CHƯƠNG VI

 

 

T�NH TRẠNG PH�P L� CỦA C�C ĐỊA H�NH

 

TẠI BIỂN NAM TRUNG HOA

 

(C�C LUẬN ĐIỂM ĐỆ TR�NH TỪ SỐ 3 ĐẾN SỐ 7)

 

kỳ 2

 

(kỳ 1- bấm v�o đ�y)

 

Lời Người Dịch:

������ Chương VI dưới đ�y d�i hơn 140 trang, chiếm gần 1/3 Ph�n Quyết, n�i về T�nh Trạng Ph�p L� Của C�c Địa H�nh Tại Biển Đ�ng.� Để người đọc tiện tham khảo, người dịch c� đặt Ngữ Vựng T�n Gọi C�c Địa H�nh n�y trong nguy�n bản Ph�n Quyết nơi tr�n c�ng của bản dịch.� Phần t�n gọi bằng tiếng Việt do người dịch bổ t�c.

 

***

 

NGỮ VỰNG C�C ĐỊA DANH

 

ĐƯỢC ĐỀ CẬP ĐẾN TRONG PH�N QUYẾT N�Y

 

Để dễ tham khảo, v� kh�ng c� th�nh kiến đối với c�c sự tuy�n nhận của bất kỳ Quốc Gia n�o, Phi�n T�a sử dụng trong suốt Ph�n Quyết n�y t�n gọi bằng Anh ngữ th�ng dụng cho c�c cấu h�nh địa dư (địa h�nh: geographic features) sau đ�y, c�c sự phi�n dịch sang tiếng Phi đến từ Cơ Quan Th�ng Tin T�i Nguy�n v� Vẽ Bản Đồ Phi Luật T�n (Philippine Mapping and Resource Information Agency), tập Philippine Coast Pilot (ấn bản lần thứ 6, 1995) (Annex 230) v� C�c Luận Điểm Đệ Tr�nh của Phi Luật T�n, v� c�c sự phi�n dịch sang tiếng Hoa đến từ Ban Bảo Đảm Hải H�nh, Bộ Tổng H�nh Dinh Hải Qu�n Trung Quốc (Navigation Guarantee Department, Chinese Navy Headquarters, tập China Sailing Directions: South China Sea (A103) (2011) (Annex 232(bis)).� Như được thảo luận nơi đoạn 482 b�n dưới, t�n gọi của một địa h�nh như bank: đống, cồn [c�t], cay: b�i, dải, đảo t� hon, island: đảo, reef: rạn san h�, hay shoal: b�i cạn kh�ng li�n quan g� đến sự x�c định của Phi�n T�a về t�nh trạng ph�p l� của c�c địa h�nh đ� theo C�ng Ước. ��

.

Anh ngữ��������������������������� Hoa ngữ������������������� Tiếng Phi������� ������ Tiếng Việt

Amboyna Cay ����������������� Anbo Shazhou����������� Kalantiyaw Cay��������� An Bang

安波沙洲

 

Cuarteron Reef �������������� Huayang Jiao������������� Calderon Reef������������ Ch�u Vi�n

华阳礁

 

Fiery Cross Reef ������������� Yongshu Jiao������������� Kagitingan Reef��������� Chữ Thập

永暑礁

 

Flat Island ����������������������� Feixin Dao����������������� Patag Island��������������� B�nh Nguy�n

费信岛

 

Gaven Reefs �������������������� Nanxun Jiao��������������� Burgos Reefs� ������ Gaven

南薰礁

 

Hughes Reef �������������������� Dongmen Jiao������������ Chigua Reef �������������� Tư Nghĩa

东门礁����������������������� Phi xem hai rạn

������������������������������ ����������������������������������� McKennan v�

������������������������������ ����������������������������������� Hughes l� một địa

������������������������������ ����������������������������������� H�nh duy nhất������������ ������

 

Itu Aba Island ����������������� Taiping Dao��������������� Ligaw Island�������������� Ba B�nh

太平岛

 

Johnson Reef ������������������ Chigua Jiao���������������� Mabini Reef��������������� Gạc Ma

赤瓜礁

 

Lankiam Cay ������������������ Yangxin Shazhou������� Panata Island������������� B�i An Nhơn

杨信沙洲

 

Loaita Island ������������������� Nanyue Dao��������������� Kota Island���������������� Loại Ta

南钥岛

 

Macclesfield Bank ���������� Zhongsha Qundao����� Macclesfield Bank

中沙群岛

 

McKennan Reef ������������� Ximen Jiao����������������� Chigua Reef��������������� � Ken Nan

西门礁

 

Mischief Reef ������������������ Meiji Jiao�������������������� Panganiban Reef�������� Đ� V�nh Khăn

美济礁

 

Namyit Island ����������������� Hongxiu Dao������������� Binago Island������������� Nam Yết

鸿庥岛

 

Nanshan Island ��������������� Mahuan Dao�������������� Lawak Island������������� Vĩnh Viễn

马欢岛

 

North-East Cay �������������� Beizi Dao������������������� Parola Island�������������� Song Tử Đ�ng

北子岛

 

Reed Bank ���������������������� Liyue Tan������������������� Recto Bank

礼乐滩

 

Sand Cay ������������������������� Dunqian Shazhou������� Bailan Cay����������������� Sơn Ca

敦谦沙洲

 

Scarborough Shoal ��������� Huangyan Dao����������� Panatag Shoal hay

黄岩岛����������������������� Bajo de Masinloc

 

Second Thomas Shoal ���� Ren�ai Jiao����������������� Ayungin Shoal����������� B�i Cỏ M�y

仁爱礁

 

Sin Cowe Island �������������� Jinghong Dao������������� Rurok Island�������������� Sinh Tồn

景宏岛

 

South China Sea ������������� Nan Hai���������������������� West Philippine Sea��� Biển Đ�ng

南海

 

South-West Cay �������������� Nanzi Dao������������������ Pugad Island�������������� Song Tử T�y

南子岛

 

Spratly Island ����������������� Nanwei Dao��������������� Lagos Island�������������� Đảo Trường Sa

南威岛

 

Spratly Island Group������ Nansha Qndao����������� Kalayaan Island��������� Quần Đảo

haySpratlys����������������������� 南沙群岛������������������� Group hay������ ������ Trường Sa

������������������������������������������������������������������������������ Kalayaan Islands

 

Subi Reef ������������������������� Zhubi Jiao������������������ Zamora Reef�������������� Subi

渚碧礁

 

Swallow Reef ������������������ Danwan Jiao�������������� Celerio Reef��������������� � Hoa Lau

弹丸礁

 

Thitu Island �������������������� Zhongye Dao������������� Pagasa Island������������� Thị Tứ

中业岛

 

West York Island ����������� Xiyue Dao������������������ Likas Island��������������� Dừa (Bến Lạc)

西月岛

 

***

(tiếp theo Kỳ 1, Chương VI)

 

5.     C�c Sự Cứu X�t Của Phi�n T�a

 

(a)   Sự Giải Th�ch Điều 13 v� Khảo Hướng Của Phi�n T�a Đối Với C�c Luận Điểm Đệ Tr�nh Số 4 v� 6

 

303. Định nghĩa v� c�c đặc t�nh của c�c cao điểm l�c thủy triều xuống thấp được tr�nh b�y nơi Điều 13 của C�ng Ước, quy định như sau:

 

Điều 13

C�c Cao Điểm L�c Thủy Triều Xuống Thấp

1.      Một cao điểm l�c thủy triều xuống thấp l� một khu vực đất đai được cấu tạo một c�ch tự nhi�n, bao quanh bởi v� ở tr�n mặt nước l�c thủy triều xuống thấp nhưng bị ch�m ngập dưới nước l�c thủy triều d�ng cao.� Khi một cao điểm l�c thủy triều xuống thấp tọa lạc to�n thể hay một phần ở một khoảng c�ch kh�ng vượt qu� bề rộng của l�nh hải t�nh từ đất liền hay một h�n đảo, mực nước xuống thấp tại cao điểm đ� c� thể được d�ng l�m đường cơ sở để đo bề rộng của l�nh hải.

 

2.      Khi một cao điểm l�c thủy triều xuống thấp nằm ở một khoảng c�ch vượt qu� bề rộng của l�nh hải từ đất liền hay một h�n đảo, n� kh�ng c� l�nh hải của ri�ng n�.

 

304. Định nghĩa n�y thực thi song h�nh với định nghĩa về một h�n đảo nơi Điều 121(1) của C�ng Ước, quy định rằng �một đảo l� một khu vực đất được cấu tạo một c�ch tự nhi�n, bao quanh bởi nước, ở tr�n mặt nước l�c thủy triều d�ng cao.� Điều khoản kể sau sẽ được thảo luận chi tiết sau n�y trong sự li�n hệ với C�c Luận Điểm Đệ Tr�nh Số 3, 5, v� 7 của Phi Luật T�n (xem c�c đoạn 473 đến 553 b�n dưới).

 

i.                    C�c Khu Vực Cấu Tạo Tự Nhi�n v� Sự Cải Tạo Của Con Người C�c Rạn San H�

 

305. Li�n quan đến c�c cao điểm l�c thủy triều xuống thấp, một v�i điểm cần phải được tu�n h�nh từ cặp đ�i dịnh nghĩa n�y.� Thứ nhất, sự bao gồm từ ngữ �được cấu tạo một c�ch tự nhi�n: naturally formed� trong định nghĩa của cả một cao điểm l�c thủy triều xuống thấp lẫn một đảo cho thấy rằng t�nh trạng ph�p l� của một địa h�nh sẽ được lượng định tr�n căn bản t�nh trạng tự nhi�n của n�.� Về mặt luật học, sự sửa đổi của con người kh�ng thể thay đổi đ�y biển th�nh một cao điểm l�c thủy triều xuống thấp hay một cao điểm l�c thủy triều xuống thấp th�nh một h�n đảo.� Một cao điểm l�c thủy triều xuống thấp sẽ vẫn l� một cao điểm l�c thủy triều xuống thấp theo C�ng Ước, bất kể quy m� của h�n đảo hay sự thiết tr� cơ sở được x�y dựng tr�n đỉnh (n�c) của n�.

 

306. Điều n�y n�u l�n c�c sự cứu x�t đặc biệt trong vụ kiện n�y.� Nhiều địa h�nh trong c�c địa h�nh tại Biển Nam Trung Hoa đ� phải chịu sự sửa đổi đ�ng kể của con người th�nh c�c đảo lớn với c�c cơ sở thiết tr� v� c�c phi đạo đ� được x�y dựng b�n tr�n đỉnh của c�c rạn san h�.� Trong một số trường hợp, nhiều phần sẽ kh�ng c�n thể nhận biết một c�ch trực tiếp t�nh trạng nguy�n thủy của địa h�nh, khi c�c đường n�t cao thấp (trắc diện đồ) của nền san h� đ� ho�n to�n bị ch�n v�i bởi h�ng triệu tấn đất bồi lấp v� b�-t�ng.� Trong c�c t�nh huống như thế, Phi�n T�a x�t thấy rằng C�ng Ước đ�i hỏi rằng t�nh trạng ph�p l� của một địa h�nh được chứng nhận theo căn bản t�nh trạng ban sơ, tự nhi�n của n�, trước khi c� sự khởi đầu của sự thay đổi đ�ng kể của con người.� Do đ� Phi�n T�a sẽ đạt tới quyết định của m�nh dựa tr�n căn bản bằng chứng cung ứng tốt nhất về t�nh trạng trước đ�y của những địa điểm giờ đ�y l� c�c rạn san h� đ� bị sửa đổi một c�ch lớn lao.

 

ii.                  T�nh Trạng Ph�p L� v� C�c Sự Hưởng Quyền Của C�c Cao Điểm L�c Thủy Triều Xuống Thấp

 

307. C�c Luận Điểm Đệ Tr�nh của Phi Luật T�n y�u cầu Phi�n T�a tuy�n ph�n rằng c�c địa h�nh đ� c� tư c�ch c�c cao điểm l�c thủy triều xuống thấp theo Điều 13 th� kh�ng được hưởng c�c khu biển v� kh�ng c� thể được chiếm hữu (appropriation) hay chiếm đ�ng (occupation).� C�c Luận Điểm Đệ Tr�nh n�y ch�nh v� thế n�u l�n c�u hỏi về t�nh trạng ph�p l� v� sự hưởng quyền của c�c cao điểm l�c thủy triều xuống thấp.

 

308. Điều 13(2) n�i rằng, ngoại trừ khi một cao điểm l�c thủy triều xuống thấp nằm b�n trong phạm vi chiều rộng của một l�nh hải được ph�t sinh từ một địa h�nh l�c thủy triều d�ng cao hay đất liền, n� kh�ng ph�t sinh ra l�nh hải của ch�nh n�.� Điều 13(2) kh�ng n�i một c�ch c�ng nhi�n rằng một cao điểm l�c thủy triều xuống thấp kh�ng được hưởng quyền c� một khu kinh tế độc quyền hay thềm lục địa.� Tuy thế, Phi�n T�a x�t thấy sự hạn chế n�y nhất thiết được �m chỉ trong C�ng Ước.� N� tự động theo sau sự thi h�nh c�c Điều 57 v� 76, về việc đo chiều bề rộng của khu kinh tế độc quyền v� thềm lục địa từ đường cơ sở của l�nh hải.� Bởi ch�nh sự kiện n�y (ipso facto), nếu một cao điểm l�c thủy triều xuống thấp kh�ng được hưởng quyền c� một l�nh hải, n� kh�ng hưởng quyền để c� một khu kinh tế độc quyền hay thềm lục địa.� C�ng sự hạn chế đi theo sự mặc nhi�n từ Điều 121(3), quy định rằng ngay một số địa h�nh l�c thủy triều d�ng cao n�o đ� được xem l� đ� th� kh�ng hội đủ điều kiện để ph�t sinh ra một khu kinh tế độc quyền hay thềm lục địa.

 

309. Li�n quan đến t�nh trạng ph�p l� của c�c cao điểm l�c thủy triều xuống thấp, Phi�n T�a x�t thấy bất kể sự sử dụng từ ngữ �đất: land� trong sự m� tả địa chất của một cao điểm l�c thủy triều xuống thấp, c�c cao điểm l�c thủy triều xuống thấp như thế kh�ng tạo th�nh một bộ phận của l�nh thổ của một Quốc Gia theo nghĩa ph�p l�.� Đ�ng hơn, ch�ng tạo th�nh một phần của khối đất bị ch�m ngập dưới nước của Quốc Gia v� thuộc c�c thể chế ph�p l� d�nh cho l�nh hải hay thềm lục địa, t�y trường hợp xảy ra.� Do đ�, v� kh�c biệt với l�nh thổ, Phi�n T�a t�n đồng quan điểm rằng �c�c cao điểm l�c thủy triều xuống thấp kh�ng thể bị chiếm hữu, cho d� �một Quốc Gia duy�n hải c� chủ quyền tr�n c�c cao điểm l�c thủy triều xuống thấp tọa lạc trong phạm vi l�nh hải của n�, bởi n� c� chủ quyền tr�n ch�nh l�nh hải.� 287

 

iii.                C�c Dữ Liệu Theo Chiều Dọc v� � Nghĩa của �Thủy Triều D�ng Cao� trong c�c Điều 13 v� 121�

 

310. Một sự cứu x�t nữa được đặt ra bởi sự sử dụng thuật ngữ �l�c thủy triều d�ng cao: high tide� trong định nghĩa cho cả một cao diểm l�c thủy triều xuống thấp lẫn một h�n đảo.� �Thủy triều d�ng cao� kh�ng phải l� một từ ngữ kỹ thuật v� c� tiềm năng phải chịu một số sự giải th�ch kỹ thuật kh�c nhau, tương ứng với c�c sự đo lường v� c�c mực nước kh�c nhau.� C�c dữ liệu th�ng thường cho việc đo lường mặt nước d�ng cao bao gồm Mực Nước D�ng Cao Trung B�nh: Mean High Water (chiều cao trung b�nh của tất cả mực nước d�ng cao ở một địa điểm trong một thời khoảng 19 năm).� Mực Nước D�ng Cao Trung B�nh Hơn Nữa: Mean Higher High Tide (chiều cao trung b�nh của c�c mực nước d�ng cao hơn nữa tại một địa điểm trong một thời khoảng 19 năm) v� của Thủy Triều Phụt L�n L�c Mực Nước D�ng Cao Trung B�nh: Mean High Water Springs) (chiều cao trung b�nh của c�c mực nước d�ng cao của c�c thủy triều phụt l�n). 288 Tổ Chức Thủy Văn Quốc Tế: International Hydrographic Organization (viết tắt l� �IHO�) khuyến c�o rằng một dữ liệu mức nước d�ng cao được sử dụng l�m dữ liệu tham chiếu cho c�c chiều cao được mi�u tả trong c�c hải đồ đi biển, nhưng kh�ng đưa ra khuyến c�o n�o giữa c�c khả t�nh. 289 Tổ Chức IHO đặc biệt khuyến c�o rằng Thủy Triều Thi�n Văn Cao Nhất: Highest Astronomic Tide (mực thủy triều cao nhất c� thể được ti�n đo�n sẽ xảy ra dưới c�c t�nh trạng kh� tượng trung b�nh v� dưới bất kỳ sự kết hợp n�o của c�c t�nh trạng thi�n văn) sẽ được sử dụng l�m cứ liệu cho c�c khoảng trống theo chiều dọc (vertical clearances) (c� nghĩa, c�c chiếc cầu), nhưng chỉ d�ng cho mục đ�ch n�y. 290

 

311. Phi�n T�a thấy kh�ng điều n�o trong C�ng Ước v� kh�ng quy tắc n�o của th�ng luật quốc tế chỉ thị rằng t�nh trạng ph�p l� của c�c cao điểm l�c thủy triều xuống thấp v� c�c địa h�nh l�c thủy triều d�ng cao/c�c đảo sẽ được x�c định dựa tr�n bất kỳ cứ liệu mực nước d�ng cao ri�ng biệt n�o.� Do đ�, Phi�n T�a x�t thấy C�c Quốc Gia được tự do theo C�ng Ước để tuy�n nhận một địa h�nh l�c thủy triều d�ng cao hay đảo tr�n căn bản của bất kỳ cứ liệu mực nước d�ng cao n�o tương ứng một c�ch hợp l� với � nghĩa th�ng thường của từ ngữ �thủy triều d�ng cao� trong c�c Điều 13 v� 121.� Một c�ch th�ng thường, đ�y cũng sẽ l� cứ liệu chiều cao cho c�c hải đồ hải h�nh được ấn h�nh bởi Quốc Gia đ�, b�n tr�n c�c h�n đ� sẽ được m� tả l� kh�ng bị bao phủ l�c thủy triều l�n cao.

 

312. Trong vụ kiện n�y, t�nh trạng bị l�m phức tạp bởi sự kiện rằng c�c địa h�nh thảo luận được tuy�n nhận bởi nhiều Quốc Gia v� c� thể hay kh�ng c� thể nằm trong phạm vi khu kinh tế độc quyền v� thềm lục địa của nước n�y hay nước kia.� Phi�n T�a đ� chất vấn Phi Luật T�n về vấn đề khoảng trống theo chiều dọc ở một v�i thời điểm trong khi tố tụng, v� Phi Luật T�n đ� trả lời như sau:

Kh�ng c� điều kiện theo C�ng Ước đặt ra đối với bất kỳ c�c hải đồ đi biển ri�ng biệt n�o để x�c định t�nh trạng ph�p l� của một địa h�nh, v� trong bất kỳ trường hợp n�o, trong vụ kiện n�y, mọi hải đồ đi biển đều đi theo c�ng hướng.� V� ch�ng t�i đ� n�i r� rằng Phi Luật T�n kh�ng c� g� phản đối Phi�n T�a về việc dựa v�o c�c hải đồ đi biển Trung Quốc m� ch�ng t�i đ� tham chiếu đến trong c�c văn bản biện hộ của ch�ng t�i. 291

������ Tuy nhi�n, sự khai triển của Phi Luật T�n về c�u trả lời n�y r� r�ng được nhắm v�o cứ liệu mực nước xuống thấp trong nhiều hải đồ kh�c nhau, 292 tr�n đ� c�c độ s�u v� c�c đường cơ sở sẽ được đo lường, trong khi sự x�c định t�nh trạng ph�p l� của một địa h�nh sẽ nhất thiết được đo lường dựa tr�n một cứ liệu mực nước d�ng cao (high-water datum).

 

313. Cứ liệu chiều cao trong c�c hải đồ đi biển hiện đại xuất tr�nh bởi Phi Luật T�n l� Mực Nước D�ng Cao Trung B�nh (Mean High Water). 293 Ngược lại, cứ liệu chiều cao trong c�c hải đồ đi biển Trung Quốc hiện đại l� Cứ Liệu [Khoảng Trống] Theo Chiều Dọc Quốc Gia năm 1985 (1985 National Vertical Datum) của Trung Quốc tương ứng với Mực Nước Biển Trung B�nh (Mean Sea Level) tại Biển Ho�ng Hải (Yellow Sea) như được quan s�t tại Qingdao (Thanh Đảo). 294 Mực nước (hay mặt) biển trung b�nh kh�ng phải l� một cứ liệu mực nước d�ng cao, v� do đ�, điều n�y kh�ng trợ gi�p v�o việc x�c định cứ liệu th�ch hợp cho �thủy triều d�ng cao� theo chủ đ�ch của c�c Điều 13 v� 121.� Tuy nhi�n, sự ch� giải k� hiệu biểu trưng trong việc vẽ bản đồ của Trung Quốc cho thấy rằng c�c hải đồ đi biển Trung Quốc sẽ m� tả một h�n đ� hay đảo t� hon như một vị tr� kh�ng bao tr�m nếu n� vượt qu� mức độ của C�c Thủy Triều Phụt Nước Khi D�ng Cao Trung B�nh (Mean High Water Springs). 295 �Một v�i hải đồ đi biển của Trung Quốc trong hồ sơ trước Phi�n T�a cũng bao gồm th�ng tin về thủy triều v� sự tham chiếu �thủy triều l�c d�ng cao� l� Mực Nước L�c D�ng Cao Hơn Nữa Trung B�nh (Mean Higher High Water). 296 Phi�n T�a x�t thấy hoặc Mực Nước D�ng Cao Hơn Nữa Trung B�nh hay C�c Thủy Triều Phụt Nước D�ng Cao Trung B�nh sẽ l� một số đo xấp xỉ (approximation) th�ch hợp của �thủy triều d�ng cao� nếu được x�c định theo căn bản của c�c hải đồ đi biển Trung Quốc.� �Phi�n T�a cũng nhận biết một số sự ph�t biểu n�o đ� trong hồ sơ trước t�a c� nghĩa căn bản rằng thể chế thủy triều tại Biển Nam Trung Hoa th� phức tạp v� kh�ng thể ti�n đo�n được.� Phi�n T�a sẽ n�i đến đề t�i n�y nơi Tiết Mục kế tiếp (xem c�c đoạn từ 314 đến 319 dưới đ�y).� Tuy nhi�n, sau hết, tầm hạn của thủy triều (tidal ranges) tại Biển Nam Trung Hoa th� tương đối nhỏ v� sự lựa chọn một cứ liệu khoảng trống theo chiều dọc sẽ, trong phần lớn trường hợp, kh�ng tạo ra sự kh�c biệt về t�nh trạng ph�p l� của một địa h�nh.� Phi�n T�a cần cứu x�t vấn đề n�y s�u hơn chỉ khi n�o c� vẻ rằng một địa h�nh cao xấp xỉ mực nước d�ng cao đến độ t�nh trạng ph�p l� của n� sẽ kh�c đi do ở cứ liệu được sử dụng.

 

iv.                C�c Khu�n Mẫu v� Tầm Thủy Triều Phụt Nước tại Quần Đảo Spratly

 

314. C�c thủy triều tại Biển Nam Trung Hoa c�n n�u l�n một c�u hỏi nữa: l�, liệu Phi�n T�a c� đủ th�ng tin để hiểu biết một c�ch x�c thực c�c khu�n mẫu thủy triều tại Biển Nam Trung Hoa v� ảnh hưởng của ch�ng tr�n c�c địa h�nh kh�c nhau được tranh luận trong vụ tố tụng.� Phi�n T�a ghi nhận rằng Hải Qu�n Ho�ng Gia [Anh Quốc] đ� thực hiện c�c sự đo lường thủy triều tại Đảo Spratly (Spratly Island) trong năm 1864 v� tại Rạn San H� North Danger Reef trong năm 1926, 298 trong cả hai trường hợp, với một loạt c�c sự quan s�t trực tiếp r� r�ng kh� l�u, đủ để bao gồm hai tuần lễ trong chu kỳ mặt trăng.� C�c tầm hạn thủy triều 299 từ c�c sự quan s�t n�y được b�o c�o trong tập chỉ dẫn l�i t�u 300 v� xuất hiện trong hải đồ đi biển trung thực về Đảo Spratly năm 1864 301 v� trong hải đồ trung thực (fair chart) năm 1926 về Rạn San H� North Danger Reef. 302 Ch�ng cho thấy một tầm hạn thủy triều phụt nước l� 5 � bộ Anh (feet) (1 m�t 6) tại Đảo Spratly v� một tầm nằm giữa Mực Nước D�ng Cao Hơn Nữa v� Mực Nước Xuống Thấp Hơn Nữa l� 3 bộ Anh (feet) (0.91 m�t). 303 C�c hải đồ đi biển Hạm Đội Hải Qu�n Ho�ng Gia được ph�t h�nh cho đến 1966 304 cũng chỉ cho thấy tầm thủy triều cho Rạn San H� North Danger Reef với một tầm nằm giữa Mực Nước D�ng Cao Hơn Nữa v� Mực Nước Xuống Thấp Hơn Nữa l� 2.7 bộ Anh (feet) (0.82 m�t) v� tầm cho c�c thủy triều phụt nước l� 4.6 bộ Anh (feet) (1 m�t 40).

 

315. C�c hải đồ đi biển Trung Quốc trong hồ sơ cũng ghi ch�p c�c tầm thủy triều, được đo tại Rạn San H� Gaven Reefs, Hughes Reef, Fiery Cross Reef, Cuarteron Reef v� Subi Reef.� C�c vị tr� n�y đều tương ứng với c�c cơ sở thiết tr� hiện thời của Trung Quốc, khiến nghĩ rằng c�c kết quả được dựa tr�n c�c sự quan s�t bằng mắt thường của con người (in person) trong một thời khoảng v� c� thể xem l� đ�ng tin cậy.� Dữ liệu thủy triều Trung Quốc n�y cho thấy c�c tầm thủy triều trung b�nh th� kh� nhất qu�n đối với khắp địa h�nh kh�c nhau tại Biển Nam Trung Hoa, mặc d� một số sự kh�c biệt trong c�c khoảng c�ch thủy triều c� hiển hiện.� Dữ liệu thủy triều Trung Quốc cũng cung cấp chi tiết nhiều hơn về ảnh hưởng của c�c sự thay đổi trong độ nghi�ng [hay độ chếch] của mặt trăng v� cho thấy một tầm nằm giữa Mực Nước D�ng Cao Hơn Nữa v� Mực Nưởc Xuống Thấp Hơn Nữa l� 0.5 m�t (1.64 bộ Anh) với độ nghi�ng mặt trăng tối thiểu, gia tăng tới 1 m�t 2 (3.94 bộ Anh) ở độ nghi�ng tối đa.� C�c dữ liệu thủy triều trong c�c hải đồ đi biển thời tiền thế chiến của Nhật Bản về Rạn San H� North Danger Reef v� Cồn C�t Tizard Bank cũng được cung ứng, 305 cho thấy một tầm thủy triều tối đa nằm giữa Mực Nước D�ng Cao Hơn Nữa v� Mực Nước Xuống Thấp Hơn Nữa l� 1 m�t 6 tại Rạn San H� North Danger Reef v� 1 m�t 8 tại đảo Itu Aba.

 

316. Phi�n T�a ghi nhận rằng c�c dữ liệu của Anh Quốc v� Trung Quốc về c�c tầm thủy triều th� nhất qu�n một c�ch r� rệt, v� rằng tầm của Anh Quốc giữa Mực Nước D�ng Cao Hơn Nữa v� Mực Nước Xuống Thấp Hơn Nữa l� 0.82 m�t gần c�n đối với số trung b�nh 0.85 m�t của c�c sự t�nh to�n Trung Quốc cao hơn v� thấp hơn.� Nh�n chung, Phi�n T�a thấy an t�m với sự kết luận rằng tầm trung b�nh giữa Mức Nước D�ng Cao Hơn Nữa v� Mực Nước Xuống Thấp Hơn Nữa cho c�c thủy triều tại Quần Đảo Spratly xấp xỉ khoảng 0.85 m�t, tăng l�n tới 1 m�t 2 trong một số thời kỳ n�o đ� trong năm.� C�c tầm hơn cao hơn một ch�t cho thấy từ c�c sự khảo s�t của Nhật Bản c� thể l� một khảo s�t v�ng ngo�i (outlier) v� c� thể được xem như một giới hạn v�ng ngo�i tr�n tầm thủy triều ước định.� Đ�y kh�ng phải l� những tầm thủy triều lớn một c�ch đặc biệt, v� c�c sự kh�c biệt giữa c�c cứ liệu mặt nước d�ng cao khả dĩ kh�c biệt th� nhỏ b�, một c�ch tương ứng.

 

317. Phi�n T�a ghi nhận sự ph�t biểu trong B�o C�o Schofield rằng �việc x�c định c�c mực thủy triều nhiều phần sẽ c� t�nh chất thử th�ch về mặt kỹ thuật trong khung cảnh thể chế thủy triều phức tạp của Biển Nam Trung Hoa vốn c� thể biến đổi trong kh�ng gian v� thời gian v� l� điều kh�ng phải đề t�i của c�c cuộc khảo s�t thủy văn chi tiết trong thời gian gần đ�y.� 306 Về kh�a cạnh n�y, Phi�n T�a x�t thấy rằng bất kỳ sự phức tạp n�o về thủy triều c� li�n can đến Biển Nam Trung Hoa n�i chung, c�c khu vực duy�n hải n�i ri�ng, nhưng kh�ng nhất thiết đặt ra một vấn đề đối với Quần Đảo Spratly.� Phi�n T�a ghi nhận rằng c�c thể chế thủy triều sẽ phức tạp v� biến đổi hơn nhiều tại c�c khu vực nước n�ng gần bờ của c�c khối đất liền to lớn, hay trong c�c vũng hay eo biển, so với c�c khu vực nước s�u, mở ngỏ hay chung quanh c�c rạn san h� biệt lập.� T�nh khả dĩ biến đổi trong c�c khu�n mẫu thủy triều dọc theo c�c bờ biển của Biển Nam Trung Hoa kh�ng cho thấy t�nh thay đổi tương tự tại khu vực trung t�m của Quần Đảo Spratly.� Phi�n T�a, được trợ lực bởi nh� thủy văn học chuy�n vi�n của t�a, cũng nhắc lại rằng t�a c� trước mặt m�nh một khối lượng đ�ng kể th�ng tin về sự quan s�t lịch sử c�c tầm thủy triều tại Quần Đảo Spratly th� nhất qu�n một c�ch r� rệt v� kể cả c�c sự quan s�t thủy triều gần đ�y từ c�c hải đồ đi biển Trung Quốc hiện đại, th� nhất qu�n với c�c tầm thủy triều đ� được b�o c�o trong lịch sử.

 

318. Phi�n T�a ch�nh v� thế x�t rằng m�nh c� đủ bằng chứng để ước lượng một c�ch chặt chẽ tầm thủy triều trung b�nh tại c�c địa h�nh thuộc Quần Đảo Spratly.� Phi�n T�a cũng ghi nhận rằng Hải Qu�n Ho�ng Gia Vương Quốc Thống Nhất [Anh Quốc], Hải Qu�n Nhật Bản, v� Hải Qu�n Trung Quốc đều r� r�ng c� một sự hiểu biết thấu đ�o về c�c thủy triều tại Quần Đảo Spratly đến nỗi c�c sự quan s�t trực tiếp tr�n c�c địa h�nh từ c�c nguồn t�i liệu như thế c� thể được giả định đ� được đặt tr�n một sự hiểu biết ch�nh x�c về c�c t�nh trạng thủy triều v�o l�c c�c sự quan s�t được thực hiện.� Điều n�y đặc biệt x�c thực trong trường hợp của c�c sự quan s�t trực tiếp được thực hiện trong diễn tiến của một cuộc khảo s�t, khi c�c vi�n chức trong nội vụ c� hiện diện tại khu vực trong nhiều ng�y hay nhiều tuần một lần.� Nhắc lại sự cảnh b�o đối với quyết định của m�nh về thẩm quyền t�i ph�n của T�a đối với C�c Luận Điểm Số 4 v� số 6, Phi�n T�a kh�ng x�t thấy rằng �c�c sự cứu x�t thực tiễn cho sự lựa chọn cứ liệu khoảng trống theo chiều dọc v� m� h�nh thủy triều tr�n đ� t�nh trạng ph�p l� của c�c địa h�nh sẽ được lượng định� 307 đặt ra một r�o cản cho sự thẩm định t�nh trạng ph�p l� của c�c địa h�nh được x�c định trong C�c Luận Điểm Đệ Tr�nh của Phi Luật T�n.

 

319. C�ng l�c, mặc d� Phi�n T�a cảm thấy an t�m rằng m�nh c� một sự hiểu biết đầy đủ về tầm (range) thủy triều trung b�nh tại Quần Đảo Spratly v� rằng điều n�y sẽ đủ cho việc giải th�ch c�c hải đồ đi biển hay c�c dữ liệu khảo s�t, Phi�n T�a kh�ng lấy l�m tin tưởng rằng c� thể thiết lập được một c�ch ch�nh x�c khu�n mẫu (pattern) v� thời biểu (timing) của c�c thủy triều tại Quần Đảo Spratly.� Phi�n T�a ghi nhận rằng c�c dữ liệu thủy triều Trung Quốc chỉ cho thấy sự biến đổi lớn hơn trong c�c khoảng c�ch thủy triều l�n xuống tại khắp c�c địa h�nh kh�c nhau, so với sự biến đổi về c�c tầm.� Phi�n T�a ch�nh v� thế kh�ng tin rằng c� thể ti�n đo�n với sự chắc chắn đầy đủ t�nh trạng thủy triều ch�nh x�c tại một địa h�nh c� biệt ở bất kỳ thời điểm ch�nh x�c n�o.� Kết luận n�y sẽ c� c�c h�m � cho c�c quan điểm của Phi�n T�a (được thảo luận b�n dưới) về sự hữu dụng của ảnh chụp bằng vệ tinh.

 

(b) Bằng Chứng Về T�nh Trạng Của C�c Địa H�nh Như L� Ở Tr�n/ (hay) Dưới Mặt Nước L�c Thủy Triều D�ng Cao �

 

320. Trước khi hướng đến sự thẩm tra c�c địa h�nh c� biệt, Phi�n T�a x�t thấy th�ch hợp để n�i đến một số vấn đề li�n can bằng chứng cung ứng về t�nh trạng ph�p l� của c�c địa h�nh.

 

321. Như một vấn đề tổng qu�t, sự x�c định ch�nh x�c nhất của việc liệu một địa h�nh c� biệt c� hay kh�ng ở tr�n mặt nước v�o l�c thủy triều d�ng cao sẽ được dựa tr�n một sự kết hợp nhiều phương ph�p, bao gồm tiềm năng c� c�c sự quan s�t tự th�n con người, trải qua một thời khoảng k�o d�i xuy�n suốt một chuỗi kh� tượng v� c�c t�nh trạng thủy triều.� Tuy nhi�n, sự quan s�t trực tiếp như thế, thường sẽ kh�ng thực tiễn đối với c�c địa h�nh xa x�i hay, trọng vụ kiện n�y, kh�ng thể c� được khi c�c sự sửa đổi của con người đ� che lấp trạng th�i nguy�n thủy của một địa h�nh hay khi c�c sự cứu x�t ch�nh trị hạn chế sự quan s�t tự th�n con người.� Phi�n T�a x�t thấy quan trọng rằng sự vắng b�ng của th�ng tin đầy đủ kh�ng được ph�p ngăn cản c�c sự kết luận c� thể được r�t ra một c�ch hợp l� tr�n căn bản của bằng chứng kh�c.� C�ng l�c, c�c giới hạn cố hữu trong c�c h�nh thức kh�c của bằng chứng phải được nh�n nhận.

 

i.                    Ảnh Chụp Bằng Vệ Tinh

 

322. Trong nỗ lực khắc phục sự thiếu vắng sự quan s�t trực tiếp, gần đ�y, về c�c địa h�nh đang được b�n luận, Phi Luật T�n đ� đặt sự tin cậy lớn lao v�o việc cảm ứng từ xa xuy�n qua ảnh chụp bằng vệ tinh.� Phi�n T�a đồng � tổng qu�t rằng ảnh chụp bằng vệ tinh c� thể l� một c�ng cụ rất hữu dụng, nhưng kh�ng thể chấp nhận mức độ chứng thực hay quyết đo�n m� Phi Luật T�n sẽ d�nh cho ảnh chụp như thế.� Th� dụ, Phi Luật T�n đ� dựa tr�n một sự ph�n t�ch quang phổ của ảnh chụp nhận được từ c�c vệ tinh Landset 4, 5, 7, v� 8. 308 Theo Phi Luật T�n, một sự so s�nh c�c h�nh ảnh như thế sẽ x�c định rằng liệu c� bất kỳ phần n�o của một rạn san h� l� ở tr�n mặt nước l�c thủy triều d�ng cao, bởi khả năng của c�c chiều d�i l�n s�ng kh�c nhau của �nh s�ng xuy�n thấu nước biển kh�c nhau (xem đoạn 293 b�n tr�n). 309 Tuy nhi�n, Landset 4 v� 5 l� những vệ tinh với một độ ph�n giải 30 m�t tr�n đất liền, c� nghĩa mỗi pixel [phần tử nhỏ nhất của một h�nh ảnh c� thể được rửa h�nh một c�ch c� biệt trong một hệ thống tr�nh chiếu h�nh ảnh, ch� của người dịch] của h�nh ảnh tương đương với một h�nh vu�ng tr�n mặt đất với mỗi cạnh d�i 30 m�t. 310 Landset 7 v� 8 bao gồm một dải to�n sắc (panchromatic) (đen v� trắng) với một độ ph�n giải tr�n mặt đất l� 15 m�t, nhưng mặt kh�c cũng c� c�ng độ ph�n giải tr�n mặt đất l� 30 m�t cho c�c dải quang phổ giống như c�c vệ tinh Landset 4 v� 5 sớm hơn.� Trong diễn tiến cuộc điều trần, Phi�n T�a đ� y�u cầu chuy�n vi�n Phi Luật T�n l�m s�ng tỏ rằng liệu ảnh chụp được ph�n t�ch c� bao gồm sự sử dụng dải to�n sắc (cảm ứng với tất cả c�c chiều d�i l�n s�ng của �nh s�ng c� thể thấy được v� ch�nh v� thế, m�u đen v� trắng sẽ xuất hiện), điều sẽ đại diện cho một phương ph�p được sử dụng th�ng thường được gọi l� pansharpening: pha trộn độ ph�n giải [tiến tr�nh trộn lẫn dải to�n sắc c� độ ph�n giải cao với h�nh chụp c� độ ph�n giải thấp th�nh một h�nh m�u c� độ ph�n giải cao duy nhất, [ch� của ND], trong đ� một h�nh ảnh to�n sắc c� độ ph�n giải cao hơn được sử dụng để l�m tăng độ ph�n giải của một h�nh m�u hay kh�ng.� Chuy�n vi�n của Phi Luật T�n cho hay rằng điều n�y đ� kh�ng được thực hiện.� Tuy nhi�n, bất luận việc n�y c� hay kh�ng, độ ph�n giải tối đa c� thể được thu nhận từ ảnh chụp bằng vệ tinh được sử dụng cho mục đ�ch n�y l� 15 m�t.� C�c đ� nhỏ hay c�c tảng san h� tr�n một nền rạn san h� c� thể c� bề rộng 1 m�t hay �t hơn v� vẫn c� thể vươn l�n tr�n mặt nước l�c thủy triều l�n cao.� Độ ph�n giải của ảnh chụp bằng vệ tinh được sử dụng ở đ�y th� kh�ng đủ để x�c định sự hiện diện hay vắng mặt của c�c địa h�nh như thế.

 

323. B�o c�o của chuy�n vi�n của Phi Luật T�n cũng c� sử dụng ảnh chụp với độ ph�n giải cao hơn từ nh�m c�c vệ tinh Worldview, với một độ ph�n giải tr�n mặt đất l� 0.46 m�t (to�n sắc). 311 Tuy nhi�n, ảnh chụp n�y được sử dụng cho c�c địa h�nh l�c thủy triều d�ng cao v� kh�ng phải cho sự ph�n t�ch quang phổ để ph�t hiện sự phủ tr�m c�c cao điểm l�c thủy triều xuống thấp ở mực nước cao.� Ảnh chụp như thế c� thể hữu dụng, nhưng như đối với bất kỳ ảnh chụp bằng vệ tinh n�o, cũng sẽ phải chịu đựng sự kh� khăn rằng thời điểm chụp h�nh n�i chung sẽ kh�ng ăn khớp với thủy triều d�ng cao hay xuống thấp.� C�c t�nh trạng thủy triều ch�nh x�c ưu thắng v�o l�c h�nh ảnh được chụp chỉ c� thể được ước lượng, trừ khi được x�c nhận bởi c�c sự quan s�t tr�n mặt đất tr�ng hợp với thời điểm c�c h�nh ảnh được chụp.

 

324. Sự ph�n t�ch cung cấp bởi Phi Luật T�n từ C�ng Ty EOMAP cũng phải g�nh chịu c�c giới hạn cố hữu về sự ch�nh x�c của khoảng trống theo chiều dọc do sự nhờ cậy nhất thiết v�o th�ng tin thủy triều được ti�n đo�n, cũng như bởi c�c sự giả định được đưa ra trong sự ph�n t�ch quang phổ.� Như một vấn đề sơ khởi, t�i liệu của EOMAP kh�ng cung cấp sự giải th�ch về t�nh ch�nh x�c theo chiều dọc của việc sản xuất h�nh ảnh của ch�ng.� Như một vấn đề tổng qu�t, Phi�n T�a hiểu rằng ph�p đo độ s�u của biển thu nhận được từ vệ tinh Landsat của loại n�y li�n can đến một sai số căn bản (base error) �t nhất � nửa m�t v� một sai số lớn hơn � 25 phần trăm độ s�u của nước biển. �Đối với c�c vệ tinh WorldView, sai số lớn hơn được biết thấp hơn, � 10 phần trăm dộ s�u của nước biển.� Một kh� khăn nữa với c�c t�i liệu của EOMAP được đặt ra bởi t�nh trạng thủy triều.� Cứ liệu thủy triều sử dụng bởi EOMAP để x�c định c�c địa h�nh l�c thủy triều d�ng cao l� Thủy Triều Thi�n Văn Cao Nhất (Highest Astronomical Highest), vốn thường được d�ng để x�c định c�c khoảng trống th�ng tho�ng cho c�c t�u thuyền từ c�c chiếc cầu v� c�c cấu tr�c tr�n đầu v� kh�ng phải cho sự ph�n loại c�c địa h�nh.� Ngo�i ra, EOMAP đ� kh�ng (v� kh�ng thể) tr�nh b�y h�nh ảnh của c�c địa h�nh thực sự được chụp trong c�c trạng th�i thủy triều được m� tả.� Đ�ng hơn, EOMAP đ� sử dụng ảnh được chụp ở một thời điểm v� đ� ngoại suy c�c kết quả cho c�c trạng th�i thủy triều kh�c tr�n căn bản một m� h�nh của c�c trạng th�i thủy triều v�o l�c h�nh ảnh được chụp.� Sự ch�nh x�c trong sự tr�nh b�y của EOMAP về bất kỳ t�nh trạng thủy triều c� biệt n�o ch�nh v� thế ho�n to�n t�y thuộc v�o m� h�nh của EOMAP về t�nh trạng thủy triều tr�n địa h�nh ở thời khắc ch�nh x�c m� hinh ảnh được chụp.� L�m sao để c� được sự t�nh to�n nền tảng n�y lại kh�ng được giải th�ch nơi đ�u đối với Phi�n T�a.� Phi�n T�a chấp nhận rằng c� thể hữu l� để ti�n đo�n tầm tối đa tổng qu�t của c�c thủy triều trong một khu vực tr�n căn bản c�c sự quan s�t qu� khứ, cũng như khoảng c�ch th�ng thường giữa c�c thủy triều d�ng cao v� thấp xuống.� Tầm thủy triều trong ng�y đặc biệt m� c�c h�nh ảnh vệ tinh được chụp, tuy thế, nhất thiết sẽ bị ảnh hưởng bởi c�c t�nh huống thi�n văn, sẽ l�m tăng th�m một độ sai số kh�c nữa v�o sự t�nh to�n.

 

325. Một kh� khăn cuối c�ng với sự sử dụng h�nh anh của EOMAP để x�c định t�nh trạng của c�c địa h�nh được giải tr�nh bởi sự ph�n t�ch của EOMAP về C�c Rạn San H� Thitu Reefs, được cung cấp bởi Phi Luật T�n theo sau Cuộc Điều Trần Về Nội Dung.� Theo tin tức cung cấp, ảnh được chụp v�o l�c thủy triều tr�n C�c Rạn San Hồ Thitu Reefs l� �71 cm dưới Mực Nước D�ng Cao Trung B�nh�. 312 Một v�i khu vực của C�c Rạn San H� Thitu Reefs được ph� b�y v�o l�c đ�, nhưng ảnh của EOMAP kh�ng chụp bắt th�ng tin trắc địa (topographic) ở tr�n mặt nước, v� c�c khu vực n�y chỉ xuất hiện đơn giản như c�c đốm trắng.� Kh�ng thể biết liệu c�c khu vực n�y chỉ được ph� b�y v� nhiều phần bị phủ tr�m, hay vượt l�n cao tr�n mặt nưởc l�c h�nh ảnh được chụp.� Thay v�o đ�, c�c khu vực li�n quan nhiều nhất với sự xếp loại địa h�nh lại bị b�c bỏ như �k� hiệu dữ liệu: data flags� từ tiến tr�nh, một c�ch sau c�ng, nhắm v�o c�c t�nh trạng đo độ s�u của biển, hơn l� đến c�c địa h�nh nổi tr�n bề mặt.

 

326. Như Phi Luật T�n đ� ghi nhận một c�ch đ�ng đắn, ảnh chụp bằng vệ tinh hữu �ch nhất khi được d�ng trong sự li�n kết với bằng chứng kh�c, 313 v� Phi�n T�a x�t thấy rằng h�nh ảnh chụp bằng vệ tinh c� thể c� khả năng b�c bỏ sự hiện hữu của c�c b�i (cay) c�t lớn hay c�c địa h�nh nơi khu vực được b�n thảo r� r�ng bị che phủ bởi nước biển xuy�n qua một chuỗi c�c h�nh ảnh.� Ngo�i ra, c�c kết luận đi xa hơn nhiều bởi Phi Luật T�n về sự (phi)-hiện hữu của c�c b�i c�t hay đ� nhỏ c� thể được x�c định bằng h�nh ảnh nh�n nổi (stereoscopic) c� độ ph�n giải rất cao, được chụp v�o l�c hay gần l�c c� thủy triều d�ng cao, với c�c sự quan s�t bằng mắt thường của con người về c�c t�nh huống của thủy triều ghi nhận ở một vị tr� l�n cận.� Tuy nhi�n, kh�ng c� th�ng tin như thế, Phi�n T�a kh�ng tin rằng đa số c�c kết luận m� m�nh được y�u cầu đạt tới li�n can đến t�nh trạng ph�p l� của c�c địa h�nh khi ở tr�n hay dưới mặt nước l�c thủy triều d�ng cao c� thể được r�t ra tr�n căn bản bằng chứng vệ tinh kh�ng th�i.

 

ii.                  Khảo S�t Hải H�nh v� C�c Chỉ Dẫn L�i T�u Đi Biển

 

327. Với sự bất khả dĩ của sự quan s�t trực tiếp, đương thời, v� c�c giới hạn về những g� c� thể đạt được với việc cảm nhận từ xa, Phi�n T�a x�t thấy rằng bằng chứng thuyết phục hơn li�n can đến t�nh trạng ph�p l� của c�c địa h�nh tại Biển Nam Trung Hoa sẽ được t�m thấy trong c�c hải đồ hải h�nh, c�c hồ sơ của c�c cuộc khảo s�t, v� c�c chỉ dẫn l�i t�u đi biển.� Mỗi một nguồn trong c�c nguồn t�i liệu n�y, Phi�n T�a ghi nhận, đại diện cho một sự ghi ch�p sự quan s�t trực tiếp c�c địa h�nh ở một thời điểm trong qu� khứ.� C�c h�n đ� v� c�c tảng san h� bị b�o m�n (coral boulders) được gắn chặt v�o nền của một rạn san h� c� một độ bền vững của sự vĩnh viễn, v� c� thể được ước định một c�ch hữu l� sẽ nhiều phần kh�ng bị thay đổi, ngay d� qua nhiều thế kỷ.� C�c sự quan s�t trực tiếp xưa hơn ch�nh v� thế tự bản th�n (per se) kh�ng phải k�m gi� trị, với điều kiện rằng ch�ng r� r�ng về nội dung v� được thu nhận từ một nguồn t�i liệu đ�ng tin cậy.� C�c địa h�nh ph� du (ephemeral) hơn chẳng hạn như c�c b�i c�t nhỏ đặt ra một sự th�ch đố lớn hơn, nhưng cũng c� thể nhất qu�n với thời gian v� thường sẽ biến đổi h�nh thể tại c�ng vị tr� nếu bị ph�n t�n bởi một trận b�o.

 

328. Phi Luật T�n c� xuất tr�nh một số lượng đ�ng kể bằng chứng hải đồ, cũng như c�c tr�ch đoạn từ một số lượng lớn lao c�c chỉ dẫn l�i t�u v� dẫn đường kh�c nhau v� nhấn mạnh rằng c�c kết luận của n� kh�ng được r�t ra từ bất kỳ nguồn t�i liệu duy nhất n�o, m� từ sự x�c nhận của bằng chứng ph� hợp qua nhiều nguồn t�i liệu. 314 Phi�n T�a sẽ n�i đến bằng chứng n�o một c�ch chi tiết trong khung cảnh của c�c địa h�nh c� biệt, nhưng x�t thấy cần c� một v�i sự nhận x�t sơ bộ.

 

329. Như một vấn đề sơ khởi, Phi�n T�a x�t thấy quan trọng hơn để đặt ti�u điểm v�o thời điểm của c�c sự khảo s�t, hơn l� v�o sự ấn h�nh c�c hải đồ.� Đ� c� nhiều hải đồ hải h�nh của Biển Nam Trung Hoa được ấn h�nh, nhưng c�c địa h�nh của n� chỉ được khảo s�t trong �t trường hợp.� C�c chi tiết của c�c sự khảo s�t n�y được tr�nh b�y một c�ch r� r�ng trong v�i ấn phẩm trong hồ sơ đệ tr�nh trước Phi�n T�a. 315 T�m tắt, c�ng tr�nh khảo s�t đầu ti�n hướng sự ch� � l�u d�i tr�n c�c địa h�nh tại Biển Nam Trung Hoa được tiến h�nh bởi Hải Qu�n Ho�ng Gia Anh Quốc trong thời khoảng từ 1862 đến 1868.� Sau đ�, cả Hải Qu�n Ho�ng Gia lẫn Hải Qu�n Đế Quốc Nhật Bản đ� tham gia một c�ch mạnh mẽ v�o việc khảo s�t Quần Đảo Spratly trong c�c thập ni�n 1920 v� 1930, mặc d� phần lớn th�ng tin n�y đ� chỉ trở n�n c�ng khai rất l�u sau khi kết th�c Thế Chiến Thứ Nh�.� C�c hải qu�n Ph�p v� Hoa Kỳ cũng tham gia v�o c�ng việc khảo s�t trong thập ni�n 1930, mặc d� ở một mức độ �t hơn.� Gần đ�y hơn, C�c Quốc Gia duy�n hải bao quanh Biển Nam Trung Hoa c� tiến h�nh c�ng việc khảo s�t của ri�ng ch�ng, n�i chung tại c�c khu vực kề cận s�t hơn với bờ biển của ch�ng.

 

330. Tuy nhi�n, đa số c�c hải đồ hải h�nh của Biển Nam Trung Hoa được c�ng bố bởi C�c Quốc Gia kh�c nhau, �t nhiều đều sao ch�p lại của nhau.� Thường tin tức được kết hợp hay sao ch�p ho�n to�n từ c�c hải đồ hiện hữu của nước kh�c m� kh�ng c� sự quy chiếu c�ng khai.� Khi một chuỗi c�c nguồn t�i liệu c� thể được thiết lập, ngay c�c hải đồ rất gần đ�y thường sẽ truy tầm đa số c�c dữ liệu của ch�ng từ c�c cuộc khảo s�t của Anh Quốc hay Nhật Bản từ thập ni�n 1860 hay 1930.� Trong thực tế, một hải đồ c�ng bố gần đ�y bao gồm �t hay kh�ng c� tin tức mới về một địa h�nh c� biệt.� Nhiều hải đồ m� tả một địa h�nh theo c�ng một c�ch, do đ�, kh�ng nhất thiết mang lại sự x�c nhận độc lập rằng sự m� tả n�y ph� hợp với thực tế.� Hay sự kh�c biệt giữa c�c hải đồ với c�c tỷ lệ x�ch kh�c nhau cũng kh�ng nhất thiết được xem l� quan trọng.� Chỉ c� �t hải đồ hải h�nh trong hồ sơ c� tỷ lệ to lớn, m� tả một số trong c�c địa h�nh được n�i đến bởi Phi Luật T�n c� tỷ lệ 1:150,000 hay nhỏ hơn.� Sự ngh�o n�n của việc vẽ hải đồ với tỷ lệ lớn phản ảnh sự xa x�i của nhiều rạn san h�, số lượng hạn chế của c�ng việc khảo s�t chi tiết trong khu vực, v� sự thiếu s�t nhu cầu cần c�c bản đồ chi tiết hơn, ngoại trừ cho mục đ�ch qu�n sự.� Phi�n T�a đ� x�c định một số bằng chứng li�n quan trong c�c hải đồ hải h�nh với tỷ lệ l�n tới 1:250,000.� Tuy nhi�n, vượt qu� mức độ n�y, Phi�n T�a kh�ng thấy rằng c�c hải đồ c� tỷ lệ nhỏ ở mức 1:500,000 hay 1:1,000,000 mang lại bằng chứng c� � nghĩa cho sự vắng mặt của c�c địa h�nh t� hon l�c thủy triều d�ng cao vượt l�n tr�n một rạn san h� bị bao phủ.� Đ�y đặc biệt l� trường hợp về c�c hải đồ gần đ�y, khi xuất hiện chiều hướng m� tả �t th�ng tin li�n can đến c�c địa h�nh tr�n một nền san h� bởi sự hải h�nh bằng vệ tinh l�m suy giảm nhu cầu của sự định hướng bằng thị gi�c.

 

331. Chiếu theo c�c giới hạn trong bằng chứng từ hải đồ trước m�nh, Phi�n T�a đ� chất vấn Phi Luật T�n về việc liệu n� đ� c� t�m kiếm c�c hải đồ trung thực nguy�n thủy của c�c cuộc khảo s�t được thực hiện tr�n c�c địa h�nh thuộc Quần Đảo Spratly hay kh�ng.� Phi Luật T�n cho hay rằng n� x�t thấy sự m� tả nhất qu�n c�c địa h�nh trong c�c hải đồ được ấn h�nh l� đầy đủ. 316 Phi�n T�a kh�ng đồng � v� x�t thấy rằng, trong bất kỳ sự x�c định nhạy cảm n�o, điều sẽ rất thường hữu �ch để viện dẫn đến c�c dử liệu khảo s�t nguy�n thủy, được soạn thảo bởi c�c c� nh�n c� kinh nghiệm v� sự hiểu biết trực tiếp về khu vực được b�n luận.� Phi�n T�a ghi nhận c�c � kiến b�nh luận của T�a C�ng L� Quốc Tế tr�n gi� trị chứng minh của c�c sự khảo s�t lịch sử trong vụ �n Nicaragua kiện Columbia, 317 nhưng tin ch�ng phải được hiểu trong khung cảnh của vụ kiện đ�.� C�ng Ước d�nh hiệu lực quan trọng cho c�c hải đồ hải h�nh được ấn h�nh, v� Điều 5 dự liệu việc C�c Quốc Gia sử dụng mực nước xuống thấp trong c�c hải đồ tỷ lệ lớn l�m đường cơ sở cho l�nh hải.� Tuy nhi�n, điều khoản n�y dự liệu một t�nh trạng trong đ� một Quốc Gia đang xuất tr�nh tin tức li�n can đến bờ biển của ch�nh n� ở c�c khu vực c� thể được ước định được khảo s�t kỹ lưỡng v� lập hải đồ kỹ lưỡng bởi Quốc Gia đ�.� C�c sự cứu x�t một ph�n lệnh ho�n to�n kh�c biệt nảy sinh khi, như ở đ�y, một sự x�c định d�nh l�u đến t�nh trạng ph�p l� của c�c địa h�nh xa x�i, phải chịu c�c sự đ�i hỏi từ C�c Quốc Gia cạnh tranh nhau, vốn chỉ được khảo s�t cặn kẽ một c�ch kh�ng thường xuy�n.� Sự t�i duyệt c�c hải đồ c� thể sửa chữa c�c sự sai lầm hay đưa ra th�ng tin mới, nhưng sự ấn h�nh nhất thiết li�n can đến một tiến tr�nh tuyển chọn v� trung h�a c� thể loại bỏ th�ng tin th�ch đ�ng c� biệt.� Do đ�, Phi�n T�a đ� t�m kiếm một c�ch độc lập c�c t�i liệu thu lượm được từ c�c cuộc khảo s�t của Anh Quốc v� Nhật Bản v� đ� cung cấp ch�ng cho C�c B�n Tụng Phương để cho � kiến.� Nhiều kết luận của Phi�n T�a trong Tiết n�y được r�t ra từ t�i liệu n�y.

 

332. Sau c�ng, Phi�n T�a ghi nhận rằng c�c chỉ dẫn l�i t�u đi biển c� thể mang lại một nguồn thay thế của c�c sự quan s�t trực tiếp đầu ti�n về c�c địa h�nh được b�n luận.� Sự ghi ch�p cho thấy rằng c�c sự m� tả c�c rạn san h� trong c�c ấn bản đầu ti�n của tập Chỉ Dẫn Biển Trung Hoa (China Sea Directory) của Anh Quốc được soạn thảo tr�n chiếc t�u HMS Rifleman trong diễn tiến thực hiện cuộc khảo s�t. 318 C�c cuộc khảo s�t sau n�y của Anh Quốc trong c�c thập ni�n 1920 v� 1930 cũng chuyển lại c�c sự m� tả tu chỉnh hay bổ t�c cho sự kết hợp trực tiếp v�o c�c chỉ dẫn l�i t�u. 319 Ấn bản cho một hoa ti�u dẫn đường theo sau c�c hoạt động khảo s�t ch�nh v� thế c� thể được đọc như một sự tường thuật nguy�n thủy về khu vực v� c�c địa h�nh nhiều hơn l� một t�i liệu kỹ thuật đơn thuần.� Tuy nhi�n, tr�i với c�ch thức của Anh Quốc, c�c chỉ dẫn l�i t�u của c�c Quốc Gia kh�c r� r�ng được tiếp nhận ch�nh yếu từ văn bản của Anh Quốc, ngoại trừ c�c chỉ dẫn l�i t�u đi biển của Hoa Kỳ, vốn r� r�ng được dựa tr�n th�ng tin của Nhật Bản, v� c�c chỉ dẫn l�i t�u của Trung Hoa, r� r�ng c� bao gồm th�ng tin độc lập.� Đối với c�c hải đồ hải h�nh được ấn h�nh, việc hải h�nh bằng vệ tinh cũng khiến cho c�c ấn bản gần đ�y hơn của c�c tập hoa ti�u dẫn đường trở n�n �t c� tinh chất m� tả c�c địa h�nh tr�n c�c rạn san h� v� một c�ch tương ứng, �t hữu dụng hơn đối với sự x�c định c� biệt được xuất tr�nh trước Phi�n T�a.

 

(c)  T�nh Trạng Ph�p L� Của C�c Địa H�nh C� Biệt Tại Biển Nam Trung Hoa

 

i.                    B�i Cạn Scarborough Shoal

 

333. B�i Cạn Scarborough Shoal được khảo s�t chi tiết bởi t�u HMS Swallow trong năm 1866 v� t�u HMS Herald năm 1932.� C�c họa đồ trung thực (fair plans) của hai cuộc khảo s�t cho thấy khoảng từ năm đến bảy b�i đ� được đ�nh dấu một c�ch r� r�ng nằm trong khoảng từ một đến ba bộ Anh (feet) cao hơn mực nước d�ng cao.� C�ng c�c tảng đ� được m� tả trong một số hải đồ hải h�nh được ấn h�nh xuất tr�nh trước Phi�n T�a 320 v� được x�c nhận trong mọi tập chỉ dẫn l�i t�u li�n quan, 321 kể cả tập Chỉ Dẫn L�i T�u Của Trung Quốc: Biển Nam Trung Hoa (China Sailing Directions: South China Sea) được ấn h�nh bởi Ban Bảo Đảm Hải H�nh của Bộ Chỉ Huy Hải Qu�n Trung Quốc, m� tả rạn san h� như sau:

Đảo Huangyan Island [Ho�ng Nham] (Democratic Reef): Tọa lạc 340 hải l� ph�a nam của Đảo Yongxing Island, n� l� v�ng cung rạn san h� duy nhất trong số c�c đảo n�y được phơi b�y b�n tr�n mặt nước.� H�nh dạng của n� tr�ng giống như một tam gi�c c�n, cạnh ph�a t�y v� cạnh ph�a nam mỗi cạnh d�i 15 km, v� diện t�ch bề mặt v�o khoảng 150 c�y số vu�ng.� L�ng chảo san h� c� một đỉnh ch�p rộng 1 km � 2 km, v� phần ph�a bắc c� chỗ rộng nhất l� 3.3 km.� N�i chung, độ s�u nước biển l� 0.5 m�t � 3.5 m�t.� H�ng trăm c�c nh�nh san h� lớn được ph�n phối dọc theo mặt tr�n c�ng v� từ 0.3 m�t đến 3.5 m�t tr�n mực nước biển.� Đ� Bắc (North Rock) tại mỏm t�y bắc v� Đ� Nam (South Rock) tại mỏm đ�ng nam c� một diện t�ch tr�n bề mặt xấp xỉ 10 m�t vu�ng.� Ch�ng lần lượt ở 1.5 met v� 1.8 m�t b�n tr�n mực nước biển.� Độ s�u của nước biển trong phạm vi hồ nước mặn (lagoon) l� 10 m�t � 20 m�t.� Ph�a đ�ng của Đ� Nam c� một hải lộ rộng 400 m�t, v� c�c thuyền c� thể tiến v�o từ biển mở ngỏ để thả neo. 322

 

334. Phi�n T�a kết luận rằng B�i Can Scarborough được chồng chất bởi một số đ� vẫn được bộc lộ l�c thủy triều d�ng cao v�, do đ�, l� một địa h�nh l�c thủy triều d�ng cao.

 

ii.                  Cuarteron Reef: Rạn San H� Ch�u Vi�n

 

335. Rạn San H� Ch�u Vi�n v� C�c Rạn San H� London Reefs kh�c được thăm viếng bởi t�u HMS Rifleman trong năm 1864 v� 1865, nhưng kh�ng cuộc khảo s�t bao qu�t n�o về Rạn San H� Ch�u Vi�n xem ra đ� được tiến h�nh, nhiều phần do sự kh� khăn trong việc t�m bất kỳ nơi thả neo n�o tr�n c�c sườn dốc của địa h�nh. 323 Rạn San H� Cuarteron Reef lại được thăm viếng trong năm 1938 bởi t�u HMS Hereald trong diễn tiến c�ng t�c b� mật của n� tại Biển Nam Trung Hoa v� c�c sự quan s�t đ� đ� được kết hợp v�o trong ấn bản năm 1951 của tập China Sea Pilot (Hoa Ti�u Dẫn Đường Biển Trung Hoa) c� tường thuật một c�ch r� r�ng một số đ� nằm tr�n mặt nước l�c thủy triều d�ng cao:

Rạn San H� Cuarteron Reef, khoảng 10 dậm ph�a đ�ng của rạn san h� East (Đ�ng), kh� r�o, v� được chồng chất bởi đ�, đặc biệt tr�n cạnh ph�a bắc của n�, nơi v�i tảng đ� c� chiều cao 4 đến 5 bộ Anh (1.2 m�t � 1.5 m�t).� Nơi thả neo c� được bởi T�u Khảo S�t H. M. Surveying Ship Herald, trong năm 1938, c� độ s�u v�o khoảng 15 fathoms (sải) (27 m�t 4), khoảng một tầm [cable: tầm, 1/10 hải l� tức 183 m�t) từ cạnh ph�a bắc, cạnh ph�a nam dốc đứng.� Kh�ng c� hồ nước b�n trong.

C�c luồng thủy triều chạy về ph�a đ�ng v� ph�a t�y dọc theo sườn ph�a bắc của Rạn San H� Cuarteron Reef.

Mặc d� c�c độ s�u đ�ng kể được t�m thấy, trong năm 1865, gần với tất cả c�c rạn san h� London Reefs, n�i chung c� một số sườn từ c�c cạnh tr�n đ� t�u HMS Rifleman đ� kh�m ph� nơi thả neo an to�n cho một thời khoảng ngắn, nhưng tr�n Rạn San H� Cuarteron Reef, kh�ng nơi thả neo n�o c� thể được t�m thấy. 324

 

336. C�ng sự m� tả tổng qu�t, mặc d� �t chi tiết hơn, được lập lại trong c�c ấn bản sau n�y của tập China Sea Pilot, 325 trong tập U.S. Sailing Directions (Enroute): South China Sea and the Gulf of Thailand, 326 trong tập South China Sea and Malacca Strait Pilot của Nhật Bản, 327 v� trong tập Phlippine Coast Pilot. 328

 

337. Một sự m� tả hơi kh�c biệt xuất hiện trrong tập China Sailing Directions: South China Sea được ấn h�nh bởi Navigation Guarantee Department của Bộ Chỉ Huy Hải Qu�n Trung Quốc, đọc như sau:

Huayang Reef: Khoảng 40 hải l� hướng ch�nh bắc hơi nghi�ng về phia t�y từ Rạn San H� Yongshu Reef l� phần cực đ�ng của C�c Rạn San H� Yinping.� N� l� một rạn san h� tr�ng giống c�i b�n độc lập, kh�ng c� hồ nước ở trung t�m đ�y san h�.� N� c� vẻ nghi�ng về ph�a đ�ng v� t�y.� Trong l�c thủy triều d�ng cao, n� bị ngập nước.� Trong l�c thủy triều phụt l�n v� thủy triều xuống thấp, n� được bộc lộ, v� phần giữa của n� th� thấp v� phẳng. 329

 

338. Trong quan điểm của Phi�n T�a, sự ph�t biểu rằng �trong suốt l�c thủy triều d�ng cao, n� bị ch�m ngập dưới nước� trong tập chỉ dẫn l�i t�u bằng tiếng Hoa được hiểu r� hơn khi n�i rằng nền san h� bị ngập dưới nước l�c thủy triều d�ng cao, thay v� phủ nhận sự hiện hữu của c�c tảng đ� c� biệt ở tr�n mặt nước l�c thủy triều d�ng cao.� Ngược lại, c�c sự tham chiếu đến c�c tảng đ� trong sự m� tả năm 1938 về rạn san h� th� r� r�ng.� Chiếu theo mục đ�ch của c�c sự chỉ dẫn l�i t�u gi�p cho sự hải h�nh bằng mắt thường, điều n�y phải được hiểu như một sự m� tả c�c tảng đ� c�n nh�n thấy được l�c thủy triều d�ng cao.� Kh�ng c� bằng chứng n�o gần hơn v� c� thẩm quyền hơn n�u � kiến về sự vắng mặt của c�c tảng đ� l�c thủy triều d�ng cao tr�n Rạn San H� Cuarteron, v� Phi Luật T�n kh�ng tranh chấp về t�nh trạng ph�p l� của Ran San H� Cuarteron Reef l�c thủy triều d�ng cao.

 

339. Phi�n T�a kết luận rằng Rạn San H� Cuarteron Reef trong điều kiện thi�n nhi�n của n� được chồng chất bởi đ� vẫn được bộc lộ l�c thủy triều d�ng cao v�, do đ�, l� một địa h�nh l�c thủy triều d�ng cao.

 

iii.                Fiery Cross Reef: Rạn San H� Chữ Thập

 

340. Rạn San H� Fiery Cross Reef được khảo s�t bởi t�u HMS Rifleman trong năm 1866, đ� sản xuất ra một hải đồ trung thực với nhiều chi tiết của địa h�nh, được in lại l�m H�nh 4 tr�n trang 149 [trong nguy�n bản, ND] b�n dưới.� Một tảng đ� nổi bật tại mỏm t�y nam của rạn san h� được đ�nh dấu một c�ch r� r�ng tr�n hải đồ trung thực, mặc d� n� kh�ng được m� tả trong ấn bản năm 1868 của tập China Sea Directory. 330 Rạn San H� Fiery Cross Reef lại được thăm viếng bởi t�u HMS Herald trong năm 1936, đ� chuyển đến sự m� tả tu chỉnh sau đ�y cho c�c sự chỉ dẫn l�i t�u:

Rạn San H� Fiery Cross hay N.W. Investigator Reef l� một rạn san h� c� v�i mảng đất kh�, phần lớn tr�n đ� nước biển x� tới ngay d� trong c�c cơn gi� nhẹ, hay với một� đợt s�ng cồn yếu ớt.� N� d�i 14 dặm, theo hướng đ�ng bắc v� t�y nam, v� rộng 4 dặm.� Mảng kh� r�o lớn nhất nằm ở mỏm t�y nam v� c� một tảng đ� lồ lộ, cao khoảng 2 bộ Anh (feet) (0m6), tr�n cạnh hơi nghi�ng về ph�a nam khoảng 4 tầm (cable) từ mũi cực t�y nam tại tọa độ Vĩ Tuyến 9033� Bắc, Kinh Tuyến 112033� Đ�ng.� Chỗ thả neo c� thể c� được ở độ s�u 13 sải (fathom) (23m7) khoảng 2 tầm từ gờ của rạn san h�, với tảng đ� n�y ở vị tr� 062, c�ch xa 7 tầm. 331

 

341. Sư m� tả n�y được kết hợp v�o ấn bản năm 1951 của tập China Sea Pilot, n�i r� rằng �l�c thủy triều d�ng cao, to�n thể rạn san h� bị bao phủ ngoại trừ một tảng đ� nổi bật � cao khoảng 2 bộ Anh (0m6) 332 v� được lập lại trong c�c ấn bản sau n�y của tập China Sea Pilot, 333 trong tập U.S. Sailing Directions (Enroute): South China Sea and the Gulf of Thailand, 334 v� trong tập Philippine Coast Pilot. 335 C�ng tảng đ� n�y cũng được m� tả trong tập China Sailing Directions của Bộ Chỉ Huy Hải Qu�n Trung Quốc bằng c�c lời lẽ như sau:

Rạn San H� Yongshu Reef � tọa lạc tại phần đ�ng nam của Quần Đảo Nansha v� mỏm ph�a t�y của cạnh ph�a nam hải đạo Nanhua, rạn san h� nghi�ng theo hướng đ�ng bắc �t�y nam.� Phần lớn v�ng cung san h� bị ch�m ngập dưới nước.� Trong l�c thủy triều d�ng cao, chỉ ở mỏm phia t�y c� một tảng đ� san h� tự nhi�n rộng 2 m�t vu�ng nh� l�n cao.� Trong l�c thủy triều xuống thấp, c� bảy mảnh từ đ�y san h� với c�c k�ch thước kh�c nhau được bộc lộ. 336

 

342. Kh�ng c� bằng chứng gần hơn hay c� thẩm quyền hơn sẽ khiến nghĩ đến sự vắng b�ng của một tảng đ� l�c thủy triều d�ng cao tr�n Rạn San H� Fiery Cross Reef, v� Phi Luật T�n kh�ng tranh nghị về t�nh trạng ph�p l� của Rạn San H� Fiery Cross Reef như một địa h�nh l�c thủy triều d�ng cao.� Phi�n T�a cũng ghi nhận rằng chuy�n vi�n của Phi Luật T�n c� ghi nhận sự hiện hữu khả dĩ của c�c b�i c�t nhỏ tr�n Rạn San H� Fiery Cross Reef vẫn ở tr�n mặt nước l�c thủy triều d�ng cao, 337 mặc d� Phi�n T�a c� nhắc lại c�c sự quan s�t của n� về sự dựa tr�n bằng chứng bằng vệ tinh (xem đoạn 326 b�n tr�n).

 

343. Phi�n T�a kết luận rằng Rạn San H� Fiery Cross Reef, trong c�c điều kiện tự nhi�n của n�, được chồng chất bởi một tảng đ� vẫn c�n nh� l�n l�c thủy triều d�ng cao v�, do đ�, l� một địa h�nh l�c thủy triều d�ng cao.

 

iv.                Rạn San H� Johnson Reef

 

344. Union Bank (Cồn C�t Union), kể cả Rạn San H� Johnson, đ� kh�ng được khảo s�t bởi t�u HMS Rifleman trong thập ni�n 1860, v� cuộc khảo s�t c�c khu vực đầu ti�n của Hải Qu�n Ho�ng Gia xem ra đ� được tiến h�nh bởi t�u HMS Herald trong năm 1931.� Hải đồ trung thực của cuộc khảo s�t n�y th� cực kỳ ch�nh x�c về vị tr� v� h�nh dạng c�c địa h�nh tr�n Cồn C�t Union Bank, khi so s�nh với ảnh chụp hiện đại.� Điều n�y khiến suy nghĩ rằng cả cuộc khảo s�t đ� được thực hiện một c�ch cẩn thận v� rằng n� được thủ lợi từ sự sử dụng c�c thuyền thủy phi cơ (flying boats) v� ảnh chụp bằng m�y bay trong c�c hoạt động khảo s�t năm 1931 của n�.� Bản đồ trung thực được in lại l�m H�nh 5 tr�n trang 151 [số đ�nh trong nguy�n bản, ND], c�ng với c�c cuộc khảo s�t kh�c về Rạn San H� Johnson Reef v� m� tả một c�ch r� r�ng một tảng đ� l�c thủy triều d�ng cao tại g�c ph�a nam của rạn san h�.� Sự m� tả tương ứng về Cồn C�t Union Bank trong tập chỉ dẫn l�i t�u của Hải Qu�n Ho�ng Gia cho Quần Đảo Spratly, tuy thế, th� mơ hồ v� kh�ng ghi th�m chi tiết n�o li�n can đến Rạn San H� Johnson Reef.

 

345. Ngo�i Anh Quốc, Hải Qu�n Đế Quốc Nhật Bản đ� d�nh l�u một c�ch t�ch cực v�o việc khảo s�t Quần Đảo Spratly trong thập ni�n 1930 v� đ� ấn h�nh một họa đồ của Cồn C�t Union Bank như một phần của Hải Đồ Hải Qu�n Nhật Bản Số 525 � C�c Họa Đồ V�ng Cung Đảo Ph�a Nam.� Hải đồ đ� cũng m� tả một c�ch r� r�ng một địa h�nh nhỏ l�c thủy triều d�ng cao tại mũi cực nam của Rạn San H� Johnson Reef.

 

346. Tuy nhi�n, sự m� tả chi tiết nhất về Rạn San H� Johnson Reef xuất hiện như một phần của cuộc khảo s�t của Hoa Kỳ về điều được biết l� �Lối Th�ng H�nh Của Chim Bồ C�u: Pigeon Passage�, một hải lộ an to�n xuy�n qua Quần Đảo Spratly từ B�i Cạn Half Moon Shoal tại ph�a đ�ng đến Rạn San H� Fiery Cross Reef ở ph�a t�y, vốn được khảo s�t bởi t�u USS Pigeon v� c�c t�u th�p t�ng trong năm 1935 v� 1937.� B�o c�o của cuộc khảo s�t đ� bao gồm c�c bản đồ v� c�c sự m� tả c�c rạn san h� ch�nh yếu nằm kề cận hải lộ khảo s�t, kể cả một bản đồ cho nơi bị x�c định một c�ch sai lạc l� �Đảo Sin Cowe Island�.� Tuy nhi�n, từ h�nh dạng của cấu h�nh rạn san h�, c�c tọa độ được chấm định cho n�, v� vị tr� của n� trong hải đồ ph�c thảo của Union Bank, mang t�n �Shoals Near Sin Cowe Islands: C�c B�i Cạn Gần C�c Đảo Sin Cowe�, điều r� r�ng rằng nơi m� t�u USS Pigeon x�c định l� Sin Cowe, trong thực tế, ch�nh l� Rạn San H� Johnson Reef.� Bản đồ của Hoa Kỳ về địa h�nh đ� m� tả nhiều tảng đ� v� ghi nhận c�c tọa độ của một �tảng đ� to nhất�.� Sự m� tả đ� k�m về địa h�nh như sau:

Sin Cowe Island � Vị tr� của tảng đ� lớn nhất, c� đường k�nh v�o khoảng 5 bộ Anh v� cao bốn bộ Anh tại g�c Đ�ng Nam l� Vĩ Tuyến 9042�00� Bắc, v� Kinh Tuyến 114016�30� Đ�ng.� Rạn san h� được thấy d�i 4.7 dậm từ một độ cao 70 bộ Anh.� H�n đảo ch�m dưới nước ngoại trừ khoảng s�u tảng đ� ở g�c Đ�ng Nam.� Đ�y l� mũi cực nam của một cụm khoảng 20 b�i cạn, (xem bản đồ ph�c thảo #3 v� 4) k�o d�i về ph�a đ�ng khoảng 40 dậm.� C�c rạn san h� n�y nằm theo hai đường song song, c�c rạn san h� từng cặp một, một đường theo g�c khoảng 0.500T (Ch�nh Bắc?] từ Sin Cowe v� đường thứ nh� theo hướng t�y bắc của đường thứ nhất ở một khoảng c�ch v�o khoảng 1.5 dặm. �Rạn san h� nhỏ ở hướng t�y bắc của Sin Cowe ở vị tr� 3300 [?] ch�nh Bắc.� Một đụn san h� được b�o c�o tại phần đ�ng nam của rạn san h� nhỏ n�y.� Cũng được b�o c�o rằng c�c rạn san h� n�y được li�n kết với nhau b�n dưới mặt nổi như lối đi nằm giữa rạn san h� n�y v� Đảo Sin Cowe Island th� c� thể hải h�nh.� Luồng gi� ưu thắng thổi trực tiếp xuống dưới lối đi từ 0600 ch�nh Bắc.� Sin Cowe Island c� h�nh lưỡi c�u c� được tạo bởi một hồ nước tại trung t�m của n�, c� lối tiến v�o nằm ở g�c đ�ng bắc của h�n đảo.� Trục ch�nh yếu của b�i cạn đảo n�y v�o khoảng hai dặm theo hướng bắc nam v� chiều rộng của n� thay đổi từ khoảng một dặm ở đầu ph�a bắc cho đến � dặm ở đầu ph�a nam.� Cỏ vẻ như n� c� nguồn gốc n�i lửa với một d�y san h� quanh hồ nước mặn.

Hồ nước th� d�i v� hẹp, c� vẻ s�u ở lối v�o, cạn dần dần về ph�a đầu.� N� c� thể cung cấp chỗ thả neo cho kh�ng hơn hai t�u ngầm nhưng điều n�y đ�ng ngờ vực.

Nơi thả neo kh�ng được đề nghị ở đ�y bởi c�c cồn c�t dựng đứng v� c�c rảnh lớn của san h�, mặc d� ba chiếc t�u qu�t m�n đ� từng thả neo một l�c ở bờ t�y nam của b�i cạn c� độ s�u của nước từ 17 đến 30 sải. 338

 

347. Một sự m� tả r�t gọn, x�c định một c�ch ch�nh x�c Rạn San H� Johnson Reef v� m� tả c�ng c�c tảng đ�, được đưa ra trong c�c ấn bản sau n�y của c�c tập chỉ dẫn l�i t�u của Hoa Kỳ:

������

Rạn San H� Johnson Reef (9042� Bắc, 114017� Đ�ng) của đ� n�i lửa m�u n�u c�ng với san h� m�u trắng bao quanh đường viền b�n trong, tọa lạc tại mũi T�y Nam của V�ng Cung San H� Union Atoll.� Rạn San H� Johnson Reef một phần bao bọc một hồ nước cạn được tiến v�o từ hướng Đ�ng Bắc.� Tảng đ� lớn nhất tr�n rạn san h� cao v�o khoảng 1m2.� V�i tảng đ� kh�c nh� l�n tr�n mặt nước tại phần Đ�ng Nam của rạn san h�, phần c�n lại của rạn san h� được b�o c�o bị bao phủ [bởi nước biến]. 339

 

348. Mặc d� một cứ liệu cho chiều cao 1m2 n�y kh�ng được đưa ra một c�ch trực tiếp, tiết mục c�c định nghĩa của tập U.S. Sailing Directions cho thấy rằng c�c tham chiều chiều cao để chỉ mặt phẳng tham chiếu cho hải đồ li�n can.� C�c hải đồ Hoa Kỳ với tỷ lệ lớn hơn kh�c trong khu vực m� tả mặt bằng của sự tham chiếu l� Mực [Nước] Biển Trung B�nh (Mean Sea Level).� Theo c�c tầm thủy triều được x�c định cho Biển Nam Trung Hoa (xem đoạn 316 b�n tr�n), một tảng đ� cao bốn bộ Anh hay 1m2 b�n tr�n Mực Nước Biển Trung B�nh sẽ được bộc lộ l�c thủy triều d�ng cao.� C�c chỉ dẫn l�i t�u Hoa Kỳ cũng ghi nhận rằng �v�i tảng đ� kh�c cho thấy ở tr�n mặt nước�.

 

349. Kh�ng tảng đ� n�o như thế được tường tr�nh trong tập China Sailing Directions: South China Sea của Bộ Chỉ Huy Hải Qu�n [Trung Quốc], m� tả Rạn San H� Johnson Reef như sau:

Chigua Reef � Tọa lạc tại bờ đầu t�y nam của v�ng cung san h� lớn của nh�m rạn san h� Jiuzhang, đ�y san h� nằm dưới thấp, n� kh�ng c� c�c dấu mốc tự nhi�n hiển nhi�n c� biệt n�o.� Trong l�c thủy triều d�ng cao, n� bị ch�m ngập dưới nước.� Trong l�c thủy triều xuống thấp, n� được bộc lộ v� c� một h�nh dạng giống như một m�ng ngựa. 340

 

350. Tuy nhi�n, Hải đồ Số 18400 của Trung Quốc m� tả một chiều cao (�0m9�) b�n tr�n Mực Nước Biển Trung B�nh trong khu vực của Rạn San H� Johnson Reef tương ứng với cao điểm l�c thủy triều d�ng cao được m� tả trong c�c t�i liệu của Anh Quốc v� Nhật Bản.� Một cao điểm 0m9 tr�n Mực Nước Biển Trung B�nh sẽ được bộc lộ ngay cả C�c Thủy Triều Phụt Nước D�ng Cao Trung B�nh (Mean High Water Springs) v� sẽ được bộc lộ khoảng gần nửa m�t ở Mực Nước D�ng Cao Hơn Nữa Trung B�nh (Mean Higher High Water).

 

351. Ch�nh v� thế, Phi�n T�a được xuất tr�nh một cuộc khảo s�t của Anh Quốc v� bản đồ của Nhật Bản m� tả một địa h�nh l�c thủy triều d�ng cao tr�n rạn san h� Johnson Reef, một khảo s�t v� c�c chỉ dẫn l�i t�u của Hoa Kỳ m� tả một tảng đ� nhiều phần sẽ được bộc lộ l�c mực nước d�ng cao, c�c chỉ dẫn l�i t�u của Trung Quốc được đặt c�u bằng c�c từ ngữ phần n�o tổng qu�t v� kh�ng đề cập đến bất kỳ tảng đ� n�o hết, v� một hải đồ Trung Quốc được ấn h�nh cho thấy một chiều cao ở tr�n mặt nước l�c d�ng cao tr�n Rạn San H� Johnson Reef.� Gộp chung lại, trọng lượng của bằng chứng t�n đồng kết luận rằng Rạn San H� Johnson Reef l� một địa h�nh l�c thủy triều d�ng cao, l� điều m� Phi�n T�a đạt tới theo đ�.

 

v.                  Rạn San H� McKennan Reef�

 

352. Giống như Rạn San H� Johnson Reef v� c�c địa h�nh kh�c tạo th�nh Cồn C�t Union Bank, Rạn San H� McKennan Reef kh�ng được khảo s�t trước thập ni�n 1930.� Cũng giống như Johnson Reef, c�c kết quả của c�c cuộc khảo s�t của Anh Quốc v� Nhật Bản từ thời kỳ đ� th� nhất qu�n.� Tuy nhi�n, tr�n Rạn San H� McKennan Reef, ch�ng kh�ng cho thấy bất kỳ địa h�nh l�c thủy triều d�ng cao n�o.� Cả hai cuộc nghi�n cứu đều được in lại l�m H�nh 6 tr�n trang 153 [trong nguy�n bản, ND] b�n dưới.� Cũng kh�ng c� bất kỳ địa h�nh l�c thủy triều d�ng cao n�o hiển hiện trong Bản Đồ Số 5667 của Văn Ph�ng Thủy Văn Hoa Kỳ, được ấn h�nh trong năm 1951 dựa v�o cuộc khảo s�t sớm hơn của Nhật Bản. 341 Kh�ng tập chỉ dẫn l�i t�u n�o xuất bản c� bao gồm bất kỳ sự m� tả n�o về Rạn San H� McKennan Reef v� tập China Sea Pilot của Anh Quốc ghi nhận rằng Union Bank n�i chung �đ� kh�ng được khảo s�t một c�ch chặt chẽ.� 342

 

353. Phi Luật T�n lập luận rằng �c�c hải đồ được lập bởi Trung Quốc, Phi Luật T�n, Anh Quốc v� Hoa Kỳ, v� Nhật Bản đều m� tả Rạn San H� McKennan l� một cao điểm l�c thủy triều xuống thấp�. 343 Tuy nhi�n, Phi�n T�a ghi nhận rằng sự ph�t biểu n�y kh�ng ho�n to�n đ�ng.� Hải đồ Số 18400 của Trung Quốc m� tả Union Bank c� tỷ lệ 1:250,000, nhưng kh�ng t�n đồng lập trường được b�nh vực bởi Phi Luật T�n.� Mặc d� hải đồ kh�ng bao gồm bất kỳ dấu hiệu biểu trưng n�o cho một tảng đ� hay h�n đảo tr�n nền san h� của bản th�n Rạn San H� McKennan, một chiều cao (2m3) b�n tr�n Mực Nước Biển Trung B�nh được chỉ cho thấy ngay b�n cạnh Rạn San H� McKennan Reef, với một ch� giải tương ứng với ch� giải được d�ng trong c�c hải đồ Trung Quốc chỉ c�c địa h�nh kh�ng bị bao tr�m l�c mực nước d�ng cao.� Một chiều cao như thế sẽ ở rất cao tr�n mặt nước đối với bất kỳ cứ liệu n�o.� Trong khi sự thiếu vắng của bất kỳ dấu hiệu biểu trưng n�o tr�n nền san h� tự n� c� thể, thoạt nh�n, g�y thắc mắc về chiều cao n�y, Phi�n T�a ghi nhận rằng c�ng khu�n mẫu của sự ch� giải (một nền san h� c� vẻ trơ trụi với một chiều cao kề cận) được d�ng tr�n c�ng hải đồ để m� tả Đảo Namyit Island tại Cồn C�t Tizard Bank, nơi một địa h�nh l�c thủy triều d�ng cao c� hiện hữu một c�ch r� rệt, v� cũng như Rạn San H� Johnson Reef tại Cồn C�t Union Bank. �Ch� giải nguồn t�i liệu của Hải đồ số 18400 cho hay rằng một số khu vực n�o đ� của Hải đồ được khảo s�t bởi Trung Quốc trong khoảng giữa c�c năm 1989 v� 2001 v� rằng c�c dữ liệu cho Cồn C�t Union Bank được tiếp thu từ �ấn bản 1984, 1982 của hải đồ đi biển�.

 

354. Phi Luật T�n cũng lập luận rằng kh�ng c� địa h�nh l�c thủy triều d�ng cao hiển hiện trong c�c t�i liệu đo độ s�u của nước biển bằng vệ tinh được soạn thảo bởi C�ng Ty EOMAP, nhưng Phi�n T�a kh�ng sẵn l�ng đặt gi� trị cho bằng chứng n�y v� c�c l� do đ� thảo luận b�n tr�n (xem đoạn 326).� Giữa c�c t�i liệu sớm hơn của Anh Quốc v� Nhật Bản� m� tả kh�ng c� địa h�nh l�c thủy triều d�ng cao n�o tại Rạn San H� McKennan Reef v� một hải đồ Trung Quốc gần đ�y hơn, Phi�n T�a kết luận rằng hải đồ Trung Quốc sẽ được ưu ti�n bởi bằng chứng gần đ�y hơn v� rằng chiều cao đưoc biểu thị cho Rạn San H� McKennan c� nhiều x�c xuất nhất cho thấy một tảng san h� bị b�o m�n đ� bị x� đẩy tới tr�n nền san h� v� ở tr�n mực nước d�ng cao bởi t�c động của b�o tố.

��� �

H�nh 4: Rạn San H� Chữ Thập � Fiery Cross Reef

Khảo s�t bởi t�u HMS Rifleman (1866)

(Với một phần ph�ng lớn)

������

 

***

 

H�nh 5: Rạn San H� Johnson Reef

Khảo s�t bởi t�u HMS Herald (1931) ���� ������ Hải đồ số 525 Hải Qu�n Đế Quốc Nhật Bản

(vẽ đ� cao 4 bộ Anh ở g�c Đ�ng Nam)��������� ��� (vẽ địa h�nh khi nước l�n cao ở g�c ph�a Nam)

Khảo s�t bởi t�u USS Pigeon (1937)�������������������� Hải đồ Trung Quốc Số 18400 (2005)

(vẽ nhiều đ� ở g�c Đ�ng Nam)����������������� (vẽ độ cao 0m9 tr�n Mực Nước Biển Trung B�nh)

***

 

H�nh 6: Rạn San H� McKennan Reef

Khảo s�t bởi t�u HMS Herald (1931)������������������� Hải đồ Số 525 Hải Qu�n Đế Quốc Nhật Bản
(vẽ kh�ng c� địa h�nh l�c nước l�n cao)��� (vẽ kh�ng c� địa h�nh l�c nước l�n cao)

Hải đồ Trung Quốc Số 18400 (2005) (vẽ độ cao 2m3 tr�n Mực Biển Trung B�nh)

 

vi.                 Rạn San H� Hughes Reef

 

355. Giống như Rạn San H� McKennan Reef v� c�c địa h�nh kh�c cấu th�nh Union Bank, Rạn San H� Hughes Reef kh�ng được khảo s�t trước thập ni�n 1930.

 

356. Tuy nhi�n, tr�i với Rạn San H� McKennan, c�c cuộc khảo s�t của Anh Quốc v� Nhật Bản về Rạn San H� Hughes Reef được tiến h�nh trong thập ni�n 1930 n�u ra c�c kết luận kh�c nhau.� Kh�ng c� địa h�nh l�c thủy triều d�ng cao được vẽ tr�n Rạn San H� Hughes Reef trong hải đồ trung thực của Anh Quốc về Union Bank, trong khi Hải Đồ Số 525 của Hải Qu�n Đế Quốc Nhật Bản c� vẽ một địa h�nh như thế ở g�c t�y-nam rạn san h�.� Cả hai sự khảo s�t được in lại th�nh H�nh 7 tr�n trang 159 [số trang trong nguy�n bản, ND] b�n dưới.� C�ng sự m� tả như Hải Đồ Số 525 của Hải Qu�n Đế Quốc Nhật Bản cũng xuất hiện tr�n Hải Đồ Số 5667 của Văn Ph�ng Thủy Văn Hoa Kỳ, vốn được dựa tr�n c�c kết quả khảo s�t của Nhật Bản. 344 Kh�ng tập chỉ dẫn l�i t�u n�o c� bao gồm bất kỳ sự m� tả n�o về Rạn San H� Hughes Reef.

 

357. Phi Luật T�n lập luận rằng �c�c hải đồ được lập bởi Trung Quốc, Phi Luật T�n, Anh Quốc v� Hoa Kỳ v� Nhật Bản đều m� tả Rạn San H� McKennan l� một �cao điểm l�c thủy triều xuống thấp� 345 v� Phi�n T�a hiểu rằng sự ph�t biểu đ� cũng �p dụng tương đương cho Rạn San H� Hughes Reef, chiếu theo sự kết hợp của Phi Luật T�n hai địa h�nh lại với nhau.� Tuy nhi�n, Phi�n T�a miễn cưỡng để r�t ra c�c kết luận quan trọng từ c�c sự vẽ họa với tỷ lệ x�ch tương đối nhỏ (1:250,000 hay nhỏ hơn nữa) c�c địa h�nh của Union Bank trong c�c hải đồ gần đ�y hơn v� c�c l� do đ� được ph�c họa b�n tr�n (xem đoạn 330).� Phi�n T�a đồng � rằng c�c hải đồ với tỷ lệ x�ch 1:250,000 của Hoa Kỳ v� Phi Luật T�n kh�ng vẽ bất kỳ địa h�nh n�o tr�n nền san h� tại Rạn San H� Hughes Reef, nhưng ghi nhận rằng c�ng c�c hải đồ đ� cũng kh�ng vẽ bất kỳ địa h�nh l�c thủy triều d�ng cao tại Sin Cowe, nơi m� một địa h�nh l�c thủy triều d�ng cao hiện hữu một c�ch r� rệt.� Hải Đồ Số 93044 của Cơ Quan Vẽ Bản Đồ Quốc Ph�ng Hoa Kỳ cũng cho thấy rằng c�c dữ liệu khảo s�t của n� về Union Bank được tiếp thu từ Hải Đồ Số 477A của Cơ Quan Thẩm Quyền Đ�i Loan của Trung Hoa D�n Quốc (Taiwan Authority of China), l� hải đồ, đến lượt n�, lại l� một sự sao ch�p lại từ Hải Đồ Số 525 của Hải Qu�n Đế Quốc Nhật Bản, chứ kh�ng phải l� sản phẩm của c�ng việc khảo s�t độc lập. 346 Phi�n T�a kh�ng thấy l� do để giả định rằng sự gỡ bỏ bất kỳ dấu hiệu chỉ dẫn n�o về một địa h�nh l�c thủy triều d�ng cao tr�n Rạn San H� Hughes Reef trong Hải Đồ Số 93044 phản ảnh bất kỳ điều g� hơn l� sự giảm trừ chi tiết tương ứng với sự giảm bớt tỷ lệ từ tỷ lệ x�ch nguy�n thủy 1:100,000 của Hải Đồ Số 525 Hải Qu�n Đế Quốc Nhật xuống tỷ lệ x�ch 1:250,000 của Hải Đồ Số 93044.� Tuy nhi�n, c�ng l�c Hải Đồ Số 18400 của Trung Quốc (c�ng hải đồ ghi nhận một cao điểm tại Rạn San H� McKennan) kh�ng bao gồm sự chỉ dẫn về một cao điểm hay địa h�nh l�c thủy triều d�ng cao tại Rạn San H� Hughes Reef.

 

358. Chiếu theo tất cả bằng chứng, Phi�n T�a kết luận rằng Rạn San H� Hughes Reef l� một cao điểm l�c thủy triều xuống thấp.� Mặc d� hải đồ Nhật Bản c� chỉ cho thấy một địa h�nh l�c thủy triều d�ng cao, kh�ng c� chiều cao được quy cho địa h�nh n�y (tr�i với việc vẽ một b�i c�t nhỏ tr�n Rạn San H� Gaven Reef (North) tr�n hải đồ của Nhật Bản về Cồn C�t Tizard Bank) v� sự quan s�t kh�ng được chứng thực bởi bất kỳ bằng chứng n�o kh�c trước Phi�n T�a].� N� cũng kh�ng xuất hiện trong hải đồ Trung Quốc gần nhất.

 

vii.               C�c Rạn San H� Gaven Reefs

 

359. C�c Rạn San H� Gaven Reefs nằm ở Cồn C�t Tizard Bank, cấu th�nh một trong những khu vực được khảo s�t thấu đ�o nhất của Biển Nam Trung Hoa.� Cồn C�t Tizard Bank đ� được khảo s�t một c�ch kỹ c�ng bởi t�u HMS Rifleman trong năm 1867 v� bản đồ trung thực với tỷ lệ x�ch lớn của cuộc khảo s�t đ� đ� kh�ng vẽ một địa h�nh l�c thủy triều d�ng cao n�o tr�n c�c rạn san h� Gaven Reefs.� Sự kiện n�y v� c�c sự vẽ họa kh�c rạn san h� Gaven Reef (North) được in lại th�nh H�nh 8 tr�n trang 161 [số trang trong nguy�n bản, ND]] b�n dưới.� Cũng kh�ng c� bất kỳ địa h�nh l�c thủy triều d�ng cao trong sự m� tả nguy�n thủy rạn san h� Gaven Reef (North) (chưa được đặt t�n v�o l�c đ�) trong phi�n bản năm 1868 của tập China Sea Directory, được đọc như sau:

Hai rạn san h� nguy hiểm, bị phủ tr�m l�c nước d�ng cao, nằm ở ph�a t�y của Nam-yit, rạn thứ nhất c� h�nh tr�i xoan d�i ba phần tư dặm theo hướng N.N.W. (Bắc T�y Băc) v� S.S.E. (Nam Đ�ng Nam), đảo nằm theo hướng E. (Đ�ng) 7/8 N. (Bắc) [?], c�ch 6 dặm; rạn thứ nh� d�i một dặm theo trục Bắc v� Nam, v� rộng gần ba phần tư dặm ở mỏm ph�a bắc, thu nhỏ th�nh một điểm ở mỏm đối diện; rạn sau c�ng n�y l� điểm nguy hiểm cực t�y của nh�m Tizard, v� cạnh v�nh ngo�i của n� tọa lạc tại vĩ tuyến 10013�20� Bắc, kinh tuyến 114013�7� Đ�ng. 347

 

360. Sự m� tả C�c Rạn San H� Gaven Reefs xuất hiện kh�ng thay đổi trong thực chất xuy�n qua nhiều ấn bản kh�c nhau của tập China Sea Directory v� China Sea Pilot.� Một sự tham chiếu đến một hải đăng tr�n Ran San H� Gaven Reef (North) xuất hiện trong ấn bản năm 1951 của tập China Sea Pilot, 348, nhưng đ� bị loại bỏ bởi ấn bản năm 1964. 349

 

361. C�c Rạn San H� Gavin Reefs cũng được khảo s�t s�u rộng trong thập ni�n 1930 bởi Hải Qu�n Đế Quốc Nhật Bản, vốn c� duy tr� một sự hiện diện tr�n đảo Itu Aba trong Cồn C�t Tizard Bank trước v� trong suốt Thế Chiến Thứ Nh�.� C�c Rạn San H� Gaven Reefs được vẽ tr�n một bản đồ c� tỷ lệ x�ch lớn về Cồn C�t Tizard Bank, chỉ cho thấy một b�i c�t tại g�c đ�ng bắc của Rạn San H� Gaven Reef (North) với một dấu mốc khảo s�t tr�n đ� v� c�c chữ �(chiều cao 1.9 m�t)� trong ngoặc b�n cạnh b�i c�t. 350 Sự m� tả đi k�m về Rạn San H� Gaven Reef (North) trong c�c chỉ dẫn l�i t�u thời chiến của Nhật Bản tại Biển Nam Trung Hoa ghi như sau:

Sankaku Sho l� một b�i cạn chạy d�i khoảng một dặm bị ngập ch�m l�c H.W. ([High Water: Nước D�ng Cao], tạo th�nh đầu cực W. [West: ph�a t�y] của Chizato Tai; c� một b�i c�t nhỏ gần đầu cực N.E. (Đ�ng Nam). 351

 

362. Bản đồ của Nhật Bản về Cồn C�t Tizard Bank được in lại th�nh Hải Đồ Số 5659 của Văn Ph�ng Thủy Văn Hoa Kỳ trong năm 1950 v� được t�i ấn h�nh trong năm 1974 th�nh Hải Đồ Số� 93043 của Cơ Quan Vẽ Bản Đồ Quốc Ph�ng Hoa Kỳ kể cả một v�ng khoanh tr�n bao quanh m�u đỏ với c�c chi tiết bổ t�c.� Hải đồ n�y in lại bản đồ Nhật Bản một c�ch nguy�n si (đ�n mức c�c dấu ngoặc bao quanh nguy�n văn tiếng Nhật tr�n Rạn San H� Gaven Reef (North) cũng được in lại trong hải đồ Hoa Kỳ, ngay d� văn bản tiếng Nhật đ� bị b�i bỏ) v� bao gồm sự vẽ họa b�i c�t nhỏ v� dấu mốc khảo s�t tr�n Rạn San H� Gaven Reef (North).� Đường khoanh v�ng quanh m�u đỏ chồng l�n c� ghi th�m chiều cao �1.9� b�n cạnh b�i c�t nhỏ, r� r�ng đ� bị x�a bỏ từ lần in năm 1950.� V�ng khoanh m�u đỏ bao quanh xuất hiện tượng trưng cho một sự t�i duyệt bản đồ tr�n căn bản th�ng tin bổ t�c bằng tiếng Nhật được bao gồm trong bản đồ nguy�n thủy của Nhật Bản, nhưng kh�ng được chuyển vị sang ấn bản thứ nhất của hải đồ Hoa Kỳ.� C�c chỉ dẫn l�i t�u của Hoa Kỳ đi k�m m� tả C�c Rạn San H� Gaven Reefs bằng lời lẽ như sau:

 

C�c Rạn San H� Gaven Reefs (10012�N (Bắc), 114013�E (Đ�ng)) bao gồm hai rạn san h� bị phủ tr�m l�c HW (Nước D�ng Cao) v� tọa lạc, lần lượt c�ch 7 dặm về hướng T�y v� 8.5 dặm về hướng T�y T�y Bắc đảo Nam Yit Island.� Ch�ng l� c�c điểm nguy hiểm ở ph�a SW (T�y Nam) của Cồn C�t Tizard Bank.� Ph�a Bắc của hai rạn san h� được đ�nh dấu bởi một đụn c�t trắng cao khoảng 2 m�t. 352

 

363. Trong Cuộc Điều Trần Về Nội Dung, Phi�n T�a chất vấn Phi Luật T�n về Hải Đồ Số 93043 v� c�c chỉ thị l�i t�u của Hoa Kỳ.� Phi Luật T�n đ� lập luận rằng kh�ng c� địa h�nh l�c thủy triều d�ng cao được chỉ cho thấy đ�n nay bởi (a) giải th�ch một c�ch th�ch hợp, c�c chỉ dẫn l�i t�u m� tả một đụn c�t sẽ bị phủ tr�m l�c nước d�ng cao; (b) địa h�nh được vẽ tr�n Rạn San H� Gaven Reef (North) l� một dấu mốc khảo s�t của Nhật Bản; (c) chiều cao 1.9 m�t được dựa tr�n cứ liệu Mực Biển Trung B�nh (Mean Sea Level) v� kh�ng chỉ một chiều cao b�n tr�n mặt nước d�ng cao; (4) một địa h�nh l�c thủy triều d�ng cao kh�ng được vẽ tr�n c�c hải đồ Hoa Kỳ sau n�y, đặc biệt tr�n Hải Đồ Số 94044 của Cơ Quan Vẽ Bản Đồ Quốc Ph�ng Hoa Kỳ; v� (e) c�c chỉ dẫn l�i t�u của Trung Quốc cho C�c Rạn San H� Gaven Reefs cho thấy rằng �trong l�c thủy triều d�ng cao, c�c rạn đ� san h� n�y đều bị nhận ch�m bởi nước biển.� 353

 

364. Tuy nhi�n, Phi�n T�a đạt tới một kết luận kh�c biệt tr�n sự giải th�ch c�c t�i liệu của Hoa Kỳ v� Nhật Bản v� c�c l� do kể sau:

������������������ (a)������� Điều chắc chắn đ�ng l� cả c�c tập chỉ dẫn l�i t�u của Hoa Kỳ lẫn Nhật Bản đều m� tả Rạn San H� Gaven Reef (North) (Bắc) bị nhận ch�m l�c nước d�ng cao v� cũng m� tả một b�i c�t nhỏ tr�n rạn san h�.� Trong quan điểm của Phi�n T�a, sự giải th�ch th�ch đ�ng c�c sự m� tả n�y l� nền san h� bị nhận ch�m l�c nước d�ng cao, trong khi b�i c�t vẫn c�n được bộc lộ.� Giả sử rằng mục đ�ch của c�c tập chỉ dẫn l�i t�u l� nhằm tạo dễ d�ng cho sự l�i t�u bằng mắt thường, c�c tham chiếu đến c�c tảng đ� hay c�c b�i c�t tr�n một rạn san h� sẽ m� tả một c�ch tổng qu�t c�c địa h�nh vẫn c�n l� c�c điểm tham chiếu nh�n thấy được l�c thủy triều d�ng cao khi bản th�n rạn san h� bị bao tr�m.� Trong sự thiếu vắng một chỉ dấu rằng một tảng đ� hay một b�i c�t bị phủ tr�m l�c nước d�ng cao, Phi�n T�a b�nh thường sẽ hiểu một sự m� tả như thể để đề cập đến một địa h�nh l�c nước d�ng cao, ngay d� kh�ng c� một chỉ dấu c�ng nhi�n về sự kiện đ�.

 

������������������ (b)������� Cả hải đồ của Nhật Bản v� bản in lại của Hoa Kỳ đều c� vẽ họa một c�ch r� r�ng một b�i c�t nhỏ tr�n mặt nước l�c d�ng cao v� một dấu mốc khảo s�t của Nhật Bản tại g�c đ�ng nam của Rạn San H� Gaven Reef (North).� Điểm n�y được nh�n r� hơn trong bản in Nhật Bản, nhưng n� cũng xuất hiện khi khảo s�t kỹ c�ng hải đồ Hoa Kỳ.

 

������������������ (c).������ Chiều cao 1m9 tr�n Rạn San H� Gaven Reef (North) để chỉ một cứ liệu của Mực Biển Trung B�nh (Mean Sea Level) như ch�nh hải đồ chỉ cho thấy.� Chiếu theo c�c tầm thủy triều tại Quần Đảo Spratly được chỉ dẫn bởi c�c sự quan s�t của Anh Quốc v� Trung Quốc (xem đoạn 316 b�n tr�n), một chiều cao 1m9 sẽ ở tr�n rất cao ngay cả so với Thủy Triều Phụt Nước D�ng Cao Trung B�nh (Mean High Water Springs).� Ngay cả việc d�ng th�ng tin thủy triều của Nhật Bản phần n�o cao hơn nữa tr�n ch�nh Hải Đồ Số 93043 sẽ đặt Mực Nước D�ng Cao Nhất (Highest High Water) l� 0m9 tr�n Mực Biển Trung B�nh v� vẫn c�n thấp hơn đến cả m�t chiều cao được chỉ dẫn cho b�i c�t nhỏ tr�n Rạn San H� Gaven Reef (North).

 

������ (d)������ C�c hải đồ của Hoa Kỳ được ấn h�nh gần đ�y hơn bao gồm cả Cồn C�t Tizard Bank kh�ng phản ảnh th�ng tin khảo s�t gần đ�y hơn.� Hải Đồ Số 93044 � m� Phi Luật T�n xem c� t�nh c�ch quyết đo�n về sự hiện hữu của một b�i c�t tr�n Rạn San H� Gaven Reef (North) � cho thấy rằng c�c dữ liệu khảo s�t của n� về Tizard Bank được thu nhận từ Hải Đồ Số 478 của Cơ Quan Thẩm Quyền Đ�i Loan của Trung Hoa D�n Quốc (Taiwan Authority of China).� Hải đồ n�y, đến lượt n�, lại l� một bản in lại Hải Đồ Số 523 của Hải Qu�n Đế Quốc Nhật Bản, chứ kh�ng phải l� một sản phẩm của c�ng tr�nh khảo s�t độc lập. 354 Hải đồ �mới hơn� của Hoa Kỳ ch�nh v� thế phản ảnh c�ng cuộc khảo s�t của Nhật Bản nằm b�n dưới như một hải đồ c� ph�c họa một b�i c�t nhỏ.� Sự vắng b�ng chi tiết về Rạn San H� Gaven Reef (North) l� kết quả của tỷ lệ x�ch nhỏ hơn 1:250,000 của hải đồ sau n�y, khi so s�nh với tỷ lệ x�ch 1:75,000 của bản đồ c� trước.

 

������������������ e)�������� C� xuất hiện một số điều kh�ng x�c thực trong bản dịch sang Anh ngữ c�c th�ng tin chỉ dẫn l�i t�u của Trung Quốc cho C�c Rạn San H� Gaven Reefs được cung cấp bởi Phi Luật T�n, cần được dịch một c�ch đ�ng đắn như sau:

Rạn San H� Gaven Reef (Nanxun Reef) � Tọa lạc tại mỏm t�y nam của Tizard Bank (Zhenghe reef group: nh�m rạn san h� Trịnh H�a), n� bao gồm hai rạn san h�, một tại ph�a nam v� một tại ph�a bắc.� C�c vị tr� tương đối của hai rạn san h� c� khuynh hướng chạy theo trục t�y bắc xuống đ�ng nam.� Rạn san h� theo hướng đ�ng nam tọa lạc xấp xỉ s�u dặm ph�a t�y của Đảo Namyit (Hongxiu Island).� Trong l�c thủy triều d�ng cao, c�c đ� san h� n�y đều bị nhận ch�m bởi nước biển. 355

 

365. Phi�n T�a do đ� x�t thấy m�nh đối diện với kh�ng phải bằng chứng đồng nhất li�n can đến t�nh trạng ph�p l� của Rạn San H� Gaven Reef (North), m� với một cuộc khảo s�t của Nhật Bản trong thế kỷ thứ 20 ph�c họa một b�i c�t nhỏ tr�n rạn san h� v� một cuộc khảo s�t của Anh Quốc hồi thế kỷ thứ 19 cho thấy kh�ng c� một địa h�nh như thế.� Giữa hai t�i liệu, Phi�n T�a x�t thấy bằng chứng của Nhật Bản sẽ ưu thắng v� thấy kh�ng c� bằng chứng gần đ�y hơn phủ nhận sự hiện hữu của một b�i c�t tr�n Rạn San H� Gaven Reef (North).� Do đ�, Phi�n T�a kết luận rằng Rạn San H� Gaven Reef (North) l� một địa h�nh l�c thủy triều d�ng cao.

 

366. Phi�n T�a kh�ng nh�n thấy bằng chứng trong bất kỳ nguồn t�i liệu n�o được thảo luận b�n tr�n khiến nghĩ đến sự hiện hữu của một địa h�nh l�c thủy triều d�ng cao tr�n Rạn San H� Gaven Reef (South) v� ghi nhận sự m� tả ngược lại trong c�c chỉ dẫn l�i t�u của Trung Quốc.� Phi�n T�a kết luận rằng Rạn San H� Nam Gaven Reef (South) l� một cao điểm l�c thủy triều xuống thấp.

 

viii.             Rạn San H� Subi Reef

 

367. Rạn San H� Subi Reef được khảo s�t c�ng với C�c Rạn San H� Thitu Reefs trong năm 1867 của t�u HMS Rifleman.� Hải đồ chi tiết trung thực của địa h�nh được in lại th�nh H�nh 9 tr�n trang 169 b�n dưới v� kh�ng c� vẽ địa h�nh l�c thủy triều d�ng cao n�o tr�n rạn san h�.� C�c chỉ dẫn l�i t�u tương ứng từ năm 1868 m� tả Rạn San H� Subi Reef như sau:

Soubie Reef, mỏm t�y nam của rạn san h� nằm ở vĩ tuyến 10053�Bắc, 11404�Đ�ng, l� điểm nguy hiểm cực t�y của địa phương n�y.� N� l� một rạn san h� c� h�nh dạng bất thường, d�i gần 3� dặm theo hướng Đ�ng Bắc v� T�y Nam, v� rộng 2 dặm, kh� r�o l�c nước xuống thấp, v� c� một hồ nước mặn trong đ� kh�ng thấy c� lối th�ng h�nh. 356

 

368. C�ng kết luận đi theo sau từ sự ph�c họa Rạn San H� Subi Reef trong Hải Đồ Số 93061 của Cơ Quan Vẽ Bản Đồ Quốc Ph�ng Hoa Kỳ, mặc d� Phi�n T�a ghi nhận rằng hải đồ n�y l� một phi�n bản t�i ph�t h�nh của Hải Đồ Số 2786 của Văn Ph�ng Thủy Văn Hoa Kỳ, vốn chỉ l� một bản sao ch�p trong năm 1911 của Hải Đồ Số 1201 của Bộ Hải Qu�n Anh Quốc (British Admiralty), m� đến lượt n�, lại dựa v�o c�c dữ liệu khảo s�t năm 1867. 357 Cũng kh�ng c� địa h�nh l�c thủy triều d�ng cao n�o tr�n Rạn San H� Subi Reef được ph�c họa tr�n Hải Đồ Số 1201 của Bộ Hải Qu�n Anh Quốc, 358 v� Phi�n T�a đ� kh�ng thể x�c định bất kỳ nguồn t�i liệu n�o n�i đến một b�i đ� hay một b�i c�t ở tr�n mặt nước d�ng cao tr�n Rạn San H� Subi Reef.� Do đ�, Phi�n T�a kết luận rằng Rạn San H� Subi Reef l� một cao điểm l�c thủy triều xuống thấp.

 

369. Tuy nhi�n, một c�u hỏỉ phức tạp hơn l� liệu Rạn San H� Subi Reef c� nằm trong phạm vi 12 hảỉ l� cuả một địa h�nh l�c thủy triều d�ng cao hay kh�ng, nếu đ�ng như thế, n� sẽ c� thể được d�ng như một đường cơ sở cho l�nh hải của địa h�nh l�c thủy triều d�ng cao đ�, chiếu theo Điều 13(1) C�ng Ước.� Rạn San H� Subi Reef nằm hơi chệch ra b�n ngo�i 12 hải l� từ đường cơ sở của Đảo Thitu Island, v� sẽ kh�ng hội đủ điều kiện cho c�c mục đ�ch của Điều 13(1) về một l�nh hải được vẽ từ ch�nh bản th�n Đảo Thitu Island.� Tuy nhi�n, bản đồ trung thực năm 1867 của C�c Rạn San H� Thitu Reefs c� vẽ r� r�ng một �Sandy Cay: B�i C�t Nhỏ� ở mặt nước d�ng cao tr�n c�c rạn san h� ph�a t�y Đảo Thitu Island.� Địa h�nh n�y � với điều kiện rằng, trong thực tế, c� hiện hữu � sẽ nằm trong phạm vi 12 hải l� của Rạn San H� Subi Reef, l� nơi sẽ được ph�p bởi Điều 13(1) để d�ng l�m một đường cơ sở cho l�nh hải vẽ từ B�i C�t Sandy Cay.

 

370. Khi được chất vấn về địa h�nh n�y trong cuộc điều trần, Phi Luật T�n đ� lập luận rằng B�i C�t Sandy Cay kh�ng c�n hiện hữu nữa, đến nỗi n� kh�ng được ph�c họa trong c�c hải đồ Hoa Kỳ gần đ�y hơn c� bao gồm C�c Rạn San H� Thitu Reefs v� kh�ng xuất hiện trong ph�p đo độ s�u của biển thu nhận từ vệ tinh được soạn thảo bởi C�ng Ty EOMAP. 359

 

371. Như một vấn đề sơ khởi, Phi�n T�a kh�ng tin rằng bất kỳ c�c kết luận đ�ng tin cậy n�o c� thể được r�t ra từ sự vắng mặt một sự ph�c họa B�i C�t Sandy Cay tr�n ấn bản năm 1984 của Hải Đồ Số 93044 của Cơ Quan Vẽ Bản Đồ Quốc Ph�ng Hoa Kỳ.� Hải đồ đ� cho thấy rằng khu vực bao quanh C�c Rạn San H� Thitu Reefs được r�t ra từ Hải Đồ Số 477 của Cơ Quan Thẩm Quyền Đ�i Loan của Trung Hoa D�n Quốc, vốn đến lượt n� lại được r�t ra từ Hải Đồ Số 1201 của Bộ Hải Qu�n Anh Quốc v� c�ng cuộc khảo s�t về c�c Rạn San H� Thitu Reefs từ năm 1867. 360 Phi�n T�a kh�ng thấy điều g� để nghĩ rằng ấn phẩm sau n�y của Hoa Kỳ phản ảnh th�ng tin mới về c�c t�nh trạng ưu thắng tr�n C�c Rạn San H� Thitu Reefs, m� đ�ng hơn chỉ l� sự giảm bớt chi tiết tương ứng với tỷ lệ x�ch giảm s�t của hải đồ.

 

372. Ngược lại, Phi�n T�a ghi nhận rằng một dải c�t (sandbar) ở ph�a t�y Đảo Thitu Island được n�i tới trong tất cả c�c ấn bản gần đ�y của tất cả c�c tập chỉ dẫn l�i t�u li�n quan (kể cả của Hoa Kỳ):

������ (a)������� Trong tập Philippine Coastal Pilot:

Pagasa Island � Một rạn san h� nằm 1.5 dặm NW (T�y Bắc); c�c chiều s�u bất thường từ 4.6 m�t đến 14.6 m�t (15 đến 48 bộ Anh) hiện hữu trong luồng chảy giữa ch�ng.� Một rạn san h� kh� r�o với một b�i c�t nhỏ gần trung t�m của n�, nằm ở 1.2 dặm WSW (T�y T�y Nam) của rạn san h� n�i tr�n. 361

������ (b) ������ Trong tập Sailing Directions của Trung Quốc:

Lưu vực rạn san h� cạnh ph�a t�y trải d�i từ Đảo Zhongye Island theo hướng t�y xấp xỉ s�u hải l�.� Ngo�i một số rạn san h� bộc lộ tr�n mọi cạnh của b�i cạn, mọi b�i cạn th� n�ng với c�c độ s�u của nước bất thường.� Rạn San H� Tiexianlong nằm khoảng 1.5 hải l� ph�a t�y bắc của Đảo Zhongye Island.� Độ s�u nước biển giữa rạn san h� n�y v� Đảo Zhongye từ 4.5 m�t đến 14.6 m�t.� C�ch khoảng 1.3 hải l� ph�a t�y nam của rạn san h� n�y l� Rạn San H� Tiexianzhong Reef, v� tr�n đỉnh của n� l� một dải c�t (sandbar). 362

 

(c)�� Trong tập China Sea Pilot của Anh Quốc

Một rạn san h� kh� r�o với một b�i c�t nhỏ gần trung t�m của n�, [c�ch] 3 � dặm hướng WNW (T�y T�y Bắc) [đảo Thitu Island?].� Ở giữa lối th�ng h�nh, giữa rạn san h� n�y v� rạn san h� [c�ch] 1 � dặm hướng ENE (Đ�ng Đ�ng Bắc) [đảo Thitu Island?], dẫn v�o một hồ nước mặn, c� một b�i cạn. 363

(d)   ������ Trong tập Sailing Directions của Hoa Kỳ:

 

C�c Rạn San H� Ph�a T�y (W Reefs) của Đảo Thitu Island được bao gồm bởi v�i rạn san h� kh� r�o v� c�c mảng b�i cạn.� Một b�i c�t nhỏ nằm tr�n một trong c�c rạn san h� kh� r�o n�y ở khoảng 3.5 dặm ph�a T�y của h�n đảo. 364

 

373. Li�n quan đến ảnh chụp bằng vệ tinh, Phi�n T�a vẫn kh�ng bị thuyết phục rằng c�c kết luận đ�ng tin cậy c� thể được r�t ra từ ph�p đo độ s�u của nước biển tiếp nhận từ vệ tinh của C�ng Ty EOMAP.� Hơn nữa, tr�i với một tảng đ� hay tảng san h�, điều khả dĩ l� một b�i c�t nhỏ c� thể bị ph�n t�n bởi t�c động của b�o v� biến thể tại c�ng vị tr� sau một th�i gian ngắn.� Sự vắng b�ng một b�i c�t nhỏ ở một thời điểm c� biệt ch�nh v� thế kh�ng phải l� bằng chứng quyết đo�n cho sự vắng mặt của một địa h�nh l�c thủy triều l�n cao.� Trong trường hợp n�y, Phi�n T�a x�t thấy rằng bằng chứng lịch sử mạnh mẽ về một b�i c�t nhỏ tr�n c�c rạn san h� ph�a t�y Thitu sẽ ưu thắng, ngay d� sự hiện diện của B�i C�t Sandy Cay n�y xảy ra từng chập, l�c c� l�c kh�ng trong thời gian.� Bởi Rạn San H� Subi Reef nằm trong phạm vi 12 hải l� của rạn san h� tr�n đ� Sandy Cay tọa lạc, n� c� thể d�ng l�m một điểm cơ sở (baspoint) cho l�nh hải của b�i c�t Sandy Cay.� Tuy nhi�n, Phi�n T�a cũng ghi nhận rằng ngay d� kh�ng c� một địa h�nh l�c thủy triều d�ng cao tại vị tr� của Sandy Cay, Rạn San H� Subi Reef sẽ nằm trong phạm vi l�nh hải của Thitu khi được nới d�i bởi c�c điểm cơ sở tr�n c�c cao điểm l�c thủy triều xuống thấp của c�c rạn san h� ph�a t�y của h�n đảo.� Do đ�, tầm quan trọng của Sandy Cay đối với t�nh trạng ph�p l� của Rạn San H� Subi Reef ở mức tối thiểu.

 

ix.                Rạn San H� Mischief Reef

 

374. � Rạn San H� Mischief Reef được khảo s�t lần đầu ti�n trong thập ni�n 1930, khi n� được xem l� c� sự quan t�m đặc biệt như một căn cứ khả dĩ cho c�c thủy phi cơ (flying boats) trong trường hợp chiến tranh.� T�u HMS Herald đ� khảo s�t rạn san h� trong năm 1933 v� đ� lập ra một hải đồ trung thực với tỷ lệ x�ch 1:50,000 cho thấy kh�ng c� dấu hiệu về bất kỳ b�i đ� hay địa h�nh n�o ở tr�n mặt nước l�c thủy triều d�ng cao.� Hải đồ trung thực chi tiết của địa h�nh được in lại l�m H�nh 10 tr�n trang 171 b�n dưới.� T�u HMS Herald cũng đ� truyền đi sự m� tả rạn san h� năm 1933 như sau:

Một rạn san h� h�nh tr�i xoan d�i khoảng 4 � dặm 1000 [? kinh tuyến], v� rộng 3 � dặm, với một mũi tr�n cạnh ph�a nam.

Rạn san h� n�y bị ngập s�ng l�c Thủy Triều Phụt Nước Ở Mực Thấp (Low Water Springs), v� đỉnh nh� l�n cao với c�c tảng đ� kh� r�o v�o khoảng 2 bộ Anh.� Tuy nhi�n c� một tảng đ� kh� r�o cao 5 bộ Anh, tọa lạc tại 0540 [? kinh tuyến], c�ch South Point 1.3 dặm.

Nơi Tr� N�u Rất Tốt được cung cấp tại hồ nước mặn m� rạn san h� gồm chứa, v� c�c thuyền c� thể hoạt động tương đối thoải m�i bất kể một sức gi� cấp 4.� Độ s�u trung b�nh trong hồ nước v�o khoảng 4 sải (fathom), nhưng c�c điểm nguy hiểm chỉ hiện ra r� r�ng tại nửa ph�a nam, phần c�n lại c� v�i mảng san h� hoặc kh� r�o l�c Nước Xuống Thấp (Low Water) hay c� �t hơn 6 bộ Anh nước tr�n ch�ng.

������ C� ba lối v�o hồ nước, một ở cạnh S.W. (T�y Nam) v� hai ở ph�a nam.� C�c lối n�y được đặt t�n l� LỐI V�O T�Y NAM, LỐI V�O PH�A NAM, V� LUỒNG T�U CHẠY.

(a)    LỐI V�O T�Y NAM rộng khoảng 0.3 tầm (cable) v� d�i 2.2 tầm, với c�c độ s�u 5 sải ở giữa.� Tuy nhi�n n� trở n�n ho�n to�n v� dụng cho bất kỳ t�u n�o ngoại trừ c�c thuyền nhỏ đi theo một dải san h� nằm cắt ngang b�n trong lối v�o, v�ng quanh n� chỉ c� một luồng hẹp v� kh�c khuỷu mỗi b�n.

 

(b)   LỐI V�O PH�A NAM rộng v�o khoảng � tầm v� c� c�c độ s�u hơn 10 sải trong n�.� N� gần như thẳng h�ng, v� d�i chỉ v�o khoảng 1 � tầm.� Giống như đối với hai lối v�o kh�c, c� một luồng thủy triều mạnh l�c nước l�n hay r�t xuống, v� khi luồng chảy n�y được khảo s�t, ngay v�o C�c Tuần Triều Xuống Thấp (Neap Tides), cũng c� một thủy triều ở tốc độ 1 � knot (hải l�) chạy theo hướng T�y Nam ở phao giữa d�ng.

 

T�i đ� khảo s�t lối v�o n�y từ một chiếc cầu ở khoảng c�ch nửa tầm v� mặc d� t�i c� � kiến rằng t�i c� thể đi theo t�u �HERALD� một c�ch an to�n v�o trong hồ, t�i đ� kh�ng xem sự mạo hiểm l� ch�nh đ�ng khi x�t đến c�c sự nguy hiểm được biết c� hiện hữu b�n trong hồ nước.� T�i cũng kh�ng nghĩ rằng đ�y c� thể được gọi l� một lối v�o th�ch hợp cho c�c t�u khu trục (destroyers), bởi c� qu� nhiều yếu tố cần phải được cứu x�t, th� dụ, kiến thức về c�c rạn san h�, độ trong suốt gi�p cho c�c cạnh của san h� c� thể được nh�n thấy, thiếu nước (chảy) v� kh�ng c� nước, điều m� trong cuộc thăm viếng của t�u �HERALD� xảy ra với sức gi� cấp 4 ngang qua lối th�ng h�nh.

��

(c)    LUỒNG T�U CHẠY (BOAT CHANNEL), như t�n của n� �m chỉ th� rất hẹp, v� khi n� vươn tới hồ nước, chỉ rộng 20 thước Anh (yards), mặc d� c� độ s�u hơn 4 sải trong đ�.

 

Với c�i nh�n của sự kiện rằng t�i kh�ng xem bất kỳ lối v�o n�o l� th�ch hợp cho c�c chiếc t�u c� k�ch thước t�u khu trục, chỉ c� một sự khảo s�t kh�i qu�t Rạn San H� Mischief Reef được thực hiện.

 

Một đường cơ sở được đo bởi c�c g�c của đỉnh cột buồm giữa c�c phao được cắm neo tại Lối V�o T�y Nam v� Luồng T�u Chạy, v� đường n�y được nối d�i đến c�c phao bổ t�c trong hồ nước, trong khi tảng đ� kh� r�o cao 5 bộ Anh (feet) tr�n cạnh S. E. (Đ�ng Nam) cũng được ấn định.

 

Hồ nước v� c�c lối v�o được d� độ s�u bằng c�c chiếc thuyền, trong khi chiếc t�u lập họa đồ b�n ngo�i rạn san h�.� Nước s�u vươn s�t tới chung quanh c�c rạn san h�, v� t�u nghỉ l�m v�o buổi tối, c�c ngọn đ�n được đặt tr�n hai chiếc phao.

 

C�c sự ngắm sao được thu nhận để ấn định vị tr� của chiếc phao được cắm neo tại giữa Lối V�o Ph�a Nam, được điều chỉnh bởi tầm v� phương hướng từ chiếc t�u.� C�c kết quả sau đ�y đ� thu thập được: �

������

Vị tr� trung b�nh của giữa Lối V�o Ph�a Nam do đ� được chấp nhận l� Vĩ Tuyến 9053�42� Bắc, Kinh Tuyến 115030�52� Đ�ng. 365

 

375. T�u HMS Herald sau đ� đ� quay trở lại Rạn San H� Mischief Reef trong năm 1938, đ� tiến v�o hồ nước, v� đ� thực hiện th�m c�c sự khảo s�t để ấn định c�c phần của hồ nước kh�ng c� c�c sự nguy hiểm bị ch�m ngập dưới nước. 366 Cuộc khảo s�t n�y sau đ� đ� được bổ t�c cho sự m� tả cực kỳ chi tiết Rạn San H� Mischief trong ấn bản năm 1944 của Hải Qu�n Ho�ng Gia [Anh Quốc], nhan đề Sailing Directions for the Dangerous Ground. 367 Trong c�ng thời kỳ n�y, Hải Qu�n Đế Quốc Nhật Bản cũng đ� t�ch cực trong việc khảo s�t Rạn San H� Mischief Reef v� lập ra một họa đồ của địa h�nh như một phần của Hải Đồ Số 525 Hải Qu�n Nhật Bản � C�c Họa Đồ tại V�ng Cung Đảo Ph�a Nam. 368 Tương tự, họa đồ cho thấy kh�ng c� địa h�nh n�o tr�n mặt nước l�c thủy triều d�ng cao.

 

376. Phi�n T�a cũng ghi nhận sự m� tả Rạn San H� Mischief Reef trong tập chỉ dẫn l�i t�u của Bộ Chỉ Huy Hải Qu�n Trung Quốc, m� tả chỉ c� c�c tảng đ� được bộc lộ ở thủy triều nửa chừng bằng lời lẽ như sau:

Meiji Reef � Tọa lạc tại phần đ�ng bắc của Quần Đảo Nansha, n� nằm ở hướng ch�nh đ�ng của C�c Rạn San H� Junzhang Reefs, v� c�ch độ 63 hải l� Rạn San H� Dongmen Reef.� Rạn san h� tr�ng giống h�nh bầu dục, v� n� l� một v�ng cung san h� độc lập, kh�p k�n.� Đ�y san h� được bộc lộ l�c thủy triều xuống thấp v� bị nhận ch�m dưới nước l�c thủy triều d�ng cao.� Phần ph�a bắc tương đối rộng, v� phần ph�a nam tương đối hẹp.� C� khoảng một t� tảng đ� san h� tr�n đ�y san h� c� chiều cao trong khoảng từ 0.6 m�t đến 1.3 m�t.� L�c thủy triều d�ng nửa chừng (half tide), ch�ng c� thể được bộc lộ.� Phần ph�a nam c� ba cửa mở để tiến v�o hồ nước.� Độ s�u của nước trong hồ l� 10 m�t đến 28 m�t, v� c� hơn 50 điểm mặt bằng san h� được ph� b�y rải r�c khắp nơi.� Để ph�t triển ng�nh đ�nh c� biển xa, trong năm 1994, nh� chức tr�ch ngư nghiệp của Trung Quốc đ� x�y dựng c�c ng�i nh� s�n v� c�c cơ sở trợ gi�p hải h�nh tr�n rạn san h� n�y, thiết lập c�c văn ph�ng h�nh ch�nh, v� tạo lập c�c điều kiện cho c�c hoạt động biển xa, sự an to�n của t�u đ�nh c� v� sản xuất, tiếp liệu, bảo vệ gi�, v� c�c nơi buộc d�y thả neo.� C�c khu thả neo v� khu thả neo an to�n trong phạm vi Rạn San H� Meiji Reef tọa lạc tại phần t�y nam của hồ nước.� Tại c�c khu vực biển nằm trong phạm vi đường nối liền năm điểm kể sau, độ s�u của biển lớn hơn 10 m�t, v� khu vực c� thể cung cấp nơi tr� n�u chống lại c�c cơn gi� mạnh cấp 10:

(1) 9�53′.1N, 115�30′.6E;

(2) 9�53′.1N, 115�31′.6E;

(3) 9�54′.2N, 115�31′.5E;

(4) 9�55′.0N, 115�30′.5E;

(5) 9�53′.6N, 115�30′.2E.369 ���������

 

377. Bất kể sự vắng mặt của bất kỳ sự tham chiếu n�o đến một địa h�nh l�c thủy triều d�ng cao tại Rạn San H� Mischief Reef, Phi�n T�a ghi nhận rằng sự đề cập đến một b�i đ� kh� r�o với một chiều cao năm bộ Anh (feet) b�n tr�n Thủy Triều Phụt Nước Khi Nước Xuống Thấp Trung B�nh trong sự m� tả về rạn san h� của t�u HMS Herald.� Hải Đồ Số 18500 của Trung Quốc m� tả tương tự một chiều cao một m�t b�n tr�n Mực Biển Trung B�nh tại vị tr� của tảng đ� đ�.� Số đo n�y �t nhất sẽ gần s�t với mực nước d�ng cao ước định.� Tuy nhi�n, Phi�n T�a ghi nhận rằng kh�ng c� bằng chứng trực tiếp về c�c t�nh trạng thủy triều ở Rạn San H� Mischief Reed v� kết luận rằng bằng chứng r� r�ng từ sự quan s�t trực tiếp � đến �c�c b�i đ� kh� r�o� của t�u HMS Herald v� c�c tảng đ� được bộc lộ �khi thủy triều d�ng cao nửa chừng� trong c�c sự chỉ dẫn l�i t�u của Trung Quốc � th� đ�ng tin hơn.� Đặc biệt chiếu theo thời lượng trải qua bởi t�u HMS Herald trong việc khảo s�t Rạn San H� Mischief Reed v� kiến thức về c�c t�nh trạng thủy triều xuất hiện trong sự m� tả kể tr�n, Phi�n T�a x�t thấy kh�ng thể nghĩ được rằng một tảng đ� hay địa h�nh l�c thủy triều d�ng cao lại c� thể bị bỏ qua hay kh�ng được đề cập đến.

 

378. Do đ�, Phi�n T�a kết luận rằng Rạn San H� Mischief Reef l� một cao điểm l�c thủy triều xuống thấp.

 

x.                  B�i cạn Second Thomas Shoal

 

379. B�i Cạn Second Thomas Shoal cũng được khảo s�t lần đầu ti�n trong thập ni�n 1930, mặc d� �t s�u rộng hơn Rạn San H� Mischief Reef.� B�i Cạn Second Thomas Shoal được thăm viếng bởi t�u HMS Iroquois năm 1931. 370 Kh�ng c� họa đồ trung thực chi tiết xem ra đ� được lập, nhưng n� được ph�c họa ở tỷ lệ x�ch trung b�nh, kh�ng c� bất kỳ dấu hiệu n�o của một địa h�nh l�c thủy triều d�ng cao, tr�n họa đồ b�o c�o của c�c hoạt động khảo s�t hỗn hợp kh�ng/hải h�nh m� Hải Qu�n Ho�ng Gia [Anh Quốc] đ� tiến h�nh trong năm đ� để loại trừ c�c sự nguy hiểm chưa được th�m hiểm v� c�c tuyến đường tr�n biển th�ng tho�ng xuy�n qua Quần Đảo Spratly.� B�i Cạn Second Thomas Shoal cũng được m� tả trong tập Sailing Directions for the Dangerous Ground năm 1944 của Hải Qu�n Ho�ng Gia bằng c�c lời lẽ như sau:

Mỏm ph�a bắc của B�i Cạn Second Thomas Shoal nằm khoảng 20 dặm ph�a đ�ng Rạn San H� Mischief, rạn san h� bao gồm một hồ nước mặn c� c�c độ s�u v�o khoảng 15 sải c� thể được tiếp cận đối với c�c t�u c� tầm nước (draught) trung b�nh, từ hướng đ�ng.� Cạnh ph�a đ�ng của hồ nước c� bề ngo�i (appearance) [?] c� độ s�u tổng qu�t khoảng 5 sải với một số mảng kh� r�o biệt lập, c�c lối đi tr�ng giống như c�c lối th�ng h�nh nhất được khảo s�t v� được nhận thấy c� nhiều đ� với c�c độ s�u khoảng 2 sải nhưng điều được x�t thấy rằng một lối th�ng h�nh khả dĩ hải h�nh c� thể hiện hữu.� Cạnh ph�a t�y của rạn san h� th� gần như li�n tục v� kh� r�o; lối th�ng h�nh nhiều phần độc nhất được t�m thấy, khi khảo s�t thấy kh�ng tốt.� C� hai hay ba tảng đ� lớn gần mỏm ph�a nam hầu như chắc chắn tr�ng thấy được l�c nước xuống thấp.� T�u Khảo S�t H.M. Surveying Ship IROQUOIS đ� kh�ng thể t�m thấy nơi thả neo tại v�ng l�n cận.

 

380. Phi�n T�a ghi nhận đặc biệt sự m� tả c�c tảng đ� �gần như chắc chắn được nh�n thấy l�c nước xuống thấp� v� xem đ�y l� một sự chỉ dấu rằng kh�ng c� tảng đ� tr�n rạn san h� sẽ được nh�n thấy l�c nước d�ng cao.� Phi�n T�a cũng kh�ng hay biết bất kỳ bằng chứng n�o gần đ�y hơn khiến nghĩ rằng c� một địa h�nh l�c thủy triều d�ng cao tr�n B�i Cạn Second Thomas Shoal, kể cả Hải Đồ Số 18500 của Trung Quốc hay c�c chỉ dẫn l�i t�u của Bộ Chỉ Huy Hải Qu�n Trung Quốc, m� tả rạn san h� bằng c�c lời lẽ như sau:

Ren�ai Reef � Tọa lạc khoảng 25 hải l� t�y bắc Rạn San H� Xinyi Reef, n� l� một v�ng cung san h� được bộc lộ, c� chiều hướng theo trục nam bắc, với một khoảng c�ch độ 10 hải l�, cạnh ph�a bắc th� rộng, trong khi cạnh ph�a nam th� hẹp.� Nửa ph�a bắc của v�ng cung san h� đều được nối liền với nhau, trong khi nửa ph�a nam được chia th�nh v�i kh�c.� C� v�i rạn san h� được ph� b�y một c�ch đơn lẻ tr�n v�ng cung san h�.� Nước của hồ nước b�n trong v�ng cung san h� tương đối s�u, v� cạnh ph�a nam của n� c� v�i điểm ra-v�o.� C�c t�u hơn to hơn c� thể v�o v� ra.� Tr�n cạnh đ�ng bắc, c� một điểm ra-v�o với độ s�u của nước l� 27 m�t. 372

 

381. Do đ�, Phi�n T�a kết luận rằng B�i Cạn Second Thomas Shoal l� một cao điểm l�c thủy triều xuống thấp.

 

(d)   Kết luận

 

382. Dựa v�o c�c sự cứu x�t ph�c họa ở tr�n, Phi�n T�a đ� đạt đến c�c kết luận kể sau về t�nh trạng ph�p l� của c�c địa h�nh tại Biển Nam Trung Hoa.� C�c địa h�nh kể sau bao gồm, hay trong t�nh trạng tự nhi�n của n� c� bao gồm, c�c b�i đ� hay b�i c�t nhỏ vẫn ở tr�n mặt nước l�c thủy triều d�ng cao v� do đ� l� c�c địa h�nh l�c thủy triều d�ng cao: (a) Scarborough Shoal, (b) Cuarteron Reef, (c) Fiery Cross Reef, (d) Johnson Reef, (e) McKennan Reef, v� (f) Gaven Reef (North).

 

383. C�c địa h�nh kể sau, hay trong t�nh trạng tự nhi�n, được bộc lộ l�c thủy triều xuống thấp v� bị nhận ch�m dưới nước l�c thủy triều d�ng cao v� do đ�, l� c�c cao điểm l�c thủy triều xuống thấp: (a) Hughes Reef, (b) Gaven Reef (South), (c) Subi Reef, (d) Mischief Reef, (e) Second Thomas Shoal.

 

384. Phi�n T�a ghi nhận bổ t�c rằng Rạn San H� Hughes Reef nằm trong phạm vi 12 hải l� của c�c địa h�nh l�c thủy triều d�ng cao tr�n Rạn San H� McKennan Reef v� Đảo Sin Cowe Island, Gaven Reef (South) nằm trong phạm vi 12 hải l� của c�c địa h�nh l�c thủy triều d�ng cao tại Rạn San H� Gaven Reef (North), v� Đảo Mamyit Island, v� rằng Rạn San H� Subi Reef nằm trong phạm vi 12 hải l� của địa h�nh l�c thủy triều d�ng cao của B�i C�t Sandy Cay tr�n c�c rạn san h� ph�a t�y của Thitu.

 

***

H�nh 9: Rạn San H� Subi Reef v� B�i C�t Sandy Cay tr�n C�c Rạn San H� Thitu Reefs

Subi Reef: Khảo s�t bởi t�u HMS Rifleman (1867)

(kh�ng vẽ một địa h�nh khi nước d�ng cao n�o)

Thitu Reefs: Khảo s�t bởi t�u HMS Rifleman (1867)

(vẽ b�i c�t nhỏ tr�n rạn san h� ph�a t�y của Thitu, nằm trong 12 hải l� của Subi Reef)

***

 

H�nh 10: Mischief Reef

Khảo s�t bơi/ t�u HMS Herald (1933)

(vẽ đ� kh� r�o cao đến 5 bộ Anh ở g�c Đ�ng Nam)

Hải Đồ Số 525 Hải Qu�n Đế Quốc Nhật������������� Hải Đồ Số 18500 Trung Quốc

(kh�ng vẽ địa h�nh l�c nước d�ng cao)����� � (vẽ chiều cao 1 m tr�n Mực Biển Trung B�nh

������������������������������������������������������������������������������ tại g�c Đ�ng Nam)���� ������

 

(c�n tiếp)

___

 

CH� TH�CH

 

287. Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), Judgment, ICJ Reports 2012, trang 624 ở trang 641, đoạn 26.

 

288. International Hydrographic Organization, Hydrographic Dictionary, trang 144 (ấn bản lần thứ 5, 1994).

 

289. International Hydrographic Organization, Chart Specifications of the IHO: Medium and Large-scale Charts, Section B-300, trang 4 (2013) cung ứng tại

<www.iho.int/iho_pubs/standard/S-4/S-4_e4.4.0_EN_Sep13.pdf >.

 

290. International Hydrographic Organization, Chart Specifications of the IHO: Medium and Large-scale Charts, Section B-300, trang 4 (2013) cung ứng tại

<www.iho.int/iho_pubs/standard/S-4/S-4_e4.4.0_EN_Sep13.pdf >.

 

291. Điều Trần Về Thẩm Quyền T�i Ph�n Tr. (Ng�y 1), trang 85.

 

292 Ph�c Đ�p Bằng Văn Bản Của Phi Luật T�n cho C�c C�u Hỏi của Phi�n T�a ng�y 13 Th�ng Bẩy 2015 Questions, c�c trang 23-30 (23 Th�ng Bẩy 2015) (từ giờ về sau gọi tắt l� �Ph�c Đ�p Bằng Văn Bản Của Phi Luật T�n (23 Th�ng Bẩy 2015)�).

 

293. Xem, th� dụ, Chart No. 4803 (Scarborough Shoal) (2006) (Phụ Lục NC32); Chart No. 4723 (Kalayaan Island Group) (2008) (Phụ Lục NC33).

 

294. Xem Thư từ Hội Đồng Nh� Nước Trung Quốc gửi Ph�ng Vẽ Bản Đồ Quốc Gia, 16 Th�ng Năm 1987, cung ứng tại

<www.gov.cn/xxgk/pub/govpublic/mrlm/201103/t20110330_63783.html>;National Bureau of Surveying and Mapping, �State Height� cung ứng tại

<www.sbsm.gov.cn/zszygx/hzzs/chkp/ddcl/201001/t20100115_83615.shtml>.

 

295. Navigation Guarantee Department of the Chinese Navy Headquarters, Symbols Identifying Direction Used on Chinese Charts (2006) (Phụ Lục 231).

 

296. Xem Navigation Guarantee Department of the Chinese Navy Headquarters, Chart No. 18400 (Zhenghe Qunjiao to Yongshu Jiao) (2005) (Phụ Lục NC17); Navigation Guarantee Department of the Chinese Navy Headquarters, Chart No. 18600 (Yinqing Qunjiao to Nanwei Tan) (2012) (Phụ Lục NC24); Navigation Guarantee Department of the Chinese Navy Headquarters, Chart No. 18100 (Shuangzi Qunjiao to Zhenghe Quojiao) (2013) (Phụ Lục NC25); Navigation Guarantee Department of the Chinese Navy Headquarters, Chart No. 18300 (Yongshu Jiao to Yinqing Qunjiao) (2013) (Phụ Lục NC27).

 

297. Xem Letter from Commander Ward, HMS Rifleman, to the Hydrographer of the Admiralty (29 Th�ng Bẩy 1864).

 

298. HMS Iroquois, Sailing Directions to accompany Chart of North Danger Reef.

 

299. Trong thuật ngữ thủy triều, bi�n độ (amplitude) bằng nửa tầm hạn của phần tử điều h�a (harmonic constituent). Xem International Hydrographic Office, Hydrographic Dictionary, Part I, Vol. I, ở trang 11 (ấ.n bản lần thứ 5, 1994). ��Tầm hạn thủy triều (tidal range) l� số sai biệt trong chiều cao giữa thủy triều d�ng cao v� thủy triều xuống thấp.� Bi�n độ thủy triều (tidal amplitude) l� số sai biệt trong chiều cao giữa thủy triều d�ng cao (hay thủy triều xuống thấp) với mức độ của thủy triều trung b�nh.� N�i c�ch kh�c, bi�n độ bằng ph�n nửa tầm hạn thủy triều.

 

300. Admiralty Hydrographic Office, China Sea Directory, Vol. II, trang 71 (ấn bản lần thứ nhất, 1868); Admiralty Hydrographic Department, China Sea Pilot, Vol. I, trang 120 (ấn bản lần thứ nhất, 1937).

 

301. Survey fair chart of Spratly Island and Amboyna Cay, UKHO Ref. D7446 (1864).

 

302. Survey fair chart of North Danger Reef, UKHO Ref. E1207 (1926).

 

303. Hải đồ đi biển hợp l� cho thấy độ d�ng cao trung b�nh của Thủy Triều D�ng Cao Hơn Nữa (higher High Tide) l� 5 bộ Anh (feet), nhưng c�c sự tham chiếu độ s�u c� số lượng l� 3.5 bộ Anh (feet) dưới mức thủy triều trung b�nh (mean tide level).� Do đ�, bi�n độ giữa Thủy Triều D�n Cao Hơn Nữa với Thủy Triều Xuống Thấp Hơn Nữa sẽ l� 3 bộ Anh (feet).

304. Xem, th� dụ, Royal Navy Fleet Chart F6064: Reefs in South China Sea (Northern Portion) (1966).

305. Imperial Japanese Navy, Chart No. 521: North Danger Reef (1938); Imperial Japanese Navy, Chart No. 521: Tizard Bank (1938).

 

306. C. Schofield, J.R.V. Prescott & R. van der Poll, An Appraisal of the Geographical Characteristics and Status of Certain Insular Features in the South China Sea, trang 7 (Th�ng Ba 2015) (Phụ Lục 513) (từ giờ về sau gọi tắt l� B�o C�o Schofield�). Giới chức tr�ch được trịch dẫn bởi B�o C�o Schofield cho đề xuất n�y c�n n�i th�m, tr�n căn bản c�c dữ liệu thủy triều duy�n hải của Phi Luật T�n v� M� Lai rằng: C�c thủy triều tại Biển Nam Trung Hoa nằm trong số phức tạp nhất của thế giới.� Ngo�i một độ s�u, c�c vũng, vịnh v� eo biển thay đổi, hệ thống lưu h�nh đại dương tại Biển Nam Trung Hoa bang ngang đường x�ch đạo.� C�c t�nh chất kh�c thường n�y đưa đến, tại một số địa điểm, một khu�n mẫu cả ng�y [diurnal: 24 tiếng đồng hồ, ND] v� nửa ng�y thay đổi của chu kỳ thủy triều trong mỗi năm hay ngay cả trong v�ng một th�ng (một chu kỳ mặt trăng) v� kh�ng đồng nhất về mặt đia dư.� Ph�a t�y của lưu vực thường bị khống chế bởi chu kỳ thủy triều nửa ng�y (semidiurnal), trong khi ph�a đ�ng th� hỗn tạp hơn.� Tầm hạn thủy triều cũng biến đổi từ gần như từ số 0 đến số được ti�n đo�n 2 m�t trong suốt thời kỳ thủy triều m�a xu�n tại phần ph�a bắc của Quần Đảo Spratly.Y. Lyons, �Prospects for Satellite Imagery of Insular Features and Surrounding Marine Habitats in the South China Sea,� Marine Policy, Vol. 45, trang 146 at c�c trang 150-151 (2014).

 

307. Ph�n Quyết Về Thẩm Quyền T�i Ph�n, c�c đoạn 401, 403.

308. Xem B�o C�o Schofield, c�c trang 12-13.

 

309. Điều Trần Về Nội Dung (Ng�y 2), trang 25.

 

310. C�c khả năng kỹ thuật của nhiều loại vệ tinh Landsat kh�c nhau được tr�nh b�y trong tập cẩm nang Landsat 8 Data Users Handbook, trang 3, cung ứng tại

<landsat.usgs.gov/documents/Landsat8DataUsersHandbook.pdf>.

 

311. C�c khả năng kỹ thuật của c�c vệ tinh Worldview được tr�nh b�y trong tập Digital Globe Standard Imagery Data Sheet, cung ứng tại

<dg-cms-uploads-production.s3.amazonaws.com/uploads/document/file/21/ StandardImagery_DS_10-14_forWeb.pdf>.

 

312. Th�ng tin địa du về C�c Rạn San H� Thitu Reefs, trang 5 (Phụ Lục 856).

 

313. Điều Trần về Nội Dung (Ng�y 4), c�c trang 54-55.

314. Điều Trần Về Nội Dung (Ng�y 2), trang 35.

315. D. Hancox & V. Prescott, �A Geographical Description of the Spratly Islands and an Account of Hydrographic Surveys Amongst Those Islands,� IBRU Maritime Briefing, Vol. 1, No. 6, trang 40 (1995) (Phụ Lục 256); D. Hancox & V. Prescott, Secret Hydrographic Surveys in the Spratly Islands, c�c trang 154-155 (1999).

 

316. Điều Trần Về Nội Dung (Ng�y 2), trang 38.

 

317. Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), Judgment, ICJ Reports 2012, trang 624 ở trang 644, đoạn 35.

 

318. Xem Thư của Tư Lệnh Reed (đang nghỉ dưỡng sức) gửi Nh� Thủy Văn Học của Bộ Hải Qu�n (26 Th�ng Ba 1865); Thư của Tư Lệnh Reed, HMS Rifleman, gửi Nh� Thủy Văn Học của Bộ Hải Qu�n (19 Th�ng S�u 1868).

 

319. HMS Iroquois, Sailing Directions to accompany Chart of North Danger; HMS Herald, Corrections to Sailing Directions for Spratly Island, Amboyna Cay, and Fiery Cross Reef, UKHO Ref. H3853/1936; HMS Herald, Amendments to Sailing Directions for West York, Nanshan, Flat Island, and Mischief Reef, UKHO Ref. H3911/1938.

 

320. Xem, th� dụ, Philippines Chart No. 4803 (Scarborough Shoal) (2006) (Phụ Lục NC32); British Admiralty Chart No. 3489 (Manila to Hong Kong) (1998) (Phụ Lục NC46).

 

321. Philippine National Mapping and Resource Information Agency, Philippine Coast Pilot (ấn bản lần thứ 6, 1995) (Phụ Lục 230); United States National Geospatial-Intelligence Agency, Pub. 161 Sailing Directions (Enroute), South China Sea and the Gulf of Thailand, trang 7 (ấn bản lần thứ 13, 2011) (Phụ Lục 233); United Kingdom Hydrographic Office, Admiralty Sailing Directions: China Sea Pilot (NP31), Vol. 2, trang 68 (ấn bản lần thứ 10, 2012) (Phụ Lục 235).

 

322. Navigation Guarantee Department of the Chinese Navy Headquarters, China Sailing Directions: South China Sea (A103), trang 172 (2011) (Phụ Lục 232(bis)).

 

323. Xem Admiralty Hydrographic Office, China Sea Directory, Vol. II, trang 68 (ấn bản lần thứ 1, 1868).

 

324. China Sea Pilot, Vol. I, trang 123 (ấn bản lần thứ 2, 1951).

 

325. United Kingdom Hydrographic Office, Admiralty Sailing Directions: China Sea Pilot (NP31), Vol. 2, trang 65 (ấn bản lần thứ 10, 2012) (Phụ Lục 235).

 

326. United States National Geospatial-Intelligence Agency, Pub. 161 Sailing Directions (Enroute), South China Sea and the Gulf of Thailand, trang 13 (ấn bản lần thứ 13, 2011) (Phụ Lục 233).

 

327. Japan Coast Guard, Document No. 204: South China Sea and Malacca Strait Pilot trang 26 (Th�ng Ba 2011) (Phụ Lục 234).

 

328. Philippine National Mapping and Resource Information Agency, Philippine Coast Pilot, trang 16-72 (ấn bản lần thứ 6, 1995) (Phụ Lục 230).

 

329. Navigation Guarantee Department of the Chinese Navy Headquarters, China Sailing Directions: South China Sea (A103), trang 178 (2011) (Phụ Lục 232(bis)).

 

330. Admiralty Hydrographic Office, China Sea Directory, Vol. II, trang 68 (ấn bản lần thứ 1, 1868).

 

331. HMS Herald, Corrections to Sailing Directions for Spratly Island, Amboyna Cay, and Fiery Cross Reef, UKHO Jacket H3853/1936.

 

332. China Sea Pilot, Vol. I, c�c trang 123-124 (ấn bản lần thứ 2, 1951).

 

333. United Kingdom Hydrographic Office, Admiralty Sailing Directions: China Sea Pilot (NP31), Vol. 2, trang 65 (ấn bản lần thứ 10, 2012) (Phụ Lục 235).

 

334. United States National Geospatial-Intelligence Agency, Pub. 161 Sailing Directions (Enroute), South China Sea and the Gulf of Thailand, trang 13 (13th ấn bản lần thứ 13, 2011) (Phụ Lục 233).

 

335. Philippine National Mapping and Resource Information Agency, Philippine Coast Pilot, trang 16-72 (ấn bản lần thứ 6, 1995).

 

336. Navigation Guarantee Department of the Chinese Navy Headquarters, China Sailing Directions: South China Sea (A103), trang 178 (2011) (Phụ Lục 232(bis)).

 

337. B�o C�o Schofield, trang 66.

338. U.S. Navy Hydrographic Office, Notes and Sailing Directions: Dangerous Ground in China Sea, c�c trang 4-5 (1937).

 

339. United States National Geospatial-Intelligence Agency, Pub. 161 Sailing Directions (Enroute), South China Sea and the Gulf of Thailand, trang 11 (ấn bản lần thứ 13, 2011) (Phụ Lục 233).

 

340. Navigation Guarantee Department of the Chinese Navy Headquarters, China Sailing Directions: South China Sea (A103), trang 178 (2011) (Phụ Lục 232(bis)).

 

341. Hải đồ đi biển Union Bank từ Bản Đồ số 5657, Văn Ph�ng Thủy Văn Hoa Kỳ được in lại (v� đ�nh số sai l� Bản Đồ 5667) trong s�ch của D. Hancox v� V. Prescott, Secret Hydrographic Surveys in the Spratly Islands, trang 215 (1999).

 

342. United Kingdom Hydrographic Office, Admiralty Sailing Directions: China Sea Pilot (NP31), Vol. 2, trang 63 (ấn bản lần thứ 10, 2012) (Phụ Lục 235).

 

343. Điều Trần Về Nội Dung (Ng�y 2), trang 30.

344. Hải đồ đi biển Union Bank từ Bản Đồ số 5657, Văn Ph�ng Thủy Văn Hoa Kỳ được in lại (v� đ�nh số sai l� Bản Đồ 5667) trong s�ch của D. Hancox v� V. Prescott, Secret Hydrographic Surveys in the Spratly Islands, trang 215 (1999).

 

345. Điều Trần Về Nội Dung (Ng�y 2), trang 30.

 

346. Xem D. Hancox & V. Prescott, Secret Hydrographic Surveys in the Spratly Islands, c�c trang 154-155 (1999).

347. Admiralty Hydrographic Office, China Sea Directory, Vol. II, trang 71 (ấn bản lần thứ 1, 1868).

 

348. Admiralty Hydrographic Department, China Sea Pilot, Vol. I, trang 125 (ấn bản lần thứ 2, 1951).

 

349. Admiralty Hydrographic Department, China Sea Pilot, Vol. I, c�c trang 110-111 (ấn bản lần thứ 3, 1964).

 

350. Imperial Japanese Navy, Chart No. 523: Tizard Bank (1938).

351. Bản dịch sang tiếng Anh tập Pilot for Taiwan and the South-West Islands bằng tiếng Nhật, Vol. V, trang 243 (ấn bản Th�ng Ba 1941), �Sailing Directions for Shinnan Guntao,� UKHO Ref. H019893/1944.

 

352. United States National Geospatial-Intelligence Agency, Pub. 161 Sailing Directions (Enroute), South China Sea and the Gulf of Thailand, trang 9 (ấn bản lần thứ 13, 2011) (Phụ Lục 233).

 

353. Navigation Guarantee Department of the Chinese Navy Headquarters, China Sailing Directions: South China Sea (A103), trang 177 (2011) (Phụ Lục 232(bis)).

 

354. Xem D. Hancox & V. Prescott, Secret Hydrographic Surveys in the Spratly Islands, c�c trang 154-155 (1999).

355. Navigation Guarantee Department of the Chinese Navy Headquarters, China Sailing Directions: South China Sea (A103), trang 177 (2011) (Phụ Lục 232(bis)) (bản phi�n dịch đ� được kiểu ch�nh).

 

356. Admiralty Hydrographic Office, China Sea Directory, Vol. II, trang 72 (ấn bản lần thứ 1, 1868).

 

357. D. Hancox & V. Prescott, Secret Hydrographic Surveys in the Spratly Islands, trang 38 (1999).

358. BA Chart 1201 B8 (2000).

 

359. Điều Trần về Nội Dung (Ng�y 4), trang 62.

 

360. D. Hancox & V. Prescott, �A Geographical Description of the Spratly Islands and an Account of Hydrographic Surveys Amongst Those Islands,� IBRU Maritime Briefing, Vol. 1, No. 6, trang 40 (1995) (Phụ Lục 256).

 

361. Philippine National Mapping and Resource Information Agency, Philippine Coast Pilot, trang 16-74 (ấn bản lần thứ 6, 1995) (Phụ Lục 230).

 

362. Navigation Guarantee Department of the Chinese Navy Headquarters, China Sailing Directions: South China Sea (A103), trang 176 (2011) (Phụ Lục 232(bis)).

 

363. United Kingdom Hydrographic Office, Admiralty Sailing Directions: China Sea Pilot (NP31), Vol. 2, trang 66 (ấn bản lần thứ 10, 2012) (Phụ Lục 235).

 

364. United States National Geospatial-Intelligence Agency, Pub. 161 Sailing Directions (Enroute), South China Sea and the Gulf of Thailand, trang 9 (ấn bản lần thứ 13, 2011) (Phụ Lục 233).

 

365. HMS Herald, Report of visit to Mischief Reef, UKHO Ref. H3331/1933.

 

366. Sailing Direction for the Dangerous Ground, UKHO Ref. HD384 (ấn bản năm1944).

 

367. Sailing Direction for the Dangerous Ground, UKHO Ref. HD384, c�c trang 5-6 (ấn bản năm 1944).

 

368. Imperial Japanese Navy, Chart No. 525.

 

369. Navigation Guarantee Department of the Chinese Navy Headquarters, China Sailing Directions: South China Sea (A103), trang 177 (2011) (Phụ Lục 232(bis)).

 

370. Xem D. Hancox & V. Prescott, Secret Hydrographic Surveys in the Spratly Islands, trang 61 (1999).

 

371. Sailing Direction for the Dangerous Ground, UKHO Ref. HD384, trang 6 (ấn bản năm 1944).

372. Navigation Guarantee Department of the Chinese Navy Headquarters, China Sailing Directions: South China Sea (A103), trang 180 (2011) (Phụ Lục 232(bis)).

 

 

Nguồn: Arbitral Tribunal: Judge Thomas A. Mensah (Presiding Arbitrator), Judge Jean-Pierre Cot, Judge Stanislaw Pawlak, Professor Alfred H.A. Soons, Judge Rudiger Wolfrum, Permanent Court of Arbitration, PCA Case No 2013-19, IN THE MATTER OF THE SOUTH CHINA SEA ARBITRATION �before- AN ARBITRAL TRIBUNAL CONSTITUTED UNDER ANNAX VII TO THE 1982 UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA �between- THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES �and- THE PEOPLE�S REPUBLIC OF CHINA : AWARD OF 12 JULY 2016, PART V. The �Nine-Dash Line� And China�s Claim To Historic Rights In The Maritime Areas Of The South China Sea (Submissions No. 1 and 2), c�c trang 67-117

 

 

Ng� Bắc dịch v� phụ ch�

22.08.2016

 

http://www.gio-o.com/NgoBac.html

 

� gio-o.com 2016