PH�N QUYẾT NG�Y 12 TH�NG 7, 2016

 

CỦA T�A TRỌNG T�I THƯỜNG TRỰC

 

TR�N VỤ KIỆN VỀ BIỂN Đ�NG

 

GIỮA PHI LUẬT T�N

 

V� TRUNG QUỐC

 

 

 

Ng� Bắc dịch

 

 

***

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d4/Permanent_Court_of_Arbitration_-_Cour_permanente_d%27arbitrage.svg/225px-Permanent_Court_of_Arbitration_-_Cour_permanente_d%27arbitrage.svg.png

 

 

PCA Case N� 2013-19

IN THE MATTER OF THE SOUTH CHINA SEA ARBITRATION

- before -

AN ARBITRAL TRIBUNAL CONSTITUTED UNDER ANNEX VII TO THE

1982 UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA

- between -

THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

- and -

THE PEOPLE�S REPUBLIC OF CHINA

__________________________________________________________

AWARD

__________________________________________________________

Arbitral Tribunal:

Judge Thomas A. Mensah (Presiding Arbitrator)

Judge Jean-Pierre Cot

Judge Stanislaw Pawlak

Professor Alfred H.A. Soons

Judge R�diger Wolfrum

Registry:

Permanent Court of Arbitration

12 July 2016

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fb/International_Court_of_Justice.jpg/330px-International_Court_of_Justice.jpg

 

Lời Người Dịch:

Ng�y 12 Th�ng Bảy 2016, T�a Trọng T�i Thường Trực, trụ sở đặt tại The Hague, H�a Lan, đ� đưa ra một ph�n quyết lịch sử về v�ng biển Nam Trung Hoa (Việt Nam gọi l� Biển Đ�ng). Đ�y l� một quyết định ph�p l� rất quan trọng đối với c�c nước ven v�ng biển trọng yếu n�y, đặc biệt đối với Việt Nam. Bản Ph�n Quyết d�i hơn 500 trang n�y đ� đặt định một nền tảng ph�p l� vững chắc để giải quyết c�c sự tranh chấp giữa c�c nước ven biển, trong hiện tại cũng như trong tương lai.

Gi� O tr�ch dịch để đăng tải dưới d�y c�c phần quan hệ nhiều nhất đến Việt Nam, gồm Chương I: Dẫn Nh�p; Chương IV: �Đường Ch�n Đoạn� Của Trung Quốc; Chương VI: Quy Chế Ph�p L� C�c Địa H�nh Tại Biển Nam Trung Hoa; Chương X: C�c Quyết Định Chung Thẩm Của Phi�n T�a.

Một ngữ vựng c�c thuật ngữ với định nghĩa ch�nh thức được đặt tr�n c�ng để người đọc tiện tra cứu v� nắm bắt � nghĩa ch�nh x�c của từ ngữ. C�c phần c�n lại sẽ được lần lượt đăng tải khi thuận tiện./-

 

***

 

CHƯƠNG VI

 

 

QUY CHẾ CỦA C�C ĐỊA H�NH

 

TẠI BIỂN NAM TRUNG HOA

 

(C�C LUẬN ĐIỂM ĐỆ TR�NH TỪ SỐ 3 ĐẾN SỐ 7)

 

(kỳ 1)

 

Lời Người Dịch:

������ Chương VI dưới đ�y d�i hơn 140 trang, chiếm gần 1/3 Ph�n Quyết, n�i về Quy Ch�; Ph�p L� Của C�c Địa H�nh Tại Biển Đ�ng.� Để người đọc tiện tham khảo, người dịch c� đặt Ngữ Vựng T�n Gọi C�c Địa H�nh n�y trong nguy�n bản Ph�n Quyết nơi tr�n c�ng của bản dịch.� Phần t�n gọi bằng tiếng Việt do người dịch bổ t�c.

 

***

 

NGỮ VỰNG C�C ĐỊA DANH

 

ĐƯỢC ĐỀ CẬP ĐẾN TRONG PH�N QUYẾT N�Y

 

Để dễ tham khảo, v� kh�ng c� th�nh kiến đối với c�c sự tuy�n nhận của bất kỳ Quốc Gia n�o, Phi�n T�a sử dụng trong suốt Ph�n Quyết n�y t�n gọi bằng Anh ngữ th�ng dụng cho c�c cấu h�nh địa dư (địa h�nh: geographic features) sau đ�y, c�c sự phi�n dịch sang tiếng Phi đến từ Cơ Quan Th�ng Ti�n T�i Nguy�n v� Vẽ Bản Đồ Phi Luật T�n (Philippine Mapping and Resource Information Agency), tập Philippine Coast Pilot (ấn bản lần thứ 6, 1995) (Annex 230) v� C�c Luận Điểm Đệ Tr�nh của Phi Luật T�n, v� c�c sự phi�n dịch sang tiếng Hoa đến từ Ban Bảo Đảm Hải H�nh, Bộ Tổng H�nh Dinh Hải Qu�n Trung Quốc (Navigation Guarantee Department, Chinese Navy Headquarters, tập China Sailing Directions: South China Sea (A103) (2011) (Annex 232(bis))\.� Như được thảo luận nơi đoạn 482 b�n dưới, t�n gọi của một địa h�nh như bank: đống [c�t], cay: dải, đảo t� hon, island: đảo, reef: rạn san h�, hay shoal: b�i cạn kh�ng li�n quan g� đến sự x�c định của Phi�n T�a về quy chế của c�c địa h�nh đ� theo C�ng Ước. ��

.

Anh ngữ���������������������������� Hoa ngữ������������������ Tiếng Phi������������������ Tiếng Việt

Amboyna Cay ����������������� Anbo Shazhou������� Kalantiyaw Cay������ �����An Bang

安波沙洲

 

Cuarteron Reef �������������� Huayang Jiao������������ Calderon Reef������������ Ch�u Vi�n

华阳礁

 

Fiery Cross Reef ������������ Yongshu Jiao������������������ Kagitingan Reef�������� Chữ Thập

永暑礁

 

Flat Island ����������������������� Feixin Dao������������������ Patag Island��������������� B�nh Nguy�n

费信岛

 

Gaven Reefs �������������������� Nanxun Jiao������������������ Burgos Reefs� ������ Gaven

南薰礁

 

Hughes Reef �������������������� Dongmen Jiao������������ Chigua Reef �������������� Hu-gơ

东门礁����������������������� Phi xem hai rạn

������������������������������ ����������� ������������������ McKennan v�

������������������������������ ����������� ������������������ Hughes l� một địa

������������������������������ ����������� ������������������ H�nh duy nhất������������ ������

 

Itu Aba Island ����������������� Taiping Dao������������������ Ligaw Island�������������� Ba B�nh

太平岛

 

Johnson Reef ������������������ Chigua Jiao������������������ Mabini Reef��������������� Gạc Ma

赤瓜礁

 

Lankiam Cay ������������������ Yangxin Shazhou���� Panata Island

杨信沙洲

 

Loaita Island ������������������� Nanyue Dao������������������ Kota Island���������������� Loại Ta

南钥岛

 

Macclesfield Bank ��������� Zhongsha Qundao������ Macclesfield Bank

中沙群岛

 

McKennan Reef ������������� Ximen Jiao������������������ Chigua Reef

西门礁

 

 

Mischief Reef ������������������ Meiji Jiao������������������ Panganiban Reef

美济礁

 

Namyit Island ����������������� Hongxiu Dao������ ����������� Binago Island������������� Nam Yết

鸿庥岛

 

Nanshan Island ��������������� Mahuan Dao������������������ Lawak Island������������� Vĩnh Viễn

马欢岛

 

North-East Cay �������������� Beizi Dao������������������ Parola Island�������������� Song Tử Đ�ng

北子岛

 

Reed Bank ���������������������� Liyue Tan������������������ Recto Bank

礼乐滩

 

Sand Cay ������������������������� Dunqian Shazhou���� Bailan Cay����������������� Sơn Ca

敦谦沙洲

 

Scarborough Shoal ��������� Huangyan Dao ��������Panatag Shoal hay

黄岩岛����������������������� Bajo de Masinloc

 

 

Second Thomas Shoal ���� Ren�ai Jiao������������������ Ayungin Shoal

仁爱礁

 

Sin Cowe Island �������������� Jinghong Dao������������ Rurok Island�������������� Sinh Tồn

景宏岛

 

South China Sea ������������� Nan Hai������������������ West Philippine Sea�� �����Biển Đ�ng

南海

 

South-West Cay �������������� Nanzi Dao������������������ Pugad Island�������������� Song Tử T�y

南子岛

 

Spratly Island ����������������� Nanwei Dao������������������ Lagos Island��������������� Đảo Trường Sa

南威岛

 

Spratly Island Group������ Nansha Qndao�������� ����Kalayaan Island������ �����Quần Đảo�������

hay Spratlys��������������������� 南沙群岛������������������ Group hay������ ������ ������ Trường Sa

������������������������������������������ ����������� ������������������ Kalayaan Islands

 

 

Subi Reef ������������������������� Zhubi Jiao������������������ Zamora Reef�������������� Subi

渚碧礁

 

Swallow Reef ������������������ Danwan Jiao������������������ Celerio Reef��������������

弹丸礁

 

Thitu Island �������������������� Zhongye Dao������������������ Pagasa Island������������� Thị Tứ

中业岛

 

West York Island ����������� Xiyue Dao������������������ Likas Island��������������� Dừa (Bến Lạc)

西月岛

 

***

CHƯƠNG VI

 

A. DẪN NHẬP

 

279. Trong Chương n�y, Phi�n T�a thẩm định quy chế của một số địa h�nh n�o đ� v� c�c c�c hưởng quyền tr�n c�c khu biển m� ch�ng c� khả năng ph�t sinh theo chủ định của C�ng Ước.

 

280. Trong thuật của C�ng Ước, một địa h�nh lộ diện l�c thủy triều xuống thấp nhưng bị bao phủ bởi nước l�c thủy triều l�n cao được quy l� một �cao điểm l�c thủy triều xuống thấp: low-tide elevation�.� C�c địa h�nh ở tr�n mặt nước l�c thủy triều l�n cao được quy, về mặt ph�n loại, l� �c�c đảo: islands�.� Tuy nhi�n, c�c sự hưởng quyền m� một đảo c� thể sinh ra đối với c�c khu tr�n biển sẽ t�y thuộc v�o sự �p dụng Điều 121(3) của C�ng Ước v� liệu h�n đảo c� năng lực để �duy tr� sự cư tr� của con người hay đời sống kinh tế của ri�ng n�.� Qua Chương n�y, Phi�n T�a sẽ tham chiếu đến chủng loại của c�c địa h�nh hội đủ điều kiện của một đảo nơi Điều 121(3) như �c�c địa h�nh l�c thủy triều l�n cao�.� Phi�n T�a sẽ sử dụng từ ngữ �c�c h�n, b�i đ�: rocks� chỉ c�c địa h�nh l�c thủy triều l�n cao �kh�ng thể chống đỡ cho sự cư tr� của con người hay đời sống kinh tế của ch�nh ch�ng� v� đo đ�, l� c�c địa h�nh, theo Điều 121(3), kh�ng đủ điều kiện để l�m ph�t sinh một khu kinh tế độc quyền hay thềm lục địa.� Đối với c�c địa h�nh l�c thủy triều l�n cao kh�ng phải l� đ�, v� l� những địa h�nh theo Điều 121(2) thụ hưởng c�ng c�c sự hưởng quyền như l�nh thổ kh�c chiếu theo C�ng Ước, Phi�n T�a sẽ sử dụng từ ngữ �c�c đảo được hưởng quyền đầy đủ: fully entitled islands�.� �Đ� v� �c�c đảo hưởng quyền đầy đủ� ch�nh v� thế l� hai loại nhỏ của chủng loại rộng lớn hơn tức �c�c dịa h�nh l�c thủy triều l�n cao�.� Sau c�ng, Phi�n T�a sẽ quy cho c�c địa h�nh ho�n to�n bị ch�m dưới nước, ngay lục thủy triều xuống thấp, l� �c�c địa h�nh ch�m dưới nước: submerged features�.

 

B. QUY CHẾ C�C ĐỊA H�NH KHI Ở TR�N / DƯỚI MẶT NƯỚC L�C THỦY TRIỀU L�N CAO (C�C LUẬN ĐIỂM ĐỆ TR�NH SỐ 4 v� 6)

 

1.    Dẫn Nhập

281. Trong Đoạn n�y, Phi�n T�a nhắm đến sự tranh chấp của C�c B�n li�n can đến quy chế của c�c địa h�nh tr�n biển v� nguồn gốc c�c sự hưởng quyền tại biển trong Bi�n Nam Trung Hoa.� Sự tranh chấp n�y được phản ảnh trong C�c Luận Điểm Đệ Tr�nh Số 4 v� 6 của Phi Luật T�n, thỉnh cầu Phi�n T�a ph�n quyết rằng một số địa h�nh x�c định n�o đ� l� c�c cao điểm l�c thủy triều xuống thấp v� kh�ng l�m ph�t sinh bất kỳ sự hưởng quyền độc lập n�o đối với c�c khi tr�n biển.� C�c Luận Điểm Đệ Tr�nh Số 4 v� 6 như sau:

������ (4)������ Rạn San H� Mischief Reef, B�i Cạn Second Thomas Shoal v� Rạn San H� Subi Reef l� c�c cao điểm l�c thủy triều xuống thấp v� kh�ng l�m ph�t sinh sự hưởng quyền đối với một l�nh hải, khu kinh tế độc quyền hay thềm lục địa, v� kh�ng phải l� c�c địa h�nh c� thể chiếm hữu bằng sự chiếm đ�ng hay c�ch n�o kh�c;

������ (6)������ Rạn San H� Gaven Reef v� Rạn San H� McKennan (kể cả Rạn San H� Hughes Reef) l� c�c cao diểm l�c thủy triều xuống thấp kh�ng l�m ph�t sinh sự hưởng quyền đối với một l�nh hải, khi kinh tế độc quyền hay thềm lục địa, nhưng mực nước xuống thấp của ch�ng c� thể được sử dụng để ấn định đường cơ sở từ đ� chiều rộng của l�nh hải của Namyit v� Sin Cowe, một c�ch lần lượt, được đo lường.

 

282. C�u hỏi l� liệu c�c địa h�nh ở tr�n hay dưới mặt nước l�c thủy triều l�n cao cũng được �m chỉ đến bởi C�c Luận Điểm Đệ Tr�nh Số 3 v� số 7 của Phi Luật T�n, vốn khẳng quyết tr�n quan điểm của Phi�n Luật T�n rằng B�i Cạn Scarborough Shoal, Rạn San H� Johnson Reef, Rạn San H� Cuarteron, v� Rạn San H� Fiery Cross Reef l� c�c địa h�nh l�c thủy triều l�n cao với c�c h�n đ� vẫn c�n tr�n mặt nước l�c thủy triều l�n cao.� Để ho�n chỉnh, v� trong việc tu�n thủ bộn phận của m�nh theo Điều 9 của Phụ Lục VII của C�ng Ước phải satisfy itself rằng C�c Luận Điểm Đệ Tr�nh của Phi Luật T�n c� cơ sở vững chắc trong thực tế, Phi�n T�a sẽ khảo s�t quy chế, như ở tr�n hay ở dưới mặt nước l�c thủy triều l�n cao, tất cả mười địa h�nh được x�c định trong c�c Luận Điểm Đệ Tr�nh của Phi Luật T�n.

 

283. Trong Ph�n Quyết Về Thẩm Quyền T�i Ph�n của m�nh, Phi�n T�a cho rằng C�c Luận Điểm Đệ Tr�nh n�y phản ảnh một sự tranh chấp li�n can đến quy chế c�c địa h�nh tr�n biển tại Biển Nam Trung Hoa v� kh�ng phải l� một sự tranh chấp li�n can đến chủ quyền tr�n c�c địa h�nh như thế.� Phi�n T�a cũng cho rằng đ�y kh�ng phải l� một sự tranh chấp li�n can đến sự ph�n định ranh giới tr�n biển, tới mức độ �quy chế của một địa h�nh như một �cao điểm khi thủy triều xuống thấp�, �đảo� hay một �b�i đ� li�n quan đến sự hưởng quyền tr�n c�c v�ng tr�n biển được ph�t sinh từ địa h�nh đ�, kh�ng phải về sự ph�n định ranh giới c�c sự hưởng quyền như thế trong trường hợp ch�ng chồng lấn l�n nhau.� 261 Tuy nhi�n, Phi�n T�a đ� ghi nhận rằng sự hiện hữu khả hữu của c�c sự hưởng quyền chồng lấn l�n nhau tại một khi kinh tế độc quyền hay thềm lục địa c� thể c� �c�c sự cứu x�t thực tiễn về sự lựa chọn c�c dữ liệu theo chiều thẳng đứng (chiều cao) v� m� h�nh thủy triều tr�n đ� quy chế của c�c địa h�nh sẽ được thẩm định.� 262

 

2.    Bối Cảnh Thực Tế

 

284. B�i Can Scarborough Shoal được gọi l� �Huangyan Đao� (黄岩岛) trong tiếng Hoa v� �Panatag Shoal� hay �Bajo de Masinloc� trong tiếng Phi Luật T�n v� l� một ran san h� tọa lạc tại 15009�16� Bắc, 117045�58� Đ�ng. �B�i Cạn Scarborough Shoal nằm c�ch 116.2 hải l� từ đường cơ sở v�ng cung đảo của đảo Luzon của Phi Luật T�n, v� c�ch 448.2 hải l� từ điểm 29 (Jiapengliedao) gần Hong Kong tr�n đường cơ sở của Trung Quốc. 263 Vị tr� tổng qu�t của B�i Cạn Scarborough Shoal được vẽ tr�n Bản Đồ 2, trang 123 [nguy�n bản, ND] b�n dưới.

 

285. Rạn San H� Cuarteron Reef được gọi l� �Huayang Jiao� (华阳礁) trong tiếng Hoa v� �Calderon Reef� trong tiếng Phi Luật T�n.� N� l� một rạn san h� tọa lạc tại 08051�41� Bắc, 112050�08� Đ�ng v� l� điểm cực đ�ng của bốn địa h�nh tr�n biển được gọi một c�ch tập thể l� London Reefs nằm tại bờ ph�a t�y của Quần Đảo Spratly.� Cuarteron Reef nằm c�ch 245.3 hải l� t�nh từ đường cơ sở v�ng cung đảo của đảo Palawan của Phi Luật T�n v� c�ch 585.3 hải l� từ điểm 39 tr�n đường cơ sở của Trung Quốc (Dongzhou (2)) kề cận với đảo Hải Nam.� Vị tr� tổng qu�t của Cuarteron Reef, c�ng với c�c địa h�nh tr�n biển kh�c tại Quần Đảo Spratly, được vẽ tr�n Bản Đồ 3, trang 123 b�n dưới.

 

286. Rạn San H� Fiery Cross Reef được gọi l� �Yongshu Jiao� (永暑礁) trong tiếng Hoa v� �Kagitingan Reef� trong tiếng Phi Luật T�n.� N� l� một rạn san h� tọa lạc tại 09033�00� Bắc, 112053�25� Đ�ng, ở ph�a bắc của Rạn San H� Cuarteron Reef v� nằm dọc theo bờ ph�a t�y của Quần Đảo Spratly, kề cận với c�c hải đạo vận tải bằng t�u ch�nh yếu xuy�n qua Biển Nam Trung Hoa.� Fiery Cross Reef nằm c�ch 254.2 hải l� t�nh từ đường cơ sở v�ng cung đảo của đảo Palawan của Phi Luật T�n v� c�ch 547.7 hải l� từ điểm 39 tr�n đường cơ sở của Trung Quốc (Dongzhou (2)) kề cận với đảo Hải Nam.�

 

287. Johnson Reef, McKennan Reef, v� Hughes Reef đều l� c�c rạn san h� tạo th�nh bộ phận của đ�i h�nh san h� lơn hơn tại trung t�m Quần Đảo Spratly được gọi l� Union Bank.� Union Bank cũng bao gồm địa h�nh l�c thủy triều l�n cao tức Đảo Sin Cowe Island.� Rạn San H� Johnson Reef (cũng c�n được gọi l� Johnson South Reef) được gọi l� �Chigua Jiao� (赤瓜礁) trong tiếng �Hoa v� �Mabini Reef� trong tiếng Phi Luật T�n.� N� tọa lạc tại 09043�00� Bắc, 114016�55� Đ�ng, nằm c�ch 184.7 hải l� t�nh từ đường cơ sở v�ng cung đảo của đảo Palawan của Phi Luật T�n v� c�ch 570.8 hải l� từ điểm 39 tr�n đường cơ sở của Trung Quốc (Dongzhou (2)) kề cận với đảo Hải Nam.� Mặc d� Phi Luật T�n đ� n�i dến �Rạn San H� McKennan Reef (kể cả Rạn San H� Hughes Reef)� trong C�c Luận Điểm Đệ Tr�nh của n�, Phi�n T�a ghi nhận rằng Ran San H� McKennan v� Rạn San H� Hughes Reef l� những đia h�nh ri�ng biệt, tuy kề cận nhau, v� x�t thấy, v� muốn l�m s�ng tỏ, n�n được b�n luận một c�ch ri�ng rẽ.� Rạn San H� McKennan Reef được gọi l� �Ximen Jiao� (西门礁) trong tiếng �Hoa v� c�ng với Rạn San H� Hughes Reef, được gọi một c�ch tập thể l� �Chigua Reef� trong tiếng Phi Luật T�n.� N� tọa lạc tại 09054�13� Bắc, 114027�53� Đ�ng, nằm c�ch 181.3 hải l� t�nh từ đường cơ sở v�ng cung đảo của đảo Palawan của Phi Luật T�n v� c�ch 566.8 hải l� từ điểm 39 tr�n đường cơ sở của Trung Quốc (Dongzhou (2)) kề cận với đảo Hải Nam.� Rạn San H� Hughes Reef được gọi l� �Dongmen Jiao� (东门礁) trong tiếng Hoa v� c�ng với Rạn San H� McKennan Reef, được gọi một c�ch tập thể l� �Chigua Reef� trong tiếng Phi Luật T�n.� N� tọa lạc tại 09054�48� Bắc, 114029�48� Đ�ng, nằm c�ch 180.3 hải l� t�nh từ đường cơ sở v�ng cung đảo của đảo Palawan của Phi Luật T�n v� c�ch 567.2 hải l� từ điểm 39 tr�n đường cơ sở của Trung Quốc (Dongzhou (2)) kề cận với đảo Hải Nam.

 

288. Rạn San H� Gaven Reefs được gọi l� �Nanxun Jiao� (南薰礁) trong tiếng Hoa v� �Burgos� trong tiếng Phi Luật T�n.� Ch�ng cấu th�nh một cặp đ�i rạn san h� tạo th�nh bộ phận của đội h�nh san h� to lớn hơn được gọi l� Tizard Bank, tọa lạc ngay ph�a bắc của Union Bank.� Tizard Bank cũng bao gồm c�c đia h�nh l�c thủy triều l�n cao gồm Đảo Itu Aba Island, Đảo Namyit Island, v� Sand Cay.� Gaven Reef (North) tọa lạc tại 10012�27� Bắc, 114013�21� Đ�ng, nằm c�ch 203.0 hải l� t�nh từ đường cơ sở v�ng cung đảo của đảo Palawan của Phi Luật T�n v� c�ch 544.1 hải l� từ điểm 39 tr�n đường cơ sở của Trung Quốc (Dongzhou (2) kề cận với đảo Hải Nam. ��Gaven Reef (South) tọa lạc tại 10009�42� Bắc, 114015�09� Đ�ng, nằm c�ch 200.5 hải l� t�nh từ đường cơ sở v�ng cung đảo của đảo Palawan của Phi Luật T�n v� c�ch 547.4 hải l� từ điểm 39 tr�n đường cơ sở của Trung Quốc (Dongzhou (2)) kề cận với đảo Hải Nam.

 

289. Rạn San H� Subi Reef được gọi l� �Zhubi Jiao� (渚碧礁) trong tiếng Hoa v� �Zamora Reef� trong tiếng Phi Luật T�n.� N� l� một rạn san h� tọa lạc tại ph�a bắc của Tizard Bank v� kh�ng xa về hướng t�y nam địa h�nh l�c thủy triều l�n cao tức Đảo Thitu Island v� C�c Rạn San H� Thitu Reefs bao quanh đảo.� Rạn San H� Subi Reef tọa lạc tại 10055�22� Bắc, 114005�04� Đ�ng v� nằm tr�n bờ t�y bắc của Quần Đảo Spratly.� Subi Reef nằm c�ch 231.9 hải l� t�nh từ đường cơ sở v�ng cung đảo của đảo Palawan của Phi Luật T�n v� c�ch 502.2 hải l� từ điểm 39 tr�n đường cơ sở của Trung Quốc (Dongzhou (2)) kề cận với đảo Hải Nam.

 

290. Rạn San H� Mischief Reef v� Second Thomas Shoal đều l� c�c rạn san h� tọa lạc tại trung t�m của Quần Đảo Spratly, về ph�a đ�ng của Union Bank v� ph�a đ�ng nam của Tizard Bank.� Mischief Reef được gọi l� �Meiji Jiao� (美济礁) trong tiếng Hoa v� �Paganniban� trong tiếng Phi Luật T�n.� N� tọa lạc tại 09054�17� Bắc, 115031�59� Đ�ng v� nằm c�ch 125.4 hải l� t�nh từ đường cơ sở v�ng cung đảo của đảo Palawan của Phi Luật T�n v� c�ch 598.1 hải l� từ điểm 39 tr�n đường cơ sở của Trung Quốc (Dongzhou (2)) kề cận với đảo Hải Nam.� Second Thomas Shoal được gọi l� �Ren�ai Jiao� (仁爱礁) trong tiếng Hoa v� �Ayungin Shoal� trong tiếng Phi Luật T�n.� N� tọa lạc tại 09054�17� Bắc, 115051�49� Đ�ng v� nằm c�ch 104.0 hải l� t�nh từ đường cơ sở v�ng cung đảo của đảo Palawan của Phi Luật T�n v� c�ch 616.2 hải l� từ điểm 39 tr�n đường cơ sở của Trung Quốc (Dongzhou (2)) kề cận với đảo Hải Nam.�

 

Bản Đồ 2

 

Bản Đồ 3

 

 

3.    Lập Trường Của Phi Luật T�n

 

291. Phi Luật T�n nhắc lại rằng c�c cao điểm l�c thủy triều xuống thấp được định nghĩa v� chi phối bởi Điều 13 C�ng Ước. 264 �C�c cao điểm l�c thủy triều xuống thấp kh�ng phải l� l�nh thổ (land territory)�, Phi Luật T�n nhấn mạnh, v� �kh�ng biện ph�p chiếm đ�ng hay kiểm so�t n�o c� thể thiết lập chủ quyền tr�n c�c địa h�nh như thế.� 265 Theo Phi Luật T�n, c�c cao điểm l�c thủy triều xuống thấp c� thể được chia th�nh ba loại: ������

 

(a)   �Khi một cao điểm l�c thủy triều xuống thấp tọa lạc trong phạm vi 12 dặm của một địa h�nh l�c thủy triều l�n cao, chủ quyền tr�n cao điểm l�c thủy triều xuống thấp vẫn thuộc Quốc Gia bởi chủ quyền n� c� tr�n địa h�nh l�c thủy triều l�n cao�. 266

(b)  Khi �c�c cao điểm l�c thủy triều xuống thấp � ho�n to�n nằm b�n ngo�i 12 dặm, nhưng b�n trong khu kinh tế độc quyền hay thềm lục địa của một quốc gia �, quốc gia duy�n hải hưởng dụng c�c quyền chủ quyền chuy�n độc v� thẩm quyền t�i ph�n đối với cao điểm l�c thủy triều xuống thấp đ�ng theo v� trong c�c giới hạn của thể chế được quy định nơi c�c Điều 56(3) v� 77 C�ng Ước 1982.� 267

(c)   V� khi một cao điểm l�c thủy triều xuống thấp sẽ tọa lạc �ở một khoảng c�ch c�n xa hơn nữa, b�n ngo�i c�c khu vực thuộc thẩm quyền t�i ph�n quốc gia.� Trong C�c trường hợp như thế, n� l� một b�, phận của đay� biển s�u v� chịu chi phối bởi Phần XI C�ng Ước, v� kh�ng quốc gia n�o c� thể được xem l� h�nh sử chủ quyền� hay bất kỳ quyền chủ quyền n�o tr�n hay li�n quan đến cao điểm.� 268

 

Phi Luật T�n cũng ghi nhận rằng, chiếu theo Điều 13(1), c� một sự ph�n biệt giữa c�c cao điểm l�c thủy triều xuống thấp nằm ho�n to�n hay một phần trong phạm vi l�nh hải của một địa h�nh l�c thủy triều l�n cao, c� thể phục vụ như một phần của đường cơ sở cho l�nh hải của địa h�nh l�c thủy triều l�n cao đ�, với c�c cao điểm l�c thủy triều xuống thấp tọa lạc b�n ngo�i l�nh hải, �vốn �kh�ng c� khả năng l�m ph�t sinh c�c sự tuy�n nhận� thẩm quyền t�i ph�n tr�n biển.� 269

 

292. Phi Luật T�n đệ tr�nh rằng mỗi một trong năm địa h�nh tr�n biển được đề cập đến trong C�c Luận Điểm Đệ Tr�nh Số 4 v� Số 6 của n� l� một cao điểm l�c thủy triều xuống thấp:� Second Thomas Shoal, Mischief Reef, Subi Reef, �McKennan Reef gồm cả Hughes Reef� (m� Phi Luật T�n xem như địa h�nh duy nhất), v� Gaven Reefs.� Tuy nhi�n, Phi Luật T�n ph�n biệt ch�ng, v� xem rằng Second Thomas Shoal, Mischief Reef, v� Subi Reef nằm b�n ngo�i 12 hải l� của bất kỳ địa h�nh l�c thủy triều l�n cao n�o.� Tr�i lại, Phi Luật T�n xem C�c Rạn San H� Gaven Reefs nằm trong phạm vi l�nh hải 12 hải l� của Đảo Namyit v� rằng Rạn San H� McKennan nằm trong phạm vi l�nh hải 12 hải l� của Đảo Sin Cowe, như thế cả hai cao điểm l�c thủy triều xuống thấp đều c� thể được sử dụng để nới d�i đường cơ sở của l�nh hải của c�c địa h�nh l�c thủy triều l�n cao. 270

 

293. Phi Luật T�n hậu thuẫn cho c�c kết luận của m�nh bằng hai loại ảnh chụp từ vệ tinh.� Trước ti�n, Phi Luật T�n đ� cung cấp cho Phi�n T�a điều m� n� tr�nh b�y l� �c�c ảnh chụp từ vệ tinh Landsat đa tầng của từng đảo trong năm địa h�nh l�c thủy triều xuống thấp.� 271 Theo Phi Luật T�n, việc chụp ảnh n�y đ� được sắp đặt như sau:

Hai bộ ảnh được sản xuất từ c�c bộ phận kh�c nhau của quang phổ đi�n từ (electromagnetic spectrum) đưa đến c�c c�c độ d�i của l�n s�ng thay đổi.� C�c h�nh ảnh của băng tần 1 tương ứng với một l�n s�ng ngắn hơn trong khoảng từ 0.45 v� 0.52 micro-m�t [micrometre: um = 1/1000 mili-m�t (mm), ch� của người dịch], v� ch�ng c� thể xuy�n thấu nước.� C�c h�nh ảnh của bang tần 4 tương ứng với một l�n song d�i hơn, trong khoảng từ 0.76 đến 0.90 micro-m�t, gần như bị hấp thụ ho�n to�n bởi nước.� Một ảnh chụp của bang tần số 4 v� thế chỉ c� thể ph� b�y c�c địa h�nh ở tr�n mặt nước. 272

Phi Luật T�n đệ tr�nh rằng ảnh chụp bằng vệ tinh Landset từng mỗi dịa h�nh trong năm địa h�nh x�c nhận rằng kh�ng c� địa h�nh n�o ở tr�n mặt nước l�c thủy triều l�n cao. 273

 

294. Thứ nh�, Phi Luật T�n đ� cung cấp cho Phi�n T�a sự ph�n t�ch ảnh chụp bằng vệ tinh được soạn thảo bởi c�ng ty EOMAP m� tả năm địa h�nh về mặt chiều s�u của hải phận (bathymetrically) ở c�c điểm m� C�ng Ty EOMAP t�nh to�n l� Mức Thủy Triều Thi�n Văn [do hấp lực của mặt trăng v� mặt trời, ch� của người dịch]Thấp Nhất, Thủy Triều Thi�n Văn Cao Nhất (Highest Astronomic Tide), v� Mực Nước Cao Trung B�nh (Mean High Water). 274 ��Phi Luật T�n đệ tr�nh rằng sự ph�n t�ch của C�ng Ty EOMAP, một c�ch tương tự, x�c nhận rằng tất cả năm địa h�nh đều ở dưới mặt nước l�c thủy triều d�ng cao. 275

 

295. Ngo�i sự ph�n t�ch bằng vệ tinh, Phi Luật T�n c�n dựa tr�n điều n� xem l� sự vẽ họa nhất qu�n tất cả năm dịa h�nh đều l� c�c cao điểm l�c thủy triều xuống thấp trong tất cả c�c bản đồ được ấn h�nh v� tr�n c�c sự m� tả tương ứng c�c địa h�nh l� bị ngập ch�m dưới nước l�c thủy triều d�ng cao trong c�c sự chỉ thị v� hướng dẫn l�i thuyền.� Phi Luật T�n t�m tắt c�c kết luận của n� về bằng chứng cung ứng như sau:

������ Ch�ng t�i đ� thu thập tất cả c�c bản đồ khả cung v� bằng chứng kh�c m� ch�ng t�i c� thể t�m thấy.� Ảnh chụp bằng vệ tinh, kể cả sự ph�n t�ch của C�ng Ty EOMAP về từng địa h�nh trong c�c địa h�nh, chứng minh một c�ch nhất qu�n, ho�n to�n, v� kh�ng c� sự nghi ngờ nhỏ nhặt nhất rằng tất cả năm địa h�nh bị bao phủ bởi nước biển l�c thủy triều d�ng cao.� Điều n�y đơn giản kh�ng phải l� một vấn đề v� kh�ng thể bị tranh chấp một c�ch hợp l�.

������ C�c bản đồ được sản xuất bởi tất cả c�c cơ quan vẽ bản đồ li�n quan � kể cả Phi Luật T�n, Trung Quốc, M� Lai, Việt Nam, Anh Quốc� v� Hoa Kỳ -- đồng � rằng tất cả năm địa h�nh l� c�c cao điểm l�c thủy triều xuống thấp.� Tất cả bằng chứng, kể cả ảnh chụp bằng vệ tinh v� C�c Chỉ Thị L�i Thuyền (Sailing Directions) n�u ra trong Tập Bản Đồ (Atlas) th� nhất qu�n một c�ch r� rệt � v� theo ch�ng t�i, một c�ch rực s�ng � trong sự mi�u tả của n� về c�c địa h�nh l� c�c cao điểm l�c thủy triều xuống thấp. 276

 

296. Trong suốt cuộc điều trần, Phi Luật T�n bị chất vấn bởi Phi�n T�a về sự vẽ họa C�c Rạn San H� Gaven Reefs trong Bản Đồ Số 93043 Của Cơ Quan Vẽ Bản Đồ Quốc Ph�ng Hoa Kỳ (Tizard Bank, South China Sea) 277 v� sự m� tả địa h�nh trong C�c Chỉ Thị Lại T�u Của H�a Kỳ (U.S. Sailing Directions (Enroute), South China Sea and the Gulf of Thailand). 278 Phi Luật T�n đ� trả lời như sau:

������ Trước ti�n, về C�c Th�ng Tin Chỉ Dẫn L�i T�u của Hoa Kỳ, đoạn văn li�n quan nằm tr�n m�n h�nh của qu� vị.� Thực sự c� một sự tham chiếu đến một đụn c�t trắng, v� c�u thứ ba n�i rằng n� cao 2 m�t.� Nhưng C�c Th�ng Tin Chỉ Dẫn L�i T�u kh�ng n�i rằng đụn c�t �ở tr�n mặt nước l�c thủy triều d�ng cao�, trong thực tế, n� n�i ngược lại.� C�u thứ nhất n�i một c�ch r� rang rằng cả hai rạn san h� đều bị bao phủ bởi nước biển l�c thủy triều l�n cao.� Đụ c�t trắng được đề cập tới trong c�u thứ ba được đọc một c�ch x�c đ�ng như một sự tham chiếu đến t�nh trạng của n� l�c kh�ng phải l� cao tr�o.

C�c Th�ng Tin Chỉ Dẫn L�i T�u của cả Phi Luật T�n lẫn Trung Quốc đều ủng hộ cho sự giải th�ch n�y.� Tập Hoa Ti�u L�i T�u Duy�n Hải Phi Luật T�n (Philippine Coast Pilot) giải th�ch rằng C�c Rạn San H� Gaven Reefs �bị che phủ [l�c nước d�ng cao]�, v� C�c Th�ng Tin Chỉ Dẫn L�i T�u của Trung Quốc n�i một c�ch r� minh bạch rằng �c�c b�i đ� n�y đều bị phủ ch�m ngập bởi nước biển�.� V� đ�y l� những từ ngữ, theo ch�ng t�i, ưu thắng.

T�i hướng đến bản đồ số 93043 của Hoa Kỳ, được tham chiếu đến trong c�u hỏi của Phi�n T�a.� Qu� vị c� thể nh�n thấy n� tr�n m�n h�nh của qu� vị.� B�y giờ qu� vị c� thể nh�n thấy c�c dữ liệu cho bản đồ, được l�m nổi bật l�n.� Bản dồ n�y được dựa tr�n một sự khảo s�t của Nhật Bản tiến h�nh trong c�c năm 1936 v� 1937.� Về c�c chiều cao � điều n�y quan trọng � ch�ng được biểu thị bằng �m�t nằm b�n tr�n mức nước biển trung b�nh: metres above mean sea level�.� Mực nước biển trung b�nh kh�ng đồng nhất với thủy triều d�ng cao, n� ở mực thấp hơn.� V� thế kh�ng thể kết luận tr�n căn bản bản đồ n�y � một bản đồ cũ xưa v�o khoảng 80 năm � rằng bất kỳ phần n�o của Rạn San H� Gaven Reef th� ở tr�n mặt nước l�c thủy triều d�n cao. 279

Phi Luật T�n cũng nhấn mạnh rằng ảnh chụp của C�ng Ty EOMAP C�c Rạn San H� Gaven Reefs kh�ng c� dấu hiệu n�o của một địa h�nh l�c thủy triều d�ng cao. 280

 

297. Trong suốt cuộc điều trần, chuy�n vi�n của Phi Luật T�n cũng bị chất vấn bởi Phi�n T�a về việc liệu Rạn San H� Subi Reef c� nằm trong phạm vi 12 hải l� của một địa h�nh l�c thủy triều d�ng cao tr�n c�c rạn san h� nằm ở ph�a t�y Đảo Thitu Island hay kh�ng.� Để trả lời, Phi Luật T�n đ� đệ tr�nh sự ph�n t�ch bổ t�c từ C�ng Ty EOMAP v� sự kết luận sau đ�y:

C�c Th�ng Tin Chỉ Dẫn L�i T�u của cả Hoa Kỳ lẫn Anh Quốc đều cho thấy rằng một đảo c�t (sand cay) nằm tr�n một trong c�c rạn san h� c�ch đảo Thitu độ 3.5 hải l�.� Tuy nhi�n, bản đồ NGA 93044 của Hoa Kỳ (ấn bản lần thứ nh�, 5/84) đ� loại bỏ sự chỉ dẫn về một đảo c�t đ� được tr�nh b�y tr�n bản đồ Hoa Kỳ trước đ�y về khu vực, NGA 93061B (ấn bản lần thứ tư, được tu chỉnh đến 9/70).� Hi�n thời, chỉ c� Bản Đồ 3483 của Anh Quốc ph� b�y sự hiện diện của một đảo c�t ti hon tr�n một trong c�c rạn san h� n�y.� C�c bản đồ được ấn h�nh bởi Phi Luật T�n, Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản v� Nga kh�ng c� dấu hiệu về bất kỳ địa h�nh n�o nằm ở tr�n mặt nước l�c thủy triều l�n cao trong số c�c rạn san h� n�y.

Khi ảnh chụp bằng vệ tinh sử dụng trong sự ph�n t�ch của EOMAP được x�t đến, mực thủy triều được x�c định (bởi EOMAP) l� 71 cm dưới Mực Nước Cao Trung B�nh.� Ngay d� ở mực thủy triều tương đối thấp đ�, hai rạn san h� cực t�y đều ho�n to�n bị ch�m ngập dưới nước.

Về ba rạn san h� cực đ�ng, c� c�c dấu hiệu của c�c dải c�t (sand spits) t� hon kh�ng bị bao phủ ở mực thủy triều đ�.� Trong khi nhiều phần c�c khu vực dải c�t n�y ho�n to�n bị phủ tr�m ở c�c mực thủy triều tiền dần đến Mực Nước Cao Trung B�nh, sự ph�n t�ch của EOMAP tự động vẽ ch�ng như c�c dải m�u trắng được x�c định như �data flags�, bởi kỹ thuật được sử dụng chỉ đọc c�c chiều cao tương đối của c�c địa h�nh bị bao phủ bởi nước v�o l�c chụp ảnh. 281

 

4.     Lập Trường Của Trung Quốc�

 

298. Trung Quốc, đến mức độ Phi�n T�a hay biết được, đ� kh�ng đưa ra một c�ch chi tiết lập trường của n� li�n quan đến tất cả c�c địa h�nh tr�n biển được thảo luận trong c�c tố tụng n�y.� Trong thực tế, Phi�n T�a nhắc lại rằng trong Bản Tuy�n Bố Lập Trường c�ng khai ng�y 7 Th�ng Mười Hai 2014, Trung Quốc đ� n�i rằng:

Phi Luật T�n khẳng định rằng một số trong c�c địa h�nh tr�n biển m� n� đ� đệ tr�nh c�c khiếu tố để xin trọng t�i, l� c�c cao điểm l�c thủy triều xuống thấp, do đ� kh�ng c� khả năng chiếm hữu l�m l�nh thổ.� Về việc liệu c�c địa h�nh đ� trong thực tế c� phải l� c�c cao điểm l�c thủy triều xuống thấp hay kh�ng, Ban Lập Trường n�y sẽ kh�ng c� � kiến b�nh luận. 282

 

299. Tuy nhi�n, Phi�n T�a ghi nhận rằng t�i liệu về c�c lời tuy�n bố c�ng khai v� thư từ ngoại giao trước Bản Lập Trường bao gồm lời ph�t biểu của Trung Quốc rằng �Huangyan Dao [Scarborough Shoal] kh�ng phải l� một dải c�t, m� đ�ng hơn l� một đảo.� 283

 

300. Phi�n T�a cũng ghi nhận lời ph�t biểu của Trung Quốc rằng �Trung Quốc c� chủ quyền kh�ng thể tranh c�i tr�n Quần Đảo Nansha v� c�c hải phận kề cận của ch�ng, gồm cả Meiji Jiao [Mischief Reef] v� Yongshu Jiao [Fiery Cross Reef].� 284 Lời ph�t biểu n�y kh�ng phải ho�n to�n kh�ng c� sự mơ hồ, nhưng Phi�n T�a hiểu rằng n� c� n ghĩa rằng Trung Quốc xem Rạn San H� Mischief Reef v� Rạn San H� Fiery Cross Reef l� c�c địa h�nh l�c thủ triều d�ng cao, được hưởng quyền �t nhất một l�nh hải.

 

301. Trung Quốc cũng n�u � kiến về c�c sự hưởng quyền của c�c địa h�nh tr�n biển của Quần Đảo Spratly một c�ch tập thể, n�i rằng �Quần Đảo Nansha của Trung Quốc được hưởng quyền đầy đủ về L�nh Hải, Khu Kinh Tế Độc Quyền (EEZ) v� Thềm Lục Địa.� 285� �����

 

302. Phi�n T�a nhắc lại lời tuy�n bố trong Ph�n Quyết Về Thẩm Quyền T�i Ph�n của m�nh rằng �một sự tranh chấp kh�ng bị chối bỏ bởi sự vắng mặt của c�c sự trao đổi vụn vặt li�n quan đến mỗi v� mọi dịa h�nh c� biệt.� 286 Khi Trung Quốc kh�ng ph�t biểu một c�ch c�ng khai quan điểm r� r�ng của n� về quy chế của một địa h�nh c� biệt, Phi�n T�a sẽ thẩm định quy chế của địa h�nh dựa tr�n căn bản bằng chứng tốt nhất được cung ứng cho Phi�n T�a, ch� trọng đặc biệt đến sự vẽ họa c�c địa h�nh tr�n c�c bản đồ đi biển hay sự m� tả trong c�c sự chỉ dẫn l�i t�u được c�ng bố bởi Trung Quốc.

 

(c�n tiếp)

___

 

CH� TH�CH

 

261. Ph�n Quyết Về Thẩm Quyền T�i Ph�n, c�c đoạn 401, 403.

 

262. Ph�n Quyết Về Thẩm Quyền T�i Ph�n, c�c đoạn 401, 403.

 

263. Mọi t�nh to�n sử dụng c�c tọa độ địa dư được biểu thị bằng c�c dạng thức của Hệ Thống Đo Đạc Thế Giới (World Geodetic System: WGS84), v� c�ch đo khoảng c�ch theo sự đo đạc giữa hai điểm.� C�c sự t�nh to�n đo đạc được thực hiện sử dụng c�ch t�nh nghịch đảo của Vincenty. Xem T. Vincenty, �Direct and Inverse Solutions on the Ellipsoid with Application of Nested Equations,� Survey Review, Vol. 23, No. 176, trang 88 (1975).

 

264. Điều Trần Về Nội Dung (Ng�y 2), c�c trang 19-20.

 

265. Điều Trần Về Nội Dung (Ng�y 2), trang 20.

266. Điều Trần Về Nội Dung (Ng�y 2), trang 21.

 

267. Điều Trần Về Nội Dung (Ng�y 2), trang 21.

 

268. Điều Trần Về Nội Dung (Ng�y 2), c�c trang 21-22.

 

269. Điều Trần Về Nội Dung (Ng�y 2), c�c trang 22-23.

 

270. Điều Trần Về Nội Dung (Ng�y 2), trang 23.

271. Điều Trần Về Nội Dung (Ng�y 2), trang 25.

 

272. Điều Trần Về Nội Dung (Ng�y 2), trang 25.

 

273. Th�ng Tư, C�c H�nh 5.6, 5.8, 5.10, 5.12.

 

274. EOMAP GmbH & Co, Satellite Derived Bathymetry for Selected Features in the South China Sea (18 Th�ng Mười Một 2015) (Phụ Lục 807).

 

275. Điều Trần Về Nội Dung (Ng�y 2), c�c trang 26-32.

 

276. Điều Trần Về Nội Dung (Ng�y 2), trang 25.

277. U.S. Defense Mapping Agency Chart No. 93043 (Tizard Bank South China Sea) (Phụ Lục NC51).

 

278. U.S. National Geospatial-Intelligence Agency, Pub. 161 Sailing Directions (Enroute), South China Sea and the Gulf of Thailand (13th ấn bản lần thứ, 2011) ở trang 9 (Phụ Lục 233).

 

279. Điều Trần về Nội Dung (Ng�y 4), c�c trang 74-76.

 

280. Điều Trần về Nội Dung (Ng�y 4), c�c trang 76-77.

281. Geographical Information on Thitu Reefs, c�c trang 5-8 (Phụ Lục 856).

 

282. Bản Lập Trường của Trung Quốc, đoạn 24.

 

283. Department of Foreign Affairs, Republic of the Philippines, Record of Proceedings: 10th Philippines�China Foreign Ministry Consultations (30 Th�ng Bẩy 1998) (Phụ Lục 184). Cũng xem Ministry of Foreign Affairs, People�s Republic of China, Chinese Foreign Ministry Statement Regarding Huangyandao (22 May 1997) (Phụ Lục 106).

 

284. Gi�c Thư từ T�a Đại Sứ Cộng H�a Nh�n D�n Trung Quốc tại Manila gửi Bộ Ngoại Giao, C�ng H�a Phi Luật T�n, Số 15 (PG)-214 (28 Th�ng S�u 2015) (Phụ Lục 689).

 

285. Gi�c Thư từ Ph�i Bộ Thường Trực Cộng H�a Nh�n D�n Trung Quốc gửi Tổng Thư K� Li�n Hiệp Quốc, Số CML/8/2011 (14 Th�ng Tư 2011) (Phụ Lục 201). �Cũng xem Gi�c Thư từ Ph�i Bộ Thường Trực Cộng H�a Nh�n D�n Trung Quốc gửi Tổng Thư K� Li�n Hiệp Quốc, Số /12/2009 (13 Th�ng Tư 2009).

 

286. Ph�n Quyết Về Thẩm Quyền T�i Ph�n, đoạn 170.

 

 

Nguồn: Arbitral Tribunal: Judge Thomas A. Mensah (Presiding Arbitrator), Judge Jean-Pierre Cot, Judge Stanislaw Pawlak, Professor Alfred H.A. Soons, Judge Rudiger Wolfrum, Permanent Court of Arbitration, PCA Case No 2013-19, IN THE MATTER OF THE SOUTH CHINA SEA ARBITRATION �before- AN ARBITRAL TRIBUNAL CONSTITUTED UNDER ANNAX VII TO THE 1982 UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA �between- THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES �and- THE PEOPLE�S REPUBLIC OF CHINA : AWARD OF 12 JULY 2016, PART V. The �Nine-Dash Line� And China�s Claim To Historic Rights In The Maritime Areas Of The South China Sea (Submissions No. 1 and 2), c�c trang 67-117

 

 

Ng� Bắc dịch v� phụ ch�

08.08.2016

 

http://www.gio-o.com/NgoBac.html

 

� gio-o.com 2016