J.B. Dronet

Vua Gia Long -

 

Tài liệu cổ, được xuất bản tại Hồng Kông năm 1913. Học giả Ngô Bắc gio-o.com sưu tầm.
Tài liệu này đã được cung cấp bởi thư viện đại học Northern Illinois University @ lib.niu.edu

Đây là một tài liệu giá trị trình bày các chi tiết nhiều phần khá chính xác về mối tương quan
giữa vua Gia Long và giám mục Bá Đa Lộc. Với sư ghi nhận công lao cá nhân của vị giáo sĩ
người Pháp này trong việc hổ trợ vua Gia Long đánh bại nhà Tây Sơn và thống nhất Việt Nam.
Bản văn có một số nhận xét hiếm có về cá nhân con người vua Gia Long (NB)

 

 

http://www.gio-o.com

 

© 2010 gio-o