Hui Yew-Foong

C�C QUYỂN S�CH C� ẢNH HƯỞNG NHẤT

TRONG NG�NH Đ�NG NAM � HỌC

Ng� Bắc dịch

 

Một bản tin ngắn để giải th�ch số tạp ch� đặc biệt n�y, ho�n to�n kh�ng giống như c�c số b�o đặc biệt nhất.� Để đ�nh dấu 40 năm của Viện Đ�ng Nam � Học (Institute of South East Asia, Singapore), trong năm 2008, ban bi�n tập tạp ch� SOJOURN (Journal of Social Issues in Southeast Asia) đ� quyết định đi đến việc lập một danh s�ch về �Mười Quyển S�ch C� Ảnh Hưởng Nhất Về Đ�ng Nam ��.� � tưởng xem ra chất ph�c, nhưng sự biện biệt sẽ mau ch�ng nhận biết rằng việc lập một danh s�ch như thế l� một sự đối đầu với sự tranh luận ở mọi g�c cạnh.

����� Ch�ng t�i đ� quyết định chuyển c�u đố n�y đến c�c Th�nh Vi�n Cố Vấn Quốc Tế (International Advisory Members: IAM) nổi tiếng của ch�ng t�i.� Mỗi người trong họ được mời đề cử mười quyển s�ch:

����� �a. đ� ảnh hưởng đến sự tạo lập l� thuyết v�/hay c�c nhận x�t thực nghiệm tại Đ�ng Nam �;

����� b. tiếp tục được d�ng như c�c điểm tham chiếu cốt yếu đối với c�c học giả hiện thời; v�

����� c. vượt qu� thời kỳ m� ch�ng được viết ra.

Phần lớn c�c Th�nh Vi�n IAM đ� trả lời, một số với nhiều hơn mười t�c phẩm đề cử, một số với �t hơn; v� một số, với l� do vững chắc, từ khước n�u ra c�c sự đề cử.� Cộng chung, bốn mươi lăm quyển s�ch đ� được đề cử.� Bởi v� một số quyển s�ch c� sự đề cử ngang nhau, ch�ng t�i đ� đi đến chỗ c� tối �14 Quyển S�ch H�ng Đầu� thay v� một danh s�ch 10 quyển, được sao ch�p b�n dưới đ�y.

����� Bất kỳ danh s�ch n�o như thế, như đ� được đề cập b�n tr�n, nhất thiết sẽ g�y tranh luận bởi c� li�n can đến c�c thi�n kiến.� Trước ti�n, c� thi�n kiến mặc nhi�n trong c�c ti�u chuẩn m� ch�ng t�i đ� chuyển đến IAM.� Th� dụ, ch�ng t�i đ� y�u cầu rằng họ đề cử c�c s�ch viết bằng Anh ngữ.� Y�u c�u c� vẻ thẳng thắn n�y sẵn đặt c�c quyển s�ch ở v�o ưu thế so với c�c h�nh thức kh�c của sự ấn h�nh c� nhiều ảnh hưởng, v� điều c�n g�y tranh luận nhiều hơn nữa, c�c ấn phẩm bằng Anh ngữ l�n trước sự nghi�n cứu tuyệt hảo hơn kh�ng được cung ứng bằng Anh ngữ.� (D� thệ một số Th�nh Vi�n IAM vẫn cảm thấy buộc phải gửi đến cho ch�ng t�i c�c sự đề cử c�c t�c phẩm phi-Anh ngữ, điều m� ch�ng t�i sẵn l�ng chấp nhận).� Thứ nh�, c�c th�nh kiến của c�c Th�nh Vi�n IAM sẽ, ho�n to�n nhất thiết, được phản ảnh trong c�c sự lựa chọn c�c quyển s�ch của họ, bất luận c�c thi�n kiến n�y c� thể c� bởi sự huấn luyện hay l�nh vực chuy�n m�n của họ.� Thay v� nh�n điều n�y như sự hạn chế, ch�ng t�i xem đ�y như một cơ hội để khai th�c một căn bản rộng r�i của sự th�ng th�i tập thể.� Nhằm v�o mục đ�ch n�y, ch�ng t�i đ� quyết định trưng b�y to�n thể danh s�ch đề cử thay v� chỉ gồm c�c quyển được mến mộ nhất.� Đối với c�c nh� nghi�n cứu v� c�c học giả về Đ�ng Nam �, ch�ng t�i đưa ra danh s�ch n�y như một nguồn t�i liệu tham khảo.

Kh�ng cần n�i, c� nhiều phương c�ch nghi�m ngặt hơn, c� thể c� phương ph�p hơn, để lập ra danh s�ch n�y.� Th� dụ, ch�ng t�i c� thể mở rộng sự đề cử đến cộng đồng học thuật n�i chung.� Hay, thay v� y�u cầu đề cử c�c t�c phẩm, y�u cầu đề cử c�c t�c giả c� ảnh hưởng nhất, sẽ l�m nổi bật l�n một sự lượng định to�n bộ c�ng tr�nh của họ thay v� chỉ về một hay hai quyển s�ch.� Tuy thế, với c�c t�i nguy�n hạn chế của m�nh, ch�ng t�i đ� quyết định khởi xướng nỗ lực đầu ti�n giới hạn n�y như một sự phục vụ cho cộng đồng học thuật của ng�nh Đ�ng Nam � học.� Ch�ng t�i kh�ng kỳ vọng mọi người, hay trong thực tế, bất kỳ ai, đồng � với to�n bộ danh s�ch.� Trong thực tế, ch�ng t�i sẽ cảm thấy vui hơn n�u bản danh s�ch kh�c hơn l� sự ưng thuận lặng lẽ.� Chung cuộc, ph�n quyết về những quyển s�ch n�o c� ảnh hưởng nhiều nhất phải t�y, kh�ng phải ở ch�ng t�i tại tạp ch� SOJOURN, m� l� ở khối độc giả sắc b�n.

Như một sự chỉ dẫn về một số c�c � tưởng c� ảnh hưởng nhất được bao h�m trong những quyển được xem l� c� ảnh hưởng nhất, ban bi�n tập cũng khởi sự, t�y theo khả năng chuy�n m�n v� khuynh hướng c� nh�n để viết c�c b�i điểm s�ch tr�n c�c t�c phẩm được lựa chọn.� Ch�ng t�i tiếc rằng kh�ng phải mọi quyển s�ch đều sẽ được điểm duyệt, nhưng hy vọng rằng những g� ch�ng t�i đ� sắp xếp sẽ phục vu như một sự dẫn nhập hữu �ch.� Sau c�ng, ch�ng t�i xin c�m ơn c�c Th�nh Vi�n IAM của ch�ng t�i, những người đ� �n cần cống hiến cho ch�ng ta lợi �ch của kiến thức chuy�n m�n tập thể của họ trong việc lập ra danh s�ch n�y.

***

 

Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia

Volume 24, Number 1, April 2009

 

E-ISSN: 1793-2858 Print ISSN: 0217-9520

 

[ C�c quyển s�ch nghi�n cứu về � Ch�u hay Đ�ng Nam � như� một tổng thể n�i chung đều c� c�c chương hay đoạn đề cập trực tiếp đến Việt Nam.� Hai quyển s�ch nghi�n cứu ri�ng về Việt Nam được tuyển chọn l� hai quyển khảo s�t về n�ng d�n Việt Nam, được in m�u đỏ để l�m nổi bật bởi người dịch.]

 

 

The Most Influential Books of Southeast Asia

 

Furnivall, J.S. Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and Netherlands India. Cambridge: Cambridge University Press, 1948.

 

Reid, Anthony. Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680. 2 Volumes. New Haven: Yale University Press, 1988-1993.

 

Scott, James C. The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia. New Haven: Yale University Press, 1976.

 

Anderson, Benedict R.O'G. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London, New York: Verso, 1991 (1983).

 

Geertz, Clifford. Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia. Berkeley and Los Angeles, California: University of California Press, 1963.

 

Ileto, Reynaldo Cleme�a. Pasyon and Revolution: Popular Movements in the Philippines, 1840-1910. Quezon City: Ateneo de Manila University Press, 1979.

 

Leach, Edmund Ronald. Political Systems of Highland Burma: A Study of Kachin Social Structure. London: G. Bell & Sons, Ltd., 1954.

 

Scott, James C. Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. New Haven: Yale University Press, 1985.

 

Geertz, Clifford. The Religion of Java. Glencoe, Ill.: Free Press, 1960.

 

Kahin, George McTurnan. Nationalism and Revolution in Indonesia. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1952.

 

Roff, William R. The Origins of Malay Nationalism. New Haven: Yale University Press, 1967.

 

Leur, J.C. van. Indonesian Trade and Society: Essays in Asian Social and Economic History. The Hague: W. Van Hoeve, 1955.

 

Wertheim, W.F. Indonesian Society in Transition: A Study of Social Change. Bandung: Sumur Bandung, 1956.

 

Wertheim, W.F. East-West Parallels: Sociological Approaches to Modern Asia. The Hague: W. Van Hoeve, 1964.

 

Abdullah, Taufik. Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra, 1927-1933. Ithaca, N.Y.: Cornell Modern Indonesia Project, Cornell University, 1971.

 

Andaya, Barbara Watson. The Flaming Womb: Repositioning Women in Early Modern Southeast Asia. Honolulu: University of Hawai'i Press, 2006.

Bateson, Gregory & Margaret Mead. Balinese Character: A Photographic Analysis. New York: The New York Academy of Sciences, 1942.

 

Bellwood, Peter S. Prehistory of the Indo-Malaysian Archipelago. New York; Sydney: Academic Press, 1985.

 

Benda, Harry Jindrich. Continuity and Change in Southeast Asia: Collected Journal Articles of Harry J. Benda. New Haven: Yale University Southeast Asia Studies, 1972.

 

Chua, Beng Huat. Communitarian Ideology and Democracy in Singapore. London and New York: Routledge, 1995.

 

Coede�s, George. Les �tats Hindouis�s d'Indochine et d'Indon�sie. Paris: E. de Boccard, 1948.

 

Dhofier, Zamakhsyari. The Pesantren Tradition: The Role of the Kyai in the Maintenance of Traditional Islam in Java. Tempe, Ariz.: Monograph Series Press, Program for Southeast Asian Studies, Arizona State University, 1999. (Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1982).

 

Firth, Raymond. Malay Fishermen: Their Peasant Economy. London: K. Paul, Trench, Trubner & Co., 1946.

 

Gombrich, Richard & Gananath Obeyesekere. Buddhism Transformed: Religious Changes in Sri Lanka. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1988.

 

Gourou, Pierre. The Peasants of the Tonkin Delta: A Study of Human Geography [Paysans du Delta Tonkinois: �tude de G�ographie Humaine]. New Haven, Conn.: Human Relations Area Files, 1955.

 

Hall, D.G.E. A History of South-East Asia. London: Macmillan; New York: St. Martin's Press, 1955.

 

Hefner, Robert W., ed. Market Cultures: Society and Values in the New Asian Capitalisms. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1997.

 

Hooker M.B., ed. Islam in South-East Asia. Leiden: E.J. Brill, 1983.

 

Jomo K.S. A Question of Class: Capital, the State, and Uneven Development in Malaya. Singapore; New York: Oxford University Press, 1986.

 

Kartodirdjo, Sartono. The Peasants' Revolt of Banten in 1888: Its Conditions, Course and SequelA Case Study of Social Movements in Indonesia. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1966.

 

Keyes, Charles F. The Golden Peninsula: Culture and Adaptation in Mainland Southeast Asia. New York: Macmillan, 1977.

 

Lieberman, Victor B. Strange Parallels: Southeast Asia in Global Context, 800-1830.

Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2003.

 

Lombard, Denys. Le Carrefour Javanais: Essai d'Histoire Globale. Paris: Editions de l'�cole des Hautes �tudes en Sciences Sociales, 1990.

 

Majul, Cesar Adib. Muslims in the Philippines. Quezon City: Published for the Asian Center by the University of the Philippines Press, 1973.

 

McCoy, Alfred W. & Ed. C. de Jesus. Philippine Social History: Global Trade and Local Transformations. Quezon City, Manila: Ateneo de Manila University Press; Sydney: Allen & Unwin, 1982.

 

Mortimer, Rex. Indonesian Communism under Sukarno: Ideology and Politics, 1959-1965. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1974.

 

Ong, Aihwa. Spirits of Resistance and Capitalist Discipline: Factory Women in Malaysia. Albany: State University of New York Press, 1987.

 

Popkin, Samuel L. The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam. Berkeley: University of California Press, 1979.

 

Purcell, Victor. The Chinese in Southeast Asia. London; New York: Oxford University Press, 1951.

 

Riggs, Fred Warren. Thailand: The Modernization of a Bureaucratic Polity. Honolulu: East-West Center Press, 1966.

 

Robison, Richard. Indonesia: The Rise of Capital. North Sydney, NSW, Australia: Allen & Unwin, 1986.

 

Schrieke, B.J.O. Indonesian Sociological Studies: Selected Writings. Two Volumes. The Hague: W. van Hoeve, 1955-57.

 

Steinberg, David Joel et al. In Search of Southeast Asia: A Modern History. New York: Praeger, 1971.

 

Thongchai, Winichakul. Siam Mapped: A History of the Geo-Body of a Nation. Honolulu: University of Hawaii Press, 1994.

 

Wolters, O.W. The Fall of Śrivijaya in Malay History. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1970.

 

 

_____

Nguồn: Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia, Volume 24, Number 1, April 2009

 

 

Ng� Bắc dịch v� phụ ch�

05.08.2013    

 

 http://www.gio-o.com/NgoBac.html

 

� gio-o.com 2013