Morton A. Kaplan

University of Chicago

 

KISSINGER Đ� VỨT BỎ

NAM VIỆT NAM NHƯ THẾ N�O

 

Ng� Bắc dịch

T�c giả John Attarian đ� viết một b�i b�nh luận rất s�u sắc về t�c phẩm của Michael Lind, Vietnam: The Necessary War.� Giống như t�c giả Lind, �ng ta hiểu đ�ng một số sự việc quan trọng m� c�c người kh�c đ� sai lầm.� Ở hồi kết cuộc, như t�i sẽ n�u ra, Kissinger đ� vứt bỏ Nam Việt Nam một c�ch phản trắc như một phần trong kế hoạch c� nh�n của �ng ta.

Việt Nam đ� trở th�nh một đề t�i được t�i ưa th�ch khi t�i đến thăm viếng xứ sở n�y trong Th�ng Mười 1959 v� hiểu được rằng Nam Việt Nam l� một vấn đề nghi�m trọng biết bao.� Khi Tổng Thống Kennedy l�n nhậm chức năm 1961, t�i đ� l�m nhiều chuyến du h�nh l�n Hoa Thịnh Đốn để th�ng tri cho c�c th�nh vi�n của ch�nh quyền của �ng về t�nh chất nghi�m trọng của vấn đề.� Đ�i khi t�i c� đủ thời giờ để thảo luận về c�c giải ph�p nhưng đ�i khi bị cắt ngang.� Kh�ng ai b�y tỏ bất kỳ sự ch� � n�o đến c�c khuyến c�o của t�i, v� một nh�n vật c�n trở n�n e d�.

T�i đ� gắng sức để n�i với c�c người dối thoại của t�i rằng Hoa Kỳ c� ba chọn lựa tổng qu�t.� Giải ph�p thứ nhất m� t�i t�n đồng l� tham dự v�o để d�nh chiến thắng.� Lựa chọn n�y sẽ li�n hệ đến việc cắt Miền Bắc ở vĩ tuyến thứ 18 v� thực hiện một chiến dịch chống du k�ch v� x�y dựng quốc gia s�u rộng.� Một lựa chọn thứ nh�, r�t ra v� x�a bỏ Miền Nam, t�i n�i, l� điều khả thi.�� Lụa chọn thứ ba, bị cuốn h�t v�o dần dần theo từng chập, cần phải tr�nh với mọi gi�.

Lập luận của t�c giả Lind t�n th�nh l� thuyết domino (hiệu ứng d�y chuyền) m� t�c giả Attarian chấp nhận, c� thể ch�nh x�c.� Một c�ch� chắc chắn, phần lớn c�c nh� l�nh đạo Đ�ng Nam � k�n đ�o mong muốn ch�ng ta c� mặt ở đ�, mặc d� họ thiếu can đảm để n�u quan điểm n�y một c�ch c�ng khai.� Liệu cuộc đảo ch�nh của phe cộng sản tại Nam Dương trong năm 1965 c� bị ph� hỏng nếu kh�ng sự can dự của Hoa kỳ hay kh�ng l� điều c� thể nghi v�n.� Song, t�i nghĩ kh�ng bao giờ d�nh l�u đ� l� một lựa chọn ưu việt đối với những g� sau rốt đ� xẩy ra.�

 

SỰ CAM KẾT CỦA HOA KỲ

Một khi Hoa Kỳ đ� cầm đầu �m mưu để lật đổ Tổng Thống [Ng� Đ�nh] Diệm với mục đ�ch gi�nh thắng cuộc chiến tranh, ch�ng ta đ� cam kết.� R�t lui sau đ� sẽ hủy hoại sự khả t�n của Hoa Kỳ.� T�i kh�ng bao giờ hiểu được lập luận của c�c nh�n vi�n tham mưu của [Tổng Thống] Kennedy rằng [Tổng Thống] Kennedy c� � định r�t ch�n ra sau cuộc b�u cử v�o năm 1964 khi nh�n dưới �nh s�ng của sự đồng l�a của to�n nh�n vi�n của �ng ta v�o �m mưu chống lại [Tổng Thống] Diệm.

T�c giả Attarian ho�n to�n ch�nh x�c trong việc tin rằng việc bảo đảm chế độ Miền Bắc khỏi nỗi lo sợ về sự can thiệp của Trung Hoa đ� l� một lỗi lầm khổng lồ.� N� đ� gỡ bỏ mối đe dọa duy nhất m� Miền Bắc, hay c�c đồng minh của n�, lấy lo lo sợ một c�ch nghi�m trọng.� Kh�ng c� l� do n�o cho lỗi lầm như thế.� Bộ Trưởng Ngoại Giao Dean Rusk v� c�c đồng đội của �ng, đ� nhiều lần nhận định sai lạc về vị thế của Trung Hoa.� Trong năm 1950, họ tin rằng Trung Hoa sẽ kh�ng can thiệp tại Triều Ti�n nếu ch�ng ta vượt qua vĩ tuyến thứ 38.� T�i nhớ lại khi một đại biểu tại Li�n Hiệp Quốc của Ai Cập, �ng Abdallah El Erian, hỏi t�i rằng liệu Trung Hoa sẽ can thiệp hay kh�ng, v� t�i đ� đoan chắc với �ng ta rằng Trung Hoa sẽ can thiệp.� �ng ta n�i rằng đ�y l� lần đầu ti�n m� t�i lại đưa ra một lời cố vấn sai lạc cho �ng ta.� Ph�i đo�n của Hoa Kỳ đ� tr�nh b�y cho ph�i đo�n Ai Cập c�c b�o c�o t�nh b�o b� mật chứng minh rằng Trung Hoa sẽ kh�ng can thiệp.

Mặc d� c�c lực lượng của ch�ng ta bị kiết quệ sau Thế Chiến II đến nỗi Tướng Douglas MacArthur trong thực tế đ� được lệnh triệt tho�i nếu c�c lực lượng Trung Hoa can thiệp � nhiệm vụ ch�nh yếu của �ng trong trường hợp đ� sẽ l� sự �bảo tồn� c�c lực lượng của m�nh � giới t�nh b�o Hoa Kỳ r� r�ng tin tưởng rằng họ Mao sẽ kh�ng tấn c�ng v� c� sự yếu k�m về sức mạnh.� (Họ Mao chung cuộc đ� phạm phải một lỗi lầm khi �ng ta kh�ng chịu ngừng lại tại vĩ tuyến thứ 38, nơi �ng ta đ� c� thể tuy�n bố chiến thắng Hoa Kỳ).

Tuy nhi�n, Trung Hoa đ� học được một b�i học quan trọng sau khi Tướng Matthew Ridgway đảm nhận quyền chỉ huy.� Mặc d� bị ngăn cấm kh�ng được bắc tiến, �ng ta đ� triệt hạ c�c sư đo�n tinh nhuệ nhất của Trung Hoa gần vĩ tuyến đ�.� Ch�ng ta đ� t�i trang bị v� một lần nữa trở th�nh quyền lực qu�n sự lớn mạnh nhất của thế giới.� C�c b�i học ở Triều Ti�n v� c�c sự kh�c biệt giữa Triều Ti�n v� Việt Nam đ� thay đổi ho�n to�n sự t�nh to�n của họ Mao.� C�c sư đo�n được tổ chức của Trung Hoa kh�ng thể s�nh với c�c sư đo�n của Hoa Kỳ.� Ngo�i ra, tỉnh V�n Nam gặp sự tiếp vận tồi tệ, trong khi tại M�n Ch�u năm 1950, với sự tiếp vận hữu hiệu nhất, đ� l� khu vực ph�t triển nhất của Trung Hoa.

Kh�ng c� c�ch n�o để họ Mao đ�nh liều mang c�c sư đo�n của �ng ta để chống lại c�c lực lượng Hoa Kỳ tại Việt Nam.� Nếu bất kỳ ai c� nghi ngờ về điều n�y, người đ� c� thể t�m đọc cuộc phỏng vấn hồi Th�ng Mười 1965 của t�c giả Edgar Snow với họ Mao.� Khi Snow hỏi những g� Trung Hoa sẽ l�m nếu Hoa Kỳ tấn c�ng, c� nghĩa tấn c�ng v�o Miền Bắc, họ Mao quay quanh c�u hỏi.� �ng ta n�i nếu Hoa Kỳ tấn c�ng �ch�ng t�i�, c� nghĩa, Trung Hoa, khi đ� Trung Hoa sẽ đ�nh lại Hoa Kỳ bằng chiến tranh du k�ch.� Tuy nhi�n, c�c kẻ c� chỉ số th�ng minh cao được bổ nhiệm bởi [Tổng Thống] Kennedy qu� khẳng quyết tr�n c�c � kiến của họ đến nỗi họ kh�ng biết đến bằng chứng m� ngay một học sinh trung học cũng c� khả năng th�u h�a.

Cuộc bỏ bom dịp Gi�ng Sinh 1972 l� một chiến dịch h�nh phạm bởi n� kh�ng c� mục đ�ch qu�n sự hay ngoại giao.� Cuộc bỏ bom dữ dội l�m cho tội phạm n�y trở n�n nặng nề hơn.� Nếu n� đ� được tr� hoạch để đưa đến một sự thay đổi trong lập trường của Miền Bắc, điều đ� c� thể biện minh được.� Mục đ�ch thực sự của n� l� để bảo về Bộ Trưởng Ngoại Giao Henry Kissinger đối với c�nh hữu trong đảng Cộng H�a.

 


http://piratenews.org/jew-kissinger-dracula.jpg

 

SỰ PHẢN TRẮC CỦA KISSINGER

Sự kiện đ�ng buồn rằng ngay khi Kissinger đến Paris, �ng ta đ� vứt bỏ Việt Nam đi.� Miền Bắc tr�nh b�y với ch�ng ta một đề nghị phức tạp kh�ng thể chấp nhận được.� Kissinger kh�ng hề đưa ra nỗ lực nghi�m chỉnh n�o để t�m hiểu hay sửa đổi n�.� Sự d�n xếp kiểu da beo c�c lực lượng m� kế hoạch đ�i hỏi được tr� liệu để tạo sự dễ d�ng cho một chiến dịch của Miền Bắc tấn c�ng Miền Nam.� Ngay khi Tổng thống [Nguyễn Văn] Thiệu hay biết điều n�y, �ng đ� phản đối một c�ch c�ng khai.� Bởi [Tổng Thống] Nixon trở n�n bận t�m về vụ Watergate, Kissinger đ� c� thể dỗ d�nh �ng ta đến việc đe dọa [Tổng Thống] Thiệu với sự bỏ rơi nếu �ng ta b�c bỏ bản thỏa ước v� lời hứa hẹn tiếp tế qu�n sự nếu �ng ta đồng �.

Sự việc đ� trở n�n tồi tệ hơn.� Bản hiệp định x�c định cụ thể c�c loại v� khối lượng c�c vũ kh� c� thể được cung cấp cho c�c lực lượng tranh chấp.� Khi t�i đến Đ�ng Nam � v�o m�a xu�n 1964, t�i c� được sự tiếp cận với tinh tức t�nh b�o Hoa Kỳ b�o c�o rằng một sự t�i tiếp tế ồ ạt của c�c lực lượng Miền Bắc sẽ dẫn đến một cuộc tấn c�ng quyết định trong năm 1975.� Khi t�i đến Ấn Độ v� tường thuật điều n�y, t�i gần như bị gọi l� một kẻ n�i dối bởi c�c chuy�n vi�n Ấn Độ bởi họ n�i, T�a Đại Sứ Hoa Kỳ c� n�i với họ rằng Nga S� v� Trung Hoa t�n trọng bản hiệp định.

Sau khi sự sụp đổ xẩy ra, Kissinger c� tố c�o phe D�n Chủ về việc từ chối t�i tiếp tế cho Miền Nam.� Kh�ng l�u sau đ�, t�i c� mặt tại văn ph�ng Thượng Nghĩ Sĩ Stevenson (D�n Chủ - Tiểu Bang Illinois) v� c� n�i với �ng về chuyện n�y.� �ng ta khi đ� cho t�i hay về cuộc thuyết tr�nh b� mật của Cơ Qu�n Qu�n B�o (DIA: Defense Intelligence Agency) trước Ủy Ban Qu�n Sự Thượng Viện hồi Th�ng Hai 1975, trong đ� Ủy Ban được giao cho c�ng tin tức m� t�a đại sứ của ch�ng ta tại Ấn Độ đ� trao cho c�c chuy�n vi�n Ấn Độ.� Kissinger, kẻ được huấn luyện về t�nh b�o bởi nh�n vi�n t�nh b�o Hoa Kỳ, Fritz Kremer, chắc chắc đ� l� kẻ chủ mưu đ�ng sau sự tr�o trở n�y.

T�c giả Attarian đ� ho�n to�n sai lầm trong việc tin tưởng rằng Tướng William Westmoreland đ� kh�ng c� sự lựa chọn về mặt chiến lược.� T�i hay biết nhiều vị đại t� v� tướng một sao � c�c cấp bực m� ở đ� c�c sĩ quan độc lập tinh kh�n nhất sẽ hồi hưu � v�o l�c đ�.� Họ đều nh�n Westmoreland l� ngu xuẩn v� gi�o điều.

Qu�t Sạch v� Chiếm Giữ (Clear and Hold) l� một chiến lược sẽ hữu hiệu hơn nhiều, với c�c hậu quả khốc hại đối với Miền Bắc v� c�c sự tổn thất khi�m tốn cho ch�ng ta.� Trong năm 1968, Herman Kahn, Frank Armbruster, Max Singer v� t�i c� gặp gỡ với ba đại t� từ MACV (Military Assistance Command Vietnam: Cơ Quan Viện Trợ Qu�n Sư Việt Nam) l� những người chịu tr�ch nhiệm về việc ph�c họa c�c kế hoạch chiến trận.� Ch�ng t�i đ� tranh luận suốt buổi chiều, b�n n�y tố c�o b�n kia l� sai lầm.

Sau đ� ch�ng t�i đi đến c�c nh� h�ng kh�c nhau để d�ng cơm tối.� Khi ch�ng t�i trở lại, bầu kh�ng kh� đ� thay đổi.� Họ n�i với ch�ng t�i rằng họ hiểu biết hơn nhiều những g� ch�ng t�i đ� biết rằng Qu�t Sạch v� Chiếm Giữ l� chiến lược đ�ng đắn.� Nếu họ mang n� v�o c�c trận đồ, Westmoreland sẽ cất chức họ.� Điều tốt nhất m� họ c� thể l�m được l� cố gắng giảm thiểu đến mức �t nhất c�c lỗi lầm của �ng ta.

Trong thực tế, một �t vị đại t� Thủy Qu�n Lục Chiến v� Lục Qu�n đ� thử nghiệm một c�ch th�nh c�ng c�c chiến thuật Qu�t Sạch v� Chiếm Giữ tại c�c khu vực ri�ng của họ đ� bị cất chức.

 

SỰ MẤT M�T KH�NG CẦN THIẾT

Bất kể tất cả c�c lỗi lầm n�y, v� một kế hoạch chiến tranh ngu xuẩn đứng đầu bởi Westmoreland v� Bộ Trưởng Quốc Ph�ng Robert McNamara đ� t�n ph� Nam Việt Nam để cứu vớt n�, n� kh�ng cần để bị mất.� Trong cuộc tấn c�ng của Miền Bắc năm 1972, khi chỉ c� sự yểm trợ kh�ng lực của Hoa Kỳ l� được cung ứng, một số c�c sư đo�n của Lục Qu�n Việt Nam Cộng H�a (ARVN: Army of the Republic of Vietnam) đ� chiến đấu một c�ch hữu hiệu, th�nh c�ng, v� với l�ng dũng cảm.

Tổng Thống Thiệu đ� phải ph�i lực lượng bảo vệ c� nh�n của �ng đến An Lộc ở một thời điểm nguy kịch trong cuộc tấn c�ng của Miền Bắc năm 1972.� Bất kể sự vắng mặt của c�c lực lượng c� thể được d�ng để đ�n �p phe chống đối, đ� kh�ng c� c�c sự x�o trộn tại S�ig�n bởi d�n ch�ng đ� kh�ng muốn bị cai trị bởi �ng Hồ Ch� Minh.� Với c�ng l� do, mọi cuộc tấn c�ng của Miền Bắc đều dẫn đến sự chạy trốn bởi người d�n Nam Việt Nam.� Với sự yểm trợ kh�ng lực v� một sự tiếp tế li�n tục về qu�n nhu v� vũ kh� đạn được, kh�ng c� x�c xuất rằng Miền Nam lại kh�ng c� thể giữ lại được.� C�c lực lượng của n� bị sụp đổ trong cuộc tấn c�ng 1975 thật v� nghi� l�.� Tinh thần đ� bị triệt hủy bởi họ biết họ sẽ kh�ng được t�i tiếp tế, trong khi Miền Bắc đ� c� một nguồn ủng hộ li�n tục.

Sự bỏ rơi Nam Việt Nam l� một trong những chương bất c�ng nhất trong lịch sử/ Hoa Kỳ.� Gộp chung lại với nhau, to�n nh�n vi�n an ninh quốc gia của Kennedy, một Lyndon Johnson kh�ng nghị lực, v� Henry Kissinger, kẻ muốn vứt bỏ một vấn đề m� �ng ta bị quy tr�ch, bất kể đến c�c hậu quả xảy ra cho bất kỳ người n�o kh�c, trong khi l�m ra vẻ ủng hộ chiến tranh, v� bạn đọc c� được một thảm họa của Hoa Kỳ v� một c�u chuyện th�nh c�ng c� nh�n lớn lao./-

 

Morton A. Kaplan l� Gi�o Sư Danh Dự Xuất Sắc Về Ch�nh Trị Học của Đại Học University of Chicago v� l� chủ bi�n v� nh� xuất bản tạp ch� THE WORLD & I.

 

_____

Nguồn: Morton A. Kaplan, How Kissinger Tossed Away South Vietnam, World & I, July 2000, Vol. 15, Issue 7, từ trang 302

 

Ng� Bắc dịch v� phụ ch�

 

09/05/2011 

   

 

 http://www.gio-o.com/NgoBac.html

 

 

� gio-o.com 2011