Chủ Đề:

CHIẾN TRANH TRUNG QUỐC – VIỆT NAM 1979

 

 

Ngô Bắc dịch

 

 

Lời Người Dịch:

 

“Chiến dịch 1979, ít nhất đối với Quân Đội Giải Phóng của Nhân Dân Trung Quốc, là một sự thất bại. Trung Quốc đă phóng ra cuộc tấn công của nó trong một nỗ lực để buộc Việt Nam phải rút lui khỏi Căm Bốt. Trung Quốc đă rút lui khỏi Việt Nam hôm 16 Tháng Ba, 1979, nhưng Việt Nam đă không rời Căm Bốt măi cho đến năm 1989.” ….

 

“Cuộc chiến tranh theo học thuyết họ Mao chưa dứt, nhưng phía Trung Quốc đă học được một bài học quan trọng.”

 

Trên đây là phần kết luận chắc nịch của Edward C. ODow’d, một tác giả hàng đầu về Chiến Tranh Biên Giới Trung Quốc – Việt Nam Năm 1979, chủ đề của loạt bài nghiên cứu dưới đây về biến cố quan trọng diễn ra 33 năm trước. Đối chiếu với bài học lịch sử lâu dài của đất nước, rơ ràng vấn đề sinh tử của dân tộc Việt Nam hiện nay là phải t́m mọi cách đê duy tŕ được sự độc lập và vẹn toàn lănh thố, đồng thời thoát ra khỏi sự lệ thuộc ngoại giao và quân sự đáng tủi hổ đối với Trung Quốc.

 

1.Sun Dreyer
VIỆC NÀY DẪN DẮT VIỆC KIA:
V̉NG XOÁY TRÔN ỐC SỰ VẤN ĐỀ VÀ
CHIẾN TRANH TRUNG QUỐC – VIỆT NAM (1979)
One Issue Leads to Another: Issue Spirals and the Sino-Vietnamese War (1979)
.


2. Steven J. Hood,
BẮC KINH, HÀ NỘI, VÀ ĐÔNG DƯƠNG –
CÁC BƯỚC TIẾN TỚI SỰ ĐỤNG ĐỘ
(Beijing, Hanoi, and Indochina – Steps to the Clash,
trong quyển Dragons Entangled: Indochina and the China-Vietnam War, 1992.


3. Zhang Xiaoming,
ĐẶNG TIỂU B̀NH VÀ
QUYẾT ĐỊNH CỦA TRUNG QUỐC
ĐI ĐÊN CHIẾN TRANH
VỚI VIỆT NAM
(Deng Xiaoping and China’s Decision to Go to War with Vietnam),
Journal of Cold War Studies, Summer 2010, vol. 12, No. 3, 3-29.


4, Nicolas Khoo,
HỒI KẾT CUỘC CỦA
MỘT T̀NH HỮU NGHỊ BẤT KHẢ HỦY DIỆT:
Sự Tái Xuất Hiện Của Sô Viết và
Sự Chấm Dứt Liên Minh Trung Quốc – Việt Nam, 1975-1979
trong quyển Collateral Damage: Sino – Soviet Rivalry and the Termination
of The Sino – Vietnamese Alliance, Columbia University Press, 2011, 103-136.

 

5. Herbert S. Yee,
CUỘC CHIẾN TRANH
BIÊN GIỚI TRUNG QUỐC – VIỆT NAM:
CÁC ĐỘNG LỰC, CÁC TÍNH TOÁN VÀ
CÁC CHIẾN LƯỢC CỦA TRUNG CỘNG
trong quyển The Sino-Vietnamese Border War: China’s Motives,
Calculations and Strategies, China Report (xuất bản
tại New Delhi, India), Bộ 16, số 1, 1980, các trang 15-32.

 

6. Edward C. ODow’d,
CHIẾN DỊCH NĂM 1979
trong quyển Chinese Military Strategy In The Third Indochina War,
The Last Maoist War, Routledge: New York, 2007, Chapter 4: The 1979 Campaign,
các trang 45-73; Chapter 5: The Battle of Lang Son, February – March 1979,
các trang 74-88; Chapter 0: Conclusion: the legacy of an “incredible, shrinking war”,
các trang 159-166.

 

7.  Edward C. ODow’d,
TRẬN ĐÁNH LẠNG SƠN, THÁNG HAI – THÁNG BA 1979
trong quyển Chinese Military Strategy In The Third Indochina War,
The Last Maoist War, Routledge: New York, 2007, Chapter 4: The 1979 Campaign,
các trang 45-73; Chapter 5: The Battle of Lang Son, February – March 1979,
các trang 74-88; Chapter 0: Conclusion: the legacy of an “incredible, shrinking war”,
các trang 159-166.

 

8. Harlan W. Jenks,
CUỘC CHIẾN TRANH “TRỪNG PHẠT”
CỦA TRUNG QUỐC ĐÁNH VÀO VIỆT NAM:
MỘT SỰ LƯỢNG ĐỊNH VỀ QUÂN SỰ
(“China’s ‘Punitive’ War on Vietnam: A Military
Assessment”, Asian Survey 14, no. 8 (1979): 801-815.

 

9. Chen C. King,
CUỘC CHIẾN CỦA TRUNG QUỐC
ĐÁNH VIỆT NAM:
MỘT PHÂN TÍCH QUÂN SỰ
(“China’s War Against Vietnam: A Military Analysis”),
Journal of East Asian Affairs, no. 1 (1983): 233-63.
 

 

10. John M. Peppers, ,
CHIẾN LƯỢC TRONG XUNG ĐỘT CẤP VÙNG:
MỘT TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU
ĐIỂN H̀NH VỀ TRUNG QUỐC
TRONG CUỘC CHIẾN TRANH ĐÔNG DƯƠNG
LẦN THỨ BA NĂM 1979
(Strategy In Regional Conflict:
A Case Study of China In The Third Indochina Conflict of 1979),
U.S. Army War College, Carlisle Barracks, 2001.

 

11. Alexander Woodside
DÂN TỘC CHỦ NGHĨA VÀ
NẠN NGHÈO ĐÓI
TRONG SỰ TAN VỠ CÁC QUAN HỆ
TRUNG QUỐC – VIỆT NAM
Nationalism and poverty in the Breakdown
of Sino-Vie6namese Relations,
Pacific Affairs, Fall 1979,
các trang 381-409.

   

12. Dennis Duncanson

CHIẾN TRANH VIỆT NAM
CỦA TRUNG QUỐC:
CÁC Đ̉I HỎI CHIẾN LƯỢC CŨ VÀ MỚI
China’s Vietnam War:
new and old strategy imperatives,
The World Today, 35, số 6 (1979),
các trang 241-248.

 

13. James Mulvenon

CÁC GIỚI HẠN CỦA NGOẠI GIAO CƯỠNG HÀNH:
CUỘC CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI
TRUNG QUỐC – VIỆT NAM NĂM 1979
Limits of Coercive Diplomacy:
The 1979 Sino-Vietnamese Border War,
Journal of Northeast Asian Studies; Fall 95,
Vol. 14 Issue 3, các trang 68-88.

 

14. Andrew Scobell

NGOẠI GIAO CƯỠNG HÀNH NỬA VỜI:
CUỘC TẤN CÔNG NĂM 1979 CỦA TRUNG QUỐC 
ĐÁNH VIỆT NAM
“Explaining China’s Use of Force”,
China’s Use of Military Force Beyond the Great Wall and the Long March
Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2003
các trang 192-198.

 

15. Daniel Tretiak

CHIẾN TRANH VIỆT NAM CỦA TRUNG QUỐC
VÀ CÁC HẬU QUẢ CỦA NÓ
“China’s Vietnam War and Its Consequences,” The China Quarterly 80 (1979), các trang 740-67.

   

16. Bruce Burton

CÁC SỰ GIẢI THÍCH ĐỐI CHỌI
 VỀ CUỘC CHIẾN TRANH
 TRUNG QUỐC - VIỆT NAM NĂM 1979
“Contending explanations of the 1979 Sino – Vietnamese War”,
International Journal, Volume XXXIV, no. 4/Autumn 1979, các trang 699-722.

 

17. Ramesh Thakur

TỪ SỐNG CHUNG ĐẾN XUNG ĐỘT:
CÁC QUAN HỆ
HÀ NỘI – MẠC TƯ KHOA – BẮC KINH
VÀ CUỘC CHIẾN TRANH TRUNG – VIỆT
Coexistence to Conflict: Hanoi-Moscow-Pekings Relations and The China-Vietnam War,
The Australian Outlook, Volume 34, số 1, 1980, các trang 64-74.

 

18. Todd West

TỪ SỐNG SỰ NGĂN CẤM  KHÔNG THÀNH  CÔNG
CUỘC XUNG ĐỘT TRUNG QUỐC – VIỆT NAM NĂM 1979
Failed Deterrence, The 1979 Sino-Vietnamese Conflict,
Stanford University Journal of East Asian Affairs,  Vol. 6, No. 1, Winter 2006, các trang 73- 85.
 

 

19. Colonel G.D Bakshi

Cuộc Chiến Tranh Trung Quốc - Việt Nam năm 1979:
Trường Hợp Nghiên Cứu Điển H́nh
Trong Các Cuộc Chiến Tranh Hạn Chế
VSM, The Sino-Vietnam War – 1979: Case Studies in Limited Wars,
Indian Defence Review, Volume 14 (2) July – September 2000

 

20. Bruce Elleman

Các Quan Hệ Sô Viết – Trung Quốc Và Cuộc Xung Đột
Trung Quốc – Việt Nam Tháng Hai 1979
Đọc tại Cuộc Hội Thảo 1996 Vietnam Symposium,
“After the Cold War: Reassessing Vietnam”,
được tổ chức vào các ngày 18-20 Tháng Tư, 1996
tại Vietnam Center, Texas Rech University, Lubbock, Texas

 

21. Henry J. Kenny

CÁC NHẬN THỨC CỦA VIỆT NAM VỀ CUỘc CHIẾN TRANH,
1979 VỚI TRUNG QUỐC “Vietnamese Perceptions of the 1979 War with China,
Chinese Warfighting: The PLA Experience Since , đồng biên tập bởi
Mark A. Ryan, David Michael Frakelstein, Michael A. McDevitt, Chapter 10, các trang 217-241s

 

22. Xiaoming Zhang

CUỘC CHIẾN TRANH
NĂM 1979 CỦA TRUNG QUỐC VỚI VIỆT NAM: MỘT SỰ
TÁI LƯỢNG ĐỊNH, “China’s War with Vietnam: A Reassessment”,
The China Quarterly, số 184, December 2005, các trang 851-874.

 

23. Edward C. O’Dowd & John F. Corbett, Jr.

CHIẾN DỊCH NĂM 1979 CỦA TRUNG QUỐC
TẠI VIỆT NAM:
CÁC BÀI HỌC LĨNH HỘI ĐƯỢC
The Lessons of History: The Chinese People’s Liberation Army at 75, Carlisle, PA.:
Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, July 2003, các trang 353-378.

 

24. Douglas E. Pike,

CỘNG SẢN ĐẤU CỌNG SẢN
TẠI ĐÔNG NAM A”
 (“Communism vs Communism in Southeast Asia), International Security, Vol. 4, No. 1 (Summer, 1979), từ trang 20.
 

 

25. Henry Kissinger,

“SỜ MÔNG CON HỔ”
CUỘC CHIẾN TRANH VIỆT NAM THỨ BA”
 Chương 13: “Touching the Tiger’s Buttocks”: The Third Vietnam War, các trang 340-375,
trong quyển On China, xuất bản bởi The Penguin Press, New York, 2011.

   

26. Jimmy Carter,

GHI NHỚ VỀ
CHIẾN TRANH TRUNG QUỐC – VIỆT NAM
NĂM 1979
cựu Tổng Thống Hoa Kỳ, trích dịch từ các hồi kư Keeping Faith, Memoirs Of A President,
A Bantam Book: New York, November 1982, các trang 194-211, và White House Diary, New York: Farrar, Straus and Giroux, 2010,
các trang 281-296, và rải rác, cùng các phụ lục trích dịch phần ghi nhớ về Chiến Tranh Trung Quốc – Việt Nam năm 1979 của:
Phụ Lục 1: Cyrus Vance, cố Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Hard Choices, Critical Years In America’s Foreign Policy, New York: Simon and Schuster, 1983, các trang 120-127.
Phụ Lục 2: Zbigniew Brzezinski, cựu Cố Vấn Tổng Thống Hoa Kỳ về An Ninh Quốc Gia, Power and Principle, Memoirs of the National Security Adviser, 1977-1981, New York: Farrar, Straus and Giroux, 1983, các trang 404-414.
Phụ Lục 3: Anatoly Dobrynin, cựu Đại Sứ Liên Sô tại Hoa Kỳ, In Confidence, Moscow’s Ambassador to America’s Six Cold War Presidents, New York: Times books, a division of Random House, Inc., 1995, các trang 418-19.

 

 

Dennis Duncanson

Reader in South-East Studies, University of Kent, United Kingdom

 

CHIẾN TRANH VIỆT NAM

CỦA TRUNG QUỐC:

CÁC Đ̉I HỎI CHIẾN LƯỢC CŨ VÀ MỚI

 

Ngô Bắc dịch

 


‘Hành động giáo trừng’ của Cộng Ḥa Nhân Dân Trung Quốc (CHNDTQ) chống lại Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN) giữa 17 Tháng Hai và 16 Tháng Ba [1979] làm thế giới khá bất ngờ.  Đúng thật rằng chủ nghĩa duy vật biện chứng sẽ dẫn dắt chúng ta đến việc trông chờ rằng cuộc chiến thắng của Cộng Sản 1975 tại Sàig̣n, kết liễu ‘sự mâu thuẫn’ Chiến Tranh Lạnh, sẽ làm nảy sinh ra một ‘mâu thuẫn’ mới trong khuôn khổ liên minh chiến thắng – rằng các kẻ trộm sẽ căi nhau trên các chiến lợi phẩm --, song việc lư luận duy vật biện chứng như thế lại sẽ chỉ tiên đoán đúng sự việc là nhờ may mắn hơn là do sự phán đoán.  Mặc dù cuộc tấn công của Trung Quốc vào Việt Nam xảy ra như đỉnh điểm của việc đụng độ nhỏ tại biên cương kéo dài, đă được leo thang từ sự trục xuất của Hà Nội một số lượng đông đảo đến cả 1 triệu rưỡi các cư dân gốc Hoa, xuyên qua một giai đoạn của sự tranh chấp ngoại giao và sự triệu hồi ra khỏi Việt Nam tất cả các cố vấn kỹ thuật Trung Quốc, hành động sai lạc trực tiếp nhất cho cuộc tấn công xem ra có nghĩa để trừng trị đă là cuộc chinh phục của Việt Nam vào Căm Bốt Cộng Sản và sự thiết lập tại Nam Vang, hôm 7 Tháng Một, các đàn em của chính họ thay cho Pol Pot, vốn là đàn em của Trung Quốc.  Hơn nữa, vào lúc sắp sửa xâm lăng Căm Bốt, Việt Nam đă kư kết một Hiệp Ước Hữu Nghị và Hợp Tác với Liên Bang Sô Viết (c̣n hoàn toàn ‘quá sớm’ [chữ in nghiêng là của tác giả] để giải thích như một liên minh quân sự) 1 và cũng đă gia nhập vào khối COMECON – hai hành vi của việc đứng vào hàng ngũ chống Trung Quốc trong sự phân hóa cộng sản quốc tế công khai, hai bên giao chiến đă tố cáo bên kia về ‘sự bành trướng và chủ nghĩa bá quyền’ như một tội lỗi trong bản chất, nhưng các nguyên do thực của sự tranh chấp của họ nằm sâu hơn những ǵ mà sự tuyên truyền bộc lộ.

 

Một tiểu Liên Bang Sô Viết (LBSV) tại Đông Nam Á?

       Tôi đă vạch ra trước dây rằng một chế độ độc tài cai trị trên một Việt Nam thông nhất thường bị thúc ép bởi một mệnh lệnh chiến lược để áp đặt sự kiểm soát của Việt Nam trên chính sách quốc pḥng và ngoại giao của Lào và cũng như của Căm Bốt. 2 Mặc dù Pol Pot trong năm qua đă nhận được từ Chính Quyền Hà Nội một sự từ bỏ chính thức chương tŕnh từ lâu của đảng Cộng Sản Đông Dương cũ về một Liên Bang Đông Dương sau rốt sẽ thay thế cho Liên Hiệp Đông Dương do Pháp quản trị dưới thời thuộc địa, sự hứa hẹn của Việt Nam được đưa ra với các điều kiện dễ dàng để trốn chạy: điều được đề nghị là quan hệ giữa nhà nước với nhà nước, chứ không phải giữa đảng và đảng, và ‘mối quan hệ đặc biệt về t́nh hữu nghị và liên đới’ mơ hồ được cung cấp như một công thức cho tương lai của khu vực, như một phần của lời hứa hẹn, về mặt lư luận th́ đă thân mật hơn ‘t́nh hữu nghị và hợp tác’ đơn giản với nước Nga xa xôi và không thể được nói là khác biệt về mặt hiệu ứng thực tế với những ǵ đă được từ bỏ.  Ba hiệp ước (liên quan đến biên cương, hợp tác kinh tế, và hỗn hợp pḥng thủ) trong đó t́nh hữu nghị và sự liên đới đặc biệt giữa Việt Nam và Cộng Ḥa Nhân Dân Dân Chủ Lào đă được long trọng mừng đón trên đài phát thanh trong Tháng Tám 1977 vẫn chưa được công bố, hay các hiệp ước khác có tính chất chiếu lệ hơn nhiều được kư kết hôm 18 Tháng Hai 1979 (hay chỉ được loan báo bởi đài phát thanh Hà Nội) giữa Việt Nam và chế độ mới tại Căm Bốt – chế độ Căm Bốt mới này hiển nhiên tuân hành các điều khoản đầu hàng mà Pol Pot giờ đây bị đánh bại không hề đếm xỉa đến.  Tuy nhiên, có một dấu hiệu trực tiếp về chất chất trong các bản hiệp ước mà, không lâu sau các hiệp ước với Việt Nam, các thẩm quyền mới ở Căm Bốt đă kư kết trực tiếp với Lào (hôm 22 Tháng Ba), như một bộ phận của một chiến dịch tuyên truyền sâu rộng được thực hiện – được nghĩ nhằm trợ lực trong việc giải trừ tác động của cuộc xâm nhập của Trung Quốc vào Việt Nam – trên Đài Phát Thanh Vạn Tượng (Lào) và Đài Phát Thanh Tiếng Nối của Nhân Dân Căm Bốt (Việt Nam).

       Các Điều 1 và 2 của bản thỏa ước Lào-Căm Bốt dự liêu ‘sự hợp tác kỹ thuật và khoa học phù hợp với ước vọng và các thủ tục pháp lư của mỗi nước … trên nguyên tắc trợ giúp hỗ tương không hạn chế … trong mọi lănh vực – kỹ nghệ, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, mậu dịch, truyền thông, bưu chính, thông tin, văn hóa, giáo dục, mỹ thuật, phát thanh, truyền h́nh, phim ảnh, thể thao, y tế công cộng, khoa học, kỹ thuật, và các lănh vực khác’. 3 Nói cách khác, hai quốc gia, mỗi nước bị ràng buộc với Việt Nam, bởi các hiệp ước liên đới ‘có cùng nội dung’ như bản thỏa ước này, 4 đang đồng phối hợp chính sách trong mọi khía cạnh của sự hiện đại hóa vốn thuộc phạm vi thẩm quyền, trong thời thuộc địa, không phải của các vị vua bản xứ ‘được bảo hộ’ mà thuộc quyền tối thượng của Liên Hiệp Đông Dương, và được hoạch định bởi nước Pháp để trở thành thẩm quyền của các định chế trung ương đă dự kiến – cho dù đang có trận đánh Điện Biên Phủ, và sự can thiệp của Hội Nghị Geneva đầu tiên  --  cho các Quốc Gia Độc Lập Lien Kết của Đông Dương; ngoài việc là thẩm quyền độc nhất trên lănh thổ Việt Nam, các nhà lănh đạo Hà Nội Sẽ đóng, tại Căm Bốt và Lào, vai tṛ mà các nhà hành chính Pháp đă sắm ở đó trước đây và vai tṛ mà người Nga đóng ngày nay tại ‘các cộng ḥa tự trị’ hợp thành LBSV.  Dĩ nhiên, không có sự đề cập ǵ về Đảng trong tài liệu này, nhưng cũng chẳng hề có hệ cấp  ǵ cả tại Lào hay Căm Bốt, và các cán bộ là các kẻ được bổ nhiệm của Hà Nội.  Hơn thế, ông Hoàng Souphanouvong, đại diện về phía Lào và trong khi chuẩn bị cho sự kư kết thỏa ước Phnom Penh, đă được ủy nhiệm để nói với phía Căm Bốt rằng sự xây dựng kinh tế trong nước ông đă được hoạch định với một quan điểm hướng đến ‘vai tṛ quân sự cấp miền của chúng ta’, ám chỉ rằng nguyên tắc đó cũng sẽ chi phối bản hiệp ước hiện đang được thảo lập. 5 Bởi v́, sau tất cả cuộc tàn sát, Căm Bốt được tường thuật một cách rất đáng tin, đă thanh toán một tổng số 131 [sic trong nguyên bản] người có tŕnh độ trung học, phía Việt Nam phải quản trị Căm Bốt – tới mức mà nó đă được quản trị -- ngoại trừ việc Lào đang quản lư các khu vực bộ tộc cách xa Phnom Penh. 6 Chắc chắn tham vọng đă góp phần vào sự đô hộ của Việt Nam trên Lào và Căm Bốt, nhưng họ có lư do để quan ngại hơn khi cứu xét đến việc pḥng thủ khi đó, nếu không phải cho lănh địa của họ,  cho chế độ của họ.

 

Các Tiền Lệ Lịch Sử

       Về phía ḿnh, Trung Quốc đối diện với một yêu cầu chiến lược đối nghịch nhằm phá hỏng mục đích của Việt Nam – một điều đă ảnh hưởng đến các quan hệ giữa hai nước trong hàng trăm năm và đă được nâng cao bởi sự kết thúc Cuộc Chiến Tranh Lạnh và sự loại trừ quyền lực Tây Phương ra khỏi vùng.  Trong các thời xa xưa, Việt Nam từng chập có tạo ra một sự đe dọa an ninh đối với Trung Quốc, hoặc theo sáng kiến của chính các ông vua Việt Nam hay theo sáng kiến của các quyền lực khác tạm thời chiếm cứ Việt Nam.  Nguyên thủy là một phần của Trung Quốc, Việt Nam có được sự tách biệt của nó là nhờ sự tan ră của Đế Quốc nhà Đường vào khoảng 900 Sau Công Nguyên và sự không quan tâm đến Bắc Kỳ (Tonkin) của Triều Đại nhà Tống kế nhiệm.7 Từ đó trở đi, trong khi tự họ lệ thuộc vào Trung Hoa trong hệ thống triều cống dành cho các nước phụ thuộc, các nhà cai trị Việt Nam đă thi hành các quan hệ với các láng giềng nhỏ hơn của họ trên lư thuyết (không được tán thành bởi Trung Hoa) rằng họ là ‘triều đ́nh phương nam’ của một nền văn minh trong đó nhà Tống (hay nhà Nguyên, nhà Minh, hay nhà Thanh) là ‘triều đ́nh phương bắc’, khẳng định theo sáng kiến đơn phương của Việt Nam và xuyên qua một hệ Thống triều cống của riêng họ một quyền chủ tể chung Việt Nam – Trung Hoa trên các nước man rợ hơn.  Trên bất kỳ b́nh diện nào của hệ cấp phát sinh của các chủ quyền mà nó có thể có, đặc điểm của hệ thống triều cống đáng t́m kiếm nhất bởi các nước triều cống là sự ban cấp các ấn tín tước phong cho ông hoàng lệ thuộc bởi vị chúa tể -- nước bá chủ (hegemon) --, không có chúng, các ông hoàng lân cận, và có lẽ cả các thần dân của chính ông hoàng, có thể không chấp nhận thẩm quyền của ông.  Đă tái diễn nhiều lần, các vị vua Việt Nam đă bị lật đổ bởi quân nổi loạn trong số thần dân của chính họ, từng nhận được sự giúp đỡ quân sự từ triều đ́nh phương bắc để chiến đấu tranh giành ngôi báu, và nhiều lần, đến phiên Việt Nam đi đến sự trợ giúp các ông hoàng Căm Bốt và Lào.  Thông thường sự can thiệp của Trung Hoa là vô hiệu quả, và quân nổi dậy Việt Nam thắng lợi tối hậu đă khiếu kiện, và đă nhận được, sự thừa nhận của Bắc Kinh như một triều đại mới; ngược lại, sự can thiệp của Việt Nam tại Lào và Căm Bốt thường thành công.

       Hơn một lần, các kẻ tiếm ngôi Việt Nam đă ấp ủ các tham vọng mở rộng lănh thổ của họ làm phương hại đến triều đ́nh phương bắc và gây ra các sự thất trận của các binh sĩ tỉnh Quảng Châu (Canton) được tiểu thuyết hóa trong văn chương lịch sử hiện đại – lần cuối cùng trong thập niên 1790. 8 Nhưng các đe dọa nghiêm trọng hơn đối với an ninh của Trung Hoa đă xảy đến, thứ nhất, từ các nước thứ ba sử dụng lănh thổ Việt Nam (quân Mông Cổ thời trung cổ, người Pháp, người Nhật Bản và, một số người sẽ c̣n bao gồm cả người Mỹ); thứ nh́, từ nơi trú náu dành cho các nhà cai trị Trung Hoa bị lật đổ (nhà Tống, nhà Minh, Quốc Dân Đảng Trung Hoa (Koumingtang); và thứ ba, từ sự xâm nhập của các ư tưởng khuynh đảo.  Các kẻ theo Mác-xit/Lê-nin-nít chưa sẵn sàng thú nhận là đă hiểu được điểm cuối cùng này, nhưng sự liên hệ của nó với các cuộc tranh căi ngày nay được phô bày ra khi phát ngôn viên Việt Nam giải thích cho các kư giả Nam Tư đang thăm viếng rằng bức màn tre đặc biệt khép kin quanh Căm Bốt chính yếu là một bức b́nh phong an ninh chống lại các ư tưởng thù địch với chế độ của Việt Nam; 9 sự ưu tư chắc chắn được chia sẻ không chỉ bởi chính đảng Cộng Sản Việt Nam mà c̣n bởi Đảng Cộng Sản Trung Quốc.  Như một ‘miếng băng vệ sinh’ (cordon sanitaire), Trung Quốc đă cố gắng trong quá khứ tạo dựng các hệ thống tương hợp của chính quyền ngang qua vùng biên cương của nó; sự thoái lui sai lạc bởi phía Việt Nam khỏi các lư tưởng Khổng học được tranh luận như một duyên cớ khi nhà Minh Trung Quốc tái chinh phục Việt Nam một cách ngắn ngủi vào năm 1407.  Nỗi lo sợ sự xâm nhập của các ư tưởng thù địch làm lo ngại các quan lại Trung Hoa trong thế kỷ thứ mười chín cũng nhiều như sự mất mát lănh thổ vào tay các nước Âu Châu, và, trong sự nghiệp lâu dài của ḿnh, Hồ Chí Minh đă chủ định tái cam đoan với cả Tưởng Giới Thạch và Mao Trạch Đông rằng ông ta hiến ḿnh, trước tiên, cho chủ nghĩa của Tôn Dật Tiên (Sun Yat-senism) và sau đó, cho Chủ Nghĩa Mác-xít / Lêninnít – Tư Tưởng Mao Trạch Đông.

       Các nguy hiểm mà Trung Quốc có thể ước định từ một Việt Nam không chịu lệ thuộc trong quá khứ th́, nói chung, được giới hạn: lănh thổ Việt Nam thời Trung Cổ, cũng như trong năm 1790 (một cách tạm thời), bị giới hạn vào Bắc Kỳ, v́ thế các tài nguyên để gây chiến tranh th́ khiêm tốn.  Mối nguy hiểm cho Trung Hoa về sự chinh phục xuyên qua (through) Việt Nam bị hạn chế tương tự khi kẻ xâm lăng tiềm năng sử dụng con đường đó đơn độc, như trong trường hợp nước Pháp; nhưng Trung Hoa đă hoàn toàn bị chiếm cứ trong thế kỷ thứ mười ba bởi một cuộc tấn công hai mũi của các đội quân Mông Cổ xuyên qua Trung Á và Bắc Kỳ [?] cùng một lúc.  Từ đó trở đi, điều trở thành chính sách tại Trung Hoa là để luôn luôn né tránh sự xung đột đồng thời tại các biên cương tây bắc và tây nam, với bất cứ giá nào, Trung Quốc sẽ chấp nhận sự nhượng bộ mà quân xâm lược ở phương này hay phương kia có thể đ̣i hỏi.  Thí dụ, sự tái sáp nhập của nhà Minh miền Bắc Kỳ trong năm 1407 đă chấm dứt khi Trung Hoa bị xâm lăng một lần nữa từ Trung Á: Hoàng Đế Yung Lo (Vĩnh Lạc) đă di chuyển kinh đô của ông từ Nam Kinh (Nanking) trở lại Bắc Kinh (Peking) và bỏ rơi các lực lượng của ông ta tại Việt Nam, cùng với các quan lại bản xứ ủng hộ Trung Hoa, cho phe nổi dậy của Lê Lợi – mặc dù lần đó kẻ nổi dậy thỉnh cầu sự tha tội và một ấn tín phong vương nhưng không có kết quả.

           

Các Thực Tế Hiện Tại

       Các t́nh huống ngày nay đă làm trầm trọng thêm các đe dọa lịch sử đối với an ninh của Trung Quốc: cuộc tranh chấp Nga-Hoa, và sự xếp hàng trong đó của Đảng Cộng Sản Việt Nam với [Cộng Đảng] Sô Viết và của quốc gia Việt Nam với khối Comecon, khai mở khả tính mới về cuộc tấn công trong cùng một ngày vào hai mặt trận khả dĩ xâm kích của Trung Quốc dưới sự phối hợp chặt chẽ hơn, nếu không phải thực sự dưới một bộ chỉ huy quân sự duy nhất.  Điều có thể gây thắc mắc là tại sao các sự phát triển này đă không được nh́n thấy, trước khi Bắc Kinh đóng góp các nỗ lực tốt nhất trong Cuộc Chiến Tranh Lạnh chống lại Hoa Kỳ để trợ giúp phe Cộng Sản Việt Nam chinh phục Nam Việt Nam: một số các nhà b́nh luận khi đó có ước định rằng chính phủ của Mao Trạch Đông sẽ khuyến khích sự xuất hiện của một chế độ cộng sản thứ nh́ tại Nam Việt Nam, độc lập với Hà Nội.  Tuy nhiên, một chính sách như thế sẽ bị nh́n trong các giới Cộng Sản quốc tế là sự phản bội chương tŕnh cách mạng thế giới, vào lúc họ Mao đang ve văn các đảng Cộng Sản bên ngoài khối Sô Viết cho sự nh́n nhận tư thế tối cao của đảng Cộng Sản Trung Quốc.  Đôi khi họ Mao sắc sảo trong chính sách ngoại giao và quốc pḥng, như khi ông ta có vẻ đă ước tính trong năm 1963 rằng Hoa Kỳ, mặc dù đang có quyết tâm cực độ trong cuộc Chiến Tranh Lạnh, sẽ không bị lôi cuốn để xâm lăng Bắc Việt Nam và lật đổ Hồ Chí Minh, nói chi đến việc tấn công Trung Quốc, như thế không có nhu cầu để t́m cách sáp lại gần với đảng Cộng Sản Sô Viết và sự tái lập các sự tiếp tế đạn dược từ LBSV, như một số tướng lĩnh thúc dục ông; nhưng họ Mao xem ra đă không tiên đoán rằng cuộc tranh chấp Nga – Hoa sẽ đưa đến sự ‘mâu thuẫn’ của một cuộc Chiến Tranh Lạnh mới hoàn toàn giữa các khối quyền lực cộng sản, nhà nước này chống lại nhà nước kia: đối với ông, có vẻ thế giới của các nước Cộng Sản vẫn là một, và cuộc tranh căi của ông với các nhà lănh đạo Nga về sự kế thừa trong khối về quyền chủ tể tối cao vốn đă được tiếp truyền từ Lenin sang Stalin trước đây và, theo sau sự từ trần của Stalin, phải được trao cho chính ông ta.

       Ngày nay, với họ Mao đă chết, khía cạnh đó của sự tranh chấp hoàn toàn bị che khuất, và cùng với điều đó, Cuộc Luận Chiến Về Đường Lối Tổng Quát Của Phong Trào Cộng Sản Quốc Tế nặng tính chất lư thuyết.  Thay vào đó Hoa Quốc Phong và Đặng Tiểu B́nh đang đối diện, như các nhà cai trị hơn là các nhà ư thức hệ, thực tại-quyền lực của một LBSV thù nghịch trong khi ngày càng tăng trưởng mạnh hơn về kỹ thuật khí giới của LBSV, trong mạng lưới của LBSV gồm các nước ủng hộ ngoại giao trong và ngoài thế giới Cộng Sản, trong sự liên minh của LBSV với Việt Nam, và trong sự bố trí hải quân của LBSV đến miền bắc và miền nam bờ biển Trung Quốc – điều cuối cùng càng là một sự kiện đáng quan ngại hơn hết cho một chế độ Trung Quốc thường trực hồi nhớ các khối lượng sỉ nhục lớn lao của nó trong các Cuộc Chiến Tranh Nha Phiến, vốn được giao chiến trên biển, và hiện đang cố gắng để chứng minh các độc quyền về dầu hỏa trên các ḥn đảo và dưới đáy Biển Nam Hải.  Sự bảo trợ của Bắc Kinh cho Pol Pot, bất kể tai tiếng ghê gớm mà kẻ hung ác đó đă mang vào ḿnh trên thế giới nói chung, đă là một phương chước để ngăn cản hay tŕ hoăn sự củng cố quyền lực của Hà Nội tại biên cương phía nam của Trung Quốc, và khi ông ta bị áp đảo bởi các vũ khí của Việt Nam bất kể sự đỡ đầu của Trung Quốc, hành vi giáo trừng có thể thu hồi một số bộ phận trên trận địa, ngoài uy tín, đă bị đánh mất bởi Bắc Kinh.

 

Mở Rộng Các Chân Trời Chiến Lược

       Uy tín của ĐCSTQ đă được văn hồi trong giới Hoa kiều hải ngoại, và ngay ở tại  Đài Loan (một cách miễn cưỡng), nhưng thật khó để nh́n thấy nhiều điều ǵ khác mà hành vi giáo trừng đă đạt được.  Với sự hủy hoại vật chất nặng nề vùng đất biên giới Việt Nam được thừa nhận tại Hà Nội, và người ta có thể tin tưởng, để chống lại Hà Nội, rằng nó đă tập trung trên một Tuyến Pḥng Thủ Kiểu Maginot mới dọc biên cương. 10 Nhưng Bắc Kinh đă thú nhận điều đó gây tổn hại nhiều nhân mạng cho Trung Quốc; 11 Đảng Cộng Sản Việt Nam đă không thể bị buộc rời khỏi Căm Bốt, trong khi các bộ đội tiền phong của Trung Quốc vốn quản trị tỉnh Phong Saly tại Lào từ năm 1962 đă phải rút lui.  Ngay dù có một vài sự hư hỏng trong hạ tầng cơ sở kỹ nghệ của CHXHCHVN, các bài học của việc bỏ bom của Mỹ cho thấy rằng chính sách của Đảng Cộng Sản sẽ không thay đổi trừ khi bản thân chế độ có thể bị đập tan; nhưng nó không th́ bị đập tan, từ Bắc Kinh nhiều hơn so với Hoa Thịnh Đốn, bởi có sự lo sợ về sự sỉ nhục trên toàn thế giới,  về sự bất trắc trong sự thất bại để tạo dựng lên một chính phủ thay thế, và trên hết, về ‘hành vi trừng phạt’ của Sô Viết.  Đảng Cộng sản ở Hà Nội v́ thế có thể thực hiện việc củng cố tiểu LBSV của ḿnh, đặt Căm Bốt một lần nữa vào sự canh tác – nếu cần thiết sử dụng các nông dân Việt Nam bị xem là không đáng tin cậy về chính trị trong nước – thành một vựa lúa cả cho Lào lẫn cho một Việt Nam ngày càng quân sự hóa.  Bắc Kinh, về phần ḿnh, bị buộc phải gắng sức đảo lộn tiến tŕnh đó và tạo bất ổn trong nội bộ chế độ của Đảng Cộng Sản Việt Nam.  Nhưng bằng cách nào? Cộng Sản Lào trả lời: bằng việc chiếm cứ Phong Saly và từ đó cho xâm nhập quân du kích vào khắp nước Lào 12 – và chắc chắn bằng việc giữ các du kích quân của Pol Pot hoạt động tại Căm Bốt, có lẽ dưới sự lănh đạo bề ngoài của Hoàng Thân Sihanouk tại Bắc Kinh.

       Tuy nhiên, bất kể tiếng tăm của quân du kích Cộng Sản nhờ tính bất khả khuất phục – chưa hề có một chính phủ Đông Nam Á nào đập tan được họ [sic, của người dịch, khi xét đến các phong trào du kích cộng sản tại Mă Lai và Phi Luật Tân] -- các chiến thắng tích cực của họ đều giành thắng được tại các xă hội cởi mở chống lại các chính quyền với đôi tay bị trói lại bởi công luận ngoại quốc; chúng ta chưa nh́n thấy một cuộc ‘chiến tranh nhân dân’ nào thành công trong việc chống lại một chính quyền toàn trị: sự tiêu diệt dần dần bởi CHXHCNVN các quân du kích bên trong Đông Dương tương ứng với điều CHNDTQ chỉ có thể gọi là sự tàn nhẫn.  Bất luận điều đó có xẩy ra hay không, cuộc xung đột giữa Việt Nam và Trung Quốc giành quyền kiểm soát các du kích quân Cộng sản đă sẵn lan tràn sang các nước láng giềng.  Ngay từ khi nắm được quyền hành, cả hai đảng cộng sản đều luôn luôn liên kết chính sách đối ngoại của chúng với công cuộc giải phóng dân tộc và cách mạng thế giới: trong năm 1976 Hà Nội đă tái xác nhận sự hiến thân của nó cho ‘sự hợp tác trong cách mạng tại Đông Nam Á’ và vẫn cáo tri rằng ‘bất kỳ lực lượng nào [ngày nay là Đảng Cộng Sản Việt Nam] chiếm đóng được bán đảo Đông Dương, với một căn cứ hậu phương trên Rặng An Nam (Trường Sơn) [Việt Nam] và Cánh Đồng Chum (Plain of Jars) [Lào], [sẽ] nắm được ch́a khóa để kiểm soát toàn thể Đông Nam Á’. 13 Kể từ sau sự từ trần của họ Mao, Bắc Kinh đă tái khẳng định sự dâng hiến của nó cho ‘việc biến các nước tư sản thành các quốc gia vô sản bằng cách mạng bạo động’ trong một thế giới rộng lớn hơn. 14 Trước khi các sự thù nghịch gần đây khởi sự, các nhà lănh đạo Việt Nam và Trung Quốc đi ṿng quanh Đông Nam Á phân phát các sự tái bảo đảm rằng họ không có các mục tiêu thù nghịch bên ngoài Đông Dương, nhưng lại tố cáo bên kia đang làm chính việc đó.  Phạm Văn Đồng, nhân danh Việt Nam, đă hứa hẹn sẽ không ủng hộ các quân du kích tại Thái Lan – nhưng, dĩ nhiên, quân du kích Thái Lan th́ trung thành với Trung Quốc. 15 Đặng Tiểu B́nh, nhân danh Trung Quốc, lập lại một lập luận được dùng từ lâu bởi Trung Quốc trong các cuộc thương thảo với các nước Đông Nam Á để ‘b́nh thường hóa’ các quan hệ ngoại giao, rằng sự khuyến khích của Trung Quốc dành cho quân du kích Công Sản bản xứ (như được phát thanh từ Vân Nam) đă đên, không phải từ Nhà Nước Trung Quốc, mà từ Đảng Cộng Sản, đến Đảng Cộng Sản anh em, các kẻ mà sự chống đối là một vấn đề nội bộ đối với nhiều chính phủ khác nhau đang bị tấn công; họ Đặng thêm rằng Phạm [Văn Đồng] , trong việc giả đ̣ từ bỏ các mục tiêu cươp phá của Việt Nam tại Thái Lan, là một kẻ nói dối. 16

       Giông như tại Lào và Căm Bốt, các tham vọng của Việt Nam vượt quá Đông Dương trùng hợp với một mệnh lệnh từng có lần thốt ra bởi Bộ Trưởng Ngoại Giao thời Sa Hoàng (Tsarist), Gorchakov: sự sáp nhập một vương quốc Khan [(Khanate) ở Trung Á] ‘mọi rợ’ vào biên giới của nước Nga ‘v́ các lợi ích giữ trật tự’ dẫn dắt đến việc xung đột với một nước khác xa hơn, ‘và chính v́ thế, ranh giới của nền văn minh tất yếu được nới rộng’. 17 ‘Sự chuyển hóa xă hội chủ nghĩa’ của Lào và Căm Bốt có thể phán quyết cho Hà Nội như một mệnh lệnh, hơn là xui khiến như một cơ hội, để chứng minh các sự tuyên xác của Đông Dương trên vùng đông bắc Thái Lan, chỉ bị cai trị bởi Bangkok từ năm 1827 (khi mà Việt Nam cũng sáp nhập Căm Bốt) và cư dân phần lớn là các nông dân Lào và Khmer cùng với một thiểu số nhỏ người Việt Nam.  Sự thi hành một sự tuyên xác như thế, tiếp diễn hoặc bởi sự sáp nhập vào Đông Dương hay bởi hiến pháp của chính Bangkok như bộ phận đầu tiên trong một ṿng đai vệ tinh theo mô h́nh Đông Âu, sẽ là công việc, không phải của các du kích quân lê từng bước chân khổ nhọc, mà là của trọng pháo của Việt Nam, ở tư thế sẵn sàng chỉ cách 120 dặm.  Trung Quốc v́ thế phải giữ các du kích quân của nó trong tư thế sẵn sàng chiến đâu (dễ dàng hơn trên lănh thổ không toàn trị) như một tác nhân gây bất ổn chống lại một đối thủ hay đi dọa dẫm như thế, đă liên minh với Liên Bang Sô Viết; chỉ khi mà các chính phủ của Đông Nam Á tiến tới các ràng buộc chặt chẽ hơn với Trung Quốc để chống lại Việt Nam và từ đó chống Nga, nhiều phần Trung Quốc khi đó sẽ vứt bỏ quân du kích.  Về phần ḿnh, các chính phủ Đông Nam Á không thể hoàn toàn đạt được một quan điểm chung rằng trong hai nước Cộng Sản, nước nào đại diện cho sự nguy hiểm lớn hơn đối với họ; họ không dám để bị lôi kéo vào một hiệp ước khiêu khích, càng ít nhất với một hiệp ước chống lại Sô Viết.  Các ràng buộc chặt chẽ hơn với Trung Quốc, bắt đầu với sự ‘b́nh thường hóa’ mà Nam Dương và Singapore đă biểu lộ sự miễn cưỡng đặc biệt để thông qua, sẽ mở cánh cửa cho sự tiếp xúc được tái tục giữa CHNDTQ và các cộng đồng Hoa kiều hải ngoại mà phần lớn các chính phủ -- hăy nhớ lại, làm thí dụ một trong các trường hợp như thế, về cuộc đảo chính tại Jakarta năm 1965 – vẫn c̣n được xem như con ngựa Thành Troy, bất kể các sự phủ nhận của Bắc Kinh.  Cho tới mức độ như một trong các sự khác biệt của nó đối với Trung Quốc là vấn đề về các lănh sự quán Trung Quốc tại các thành phố Việt Nam nơi có một cộng đồng người Hoa, ư kiến của Đông Nam Á phô bày một thành tố của cảm nghĩ đồng hành với Hà Nội trong thời điểm hiện nay.  Sự tiếp đón các con tàu chất đầy các ‘thuyền nhân: boat people’ 18 c̣n được làm dịu bớt hơn nữa bởi sự kiện rằng phần lớn trong họ là người gốc Trung Hoa về mặt chủng tộc, và cái nh́n của Indonesia về Việt Nam trong bất kỳ trường hợp nào được làm mềm dẻo hơn bởi một t́nh cảm c̣n sót phát sinh từ hồi đầu thập niên 1950 giữa Hồ Chí Minh và các người ủng hộ Sukarno là các kẻ tự tin rằng họ Hồ đă tham dự vào cùng cuộc đấu tranh dân tộc chủ nghĩa [sic, của người dịch] như họ đă làm.  Có một sự lo sợ chung rằng sau rốt Bắc Kinh, không lôi kéo các chính phủ Đông Nam Á vào hệ thống nhà nước Trung Quốc – bởi là điều chưa hề có tiền lệ lịch sử -- có thể cố gắng thay thế chúng bằng các chính phủ ‘triều cống’ dễ bảo sẵn ḷng ưng thuận , thí dụ, các tuyên xác của Trung Quốc tại Biển Nam Hải.

       Không có kiệt tác nào trong bản dự thảo ở các cuộc ḥa đàm Trung-Việt hiện thời có thể được kỳ vọng sẽ giải quyết các yêu cầu chiến lược.  Ngay cả một sự thỏa hiệp, nhất thiết là bí mật, để phân chia Đông Nam Á thành các khu vực của ‘bá quyền’, như được tiên đoán bởi ông Hoàng Sihanouk một thập niên trước đây một khi Mỹ triệt thoái ra khỏi vùng, sẽ chỉ đạt được nếu Việt Nam rút ra khỏi khối Comecon – một tiền lệ quá hung hiểm đối với Moscow để ưng thuận.  Các viễn ảnh th́ mờ mịt cho ‘khu vực ḥa b́nh’ của Đông Nam Á./-         

___

Ông Duncanson là Phó Giáo Sư (Reader) về Đông Nam Á Học tại Đại Học Kent và tác giả của quyển Government and Revolution in Vietnam (London: OUP for RIIA, 1968).  Ông đang ở Bắc Kinh khi Trung Quốc xâm lăng Việt Nam.  Bài viết này xuất hiện cùng lúc bằng tiếng Đức trên tờ Europa-Archiv (Bonn) và tiếng Ḥa Lan trên tờ Internationale Spectator (The Hague).

___

CHÚ THÍCH

1. Phát ngôn viên Hà Nội, hôm 7 Tháng Mười Một 1978, trong Tóm Tắt Chương Tŕnh Phát Thanh Thế Giới của Đài BBC (British Broadcasting Corporation Summary of World Broadcasts (từ giờ viết tắt là SWB), FE/5963).

2. The World Today, Tháng Bẩy 1978, các trang 260-7.

3. SWB/FE/6077.

4. Bộ Trưởng Thông Tin Lào, Sisana Sisane, một trong ‘các nhà thương thảo’ gửi Far Eastern Economic Review (FEER), 6 Tháng Tư 1979.

5. SWB/FE/6077.

6. FEER, 13 và 20 Tháng Tư 1979.  Các khu vực này cũng được quản trị bởi Lào trong thời khoảng sử dụng Đường Ṃn Hồ Chí Minh (Thái Tử Sihanouk trong Agence Khmère de Presse, 1 Tháng Hai 1968 và 11 Tháng sáu 1969).

7. Việt (tiếng Trung Hoa mới viết là yueh) có nghĩa miền, vùng đất Quảng Châu (Canton), nam có nghĩa các vùng lệ thuộc phía nam của nó.

8. Văn Tân, ‘Quang-Trung và Na-pô-lê-ông’ (Quang Trung and Napoleon), Nghiên Cứu Lịch Sử (Historical Review), số 58, Hà Nội, 1964.  Bị đẩy lui bởi Trung Hoa, Quang Trung bắt đầu phô bày các kế hoạch nhằm chinh phục Căm Bốt và Thái Lan (xem Alastair Lamb, ‘British Missions to Cochinchina’, Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. 34, Singapore, 1961, trang 43); ông ta đă thực hiện bước tiến đầu tiên đến mục đích đó bằng việc xâm lăng Lào (Wei Yuan, Sheng-wu chi, 1842, phiên dịch bởi G. Devéria, Relations de la Chine avec l’Annam-Vietnam, Paris, 1880, trang 40).

9. Tanjug (Belgrade), 15 Tháng Tư 1978, được trích dẫn trong SWB/FE/5789.

10. New China News Agency (NCNA: Tân Hoa Xă), 1 Tháng Ba 1979.  

11. Daily Telegraph, 30 Tháng Tư 1979.

12. Xem cước chú số 4 ở trên.

13. Lời tuyên bố được tường thuật trong tờ FEER, 27 Tháng Hai 1976; Nhân Dân, 24 Tháng Ba 1979.

14. Phần Quan Điểm Ban Biên Tập, trong tờ People’s Daily (Nhân Dân Nhật Báo) (Bắc Kinh), 12 và 14 Tháng Sáu 1977.

15. Được vạch ra bởi Tan Sri Ghazali Shafie (Bộ Trưởng Nội Vụ Mă Lai), New Straits Times (Kuala Lumpur), 21 Tháng Tư 1979.

16. NCNA, 8 Tháng Mười Một.  Tuy nhiên, sự sử dụng lănh thổ Trung Quốc để phát huy cách mạng được khuyến khích bởi điều 59 Hiến Pháp 1978 (trước đây là điều 29).  Muốn có một sự thảo luận đầy đủ hơn, xem Duncanson, Peacetime Strategy of the Chinese People’s Republic (London: Institute for the Study of Conflict, 1977), các trang 22-5.

17. H. Seton-Watson, The Russian Empire 1801-1917 (London: Clarendon Press, 1967), trang 442.

18. Từ ngữ này chứa đựng một sự mỉa mai buồn thảm và ít được hay biết: ‘boat people: thuyền nhân’ trong nhiều thế kỷ đă là một từ ngừ khinh miệt chỉ người Trung Hoa trong cách nói và ngay trong cả văn chương Việt Nam [người Tầu ?].

_____

Nguồn: Dennis Duncanson, China’s Vietnam War: new and old strategy imperatives, The World Today, 35, số 6 (1979), các trang 241-248.

 

Ngô Bắc dịch và phụ chú

02.07.2012    

 

 http://www.gio-o.com/NgoBac.html

 

© gio-o.com 2012