Hui Yew-Foong

CÁC QUYỂN SÁCH CÓ ẢNH HƯỞNG NHẤT

TRONG NGÀNH ĐÔNG NAM Á HỌC

Ngô Bắc dịch

 

Một bản tin ngắn để giải thích số tạp chí đặc biệt này, hoàn toàn không giống như các số báo đặc biệt nhất.  Để đánh dấu 40 năm của Viện Đông Nam Á Học (Institute of South East Asia, Singapore), trong năm 2008, ban biên tập tạp chí SOJOURN (Journal of Social Issues in Southeast Asia) đă quyết định đi đến việc lập một danh sách về “Mười Quyển Sách Có Ảnh Hưởng Nhất Về Đông Nam Á”.  Ư tưởng xem ra chất phác, nhưng sự biện biệt sẽ mau chóng nhận biết rằng việc lập một danh sách như thế là một sự đối đầu với sự tranh luận ở mọi góc cạnh.

      Chúng tôi đă quyết định chuyển câu đố này đến các Thành Viên Cố Vấn Quốc Tế (International Advisory Members: IAM) nổi tiếng của chúng tôi.  Mỗi người trong họ được mời đề cử mười quyển sách:

       a. đă ảnh hưởng đến sự tạo lập lư thuyết và/hay các nhận xét thực nghiệm tại Đông Nam Á;

      b. tiếp tục được dùng như các điểm tham chiếu cốt yếu đối với các học giả hiện thời; và

      c. vượt quá thời kỳ mà chúng được viết ra.

Phần lớn các Thành Viên IAM đă trả lời, một số với nhiều hơn mười tác phẩm đề cử, một số với ít hơn; và một số, với lư do vững chắc, từ khước nêu ra các sự đề cử.  Cộng chung, bốn mươi lăm quyển sách đă được đề cử.  Bởi v́ một số quyển sách có sự đề cử ngang nhau, chúng tôi đă đi đến chỗ có tối “14 Quyển Sách Hàng Đầu” thay v́ một danh sách 10 quyển, được sao chép bên dưới đây.

      Bất kỳ danh sách nào như thế, như đă được đề cập bên trên, nhất thiết sẽ gây tranh luận bởi có liên can đến các thiên kiến.  Trước tiên, có thiên kiến mặc nhiên trong các tiêu chuẩn mà chúng tôi đă chuyển đến IAM.  Thí dụ, chúng tôi đă yêu cầu rằng họ đề cử các sách viết bằng Anh ngữ.  Yêu câu có vẻ thẳng thắn này sẵn đặt các quyển sách ở vào ưu thế so với các h́nh thức khác của sự ấn hành có nhiều ảnh hưởng, và điều c̣n gây tranh luận nhiều hơn nữa, các ấn phẩm bằng Anh ngữ lên trước sự nghiên cứu tuyệt hảo hơn không được cung ứng bằng Anh ngữ.  (Dù thệ một số Thành Viên IAM vẫn cảm thấy buộc phải gửi đến cho chúng tôi các sự đề cử các tác phẩm phi-Anh ngữ, điều mà chúng tôi sẵn ḷng chấp nhận).  Thứ nh́, các thành kiến của các Thành Viên IAM sẽ, hoàn toàn nhất thiết, được phản ảnh trong các sự lựa chọn các quyển sách của họ, bất luận các thiên kiến này có thể có bởi sự huấn luyện hay lănh vực chuyên môn của họ.  Thay v́ nh́n điều này như sự hạn chế, chúng tôi xem đây như một cơ hội để khai thác một căn bản rộng răi của sự thông thái tập thể.  Nhằm vào mục đích này, chúng tôi đă quyết định trưng bày toàn thể danh sách đề cử thay v́ chỉ gồm các quyển được mến mộ nhất.  Đối với các nhà nghiên cứu và các học giả về Đông Nam Á, chúng tôi đưa ra danh sách này như một nguồn tài liệu tham khảo.

Không cần nói, có nhiều phương cách nghiêm ngặt hơn, có thể có phương pháp hơn, để lập ra danh sách này.  Thí dụ, chúng tôi có thể mở rộng sự đề cử đến cộng đồng học thuật nói chung.  Hay, thay v́ yêu cầu đề cử các tác phẩm, yêu cầu đề cử các tác giả có ảnh hưởng nhất, sẽ làm nổi bật lên một sự lượng định toàn bộ công tŕnh của họ thay v́ chỉ về một hay hai quyển sách.  Tuy thế, với các tài nguyên hạn chế của ḿnh, chúng tôi đă quyết định khởi xướng nỗ lực đầu tiên giới hạn này như một sự phục vụ cho cộng đồng học thuật của ngành Đông Nam Á học.  Chúng tôi không kỳ vọng mọi người, hay trong thực tế, bất kỳ ai, đồng ư với toàn bộ danh sách.  Trong thực tế, chúng tôi sẽ cảm thấy vui hơn nêu bản danh sách khác hơn là sự ưng thuận lặng lẽ.  Chung cuộc, phán quyết về những quyển sách nào có ảnh hưởng nhiều nhất phải tùy, không phải ở chúng tôi tại tạp chí SOJOURN, mà là ở khối độc giả sắc bén.

Như một sự chỉ dẫn về một số các ư tưởng có ảnh hưởng nhất được bao hàm trong những quyển được xem là có ảnh hưởng nhất, ban biên tập cũng khởi sự, tùy theo khả năng chuyên môn và khuynh hướng cá nhân để viết các bài điểm sách trên các tác phẩm được lựa chọn.  Chúng tôi tiếc rằng không phải mọi quyển sách đều sẽ được điểm duyệt, nhưng hy vọng rằng những ǵ chúng tôi đă sắp xếp sẽ phục vu như một sự dẫn nhập hữu ích.  Sau cùng, chúng tôi xin cám ơn các Thành Viên IAM của chúng tôi, những người đă ân cần cống hiến cho chúng ta lợi ích của kiến thức chuyên môn tập thể của họ trong việc lập ra danh sách này.

***

 

Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia

Volume 24, Number 1, April 2009

 

E-ISSN: 1793-2858 Print ISSN: 0217-9520

 

[ Các quyển sách nghiên cứu về Á Châu hay Đông Nam Á như  một tổng thể nói chung đều có các chương hay đoạn đề cập trực tiếp đến Việt Nam.  Hai quyển sách nghiên cứu riêng về Việt Nam được tuyển chọn là hai quyển khảo sát về nông dân Việt Nam, được in màu đỏ để làm nổi bật bởi người dịch.]

 

 

The Most Influential Books of Southeast Asia

 

Furnivall, J.S. Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and Netherlands India. Cambridge: Cambridge University Press, 1948.

 

Reid, Anthony. Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680. 2 Volumes. New Haven: Yale University Press, 1988-1993.

 

Scott, James C. The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia. New Haven: Yale University Press, 1976.

 

Anderson, Benedict R.O'G. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London, New York: Verso, 1991 (1983).

 

Geertz, Clifford. Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia. Berkeley and Los Angeles, California: University of California Press, 1963.

 

Ileto, Reynaldo Clemeña. Pasyon and Revolution: Popular Movements in the Philippines, 1840-1910. Quezon City: Ateneo de Manila University Press, 1979.

 

Leach, Edmund Ronald. Political Systems of Highland Burma: A Study of Kachin Social Structure. London: G. Bell & Sons, Ltd., 1954.

 

Scott, James C. Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. New Haven: Yale University Press, 1985.

 

Geertz, Clifford. The Religion of Java. Glencoe, Ill.: Free Press, 1960.

 

Kahin, George McTurnan. Nationalism and Revolution in Indonesia. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1952.

 

Roff, William R. The Origins of Malay Nationalism. New Haven: Yale University Press, 1967.

 

Leur, J.C. van. Indonesian Trade and Society: Essays in Asian Social and Economic History. The Hague: W. Van Hoeve, 1955.

 

Wertheim, W.F. Indonesian Society in Transition: A Study of Social Change. Bandung: Sumur Bandung, 1956.

 

Wertheim, W.F. East-West Parallels: Sociological Approaches to Modern Asia. The Hague: W. Van Hoeve, 1964.

 

Abdullah, Taufik. Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra, 1927-1933. Ithaca, N.Y.: Cornell Modern Indonesia Project, Cornell University, 1971.

 

Andaya, Barbara Watson. The Flaming Womb: Repositioning Women in Early Modern Southeast Asia. Honolulu: University of Hawai'i Press, 2006.

 

Bateson, Gregory & Margaret Mead. Balinese Character: A Photographic Analysis. New York: The New York Academy of Sciences, 1942.

 

Bellwood, Peter S. Prehistory of the Indo-Malaysian Archipelago. New York; Sydney: Academic Press, 1985.

 

Benda, Harry Jindrich. Continuity and Change in Southeast Asia: Collected Journal Articles of Harry J. Benda. New Haven: Yale University Southeast Asia Studies, 1972.

 

Chua, Beng Huat. Communitarian Ideology and Democracy in Singapore. London and New York: Routledge, 1995.

 

Coedeès, George. Les états Hindouisés d'Indochine et d'Indonésie. Paris: E. de Boccard, 1948.

 

Dhofier, Zamakhsyari. The Pesantren Tradition: The Role of the Kyai in the Maintenance of Traditional Islam in Java. Tempe, Ariz.: Monograph Series Press, Program for Southeast Asian Studies, Arizona State University, 1999. (Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1982).

 

Firth, Raymond. Malay Fishermen: Their Peasant Economy. London: K. Paul, Trench, Trubner & Co., 1946.

 

Gombrich, Richard & Gananath Obeyesekere. Buddhism Transformed: Religious Changes in Sri Lanka. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1988.

 

Gourou, Pierre. The Peasants of the Tonkin Delta: A Study of Human Geography [Paysans du Delta Tonkinois: Étude de Géographie Humaine]. New Haven, Conn.: Human Relations Area Files, 1955.

 

Hall, D.G.E. A History of South-East Asia. London: Macmillan; New York: St. Martin's Press, 1955.

 

Hefner, Robert W., ed. Market Cultures: Society and Values in the New Asian Capitalisms. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1997.

 

Hooker M.B., ed. Islam in South-East Asia. Leiden: E.J. Brill, 1983.

 

Jomo K.S. A Question of Class: Capital, the State, and Uneven Development in Malaya. Singapore; New York: Oxford University Press, 1986.

 

Kartodirdjo, Sartono. The Peasants' Revolt of Banten in 1888: Its Conditions, Course and SequelA Case Study of Social Movements in Indonesia. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1966.

 

Keyes, Charles F. The Golden Peninsula: Culture and Adaptation in Mainland Southeast Asia. New York: Macmillan, 1977.

 

Lieberman, Victor B. Strange Parallels: Southeast Asia in Global Context, 800-1830.

Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2003.

 

Lombard, Denys. Le Carrefour Javanais: Essai d'Histoire Globale. Paris: Editions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1990.

 

Majul, Cesar Adib. Muslims in the Philippines. Quezon City: Published for the Asian Center by the University of the Philippines Press, 1973.

 

McCoy, Alfred W. & Ed. C. de Jesus. Philippine Social History: Global Trade and Local Transformations. Quezon City, Manila: Ateneo de Manila University Press; Sydney: Allen & Unwin, 1982.

 

Mortimer, Rex. Indonesian Communism under Sukarno: Ideology and Politics, 1959-1965. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1974.

 

Ong, Aihwa. Spirits of Resistance and Capitalist Discipline: Factory Women in Malaysia. Albany: State University of New York Press, 1987.

 

Popkin, Samuel L. The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam. Berkeley: University of California Press, 1979.

 

Purcell, Victor. The Chinese in Southeast Asia. London; New York: Oxford University Press, 1951.

 

Riggs, Fred Warren. Thailand: The Modernization of a Bureaucratic Polity. Honolulu: East-West Center Press, 1966.

 

Robison, Richard. Indonesia: The Rise of Capital. North Sydney, NSW, Australia: Allen & Unwin, 1986.

 

Schrieke, B.J.O. Indonesian Sociological Studies: Selected Writings. Two Volumes. The Hague: W. van Hoeve, 1955-57.

 

Steinberg, David Joel et al. In Search of Southeast Asia: A Modern History. New York: Praeger, 1971.

 

Thongchai, Winichakul. Siam Mapped: A History of the Geo-Body of a Nation. Honolulu: University of Hawaii Press, 1994.

 

Wolters, O.W. The Fall of Śrivijaya in Malay History. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1970.

 

 

_____

Nguồn: Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia, Volume 24, Number 1, April 2009

 

 

Ngô Bắc dịch và phụ chú

05.08.2013    

 

 http://www.gio-o.com/NgoBac.html

 

© gio-o.com 2013