Arif Havas Oegroseno

Đại Sứ Indonesi tại Brussels,

Cựu Thứ Trưởng Đặc Tr�ch C�c Hiệp Ước Quốc Tế

Nguy�n Chủ Tịch C�c Quốc Gia Th�nh Vi�n của Hội Nghị� UNCLOS 1982

 

 

INDONESIA,

 

BIỂN NAM TRUNG HOA

 

V� C�C ĐƯỜNG 11/10/9 VẠCH (ĐOẠN)

 

 

Ng� Bắc dịch

 

Lời Người Dịch

������ Mặc d� Indonesia kh�ng phải l� một trong c�c nước tuy�n nhận cạnh tranh tại Biển Nam Nrung Hoa, bản đồ 11/10/9 vạch của Trung Quốc c� bao gồm một phần của Chuỗi Đảo v� Biển Natuna, thuộc tỉnh Riau, của Indonesia.� C�c h�nh vi b�nh trướng trắng trợn của Trung Quốc tại Biển Đ�ng hi�n nay đ� khiến cho Indonesia c� lập trường cứng rắn hơn đối với Bản Đồ 11/10/9 vạch của Trung Quốc, theo c�c quan s�t vi�n quốc tế.

***

Bản Đồ Biển Nam Trung Hoa v� Chuỗi Đảo & Biển Natuna của Indonesia

 

 

***

Arif Havas Oegreseno (jadwaldubes@gmail.com) l� Đại Sứ Indonesia tại Brussels.� Trước đ�y, �ng l� Thứ Trưởng về C�c hiệp Ước Quốc Tế v� Chủ Tịch Hội Nghị C�c Quốc Gia Th�nh Vi�n của C�ng Ước UNCLOS 1982\.� B�i viết n�y được ấn h�nh trước đ�y tr�n tờ Jakarta Post tại

http://www.thejakartapost.com/news/2014/04/09/indonesia-south-china-sea-and-11109-dashed-lines.html.

 

***

������ Dường như l� một �m ảnh trong c�c nh� b�nh luận tại � Ch�u v� xa hơn rằng Indonesia phải thừa nhận rằng n� l� một quốc gia tuy�n nhận trong cuộc tranh chấp tại Biển Nam Trung Hoa v� do đ�, phải từ bỏ vai tr� của n� như một �điều gải vi�n�.� Đ�y l� điều đ�ng buồn cười dưới nh�n quan củ luật quốc tế.

������ Dưới đ�y l� � kiến của t�i về vấn đề n�y.

������ Thứ nhất, ngay bản chất của cuộc tranh chấp tại Biển Nam Trung Hoa, n�i một c�ch đơn giản, l� về việc ai sở hữu h�ng trăm c�c h�n đảo, b�i đ�, rặng san h�, c�c cao điểm khi thủy triều xuống mức thấp nhất, v� c�c b�i c�t tại c�c Quần Đảo Paracel [Ho�ng Sa trong tiếng Việt, ch� của người dịch] v� Spratly [Trường Sa trong tiếng Việt, ch� của người dịch].� C�c nước tuy�n nhận l� Brunei, Trung Quốc, M� Lai, Phi Luật T�n v� Việt Nam.� Đ�i Loan cũng được xem l� một nước tuy�n nhận bởi nhiều nước kh�c.

������ Kể từ thời độc lập của m�nh, Indonesia chưa hề nghĩ đến việc đưa ra sự tuy�n nhận đối với bất kỳ một trong h�ng trăm địa h�nh tại Biển Nam Trung Hoa.� Ngay khi Thủ Tướng Djuanda Kartawidjaja tuy�n c�o hải phận v�ng cung đảo của Indonesia năm 1957, Indonesia đ� kh�ng kể gồm Quần Đảo Spratly.� Indonesia kh�ng hề c� bất kỳ tham vọng l�nh thổ n�o tại khu vực n�y.

������ Nếu c�c nước tuy�n nhận thực t�m muốn giải quyết việc nước n�o sở hữu những g� v� ở đ�u, họ phải chấp nhận nguy�n tắc tổng qu�t của c�ng ph�p quốc tế, v� �n lệ. Nhật kỳ l�i lại đ�n ph�n quyết vụ kiện Las Palmas/Miangas năm1928.� Họ kh�ng thể vận h�nh C�ng Ước Li�n Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 bởi n� kh�ng được thiết kế để giải quyết c�c tranh chấp chủ quyền.

������ Thứ nh�, nếu, kh�ng phải khi, quyền sở hữu h�ng trăm địa h�nh tại Biển Nam Trung Hoa c� được x�c định, sự thi h�nh tiếp theo sau sẽ l� sự ph�n định c�c v�ng biển từ c�c địa h�nh đ�.� Nguy�n tắc ph�p l� quốc tế quy định rằng �đất liền khống chế biển�, do đ�, bất kỳ chiều rộng của c�c khu vực h�ng hải tại Biển Nam Trung Hoa sẽ phải dựa tr�n sự ph�ng chiếu từ đất liền.� C�c luật khả dĩ �p dụng được gồm chứa trong C�ng Ước UNCLOS 1982, đặc biệt Điều 15 (ph�n định hải phận), Điều 74 (ph�n định c�c v�ng kinh tế độc quyền (EEZ), Điều 83 (ph�n định thềm lục địa) v� Điều 121 (chế độ c�c h�n đảo).

������ Chế độ c�c h�n đảo l� một kh�a cạnh v� c�ng trọng yếu của luật biển trong việc x�c định việc cấc quyền bằng kho�n v�ng biển của một đảo c� biệt.� Ph�i đo�n Trung Quốc dự kỳ họp thứ 19 của c�c nước th�nh vi�n của UNCLOS c� tuy�n bố rằng theo Điều 121 C�ng Ước UNCLOS, c�c b�i đ� kh�ng thể chống� đỡ cho sự cư tr� của con người hay sinh hoạt kinh tế sẽ kh�ng c� v�ng kinh tế độc quyền hay thềm lục địa.� V� phần lớn c�c địa h�nh trong cuộc tranh chấp rơi v�o phạm vi của điều khoản n�y, những g� c� thể xảy ra �sẽ l� �điểm s�i sục� trong hải phận 12 dặm.� C�c điểm s�i sục đ� nhiều phần sẽ tọa lạc xa kh�ng tr�ng lắp với V�ng Kinh Tế Độc Quyền của Indonesia tại Biển Nam Trung Hoa.

������ Thứ ba, tất cả c�c nước tuy�n nhận trong cuộc tranh chấp đều đ� đưa ra c�c bản văn tuy�n nhận r� như pha l�, song kh�ng nước n�o trong họ đ� tr�nh b�y kỹ lưỡng căn bản cho y�u s�ch của họ.� C� lẽ c�c lập luận của họ thiếu mất nền tảng ph�p l� đến nỗi tiết lộ ch�ng sẽ l� điều tai họa.

������ Thứ tư, một trong c�c nước tuy�n nhận [chỉ Trung Quốc, ch� của người dịch] đ� đưa ra một bản đồ với một h�nh vẽ kh�ng nhất qu�n được biết l� đường ch�n vạch (đoạn).� N� kh�ng nhất qu�n bởi đường vẽ kh�ng lu�n lu�n chỉ c� chin vạch.� Đ�i khi c� tới 11 hay 10 vạch.

������ Đường vẽ c�c vạch kh�ng được nối liền với nhau.� C�c vạch r� r�ng kh�ng phải l� một sự ph�ng chiếu v�ng biển của bất kỳ địa h�nh n�o tại Biển Nam Trung Hoa.� Bản đồ tr�n đ� c�c đường 11/10/9 vạch n�y được vẽ hoặc kh�ng c� tọa độ hay dự liệu cụ thể hay hệ thống đo lường đất đai.� Chưa hề c� ai giải th�ch một c�ch quyết đo�n l� liệu bản đồ c� chủ định để tr�nh b�y c�c sự tuy�n nhận tr�n c�c địa h�nh kh�ng th�i hay tr�n địa h�nh v� hải phận, hay l� c�c ranh giới của địa h�nh, hải phận v� khu vực h�ng hải.

������ Trong cuộc tranh chấp Burkina Faso-Mali, điều được quy định rằng �C�c bản đồ [�] bởi sự hiện hữu kh�ng th�i của ch�ng [�] kh�ng thể cấu th�nh bằng kho�n l�nh thổ�.� Trong sự trọng t�i vụ Eritrea chống Yemen, T�a �n C�ng L� Quốc Tế ph�n định rằng �n� kh�ng sẵn s�ng để g�n � nghĩa cho c�c đường vạch rời nhau.� C�c kết luận tr�n căn bản n�y được th�c đẩy bởi Eritrea li�n quan đến [�] bản đồ của n� th� kh�ng được chấp nhận�.

������ Trong việc giải th�ch sự tuy�n nhận của n�, Trung Quốc đ� d�ng c�c từ ngữ kh�ng được hay biết trong C�ng Ước UNCLOS 1982, tức �c�c hải phận li�n hệ: relevant waters� v� �c�c hải phận kề cận: adjacent waters�. �C�c nh� b�nh luận Trung Quốc cũng n�i rằng bản đồ tượng trưng cho c�c quyền c� tinh chất lịch sử (historic rights) hay c�c hải phận c� tinh chất lịch sử (historic waters).� Song C�ng Ước UNCLOS 1982 chỉ biết đến c�c vũng lịch Sử (historic bays) v� bằng kho�n lịch sử li�n hệ đến hải phận.

������ Thứ năm, c�c l�nh hải của Indonesia trong v�ng đ� được ph�n chia bởi đường v�ng ngo�i của v�nh đại hải phận rộng 12 hải l�.� Đường v�ng ngo�i n�y được ph�t sinh từ c�c đường cơ sở của v�nh cung đảo đ� được nạp l�n Li�n Hiệp Quốc v� được xem l� ph� hợp với nguy�n tắc v�nh cung đảo của C�ng Ước UNCLOS 1982.� C�c hải phận b�n trong đường v�ng ngo�i n�y l� hải phận của Indonesia v� c�c hải phận v�nh cung đảo được gọi l� Biển Natuna.� C�c hải phận vượt qu� đường v�ng ngo�i n�y cho đến hết giới hạn v�ng kinh tế độc quyền của Indonesia l� một phần của Biển Nam Trung Hoa.� Indonesia v� M� Lai đ� đệ nạp hiệp ước của họ về sự ph�n định c�c thềm lục địa tại Biển Nam Trung Hoa hồi Th�ng Mười 1969 l�n tổng thư k� Li�n Hiệp Quốc.

������ Kh�ng c� ngay chỉ một nước n�o đ� phản đối hiệu lực của hiệp ước l�u 45 năm n�y, vốn c� ph�n chia một số phần n�o đ� kh� đ�ng kể của Biển Nam Trung Hoa.

������ Thứ s�u, để Indonesia tuy�n bố tự m�nh l� một quốc gia tuy�n nhận trong cuộc tranh chấp Biển Nam Trung Hoa do sự hiện hữu của bản đồ đường 11/10/9 vạch sẽ l� điều phi l�.� Như một vấn đề của luật ph�p, sự kiện v� sự l� luận khiến việc Indonesia sẽ bắt đầu phủ tr�m bản đồ ch�nh x�c cao độ v� x�c đ�ng về mặt ph�p l� l�n một bản đồ kh�ng ho�n chỉnh, kh�ng ch�nh x�c, kh�ng nhất qu�n, v� trục trặc về ph�p l� l� điều kh�ng thể hiểu được.

������ Indonesia đ� ph�c họa lập trường của m�nh về bản đồ đường vạch rời nhau trong văn thư ngoại giao gửi đến tổng thư k� Li�n Hiệp Quốc h�m 8 Th�ng Bảy, 2010, n�i rằng bản đồ đ� kh�ng c� căn bản ph�p l� quốc tế v� tương đương với việc đảo lộn C�ng Ước UNCLOS 1982.� Bộ Trưởng Ngoại Giao Marty Natalegawa đ� t�i x�c định sự phủ nhận của Indonesia về t�nh hợp ph�p của bản đồ [chin vạch] h�m 19 Th�ng Ba.

������ L� một nước t�n trọng Luật Biển quốc tế, Indonesia lu�n lu�n b�c bỏ bất kỳ đường vẽ n�o tr�n biển kh�ng c� căn bản li�n quan đến C�ng Ước UNCLOS 1982, chẳng hạn như Hiệp Ước Paris (Treaty of Paris) năm 1898 v� bản đồ đường vạch rời nhau.� Trong l�nh vực luật quốc tế về biển, ch�ng kh�ng c� gi� trị ph�p l�, trong bất kỳ trường hợp n�o.� Kh�ng c� sự mơ hồ, về chiến lược hay phương diện n�o kh�c.

������ Thứ bảy, c�c lập luận bởi một số c�c nh� b�nh luận như Tiến Sĩ Ann Marie Murphy của Hoa Kỳ (xem Bản Tin PacNet#26: �Chấm dứt sự mơ hồ chiến lược.� Indonesia ch�nh thức loan b�o sự tranh chấp của n� với Trung Quốc tại Biển Nam Trung Hoa�) v� Tiến Sĩ Batongbacal của Phi Luật T�n rằng Indonesia mất đi vai tr� của n� như điều giải vi�n trong cuộc tranh chấp Biển Nam Trung Hoa l� một sai lầm qu� mức sửa chữa.� Indonesia kh�ng phải l� �một điều giải vi�n� bởi cuộc tranh chấp chưa bước v�o giai đoạn �điều giải: mediation�.

������ Điều vượt qu� bất kỳ sự ngờ vực hợp l� n�o rằng cuộc tranh chấp hiện đang được thảo luận, kh�ng phải điều giải, trong Nh�m C�ng T�c Chung giữa khối ASEAN v� Trung Quốc về sự thi h�nh Bản Tuy�n Bố về Sự Ứng Xử Của C�c B�n tại Biển Nam Trung Hoa vừa mới nh�m họp hồi Th�ng Ba vừa qua tại Singapore.

������ Sự g�p sức kh�ng ngừng của Indonesia trong một khảo hướng đường lối thứ nhi, được biết như Nh�m C�ng T�c Quản Trị Xung Đột Tiềm Năng (Workshop on Managing Potential Conflict) tại Biển Nam Trung Hoa, kh�ng c� � định để đặt Indonesia l�m một điều giải vi�n.� Đ� l� một biện ph�p x�y dựng sự t�n nhiệm để n�ng cao sự hiểu biết v� tin tưởng hỗ tương.

������ Chỉ mỗi sự hiện hữu của một bản đồ kh�ng ho�n chỉnh, kh�ng ch�nh x�c, kh�ng nhất qu�n v� trục trặc ph�p l� sẽ kh�ng buộc Indonesia phải từ bỏ c�c nỗ lực tạo sự thuận lợi cho việc x�y dựng l�ng t�n nhiệm hay đột nhi�n l�m Indonesia mất đi sự tin tưởng nơi ph�ng đồ h�ng hải tại Biển Nam Trung Hoa với sự ch�nh x�c cao độ, x�c đ�ng về mặt ph�p l� v� đ� đ� nạp l�n Li�n Hiệp Quốc của m�nh./-

__

C�c b�nh luận v� đối đ�p tr�n PacNet đại diện cho c�c quan điểm của c�c t�c giả li�n hệ.� C�c quan điểm kh�c biệt lu�n lu�n được đ�n nhận.

_____

Nguồn: Arif Havas Oegroseno, Indonesia, South China Sea and the 11/10/9-dashed lines, Pacific Forum CSIS, Honolulu, Hawaii , Number 26R Apr. 15, 2014, 1003 Bishop Street, Suite 1150, Honolulu, HI 96813; �Email: PacificForum@pacforum.org; �Web Page: www.pacforum.org.

 

Ng� Bắc dịch v� phụ ch�

07.07.2014

 

http://www.gio-o.com/NgoBac.html

 

� gio-o.com 2014