tế c�c dịch vụ c�ng cộng, như trợ gi�p v� cứu vớt tr�n biển, v� ph�t huy sự hợp t�c quốc tế trong sự nghi�n cứu khoa học biển}. 45 Trung Quốc đ� kh�ng tiết lộ c�c kế hoạch của n� cho c�c cơ sở qu�n sự.

Trung Quốc cho đến nay chưa khẳng định c�c sự tuy�n nhận ph�p l� mới đặt tr�n sự x�y dựng đảo nh�n tạo của n�.� Sau khi Hoa Kỳ cho phi cơ gi�m s�t biển P-8A Poseidon bay gần c�c địa h�nh cải tạo, với một nh�n vi�n h�ng truyền h�nh CNN tr�n phi cơ, Trung Quốc đ� phản đối chuyến bay, nhưng kh�ng phải tr�n mặt ph�p l�.� Thay v�o đ�, ph�t ng�n vi�n Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, Hong Lei (Hồng Lỗi) n�i rằng sự th�m th�nh bởi m�y bay qu�n sự Hoa Kỳ �đaặt ra một sự đe dọa tiềm năng cho an ninh của c�c dịa h�nh tr�n biển của Trung Quốc, v� c� nhiều x�c suất g�y ra c�c sự t�nh to�n sai lạc, hay ngay cả đến c�c biến cố h�ng kh�ng v� h�ng hải�. 46

Sự B�nh Luận Kh�ng Ch�nh Thức Của Trung Quốc

Chủ đề kiềm chế thường c� mặt trong c�c lời tường thuật của Trung Quốc về c�ng việc cải tạo đất đai.� Ch�ng n�i chung m� tả Trung Quốc như đang t�m c�ch bắt kịp c�c nước tuy�n nhận cạnh tranh, c�c nước được ph�c họa như đ� từng tham gia trong nhiều thập ni�n sự x�y cất v� cải tạo đất đai tại c�c địa h�nh tr�n biển, cũng như khai th�c c�c t�i nguy�n kinh tế, kể cả dầu hỏa.� Hoa Kỳ bị h�nh dung l� đ� nhắm mắt l�m ngơ đối với hoạt động n�y.� Sự trần thuật xuất hiện trong một b�i b�o Th�ng Mười Hai 2014 bởi ph�n t�ch vi�n qu�n sự của tờ Dongguan Daily c� t�nh chất ti�u biểu:

Trung Quốc lu�n lu�n c� một chiều hướng thận trọng, tu�n thủ theo �Bản Tuy�n Bố về Sự Ứng Xử Của C�c B�n tại Biển Nam Trung Hoa�, v� n� tr�nh �c�c m�n biểu dương�, nhưng sự kiềm chế của Trung Quốc đ� kh�ng được hỗ ứng.� Với sự yểm trợ của c�c đại cường b�n ngo�i, một số nước l�ng giềng tại Biển Nam Trung Hoa đ� gia tăng hơn nữa [c�c nỗ lực của họ] v� �đ�ng cọc x� phần� (staked out) Biển Nam Trung Hoa.� Đối diện với một t�nh h�nh khẩn cấp như thế, Trung Quốc nhận thấy rằng chỉ dựa tr�n c�c bản tuy�n bố ngoại giao về chủ quyền v� c�c sự phản kh�ng kh�ng th�i th� kh�ng đủ để ngăn chặn sự x�m phạm gia tăng v�o c�c quyền lợi [của Trung Quốc], v� do đ� trong c�c năm gần đ�y, Trung Quốc đ� khởi sự thay đổi � nghĩ của n� về sự bảo vệ c�c quyền hạn. 47

C�c b�i viết của Trung Quốc thường tuy�n bố c�c kể kể sau:

         Trung Quốc chỉ chiếm cứ 7 địa h�nh tại Quần Đảo Spratly, trong khi Việt Nam chiếm giữ 29, Phi Luật T�n 8, M� Lai 5, v� Đ�i Lo�n 1. 48 (C�c nguồn t�i liệu phi Trung Quốc đ�i khi đưa ra c�c con số kh�c biệt).� C�c vi�n chức Trung Quốc thường đề cập đến c�c nước tuy�n nhận kh�c chiếm đ�ng c�c địa h�nh tại Quần Đảo Spratly l� �đ� x�m lăng v� chiếm đ�ng một c�ch bất hợp ph�p� c�c đảo v� rạn san h� của trung Quốc. 49

         Số lượng c�c địa h�nh m� Việt Nam chiếm đ�ng tại Quần Đảo Spratly, v� số binh sĩ m� Việt Nam đồn tr� tr�n đ�, đều đ� gia tăng đ�ng kể trong thập ni�n 1990.� Theo một b�i b�o của Trung Quốc, trong năm 1993, Việt Nam chiếm đ�ng 24 địa h�nh v� c� 600 binh sĩ đồn tr� tr�n đ�; v�o năm 2002, Việt Nam chiếm đ�ng 29 địa h�nh v� đ� c� đến 2,020 binh sĩ tr� đ�ng tr�n đ�. 50

         Ngay cả trước khi c� sự x�y cất được tường thuật gần đ�y bởi Trung Quốc một phi đạo tr�n Rạn San H� Fiery Cross Reef, bốn nước tuy�n nhận kh�c đ� sẵn x�y dựng c�c phi trường đủ to cho c�c chiến đấu cơ loại lớn tr�n c�c địa h�nh m� họ kiểm so�t tại Quần Đảo Spratly.� C�c phi trường n�y nằm tr�n đảo Ityu Aba, bị chiếm đ�ng bởi Đ�i Loan, Spartly Island, chiếm đ�ng bởi Việt Nam, đảo Thitu, chiếm đ�ng bởi Phi Luật T�n, v� Swallow Reef, chiếm đ�ng bởi M� Lai. 51 Trung Quốc v� Brunei l� c�c nước tuy�n nhận duy nhất hiện kh�ng c� c�c căn cứ h�ng kh�ng hoạt động tại Quần Đảo Spartly.

         C�c nước kh�c đ� tham gia v�o sự cải tạo đất đai đ�ng kể tr�n c�c địa h�nh tranh chấp tại Quần Đảo Spratly kể từ thập ni�n 1970.� Th� dụ, Bộ Ngoại Giao Trung Quốc đ� tố c�o rằng Việt Nam �đ� thực hiện sự cải tạo đại quy m� tại hơn 20 địa h�nh tr�n biển� thuộc Quần Đảo Spratly v� �đ� x�y cất tr�n đ� một số lượng đ�ng kể c�c cơ sở cố định chẳng hạn như c�c vũng bến cảng, phi đạo, c�c căn cứ hỏa tiễn, c�c t�a nh� văn ph�ng, c�c trại l�nh, c�c kh�ch sạn v� c�c hải đăng�.� Bộ Ngoại Giao cũng n�u l�n việc sự x�y cất của Phi Luật T�n một phi trường v� hải cảng tại đảo Thitu. 52

         C�c nước tuy�n nhận kh�c bị c�o gi�c đ� khoan 1,380 giếng dầu tại Biển Nam Trung Hoa, với sản lượng h�ng năm l�n tới 423 triệu th�ng (50 triệu tấn).� Trung Quốc n�i rằng n� kh�ng hề khoan một giếng n�o, mặc d� kể từ 2012, n� trong v�i lần c� ph�i gi�n khoan Haiyang Shiyou 981 đến Biển Nam Trung Hoa để thăm d� về dầu hỏa v� kh� đốt thi�n nhi�n. 53

 

H�nh 2: C�c Địa H�nh Chiếm Cứ Tại Quần Đảo Spratly (Th�ng Tư 2015)

 

Nguồn: Bản Đồ Bộ Ngoại Giao [Hoa kỳ], được th�ch ứng bởi Sở CRS.

 

Vai Tr� Của Kỹ Thuật Mới

C�c b�o c�o của Trung Quốc ghi c�ng lao của kỹ thuật mới cho sự th�nh c�ng của Trung Quốc trong việc biến đổi một c�ch mau lẹ c�c địa h�nh do Trung Quốc kiểm so�t tại Quần Đảo Spratly.� Trung Quốc đ� điều động một t�u nạo v�t mới tinh xảo được gọi l� Tianjing hay �Sky Whale: Thi�n K�nh�, điều khiển bởi C�ng Ty do nh� nước sở hữu Tianjin Dredging Co., Ltd., một đơn vị của C�ng Ty X�y Dựng Giao Th�ng Trung Quốc (China Communications Construction Company, Ltd. (Xem h�nh chụp b�n dưới).� Theo c�c sự tường thuật tr�n trang mạng của cơ quan sở hữu v� thiết kế t�u cuốc n�y, t�u Tianjing được thi�t; kế bởi Đại Học Giao Th�ng Thượng Hải (Shanghai Jiaotong University) v� h�ng kỹ sư Đức Quốc Vosta LMG v� được đ�ng bởi Xưởng Đ�ng T�u C�ng Nghệ Nặng Thương Mại Trung Quốc (China Merchants Heavy Industry Yard) tại Shenzhen giữa ng�y 28 Th�ng Tư, 2008 v� Th�ng Một, 2010.� Giờ đ�y n� l� t�u cuốc nạo v�t h�t đất tự k�o-đẩy lớn thứ ba tr�n thế giới, v� lớn nhất tại � Ch�u, với khả năng nạo v�t s�u tới 30 m�t (98 bộ Anh) v� di chuyển 4,500 m�t khối (159,000 bộ khối) đất s�t, c�t n�n, sỏi, v� đ� mỗi giờ. 54 Bởi n� tự k�o v� đẩy, n� c� thể tự di chuyển tự th�n xuống phần ph�a nam của Biển Nam Trung Hoa, kh�c với c�c chiếc t�u kh�ng tự k�o v� đẩy được, cần phải được k�o đi.� Một khi đến nơi, t�u Thi�n K�nh c� thể dễ d�ng qua lại giữa tất cả c�c rạn san h� ở Quần Đảo Spratly m� Trung Quốc chiếm đ�ng.

 

H�nh 3: T�u Cuốc Nạo V�t H�t Đất Tự K�o & Đẩy Thi�n K�nh (Tianjing: Sky Whale)

Can dự v�o c�ng việc bồi lấp tại Quần Đảo Spratly

 

Nguồn: ��鲸号自航绞吸式挖泥船完成航行试验[]� (�The Tianjing Self-Propelled Cutter Suction Dredger Completes Sea Trials (Image),� January 4, 2010, website of Shanghai Jiaotong University, http://news.sjtu.edu.cn/info/1007/74411.htm.�����

 

Viết tr�n một trang mạng tổng hợp tin tức Trung Quốc được ưa th�ch, Guancha, nh� b�nh luận Shi Yang c� tường thuật rằng t�u Thi�n K�nh đ� trải qua 193 ng�y di chuyển giữa năm rạn san h� tại Quần Đảo Spratly trong thời gian từ Th�ng Ch�n 2013 đến Th�ng S�u 2014.� Họ Shi ước lượng rằng trong thời khoảng đ�, t�u Tianjing đ� tr�t hơn 10 triệu m�t khối (13 triệu thước Anh khối (cubic yards) c�t v� nước biển tr�n c�c rạn san h�, hay tương đương với ba lần khối lượng b� t�ng được d�ng để x�y Đập Nước Hoover Dam.� �Trong cuộc thi đua bồi lấp n�y li�n can đến � ch� v� năng lực quốc gia, nơi m� Trung Quốc tiến tới từ ph�a sau, kỹ thuật ti�n tiến v� c�c sản phẩm ưu việt của c�c ng�nh c�ng nghệ chắc chắn sẽ c� t�nh chất quan yếu�, họ Shi viết như thế. 55

 

C�c Nỗ Lực Cải Tạo Đất Đai Của C�c Nước Kh�c

Cải tạo đất đai l� một hoạt động th�ng thường quanh thế giới.� Nhiều th�nh phố ven biển v� ven s�ng tại Hoa Kỳ v� c�c nước kh�c đ� c� c�c khu vực đất đai của họ được mở rộng xuy�n qua c�c dự �n bồi lấp.� H�a Lan l� một th� dụ nổi tiếng về một quốc gia đ� mở rộng diện t�ch đất đai của n� với một tỷ lệ đ�ng kể xuy�n qua sự bồi đắp.� Singapore l� một th� dụ kh�c. 56 Một dự �n bồi đắp đất đai của Singapore tại Eo Biển Straits of Johor đ� trở th�nh chủ đề của một vụ kiện ph�p ly quốc tế giữa Singapore v� M� Lai được giải quyết trong năm 2005. 57 Gần đ�y hơn, c�c vi�n chức Singapore đ� b�y tỏ c�c sự quan ngại về một dự �n cải tạo đất đai của M� Lai tại Eo Biển Straits of Johor. 58

Nhiếu nước quanh thế giới, như một phần trong c�c hoạt động cải tạo đất đai của họ, đ� x�y cất c�c h�n đảo nh�n tạo tại c�c hải cảng v� hải phận gần với c�c bờ biển lục địa tự nhi�n của họ.� Một số trong c�c h�n đảo nh�n tạo lớn nhất n�y được x�y cất bởi Nhật Bản.

Trong phạm vi Quần Đảo Spratly, tất cả c�c nước tuy�n nhận, ngoại trừ Brunei, đều đ� tiến h�nh sự bồi lấp tr�n c�c địa h�nh chiếm đ�ng, tuy thế c�c nh� quan s�t v� c�c vi�n chức Hoa Kỳ tranh luận rằng hoạt động của Trung quốc th� lớn rộng hơn nhiều so với sự cải tạo của tất cả c�c nước kia c�ng lại.� C�c ảnh chụp từ vệ tinh c�ng bố hồi Th�ng Tư 2015 bởi Đề Xướng Minh Bạch H�ng Hải � Ch�u của Trung T�m CSIS cho thấy rằng Việt Nam đ� l�m việc bồi lấp gần đ�y tr�n hai trong số c�c khối đất tại Quần Đảo Spratly m� Việt Nam chiếm cứ, Sand Cay (Sơn Ca) v� West Reef [nguy�n bản kh�ng x�c định r� l� West London Reef: Đ� T�y, hay South West Cay: Đảo Song Tử T�y, ch� của người dịch].� B�o c�o cho thấy rằng Việt Nam đ� cải tạo một tổng số l� 200,000 m�t vu�ng tr�n c�c địa h�nh m� n� chiếm cứ tại Quần Đảo Spratly.� B�o C�o H�ng Năm của Bộ Quốc Ph�ng với Quốc Hội Về C�c Sự Ph�t Triển An Ninh v� Qu�n Sự Li�n Can Đến Cộng H�a Nh�n D�n Trung Quốc năm 2015 c� tường thuật rằng Đ�i Loan đ� khởi sự một nỗ lực cải tạo đất đai khi�m tốn tại đảo Itu Aba hồi Th�ng Tư 2014 v� đ� bồi đắp �t nhất khoảng năm mẫu Anh (acres) đất gần phi đạo của đảo. 60

Giữa c�c năm 1936 v� 1964, qu�n đội Hoa Kỳ đ� sử dụng việc cải tạo đất đai để mở rộng đảo ch�nh của quần thể Johnson Atoll, một l�nh thổ của Hoa Kỳ tại Bắc Th�i B�nh Dương, tọa lạc v�i trăm dặm ph�a t�y nam Hawaii.� K�ch thước của h�n đảo đ� gia tăng từ diện t�ch nguy�n thủy l� 46 mẫu Anh (acres) l�n tới diện t�ch sau c�ng l� 596 mẫu Anh � tăng hơn 10 lần.� C�ng việc bồi đắp c�ng l�m gia tăng diện t�ch của một đảo kh�c trong v�ng chuổi đảo san h� n�y, Đảo Sand Island, từ 10 mẫu Anh l�n 22 mẫu Anh, v� đ� tạo ra hai đảo mới trong v�ng chuỗi đảo, được đặt t�n l� North v� East, c� diện t�ch lần lượt l� 25 v� 18 mẫu Anh. 61 V�ng chuỗi đảo n�y được sử dụng bởi qu�n đội Hoa Kỳ cho nhiều mục đ�ch kh�c nhau trong v�i thập ni�n, cho đến 2004, v� n� được quản trị bởi US Fish and Wildlife Serice (Sở [Quản trị] Đời Sống Hoang Dại v� C� Hoa Kỳ) l�m một Nơi Ẩn N�u Sinh Hoạt Hoang Dại Quốc Gia (National Wildlife Refuge). 62

 

Chiến Lược Của Hoa Kỳ

C�n hỏi l� liệu Hoa Kỳ c� một chiến lược để can ngăn Trung Quốc đừng tiếp tục c�c hoạt động cải tạo đất đai của n�, hay để đ�p ứng với c�c hoạt động đ� hay kh�ng, v� nếu c�, liệu chiến lược đ� c� đầy đủ hay kh�ng, l� một phần của một c�u hỏi lớn hơn.� C�u hỏi lớn hơn đ� l� liệu Hoa Kỳ c� một chiến lược bao tr�m cho việc đối đầu với điều được gọi l� c�c chiến thuật �cắt dần từng l�t một: salami slicing� kh�c nhau của Trung Quốc nhằm gi�nh đoạt dần d� một mức độ lớn hơn sự kiểm so�t tr�n c�c địa h�nh, hải phận, v� kh�ng phận tại Biển Đ�ng � v� Biển Nam Trung Hoa hay kh�ng, v� nếu c�, liệu chiến lược bao tr�m đ� c� đầy đủ hay kh�ng.� C�c c�u hỏi rộng hơn n�y đ� được n�i đến kh� d�i trong B�o C�o CRS số R42784, Maritime Territorial and Exclusive Economic Zone (EEZ) Disputes Involving China: Issues for Congress, của Ronald O�Rourke (xem đoạn �U.S. Strategy for Countering �Salami-Slicing� Strategy�).� Như đ� được thảo luận trong b�o c�o đ�, một số quan s�t vi�n tin tưởng rằng Hoa Kỳ kh�ng c� một chiến lược bao tr�m c� phối hợp để đối ph� với c�c chiến thuật �cắt x�n dần từng l�t� của Trung Quốc, hay chiến lược hiện thời của Hoa Kỳ th� kh�ng đầy đủ.� Bản b�o c�o c� ghi lại c�c đề nghị kh� d�i từ c�c quan s�t vi�n n�y về những g� Hoa Kỳ c� thể l�m để thi h�nh một chiến lược mạnh hơn. 63

C�c vi�n chức Hoa Kỳ đ� b�y tỏ c�c sự quan ngại mạnh mẽ về c�c hoạt động cải tạo đất đai của Trung Quốc tr�n căn bản rằng ch�ng l�m mất ổn định v� kh�ng ph� hợp với c�c sự cam kết m� Trung Quốc đ� đưa ra trong Bản Tuy�n Bố kh�ng r�ng buộc DOC 2002, v� cũng đ� y�u cầu Trung Quốc đ�nh chỉ c�c hoạt động đ�. 64 Một cảnh c�o cụ thể m� Hoa Kỳ đ� đưa ra cho Trung Quốc l� về vấn đề một khu ADIZ tiềm ẩn của Trung Quốc tại Biển Nam Trung Hoa.� Trong một cuộc phỏng vấn hồi Th�ng Một 2014, một vi�n chức cao cấp của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia c� tuy�n bố, �Ch�ng ta n�i rất r� với ph�a Trung Quốc rằng ch�ng ta sẽ xem việc đ� (việc ấn định một khu ADIZ nữa) như một sự ph�t triển c� tinh chất khi�u kh�ch v� tạo bất ổn sẽ đưa đến c�c sự thay đổi trong sự hiện diện v� vị thế qu�n sự của ch�ng ta trong v�ng�. 65 Một vi�n chức cao cấp của Bộ Quốc Ph�ng Hoa Kỳ c� ph�t biểu hồi Th�ng Năm 2015, �Ch�ng ta đang t�ch cực lượng định c�c h�m � qu�n sự của sự cải tạo đất đai v� nhất quyết c� h�nh động hữu hiệu v� th�ch hợp�. 66

Hoa Kỳ đ� cho bay � v� c�ng bố -- c�c chuyến bay gi�m định gần v�i địa h�nh đ� cải tạo, khiến tạo ra c�c sự cảnh c�o của Trung Quốc đ�i phi cơ rời khỏi khu vực. 67 Một số quan s�t vi�n lập luận rằng một kh�a cạnh của chiến lược của Hoa Kỳ c� thể l� việc c�ng bố tầm mức của sự bồi đắp v� x�y dựng, v� c�c � định của Hoa Kỳ nhằm ủng hộ tự do h�ng hải. 68 Trong b�i diễn văn đọc tại Đối Thoại Shangri-La, Bộ Trưởng Quốc Ph�ng Carter đ� n�i, �Xin chớ lầm lẫn: Hoa Kỳ sẽ bay, l�i t�u, v� hoạt động tại bất kỳ nơi n�o m� luật quốc tế cho ph�p, như c�c lực lượng Hoa Kỳ đang l�m tại khắp nơi tr�n thế giới�. 69

Tư Lệnh Hạm Đội Hải Qu�n Số 7 Hoa Kỳ, Ph� Đ� Đốc Robert Thomas, đ� đề nghị rằng qu�n đội Hoa Kỳ v� Nhật Bản thực hiện c�c cuộc tuần tra tr�n kh�ng hỗn hợp tại Biển Nam Trung Hoa, v� rằng c�c nước trong khối ASEAN th�nh lập một sự tuần tra h�ng hải hỗn hợp tại Biển Nam Nrung Hoa � một nỗ lực, �ng tuy�n bố, rằng Hải Qu�n Hoa Kỳ sẽ ủng hộ. 70 Một c�ch tổng qu�t hơn, Hoa Kỳ đang thực hiện c�c bước tiến đến việc gia tăng sự hợp t�c an ninh của Hoa Kỳ với Nhật Bản, Phi Luật T�n, Việt Nam, v� M� Lai, v� để gia tăng c�c khả năng h�ng hải của Manila v� H� Nội.� Điều n�y bao gồm việc cung cấp trang thiết bị v� sự yểm trợ hạ tầng cơ sở cho lực lượng ph�ng vệ duy�n hải của Việt Nam, trợ gi�p Phi Luật T�n x�y dựng một Hệ Thống Theo D�i Bờ Biển To�n Quốc (National Coast Watch System) để cải thiển sự nhận thức l�nh vực h�ng hải của n�, v� thực hiện c�c cuộc thao tập gi�m s�t biển với Indonesia mới bao gồm c�c phần lộ tr�nh hồi gần đ�y tr�n Biển Nam Nrung Hoa lần đầu ti�n. 71

Liệu c�c h�nh động c� nh�n của Hoa Kỳ (ngo�i c�c lời tuy�n bố đề cập trực tiếp đến c�c hoạt động cải tạo đất đai) đang được thực hiện đ�p lại nỗ lực hiện đại h�a qu�n sự của Trung Quốc, c�c chiến thuật cắt dần từng l�t của n� n�i chung, c�c nỗ lực cải tạo đất đai của n� n�i ri�ng, hay một số sự kết hợp của c�c điều n�y c� kh� được nhận thấy hay kh�ng.� Liệu c� c�c th�nh tố phụ cộng, kh�ng được c�ng bố, trong chiến lược hiện thời của Hoa Kỳ để can ngăn Trung Quốc đừng tiếp tục c�c hoạt động cải tạo đất đai của n� kh�ng được r� r�ng hay kh�ng.

Ngo�i sự can thiệp qu�n sự trực tiếp của Hoa Kỳ, điều kh�ng r� rệt rằng đ�u l� những điều m� Hoa Kỳ c� thể l�m để ngăn chặn một c�ch trực tiếp c�c hoạt động cải tạo đất đai của Trung Quốc.� C�c sự lựa chọn của Hoa Kỳ để đ�p ứng với c�c hoạt động đ� ch�nh v� thế r� r�ng gồm c�c hoạt động tiềm năng để �p đặt c�c gi� phải trả của Trung Quốc v� việc tiếp tục c�c hoạt động đ�.� Với nhiều nhiệm � trong c�c sự lựa chọn n�y, như với ch�nh s�ch hiện thời, c� một bất trắc rằng Hoa Kỳ c� thể hoặc khi�u kh�ch c�c phản ứng mạnh mẽ của Trung Quốc hay bị nh�n l� kh�ng hiệu quả nếu Trung Quốc kh�ng thay đổi đường lối.

Trong những tuần lễ gần đ�y, v�i quan s�t vi�n đ� n�u ra c�c � tưởng về c�c sự lựa chọn tiềm năng của Hoa Kỳ để �p đặt c�c sự gi� phải trả như thế, bao gồm như sau:

         C�c sự tuy�n bố mạnh mẽ hơn của Hoa Kỳ với Trung Quốc về c�c hậu quả d�nh cho Trung Quốc tr�n việc tiếp tục c�c hoạt động cải tạo đất đai, v� một c�ch tổng qu�t hơn, thay đổi giọng điệu đ�m thoại với Trung Quốc;

         C�ng bố r� hơn c�c hoạt động cải tạo đất đai v� c�c hoạt động kh�c của Trung Quốc trong khu vực, cũng như c�c h�m � tiềm năng của ch�ng đối với luật quốc tế v� sự quản trị của cộng đồng to�n cầu, đến c�ng ch�ng v� c�c ch�nh phủ trong v�ng v� tr�n to�n cầu;

         Chống đối c�c hoạt động cải tạo đất đai trong c�c hải phận tranh chấp bởi cả Trung Quốc lẫn c�c nước tuy�n nhận kh�c;

         Tăng cường khả năng của c�c nước li�n minh v� đối t�c trong v�ng để duy tr� sự nhận thức l�nh vực biển (MDA), c�c cuộc tuần tra của qu�n ph�ng vệ duy�n hải, v� c�c hoạt động của đo�n thuyền d�nh c� trong khu vực;

         Tăng cường hơn nữa sự hợp t�c an ninh Hoa Kỳ với c�c nước li�n minh v� đối t�c trong v�ng, v� với Ấn Độ, tới mức độ tạo lập một li�n hiệp để đối c�n với sự khẳng quyết của Trung Quốc;

         Gia tăng việc b�n vũ kh� cho Đ�i Loan; 72 v�

         Gia tăng c�c hoạt động của Hải Qu�n Hoa Kỳ trong v�ng. 73

V�o cuối Th�ng Ba 2015, Thượng Viện đ� đồng � với Tu Ch�nh �n Thượng Viện số 705 k�m theo nghị quyết chuẩn chi ng�n s�ch Thượng Viện S.Con.Res. 11, cho ph�p Ủy Ban Ng�n S�ch Thượng Viện cấp ng�n khoản cho một �kế hoạch hợp t�c an ninh v� x�y dựng khả năng đối t�c bao qu�t, nhiều năm tại v�ng Indo-Pacific, kể cả cho một kiến tr�c nhận thức l�nh vực biển cấp v�ng v� cho c�c cuộc thao diễn song phương v� đa phương, cặp bến hải cảng, v� c�c hoạt động huấn luyện của Qu�n Lực Hoa Kỳ v� Lực Lượng Ph�ng Vệ Duy�n Hải Hoa Kỳ � � C�c hoạt động an ninh hợp t�c dự liệu trong tu ch�nh �n n�y, đặc biệt c�c hoạt động MDA hỗn hợp, c� thể l� một ti�u điểm ngắn hạn cho c�c nỗ lực của quốc hội để điều chỉnh chiến lược an ninh của Hoa Kỳ tại Đ�ng Nam �.� Đạo Luật Chấp Thuận Chuẩn Chi Quốc Ph�ng được đề xuất bởi Ủy Ban Qu�n Vụ Thượng Viện cho T�i Kh�a 2016 (S. 1376) chuẩn chi 50 triệu Mỹ Kim để cung cấp trang thiết bị, đồ tiếp liệu, v� huấn luyện c�c nước Đ�ng Nam � x�y dựng c�c khả năng nhận thức l�nh vực biển để đối ph� với c�c sự th�ch đố chủ quyền tr�n biển gia tăng tại Biển Nam Trung Hoa.� Tại cuộc Đối Thoại đa phương Shangri-La hồi Th�ng Năm 2015, Bộ Trưởng Quốc Ph�ng Carter c� loan b�o một S�ng Kiến An Ninh H�ng Hải Đ�ng Nam � trong 5 năm, trị gi� $425 triệu Mỹ Kim để trợ gi�p c�c nước trong v�ng cải thiện c�c khả năng h�ng hải của họ. 74

 

Nh�n Về Ph�a Trước

Một v�i biến cố trong những th�ng sắp tới c� thể bị ảnh hưởng bởi c�c hoạt động bồi đắp hay bởi sự bất ổn tại Biển Nam Trung Hoa một c�ch tổng qu�t hơn.� C�c biến cố n�y c� thể mang đến c�c cơ hội để Quốc Hội đ�ng giữ một vai tr�.

         Vụ kiện theo C�ng Ước UNCLOS của Phi Luật T�n: Phi�n T�a Trọng T�i UNCLOS đ� nhận được sự ph�c đ�p của Phi Luật T�n đối với c�c c�u hỏi sơ khởi của phi�n t�a h�m 15 Th�ng Ba, 2015.� Một số c�u hỏi m� phi�n t�a đang cứu x�t li�n can đến c�c địa h�nh đang được cải tạo.� Phi�n t�a c� thể đưa ra một quyết định rằng liệu n� c� sẵn s�ng để tuy�n một ph�n lệnh v�o nửa sau của năm 2015.� Một ph�n lệnh kế tiếp sau đ� c� thể sớm được đưa ra ngay trong nửa đầu của năm 2016.

         Sự thăm d� năng lượng khả hữu: M�a gi� m�a trong v�ng khiến cho sự thăm d� biển s�u trở n�n kh� khăn trong phần lớn thời gian của cả năm.� Tuy nhi�n, m�a y�n tĩnh điển h�nh thường bắt đầu trong Th�ng Tư hay Th�ng Năm.� Trong năm 2014, sự khởi đầu thời kỳ y�n tĩnh n�y tr�ng hợp với quyết định của Trung Quốc để di chuyển gi�n khoan nổi thăm d� dầu hỏa v�o trong hải phận c�n tranh chấp với Việt Nam.

         C�c biến cố ngoại giao: c�c vi�n chức Hoa Kỳ cũng c� thể c� cơ hội để n�u l�n vấn đề tại c�c kỳ họp bao gồm Diễn Đ�n To�n V�ng khối ASEAN (ASEAN Regional Forum) (Ng�y 6, Th�ng T�m) v� Thượng Đỉnh Đ�ng � (Ng�y 22 Th�ng Mười Một).

C�c biến cố ch�m ng�i tiềm năng kh�c đặc biệt li�n quan đến c�c hoạt động cải tạo đất đai của Trung Quốc m� Quốc Hội c� thể theo d�i v� chiến lược Hoa Kỳ c� thể cứu x�t nhưng kh�ng bị giới hạn trong c�c biến cố kể sau:

         Sự c�ng bố khả hữu bằng chứng vệ tinh rằng Trung Quốc đ� ho�n tất sự x�y cất hạ tầng cơ sở đặc biệt � chẳng hạn như c�c căn cứ kh�ng qu�n, c�c hải cảng, hay c�c hệ thống radar tr�n c�c địa h�nh bồi lấp;

         C�c sự tuy�n bố ch�nh thức hay c�c hồ sơ ph�p l� đệ nạp của Trung Quốc tuy�n nhận rằng c�c địa h�nh hay b�i đ� ch�m dưới mặt nước trước đ�y nay hội đủ điều kiện như c�c h�n đảo nhằm tuy�n nhận l�nh hải v� khu kinh tế độc quyền (EEZ);

         Sự sử dụng c�c cơ sở tr�n đảo mới x�y dựng để yểm trợ qu�n đội Trung Quốc, lực lượng Ph�ng Vệ Duy�n Hải Trung Quốc, hay c�c hoạt động thăm d� hơi đốt v� dầu hỏa; v�

         Sự đồn tr� của c�c lực lượng qu�n sự, c�c lực lượng b�n qu�n sự, c�c thuyền đ�nh c�, c�c dụng cụ thăm d� hơi đốt v� dầu hỏa, v� c�c cư d�n tại c�c cơ sở tr�n đảo mới được x�y dựng.

Dưới c�c kịch bản như thế, hay c�c t�nh huống kh�c, Quốc Hội c� một loạt c�c sự lựa chọn dể thảo luận về t�nh trạng của chiến lược của Hoa Kỳ.� Nhiều nhiệm � trong c�c sự lựa chọn n�y đ� được thảo luận trong B�o C�o CRS số R42784, Maritime Territorial and Exclusive Economic Zone (EEZ) Disputes Involving China: Issues for Congress, của Ronald O�Rourke, v� B�o C�o CRS số R42930, Maritime Territorial Disputes in East Asia: Issues for Congress, của Ben Dolven, Mark E. Manyin, v� Shirley A. Kan.� Như đ� ghi nhận ở tr�n, khi c�c sự căng thẳng d�ng cao tr�n những năm gần đ�y, Quốc Hội đ� đ�ng một vai tr� gi�m s�t quan trọng tr�n c�c đường hướng của Ch�nh Phủ về an ninh h�ng hải v� ngoại giao trong v�ng.� Nhiều quan s�t vi�n lập luận rằng vai tr� n�y đ� trở n�n đặc biệt quan trọng trước bối cảnh của sự ph�t triển mới n�y giữa c�c sự khẳng quyết l�nh thổ trong v�ng của Trung Quốc./-

_____

Li�n Lạc Với C�c T�c Giả

Ben Dolven����������������������������������������������������������������������� Ronald O�Rourke

Specialist in Asian Affairs������������������������������������ Specialist in Naval Affairs

bdolven@crs.loc.gov, 7-7626������������������������������������������� rorourke@crs.loc.gov, 7-7610

 

Jennifer K. Elsea��������������������������������������������������� Ian E. Rinehart

Legislative Attorney��������������������������������������������������������� Analyst in Asian Affairs

jelsea@crs.loc.gov, 7-5466����������������������������������������������� irinehart@crs.loc.gov, 7-0345

 

Susan V. Lawrence

Specialist in Asian Affairs

slawrence@crs.loc.gov, 7-2577

_____

CH� TH�CH

1. IHS-Jane�s 360, �Imagery Shows Progress of China�s Land Building Across Spratlys,� February 15, 2015, http://www.janes.com/article/48984/imagery-shows-progress-of-chinese-land-building-across-spratlys.

 

Center for Strategic and International Studies, Asia Maritime Transparency Initiative Island Tracker, http://amti.csis.org/islandtracker/.

�China to Complete Land Reclamation of Construction on Some Nansha Islands Soon,� June 16, 2015,http://news.xinhuanet.com/english/2015-06/16/c_134330718.htm.

 

2. Ministry of Foreign Affairs of the People�s Republic of China, �Foreign Ministry Spokesman Lu Kang�s Remarks on Issues Relating to China�s Construction Activities on the Nansha Islands and Reefs,� June 16, 2015,

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2535_665405/t1273370.shtml.

 

3. Brunei cũng tuy�n nhận một khu kinh tế độc quyền bao gồm c�c địa h�nh tại Biển Nam Trung Hoa, nhưng kh�ng c� sự bồi lấp n�o li�n can đến một địa h�nh m� Brunei tuy�n nhận.

 

4. Department of Defense, �IISS Shangri-la Dialogue: A Regional Security Architecture Where Everyone Rises,� May 30, 2015,http://www.defense.gov/Speeches/Speech.aspx?SpeechID=1945.

 

5. Daniel Russel, Assistant Secretary of State, Testimony to the House Foreign Affairs Committee Subcommittee on East Asia and the Pacific, February 5, 2014.

 

6. Admiral Robert Willard, Press Briefing (Moana Surfrider Hotel, Honolulu, November 13, 2011),http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/11/13/press-briefing-nsa-strategic-communications-ben-rhodes-andadmiral-rober.

 

7. Admiral Harry B. Harris, Jr., Speech to Australian Strategic Policy Institute, March 31, 2015, available at http://www.cpf.navy.mil/leaders/harry-harris/speeches/2015/03/ASPI-Australia.pdf.

 

8. Department of Defense, �IISS Shangri-la Dialogue: A Regional Security Architecture Where Everyone Rises,� May 30, 2015,http://www.defense.gov/Speeches/Speech.aspx?SpeechID=1945.

 

9. Nơi Điều 76 UNCLOS, C�ng Ước định nghĩa thềm lục địa của một quốc gia duy�n hải bao gồm: �đ�y biển v� tầng đất b�n dưới đ� của c�c khu vực dưới nước trải d�i qu� l�nh hải của n�, xuy�n hết sự nối d�i tự nhi�n của l�nh thổ của n� đ�n m�p ngo�i của v�ng đai lục địa, hay đến một khoảng c�ch 200 hải l� từ c�c đường cơ sở từ đ� chiều rộng của l�nh hải sẽ được đo lường nơi m� m�p ngo�i của v�ng đai lục địa kh�ng k�o d�i đến mức độ đ�.

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/part6.htm.

 

10. Clive Schofield, �Adrift on Complex Waters,� trong quyển The South China Sea Maritime Dispute: Political, Legal, and Regional Perspectives, đồng bi�n tập bởi Leszek Buszynski v� Christopher B. Roberts (New York: Routledge, 2015), trang. 26.

 

11. U.S. Ambassador to ASEAN Nina Hachigian, �The Other Problem in the South China Sea,� The Diplomat, April 8, 2015, http://thediplomat.com/2015/04/the-other-problem-in-the-south-china-sea/;

James Borton, �China�s Reclamations Roil South China Sea,� International Policy Digest, April 11, 2015, http://www.internationalpolicydigest.org/2015/04/11/china-s-reclamations-roil-south-china-sea/;

 

Gabriel Dominguez, �Beijing�s South China Sea Projects �Highly Disruptive� to Local Ecosystems,� Deutsche Welle, April 16, 2015, http://www.dw.de/beijings-south-china-sea-projects-highly-disruptive-to-local-ecosystems/a-18387012.

 

 

12. Robert Williams, �A Secret Weapon to Stop China�s Island Building: The Environment?� The National Interest, April 20, 2015, http://nationalinterest.org/feature/secret-weapon-stop-chinas-island-building-the-environment-12672?page=show;

 

Youna Lyons v� Wong Hiu Fung, �South China Sea: Turning Reefs into Artificial Islands,� RSIS Commentary. S. Rajaratnam School of International Studies (Singapore), No. 104, April 30, 2015, http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2015/04/CO15104.pdf.

 

13. Muốn c� c�c sự thảo luận về c�c sự tuy�n nhận l�nh hải của Trung Quốc v� c�c t�i nguy�n m� Trung Quốc sử đụng để thi h�nh ch�ng, xem B�o C�o �CRS Report R42784, Maritime Territorial and Exclusive Economic Zone (EEZ) Disputes Involving China: Issues for Congress, của Ronald O'Rourke, v� CRS Report R42930, Maritime Territorial Disputes in East Asia: Issues for Congress, của Ben Dolven, Mark E. Manyin, v� Shirley A. Kan.

 

14. Một Khu Nhận Diện Ph�ng Kh�ng ADIZ l� một khu vực của kh�ng phận nằm ngo�i l�nh thổ chủ quyền của một nước, trong đ� nước n�y y�u cầu cho biết l� lịch, vị tr� v� sự kiểm so�t kh�ng lưu của một phi cơ nhằm bảo vệ quyền lợi về an ninh quốc gia của n�.� Muốn c� th�m tin tức về c�c ADIZ v� lời tuy�n bố của Trung Quốc về một ADIZ tại Biển Đ�ng � hồi Th�ng Mười Một 2013, xem CRS Report R43894, China�s Air Defense Identification Zone (ADIZ), của Ian E. Rinehart v� Bart Elias.

 

15. Muốn c� một cuộc thảo lu�n, xem CRS Report R42335, Iran�s Threat to the Strait of Hormuz, phối hợp bởi Kenneth Katzman.

 

16. Muốn c� c�c sự thảo luận vệ một số trong c�c hệ thống n�y, xem CRS Report RL33153, China Naval Modernization: Implications for U.S. Navy Capabilities�Background and Issues for Congress, của Ronald O'Rourke.

 

17. James Hardy v� Sean O�Connor, �China Building Airstrip-Capable Island on Fiery Cross Reef,� IHS Jane�s Defence Weekly, November 20, 2014.

 

18. Ian Sundstrom, �Another Unsinkable Aircraft Carrier,� Center for International Maritime Security blog, January 16, 2015, http://cimsec.org/another-unsinkable-aircraft-carrier/14349.

 

19. Xem đoạn nhan đề �Use of China Coast Guard Ships and Other Ships� trong CRS Report R42784, Maritime Territorial and Exclusive Economic Zone (EEZ) Disputes Involving China: Issues for Congress, của Ronald O'Rourke.

 

20. Andrew S. Erickson v� Conor M. Kennedy, �Tanmen Militia: China�s �Maritime Rights Protection� Vanguard,� The National Interest, May 6, 2015,

http://nationalinterest.org/feature/tanmen-militia-china%E2%80%99s-maritimerights-protection-vanguard-12816.

 

21. Jeremy Page v� Julian Barnes, �China Expands Island Construction in Disputed South China Sea,� Wall Street Journal, February 18, 2015.

 

22. David Shear, �Statement of David Shear, Assistant Secretary of Defense for Asian and Pacific Security Affairs before the Senate Committee on Foreign Relations,� chứng từ bằng văn bản, Senate Foreign Relations Committee Hearing on the United States and the East and South China Seas, May 13, 2015.

 

23. Ethan Meick, �China�s First Airstrip in the Spratly Islands Likely at Fiery Cross Reef,� U.S.-China Economic and Security Review Commission, Staff Report, December 18, 2014.

 

24. PLA Air Force Colonel Jin Zhirui, như được tr�ch dẫn bởi Nanae Kurashige, �Chinese Military Officer Explains Need for Construction in Disputed Spratlys,� Asahi Shimbun, November 23, 2014.

 

25. Zhang Xiyi, �Two Sessions Interview With PLA Navy Rear Admiral Yin Zhuo: Perfect South China Sea Communications, Improve Search and Rescue Capabilities,� Zhongguo Xinwen She, March 8, 2015.

 

26. Một số quan s�t vi�n tin tưởng rằng chỉ c�n l� vấn đề thời gian trước khi Trung Quốc tuyến bố một khu ADIZ tr�n Biển Nam Trung Hoa.� Xem, th� dụ, Andrew Erickson v� Austin Strange, �Pandora�s Sandbox: China�s Island-Building Strategy in the South China Sea,� Foreign Affairs, Snapshots blog, July 13, 2014; Kristine Kwok v� Minnie Chan, �China Plans Artificial Island in Disputed Spratlys Chain in South China Sea,� South China Morning Post, June 7, 2014.

 

27. U.S. Congress, House Committee on Armed Services, The Risk of Losing Military Technology Superiority and its Implications for U.S. Policy, Strategy, and Posture in the Asia-Pacific, 114th Cong., 1st sess., April 15, 2015.

 

28. Điều cũng c� thể ghi nhận rằng một ADIZ của Trung Quốc tại Biển Nam Trung Hoa c� thể tạo ra c�c sự th�ch đố cho sự kiểm so�t kh�ng lưu d�n sự v� sự an to�n trong v�ng, bởi c�c chuyến bay d�n sự tại phần lớn Biển Nam Trung Hoa được quản l� bởi c�c kiểm so�t vi�n kh�ng lưu ở Phi Luật T�n, Singapore v� Việt Nam.

 

29. Một số nơi của Biển Nam Trung Hoa th� qu� n�ng cho c�c hoạt động t�u ngầm, nhưng c�c m�y bay ASW đặt căn cứ tại Rạn San H� Fiery Cross Reef c� thể được sử dụng để tuần tra c�c phần vừa đủ s�u cho c�c t�u ngầm v� vượt qu� b�n k�nh hoạt động của m�y bay ASW tr� đ�ng tại đảo Hải Nam hay tr�n đất liền Trung Quốc.

 

30. James Hardy v� Sean O�Connor, �China Advances with Johnson South Reef Construction,� IHS Jane�s Defence Weekly, September 19, 2014.

 

31. V� c�ng một số trong c�c l� do n�y, c�c trận b�o c� thể g�y tổn hại đ�ng kể cho c�c cơ sở tr�n c�c đảo n�y v� đặt ra c�c sự phức tạp quan trọng cho c�c binh sĩ đồn tr� tr�n đ�.

32. Ian Sundstrom, �Another Unsinkable Aircraft Carrier,� Center for International Maritime Security blog, January 16, 2015, http://cimsec.org/another-unsinkable-aircraft-carrier/14349.

 

33. CRS phỏng vấn bằng điện thoại với gi�o sư tại trường U.S. Naval War College, March 9, 2015.

 

34. Gregory Poling, �The Legal Challenge of China�s Island Building,� Center for Strategic and International Studies, Asia Maritime Transparency Initiative, February 18, 2015.

 

35. IHS-Jane�s 360, �China Starts Work on Mischief Reef Land Reclamation,� March 11, 2015.

 

36. Open Source Center, �Philippines: RP Lashes Back at Beijing over South China Sea,� March 15, 2015.

 

37. Daniel Russel, Assistant Secretary of State, State�s Russel on Priorities for East Asia and Pacific Region. Address to National Press Club, February 4, 2105.

 

38. 施施Shi Yang, �南沙填海利器��中国制造� (�South China Sea Reclamation Weapon�Made in China�) (in Chinese), Guancha,

http://www.guancha.cn/ShiYang/2014_09_12_266391.shtml.

 

39. Ministry of Foreign Affairs of the People�s Republic of China, �Foreign Ministry Spokesman Lu Kang�s Remarks on Issues Relating to China�s Construction Activities on the Nansha Islands and Reefs,� June 16, 2015,

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2535_665405/t1273370.shtml.

 

40. Ministry of Foreign Affairs of the People�s Republic of China, �Foreign Minister Wang Yi Meets the Press,� March 8, 2015,

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1243662.shtml.

 

 

41. Foreign Ministry of the People�s Republic of China, �Foreign Ministry Spokesperson Hua Chunying�s Regular Press Conference,� April 9, 2015,

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2511_665403/t1253488.shtml.

 

42. Foreign Ministry of the People�s Republic of China, �Foreign Ministry Spokesperson Hua Chunying�s Regular Press Conference,� April 9, 2015.

 

43. Admiral Sun Jianguo, �Jointly Safeguard Peace and Build a Secure Asia-Pacific Region,� Diễn văn tại Đối Thoại Lần Thứ 14 Shangri-La Dialogue, May 31, 2015, http://eng.mod.gov.cn/TopNews/2015-05/31/content_4587686.htm.

 

 

44. Ministry of Foreign Affairs of the People�s Republic of China, �Foreign Ministry Spokesman Lu Kang�s Remarks on Issues Relating to China�s Construction Activities on the Nansha Islands and Reefs,� June 16, 2015,

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2535_665405/t1273370.shtml.

 

45. Xinhua News Agency English Service, �China Plans Civil Facilities in Nansha Islands,� June 17, 2015, http://news.xinhuanet.com/english/2015-06/17/c_134335391.htm.

 

46. Ministry of Foreign Affairs of the People�s Republic of China, �Foreign Ministry Spokesperson Hong Lei�s Regular Press Conference,� May 22, 2015,

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2511_665403/t1266162.shtml.

 

Jim Sciutto, �Exclusive: China Warns U.S. Surveillance Plane,� CNN, May 26, 2015,

http://www.cnn.com/2015/05/20/politics/south-china-sea-navy-flight/.

 

47. Xu Xu 徐徐, �中中中中中中中中中中� (�China�s Sea, Ground, and Air Dimensional Control of the South China Sea�) (in Chinese), Dongguan Daily, December 8, 2014.

 

48. , �被被中被被被被被中被被岛岛� (�Spratlys Islands and Reefs Illegally Occupied by Vietnam,� 兵兵兵 (Ordnance Knowledge), No. 3, 2010. Một bản lập trường năm 2014 của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc tố c�o Phi Luật T�n đ� �chiếm đ�ng bất hợp ph�p� t�m địa h�nh thuộc Quần Đảo Spratly: Nanshan Island, Flat Island, Thitu Island, Loaita Island, Northeast Cay, West York Island, Loaita Nan, v� Commodore Reef, Foreign Ministry of the People�s Republic of China, �Position Paper of the Government of the People�s Republic of China on the Matter of Jurisdiction in the South China Sea Arbitration Initiated by the Republic of the Philippines,� December 7, 2014, http://www.fmprc.gov.cn/ce/cegv/eng/zywjyjh/t1217446.htm.

 

49. Xem, th� dụ, Ministry of Foreign Affairs of the People�s Republic of China, �Foreign Ministry Spokesperson Hua Chunying�s Regular Press Conference,� May 12, 2015.

 

50. Xi Zhigang, 席志, 中国南沙前进机场锁定永署礁?(�Is China�s Forward-based Airport in the South China Sea Set for Fiery Cross Reef?�) (bằng tiếng Hoa), China Newsweek (中国新闻周刊), October 16, 2014, http://news.inewsweek.cn/detail-1029-1.html.

 

51. C�ng nơi dẫn tr�n.

 

52. Foreign Ministry of the People�s Republic of China, �Foreign Ministry Spokesperson Hong Lei�s Regular Press Conference,� April 29, 2015,

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2511_665403/t1259519.shtml.

 

 

53. Xu Xu, 徐旭, �中国海陆空立体掌控南海� (�China�s Sea, Ground, and Air Dimensional Control of the South China Sea�) (in Chinese), Dongguan Daily, December 8, 2014. See also Wu Qi (吴琪), 菲律宾的战略意图��黄岩岛为什么重要 (�The Philippines� Strategic Intent: Why Scarborough Reef Is Important�), Life Week(三联生活周刊, May 16, 2012,

http://www.lifeweek.com.cn/2012/0516/37226.shtml.

 

54. �鲸号,� �The Tianjing�, October 12, 2013, on the website of the CCC Tianjin Dredging Co. Ltd. http://www.tjhdj.com/index.php?mod=article&act=view&cid=46&id=397;

 

鲸号自航绞吸式挖泥船完成航行试验[]� (�The Tianjing Self-Propelled Cutter Suction Dredger Completes Sea Trials (Image),� January 4, 2010, website of Shanghai JiaoTong University, http://news.sjtu.edu.cn/info/1007/74411.htm.

 

55. �施洋Shi Yang, �南沙填海利器��中国制造� (�South China Sea Reclamation Weapon � Made in China�) (in Chinese), Guancha,

http://www.guancha.cn/ShiYang/2014_09_12_266391.shtml.

Muốn c� th�ng tin về t�u Thi�n K�nh (Tianjing), cũng xem James Hardy, Krispen Atkinson, Richard Hurley, v� Michael Cohen, �China Goes All Out with Major Island Building Project in Spratly�s,� IHS Jane�s Defence Weekly, June 20, 2014,

http://www.janes.com/article/39716/chinagoes-all-out-with-major-island-building-project-in-spratlys.

 

56. Xem, th� dụ, �Reclaimed Land in Singapore: Nation-Building in the Most Literal Sense,� The Basement Geographer, February 3, 2011, accessed March 11, 2015, http://basementgeographer.com/reclaimed-land-in-singaporenation-building-in-the-most-literal-sense/; v� ��Such Quantities of Sand,� The Economist, February 28, 2015.

 

57. Xem Vụ Kiện Li�n Can Đến Sự Cải Tạo Đất Đai bởi Singapore Tại v� Chung Quanh Eo Biển Straits of Johor (M� Lai chống Singapore: Case Concerning Land Reclamation by Singapore In and Around the Straits of Johor (Malaysia v. Singapore), Provisional Measures, Case No. 12, International Tribunal for the Law of the Sea, accessed March 11, 2015,

https://www.itlos.org/cases/list-of-cases/case-no-12/;

 

v� Land Reclamation by Singapore In and Around the Straits of Johor (Malaysia v. Singapore), Permanent Court of Arbitration, tiếp cận ng�y March 11, 2015,

http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1154.

 

Cũng xem Tommy Koh and Jolene Lin, �The Land Reclamation Case: Thoughts and Reflections,� tiếp cận ng�y March 11, 2015

http://lkyspp.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2013/04/pa_tk_The-Land-Reclamation-Case-Thoughts-and-Reflections-_2007.pdf.

 

 

58. Xem, th� dụ, �Vivian Balakrishnan Restates Singapore�s Concerns over Johor Strait Land Reclamation Projects During KL Visit,� The Straits Times, November 25, 2014, tiếp cận ng�y March 11, 2015,

http://www.straitstimes.com/news/singapore/more-singapore-stories/story/vivian-balakrishnan-restates-singapores-concerns-over-jo;

Yvonne Lim, �Malaysian Land Reclamation Work Suspended Pending Environment Impact Reports,� Today, November 29, 2014, tiếp cận ng�y March 11, 2015,

http://www.todayonline.com/singapore/malaysian-land-reclamation-work-suspended-pending-environment-impact-reports;

 

Marissa Lee, �Controversial Johor Strait Land Reclamation Project Forest City Gets the Go-Ahead,� The Straits Times, January 14, 2015, tiếp cận ng�y March 11, 2015,

http://www.straitstimes.com/news/business/more-business-stories/story/malaysia-okays-1386-ha-reclamation-controversial-johor-str;

 

�Johor Chief Minister: Singapore Has Also Done Massive Land Reclamation,� Asia One, January 18, 2015, tiếp cận ng�y March 11, 2015,

http://news.asiaone.com/news/singapore/johor-chief-minister-singapore-has-also-done-massive-landreclamation.

 

59. Asia Maritime Transparency Initiative, �Sandcastles of Their Own: Vietnamese Expansion in the Spratly Islands.� http://amti.csis.org/vietnam-island-building.

 

60. Department of Defense, �Annual Report to Congress on Military and Security Developments Involving the People�s Republic of China 2015.�

 

61. Xem �Johnston Atoll, About the Refuge,� U.S. Fish and Wildlife Service, accessed March 11, 2015, http://www.fws.gov/refuge/Johnston_Atoll/about.html.

 

Muốn c� một bản đồ chưa được kiểm chứng tr�nh b�y c�c giai đoạn của sự mở rộng đất đai tại

Johnston Atoll, xem �America�s Perilous Habit of Undervaluing Islands,� Next Navy, March 30, 2014, tiếp cận ng�y March 11, 2015, http://nextnavy.com/americas-perilous-habit-of-undervaluing-islands/.

 

62. Xem �Johnston Atoll,� U.S. Fish and Wildlife Service, tiếp cận ng�y March 15, 2015, http://www.fws.gov/refuge/Johnston_Atoll/.

 

63. Một ph�n t�ch vi�n n�u c�u hỏi, liệu, khi Trung Quốc trở n�n h�ng mạnh hơn trong trung v� d�i hạn, Hoa Kỳ c� n�n đặt l�ng tin của n� tr�n việc cam kết rằng một tiến tr�nh kh�ng cưỡng b�ch được tu�n thủ trong mọi trường hợp hay kh�ng. Michael Swaine, �Beyond American Predominance in the Western Pacific: The Need for a Stable U.S.-China Balance of Power,� Carnegie Endowment for International Peace, April 20, 2015,

http://carnegieendowment.org/2015/04/20/beyond-americanpredominance-in-western-pacific-need-for-stable-u.s.-china-balance-of-power.

 

64. Xem, th� dụ, Jeremy Page v� Julian E. Barnes, �China Expands Island Construction in Disputed South China Sea,� Wall Street Journal, February 18, 2015.

 

65. NSC Senior Director (Gi�m Đốc Cao C�p) Evan Medeiros, như được tr�ch dẫn bởi Jun Kaminishikawara, �U.S. Could Change Military Posture If China Expands Air Defense Zone,� Kyodo News Agency, January 31, 2014.

 

66. David Shear, �Statement of David Shear, Assistant Secretary of Defense for Asian and Pacific Security Affairs before the Senate Committee on Foreign Relations,� văn bản l�m chứng, Senate Foreign Relations Committee Hearing on the United States and the East and South China Seas, May 13, 2015.

 

67. �China Cautions U.S. Navy on Patrols in the South China Sea,� CNN, May 14, 2015.

 

68. Mira Rapp-Hooper, �In Defense of Facts in the South China Sea,� CSIS Asia Maritime Transparency Initiative. June 2, 2015.

http://amti.csis.org/in-defense-of-facts-in-the-south-china-sea/.

 

69. Department of Defense, �IISS Shangri-la Dialogue: �A Regional Security Architecture Where Everyone Rises,�� May 30, 2015.

 

70. Sharon Chen, �U.S. Navy Urges Southeast Asian Patrols of South China Sea,� Bloomberg Business, March 17, 2015; Tim Kelly v� Nobuhiro Kubo, �U.S. Would Welcome Japan Air Patrols in South China Sea,� Reuters, January 29, 2014.

 

71. Prasanth Parameswaran, �US Launches New Maritime Security Initiative at Shangri La Dialogue 2015,� The Diplomat, June 2, 2015.

 

72. Mặc d� c�c sự tuy�n nhận tại Biển Nam Trung Hoa của Đ�i Loan phản ảnh c�c sự tuy�n nhận của Trung Quốc, kh�ng c� chỉ dẫn n�o cho thấy rằng Trung Quốc c� thể t�m kiếm sự kiểm so�t cưỡng �p tr�n đảo Itu Aba, một khối đất của Biển Nam Trung Hoa m� Đ�i Loan kiểm so�t.

 

73. �China�s Menacing Sandcastles in the South China Sea,� War on the Rocks, March 2, 2015

(một tuyển tập c�c b�i viết ngắn của v�i t�c giả; xem, đặc biệt, c�c b�i viết của Ely Ratner, Shawn Brimley, Robert Haddick, Mira Rapp-Hooper, v� Zack Cooper); Richard Fontaine, �Chinese Land Reclamation Pushes Boundaries,� Wall Street Journal, March 3, 2015; Michael Mazza, �Obama�s China Tool Kit: In Need of Serious Repair,� American Enterprise Institute, March 5, 2015; Harry Kazianis, �Superpower Showdown: America Can Stop Chinese Aggression in Asia,� National Interest, March 6, 2015; Michael J. Green v� Mira Rapp Hooper, �China�s New Maritime Provocation,� Washington Post, March 13, 2015; John Schaus, �Concrete Steps for the U.S. in the South China Sea,� War on the Rocks, March 16, 2015,

http://warontherocks.com/2015/03/concrete-steps-for-the-u-s-in-the-south-china-sea/.

 

74. Prashanth Parameshwaran, �US Announces New Maritime Security Initiative at Shangri-La Dialogue 2015,� The Diplomat, June 2, 2015.

 

***

 

Author Contact Information

 

Ben Dolven

Specialist in Asian Affairs

bdolven@crs.loc.gov, 7-7626

Ronald O'Rourke

Specialist in Naval Affairs

rorourke@crs.loc.gov, 7-7610

Jennifer K. Elsea

Legislative Attorney

jelsea@crs.loc.gov, 7-5466

Ian E. Rinehart

Analyst in Asian Affairs

irinehart@crs.loc.gov, 7-0345

Susan V. Lawrence

Specialist in Asian Affairs

slawrence@crs.loc.gov, 7-2577

 

 

_____

Nguồn: Congressional Research Service, Chinese Land Reclamation in the South China Sea: Implications and Policy Options, 7-5700, www.crs.gov, R44072, June 18, 2015, Washington, D.C.

������ �

 Ng� Bắc dịch v� phụ ch�

16.11.2015

 

http://www.gio-o.com/NgoBac.html

 

� gio-o.com 2015

>