Ng� Bắc

 


"C�c Dữ Liệu Đia L� Thi�n Nhi�n

v� Đia L� Kinh Tế Của Bờ Biển Việt Nam"

 

 

C�C DỮ LI�U CĂN BẢN VỀ

ĐỊA L� KINH TẾ BỜ BIỂN VIỆT NAM

(bấm v�o đ�y tải t�i liệu 1)

(bấm v�o đ�y tải t�i liệu 2)

 

C�C DỮ KIỆN CĂN BẢN VỀ

ĐỊA L� THI�N NHI�N

CỦA BỜ BIỂN VIỆT NAM

 

***

 

C�c Khu Vực Biển Được Bảo Vệ tại Việt Nam

Nguồn: Asean Regional Centre for Biodiveristy Conservation, 2002.
(URL: www.arcbc.org/arcbcweb/publications/mpa.htm)

C�c Ph�n Khu Sinh Đia Dư: �������������������������������� I (1) v� I (2)

Bờ Biển: ��������������������������������������������������� 3,260 c�y số

D�n Số������������������������������������������������������������������ 78 Triệu (1998)

Mật độ d�n cư������������������������������������������������������� 217/km2

Diện t�ch l�nh thổ�������������������������������������� 332,000 km2 (MacKinnon 1997)

Thềm Lục Địa đến độ s�u 200 m�������������� 3,279,000 km2 (WRI 1994)

Khu Kinh Tế Độc Quyền EEZ����������������� 1,000,000 km2

Diện t�ch san h� ước lượng����������������������������������� 1,300 km2 (Spalding 2000)

Diện t�ch Rừng Tr�m Đước���������������������������������� 1,100 km2 (ADB 5712 � REG)

Số đảo������������������������������������������������������������������� Hơn 3000 đảo

Số Khu Vực Biển Được Bảo Vệ ������������� 22

T�ng Diện Tich Biển Được� Bảo Vệ�������������������� 2,576.5 km2���

***

 

 

Bản Đồ Địa Điểm C�c Khu Vực Bảo Vệ Biển v�

Ranh Giới C�c V�ng C� Khu Vực Bảo Vệ Biển

 

 

***

 

 

C�c Khu Vực Biển Được Bảo Vệ Tại Việt Nam

 

[C�c từ ngữ trong Bảng 9. 1: C�c Khu Vực Biển Được Bảo Vệ Tại Việt Nam được dịch sang tiếng Việt]

 

 

Bảng 9. 1: C�c Khu Vực Biển Được Bảo Vệ Tại Việt Nam

 

Loại Sinh Th�i: C (Coral): với san h�; S (Seagrass): với hải thảo [cỏ biển thuộc loại Ruppia, ND]; M (Mangrove): với c�y đước; B (Beaches): c� bờ biển; E (Estuary): v�ng cửa s�ng.

 

Sub-zone: Ph�n khu

 

Marine Protected Area Name: T�n Gọi Khu Vực Bảo Vệ Biển

 

Designation: Chỉ danh [khu vực]

 

Priority: Chủ Yếu

 

Turtle: R�a

 

Dolphin: C� heo

 

Mar. mammals: c�c lo�i động vật c� v� ở biển

 

Dugong: C� nược

 

Shark: C� nh�m, c� mập

 

Birds: C�c loại chim

 

Croc./dragons: C� sấu / c� voi, c� k�nh [?]

 

Habitats: M�i Sinh

 

IUCN: Số m� IUCN

 

Size (ha.): Diện t�ch (mẫu t�y)

 

Year est.: Năm ước lượng

 

Longtitude: Kinh độ

 

Latitude: Vĩ độ

 

Threats: C�c mối đe dọa

 

������ C�c mức độ đe dọa: M: Trung b�nh; H: Cao; L: Thấp

 

Overfishing: �nh c� th�i qu�

 

Destructive fishing: Đ�nh c� c� t�nh chất ph� hoại

 

������ * dynamite and cyanide: bằng m�n nổ v� chất độc cyanide

 

������ * dynamite fishing: đ�nh c� bằng m�n nổ�������

������

������ * anchor damage: tổn hại v� thả neo

 

Aquarium fish: c� nu�i trong hồ, khu nh�n tạo

 

Curio Collection: Sưu tập vật hiếm c�

 

Hunt Endangered Sp.: Săn bắt loại c� nguy cơ diệt chủng

 

Coral Harvest: Thu h�i san h�

 

Mangrove Deforestation: Nạn ph� rừng đước

 

Sediments: Đất bồi lắng đọng, trầm t�ch

 

Pollution: Nạn � nhiễm

 

- Domestic: Nội địa

 

- Agricultural: N�ng nghiệp

 

- Industrial: Kỹ nghệ

 

Coastal Dev�t: Ph�t triển duy�n hải

 

Tourism: Du lịch

 

Crown-of-Thorns: Sao biển c� gai sắc, nhọn [?]

 

C�c mối đe dọa kh�c

 

***

 

 

 

 

 

 

C�c Mối Đe Dọa Tr�n Phần Đ� Ngầm Dưới Biển Tại Việt Nam

 

 

Nguồn: http://www.southchinasea.org/maps/marine%20protect% �

 

 

 

 

 

� gio-o.com 2009