MỘT SỐ T�I LIỆU LI�N QUAN

CHIẾN TRANH BI�N GIỚI VIỆT-TRUNG

TH�NG 2, 1979

 

Ng� Bắc sưu tầm & ch� giải

 

Đ�y l� một số t�i liệu quan trọng li�n hệ đến cuộc chiến tranh bi�n giới Việt-Trung năm 1979, xảy ra v�o ng�y n�y, 17 Th�ng Hai, 35 năm trước đ�y.

T�i Liệu 1: Bản Ghi Nhớ Cuộc Đ�m Thoại Của Bộ Ngoại Giao M�ng Cổ với C�c Vi�n Chức Bộ Ngoại Giao S� Viết tại Moscow h�m 9 Th�ng Hai, 1979, trong đ� c� vi�n chức S� Viết cho hay c� biết Trung Cộng đang tập họp 18 Sư Đo�n dọc bi�n giới Việt.-Trung.� Đ� tr�ch dịch sang tiếng Việt c�c đoạn li�n hệ.

T�i Liệu 2: Phiếu Chuyển đề ng�y 10 Th�ng Hai, 1979 của H� văn L�u, Đại Sứ Thường Trực Của Việt Nam tại Li�n Hiệp Quốc, th�ng điệp của Nguyễn Duy Trinh, Ph� Thủ Tướng ki�m Bộ Trưởng Ngoại Giao H� Nội, gửi �ng Tổng Thư K� Li�n Hiệp Quốc, Kurt Waldheim, b�o tin khẩn cấp rằng Trung Cộng đang tập trung gần 20 sư đo�n tại bi�n giới Việt-Trung.� Nguy�n bản bằng tiếng Ph�p đề ng�y 10 Th�ng Hai, 1979, bản dịch sang tiếng Anh để ng�y 11 Th�ng Hai, 1979.� Chỉ tr�ch dịch sang tiếng Việt� phần th�ng b�o c� gần 20 sư đo�n qu�n Trung Cộng tập trung tại bi�n giới Việt-Trung.

T�i Liệu 3: Văn thư đề ng�y 15 Th�ng Hai, 1979 (tức ng�y 16 Th�ng Hai tại Trung Quốc v� Việt Nam, ngay trước khi Trung Quốc khổi chiến) của Chen Chu, gửi Chủ Tịch Hội Đồng Bảo An Li�n Hiệp Quốc, trả lời thư của Nguyễn Duy Trinh.� Ngo�i phần phản tố c�o Việt Nam tấn c�ng v� khi�u kh�ch ở bi�n giới Việt-Trung, Chen Chu đ�i hỏi Việt Nam phải r�t qu�n ra khỏi Căm Bốt.

T�i Liệu 4: Tuy�n Bố Ng�y 17 Th�ng 2, 1979 của Việt Nam về Cuộc Tấn C�ng Của Trung Quốc tại Bi�n Giới.� Nguy�n bản tiếng Việt.

T�i Liệu 5: Bản Tin ng�y 2 Th�ng Một, 1987 tr�n tờ b�o Gainesville Sun, Florida, Hoa Kỳ về vụ t�n s�t thường d�n Việt Nam tại Tổng Ch�p, X� Hưng Đạo, Huyện H�a An, Tỉnh Cao bằng bởi qu�n Trung Quốc trong cuộc chiến tranh bi�n giới năm 1979.� Đ� dịch to�n bản tin sang tiếng Việt k�m theo nguy�n bản tiếng Anh.

C�c b�i viết quan trọng kh�c sẽ được tiếp tục c�p nh�t./-

 

***

T�I LIỆU 1

 

BẢN GHI NHỚ CỦA BỘ NGOẠI GIAO M�NG CỔ

 

VỀ CUỘC Đ�M THOẠI VỚI

 

C�C VI�N CHỨC S� VIẾT TẠI MOSCOW,

 

NG�Y 9 TH�NG HAI, 1979

Tối Mật

Thứ Trưởng Thứ Nhất của Bộ Ngoại Giao Cộng H�a Nh�n D�n M�ng Cổ, D. Yondon v� nh�n vi�n th�p t�ng đ� được đ�n tiếp, một c�ch ri�ng biệt., bởi Thứ Trưởng Thứ Nhất Bộ Ngoại Giao S� Viết, V. F. Mal�tsev v� một th�nh vi�n của ban l�nh đạo, trưởng Ph�ng Viễn Đ�ng Thứ Nhất, M[ikhail] S[tepanovich] Kapitsa.

D. Yondon đ� gặp M. S. Kapitsa h�m 9 Th�ng Hai, 1979 từ 13 đến 13 giờ [?, chắc đ� c� lỗi đ�nh m�y sai, v� lập lại c�ng một giờ, ch� của người dịch], v� với Thứ Trưởng Đệ Nhất V. F. Mal�tsev trong c�ng ng�y từ 16 đến 17 giờ.

 

1. Trong cuộc gặp gỡ với M. S. Kapitsa

[D. Yondon muốn biết về � kiến v� sự giải th�ch r� r�ng từ c�c đồng ch� S� Viết về c�c bước tiến sẽ thực hiện li�n quan đến việc c� thể b�i bỏ hiệp ước Hữu Nghị, Li�n Minh v� Trợ Gi�p Hỗ Tương năm 1950 giữa Trung Quốc v� Li�n S� � v� sẽ li�n quan đến M�ng Cổ ra sao �

Kapitsa đ� trả lời rằng Li�n S� cũng đang suy nghĩ về khả t�nh đ� (trong khi n�i về điều n�y, Kapitsa c� đưa cho Yondon đọc ri�ng bản dự thảo th�ng tin của ch�nh phủ S� Viết [về đề mục n�y]. ...Kapitsa cho rằng người ta [Trung Quốc] c� thể sẽ kh�ng đụng chạm đến vấn đề M�ng Cổ.

[Phần t�m tắt tr�n đ�y l� của người dịch Ng� Bắc]

 

Kapitsa [n�i tiếp]: Nếu c� xảy ra sự b�i bỏ hiệp ước, c�c nh� l�nh đạo Trung Quốc sẽ n�u ra c�c nguy�n do kh�c.� C� thể họ sẽ n�i rằng bản chất của LBSV (Li�n Bang S� Viết) đ� thay đổi, rằng sự x�m lấn đang xảy ra ở mọi g�c cạnh của thế giới, rằng Việt Nam đang can thiệp v�o c�ng việc nội bộ của Căm Bốt; v� thế, CHNDTQ (Cộng H�a Nh�n D�n Trung Quốc) kh�ng thể bị r�ng buộc với LBSV bởi hiệp ước hữu nghị, li�n minh v� trợ gi�p hỗ tương.

Nhưng họ chưa ch�nh thức n�u l�n vấn đề b�i bỏ hiệp ước�..

����

Gần đ�y, Đặng Tiểu B�nh đ� sang Hoa Kỳ.� Mục đ�ch của chuyến đi l� đặt Trung Quốc dưới c�i d� hạt nh�n của Hoa Kỳ, giải tỏa vấn đề đảo Đ�i Loan, ngăn chặn thỏa ước SALT-2, v� sử dụng Hoa Kỳ cho ch�nh s�ch ri�ng của Trung Quốc.� Mục đ�ch n�y kh�ng được ho�n th�nh.� C�c quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc t�y thuộc một c�ch trực tiếp v�o tầm mức của c�c quan hệ giữa S� Viết v� Hoa Kỳ.

����.

Những g� đang diễn ra tại bi�n giới Việt Nam l�m LBSV lo ngại rất nhiều.� Trung Quốc đ� tập họp 18 sư đo�n tại bi�n giới Việt Nam [in đậm để l�m nổi bật bởi người dịch].� Nhưng qu�n đội Việt Nam c� qu�n số một triệu, được trang bị vũ kh� ho�n hảo, dạn d�y kinh nghiệm v� chiến đấu tốt.� Nếu c� diễn ra một cuộc giao chiến với Việt Nam, người ta [Trung Quốc] cần phải chiến đấu thực sự giỏi giang.� Hay họ [qu�n Trung Quốc] sẽ ho�n to�n bị đ� bẹp.� Nếu một cuộc chiến tranh xảy ra, c�ng luận thế giới sẽ ủng hộ Việt Nam.� Ph�a Trung Quốc thực sự lo sợ LBSV.� Trung Quốc c� thể sẽ thực hiện một cuộc tấn c�ng duy nhất v�o Việt Nam.� C� thể họ sẽ l�m điều đ� giống như họ đ� l�m hồi năm 1962, khi ph�ng ra một cuộc tấn c�ng v�o Ấn Độ, tiến s�u v�o� [�n Độ] khoảng 20-30 c�y số.� Khi đ� họ sẽ cố gắng bắt giữ một số lượng lớn lao c�c binh sĩ Việt Nam (một sự đ�p ứng trước việc bắt giữ c�c binh sĩ Trung Quốc tại Căm Bốt).� Nhưng �ng [Kapitsa] n�i đ�a rằng, Việt Nam c� thể tiến s�u khoảng 10-15 c�y số v�o l�nh thổ Trung Quốc.

Nếu cần c� một cuộc tấn c�ng Trung Quốc để bảo vệ Việt Nam, ch�ng t�i sẽ cho �ng [Yondon] hay biết.

C�c lực lượng v�ng Viễn Đ�ng của ch�ng t�i, v� qu�n khu Zabaikal đang nhận được c�c mệnh lệnh đặc biệt. �.

----

Nguồn: Wilson Center, February 9, 1979, Mongolian Record of Conversation with Soviet Officials in Moscow, February 1979, Văn Khố M� Số H�a Về Lịch Sử Quốc Tế Được Giải Mật (Digital Archive International History Declassified.

 

***

 

T�I LIỆU 2


>

 

VĂN THƯ ĐỀ NG�Y 10 TH�NG HAI, 1979

CỦA NGUYỄN DUY TRINH,

BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO VIỆT NAM

GỬI �NG TỔNG THƯ KY� LI�N HIỆP QUỐC,

KURT WALDHEIM,

TH�NG B�O KHẨN CẤP VỀ VIỆC TRUNG QUỐC

TẬP TRUNG 20 SƯ ĐO�N TẠI BI�N GIỚI

 

 

Tai liệu gồm cả Phiếu Chuyển đề ng�y 10 Th�ng Hai, 1979 của Đạị Sứ H� Văn L�u, Trưởng Ph�i Đo�n Thường Tr� Cộng H�a X� Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tại Li�n Hiệp Quốc, chuyển đến �ng Tổng Thư K� Li�n Hiệp Quốc khi đ� l� �ng Kurt Waldheim, th�ng điệp đề ng�y 10 Th�ng Hai 1979 của Nguyễn Duy Trinh, Ph� Thủ Tướng ki�m Bộ Trưởng Ngoại Giao Cộng H�a X� Hội Chủ Nghĩa Việt nam, th�ng b�o khẩn cấp sự tập trung gần 20 sư đo�n qu�n sĩ, c�ng c�c chiến cụ kh�c của Trung Quốc, tại bi�n giới Việt Nam, tạo ra một t�nh trạng cực kỳ nghi�m trọng.

Nguy�n bản c�c văn kiện n�y được viết bằng tiếng Ph�p đề ng�y 10 Th�ng Hai, 1979, v� bản bằng tiếng Anh đề ng�y 11 Th�ng Hai, 1979.� Hy vọng nguy�n bản tiếng Việt sẽ được c�ng bố sau n�y.

������ Người dịch c� dịch lại c�c đoạn n�i về sự chuẩn bị chiến tranh của Trung Quốc tại bi�n giới Việt � Trung, trong th�ng b�o n�y, m� H� Nội đ� hay biết được, một tuần trước khi cuộc chiến tranh thực sự diễn ra.

 

Tr�ch dịch văn thư đề ng�y 10 Th�ng Hai, 1979 của Nguyễn Duy Trinh, Ph� Thủ Tướng ki�m Bộ Trưởng Ngoại Giao Việt Nam gửi �ng Tổng Thư K� Li�n Hiệp Quốc Kurt Waldheim:

 

 

�nh K�m

 

Th�ng điệp đề ng�y 10 Th�ng Hai 1979 từ Ph� Thủ Tướng ki�m Bộ Trưởng Ngoại Giao Việt Nam [Nguyễn Duy Trinh] đến �ng Tổng Thư K� [Li�n Hiệp Quốc, Kurt Waldheim]

 

������ T�i lấy l�m h�n hạnh để xin �ng lưu � đến t�nh trạng nghi�m trọng ph�t sinh tại Việt Nam.

������ C�c nh� cầm quyền Trung Quốc gần đ�y đ� tăng cường c�c hoạt động vũ trang tại bi�n giới Việt Nam v� đ� tiến h�nh c�c sự chuẩn bị r�o riết cho chiến tranh chống Việt Nam.� Họ đ� bố tr� khoảng 20 sư đo�n, h�ng trăm c�c m�y bay chiến đấu, nhiều xe tăng v� c�c chiến cụ kh�c tại v�ng s�t cận của bi�n giới giữa Trung Quốc v� Việt Nam [in đậm để nhấn mạnh bởi người dịch].� Họ đ� tham gia h�ng ng�y v�o c�c hoạt động vũ trang vi phạm l�nh thổ Việt Nam, ch�nh v� thế đang tạo ra một t�nh trạng cực kỳ nguy hiểm dọc theo to�n thể bi�n giới giữa Trung Quốc v� Việt Nam.

������ Trong khi c�c hoạt động th� nghịch n�y đang tiếp diễn, Ph� Thủ Tướng Trung Quốc, Đặng Tiểu B�nh, trong c�c cuộc thăm viếng của �ng ta tại Hoa Kỳ v� Nhật Bản, đ� c�ng khai x�c nhận c�c bản tin tức b�o ch� li�n quan đến sự tập trung đ�ng đảo c�c bộ đội Trung Quốc gần bi�n giới Việt Nam v� c�c lời đe dọa chiến tranh tr�ng tr�o chống lại Cộng H�a X� Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.� T�nh trạng n�y đ� khơi dậy v� tiếp tục khơi dậy sự quan ngại nghi�m trọng về ph�a c�c Ch�nh Phủ của nhiều nước v� c�ng luận thế giới.

������ C�c h�nh vi n�u tr�n l� kết quả của ch�nh s�ch chống Việt Nam của c�c nh� cầm quyền Trung Quốc v� của c�c mục đ�ch b�nh trướng của họ tại Đ�ng Nam �.� Kể từ đầu thập ni�n 1970, họ đ� chiếm đoạt Quần Đảo Ho�ng Sa (Paracel) bằng phương tiện qu�n sự, đ� đưa ra c�c sự tuy�n nhận phi l� c�c đảo kh�c của Việt Nam tại Biển Đ�ng :Eastern Sea (South China Sea) v� khi�u kh�ch c�c cuộc tranh chấp bi�n giới giữa hai nước��

����.

������ T�i hy vọng rằng với c�c tr�ch nhiệm lớn lao của �ng, �ng sẽ cứu x�t đến t�nh trạng nghi�m trọng n�u tr�n v� c� bất kỳ biện ph�p n�o m� �ng c� thể thấy l� th�ch đ�ng.

������ T�i xin đề nghị �ng sắp xếp để th�ng b�o n�y sẽ được ph�n ph�t như một t�i liệu ch�nh thức của Li�n Hiệp Quốc đến tất cả c�c Hội Vi�n của Tổ Chức.

 

Nguyễn Duy Trinh

Ph� Thủ Tướng ki�m

Bộ Trưởng Ngoại Giao

Cộng H�a X� Hội Chủ Nghĩa Việt Nam��

 

***

T�I LIỆU 3

[Bản Dịch Sang Tiếng Việt (của Ng� Bắc)]

 

Văn Thư Ph�c Đ�p Đề Ng�y 15 Th�ng Hai, 1979

Của Chen Chu, Đại Diện Thường Trực

Cộng H�a Nh�n D�n Trung Quốc

Gửi Chủ Tịch Hội Đồng Bảo An Li�n Hiệp Quốc

 

Nữu Ước, 5 Th�ng Hai, 1979

K�nh gửi Ng�i Đại Sứ A. Y. Bishara,

Chủ Tịch Hội Đồng Bảo An

Li�n Hiệp Quốc

 

Thưa Ng�i,

������ Tiếp theo cuộc chiến tranh x�m lược của họ chống lại Kampuchea, c�c nh� cầm quyền Việt Nam đ� c� một loạt c�c h�nh động l�m trầm trọng sự căng thẳng tại Đ�ng Nam � va c�c nơi kh�c của � Ch�u.� Đặc biệt, họ đang thực hiện c�c vụ khi�u kh�ch vũ trang ng�ng cuồng dọc theo bi�n giới Trung-Việt, đe dọa nặng nề an ninh của c�c bi�n giới ph�a nam Trung Quốc.

������ Trong sự theo đuổi cố � một ch�nh s�ch th� nghịch đối với Cộng H�a Nh�n D�n Trung Quốc, c�c nh� cầm quyền Việt Nam đ� g�y ra c�c sự tranh chấp dọc theo c�c bi�n giới Trung-Việt trong một cung c�ch c� hoạch định v� c� tổ chức, thực hiện c�c vụ khi�u kh�ch vũ trang, gặm nhấm dần l�nh thổ Trung Quốc, bắt c�c v� hạ s�t nh�n vi�n Trung Quốc v� ph� hoại sự sinh hoạt v� sản xuất của c�c cư d�n bi�n giới Trung Quốc.� Trong năm 1978, nh�n vi�n vũ trang Việt Nam đ� đột nhập v�o l�nh thổ Trung Quốc v� g�y ra c�c sự tranh chấp trong hơn 1,100 vụ; ph�a Việt Nam cũng vượt qua bi�n giới để g�i m�n nổ, tiếp tục ph�o k�ch v� nổ s�ng v�o l�nh thổ Trung Quốc, giết v� l�m bị thương v�i trăm nh�n vi�n Trung Quốc.� Trong suốt thời kỳ n�y, c�c nh� l�nh đạo Việt Nam đ� kh�ng ngừng cổ vũ cho một �cuộc chiến tranh mới� với Trung Quốc l� mục ti�u.� Họ đ� khuấy động một sự hoảng loạn chiến tranh khắp nước, đẩy mạnh sự gia tăng vũ kh� v� sự tuyển mộ binh sĩ c�ng thực hiện c�c vụ thao diễn qu�n sự thường xuy�n chống lại Trung Quốc.� C�ng l�c, ph�a Việt Nam đ� tăng cường độ c�i gọi l� c�c hoạt động �thanh lọc� tại c�c tỉnh gần với bi�n giới Trung-Việt, bố tr� một qu�n số lớn lao c�c bộ đội v� x�y dựng c�c c�ng sự ph�ng thủ dọc theo c�c bi�n giới Trung-Việt để chuẩn bị cho c�c mưu đồ qu�n sự mới.

������ Trong khi ph�ng ra một cuộc x�m lăng ồ ạt v�o Kampuchea v� kh�ng ngừng khi�u kh�ch Trung Quốc, c�c nh� cầm quyền Việt Nam đ� ra sức để lợi dụng tư thế một �nước nhỏ� của n� cho c�c sự lạm dụng v� phỉ b�ng trắng trợn chống lại Trung Quốc, tố gi�c rằng Trung Quốc �đang đe dọa� Việt Nam v� �ấp ủ c�c tham vọng� chống Việt Nam, v� c�c sự kiện tương tự như thế.� C�ng cung c�ch h�n hạ n�y đ� được sử dụng trong th�ng điệp đề ng�y 10 Th�ng Hai, 1979 từ Nguyễn Duy Trinh, Bộ Trưởng Ngoại Giao Việt Nam, gửi �ng Chủ Tịch Hội Đồng Bảo An.� D�ng chiến thuật quen thuộc của một kẻ g�y ra tội �c phun ra một sự c�o gi�c ngụy tạo phủ đầu chống lại c�c người kh�c, ph�a Việt Nam đ� ra sức che đậy c�c sự khi�u kh�ch thực sự của n� chống Trung Quốc v� chuẩn bị khung cảnh cho c�c �m mưu kh�c nữa chống Trung Quốc.� Nhưng điều n�y ho�n to�n v� �ch.

������ T�nh trạng hiện tại dọc bi�n giới Trung-Việt ho�n to�n l� điều được tạo ra bởi c�c nh� cầm quyền Việt Nam.� Ch�nh Phủ Trung Quốc tr�n qu� t�nh hữu nghị truyến thống giữa c�c nh�n d�n Trung Quốc v� Việt Nam.� Trung Quốc đ� lu�n lu�n h�nh xử sự kiềm chế khi đối diện với c�c ch�nh s�ch chống Trung Hoa được theo đuổi bởi c�c nh� cầm quyền Việt Nam trong những năm gần đ�y v� đủ mọi loại h�nh vi khi�u kh�ch của họ, v� đ� thực hiện c�c nỗ lực tối đa cho một sự giải quyết th�ch đ�ng c�c sự tranh chấp giữa hai nước xuy�n qua c�c sự thương thảo v� tham khảo.� Ph�a Trung Quốc vẫn hy vọng v� y�u cầu rằng trong c�c quyền lợi chung của c�c nh�n d�n Trung Quốc v� Việt Nam, v� v� h�a b�nh v� ổn định trong v�ng, c�c nh� cầm quyền Việt Nam sẽ tức thời đ�nh chỉ mọi cuộc tấn c�ng v� khi�u kh�ch vũ trang chống Trung Quốc v� kềm h�m đi xa hơn nữa tr�n lới đi sai lầm của họ.

������ C�c nh� cầm quyền Việt Nam đang theo đuổi một ch�nh s�ch x�m lược v� b�nh trướng ra b�n ngo�i, ch�nh v� thế đe dọa nghi�m trọng h�a b�nh v� ổn định tại Đ�ng Nam � v� to�n thể � Ch�u.� Điều n�y đương nhi�n khơi dậy sự quan ngại v� lo �u của mọi nước tại � Ch�u v� phần c�n lại của thế giới.� Ch�ng t�i th�nh thật hy vọng rằng Li�n Hiệp Quốc sẽ bảo vệ c�ng l�, h�nh xử c�c chức năng v� thẩm quyền của m�nh v� c� c�c biện ph�p cần thiết khiến cho c�c nh� cầm quyền Việt Nam sẽ tức thời ngưng lại c�c sự đột nhập v� khi�u kh�ch vũ trang chống Trung Quốc, tức thời đ�nh chỉ cuộc x�m lược v� chiếm đ�ng qu�n sự của họ tại Kampichea, triệt tho�i mọi lực lượng của họ ra khỏi Kampuchea v� tức thời ngưng mọi h�nh vi của họ l�m phương hại đến h�a b�nh v� an ninh của Đ�ng Nam �, phần c�n lại của � Ch�u v� to�n thể thế giới.

������ T�i y�u cầu rằng văn thư n�y s� được phổ biến như một t�i liệu ch�nh thức của Hội Đồng Bảo An.

������ Xin Ng�i nhận nơi đ�y l�ng t�n k�nh cao xa nhất của t�i.

 

(K� t�n) Chen Chu

Đại Diện Thường Trực của

Cộng H�a Nh�n D�n Trung Quốc

tại Li�n Hiệp Quốc.

***

T�I LIỆU 4
 

TUY�N BỐ NG�Y 17 TH�NG HAI, 1979

 

CỦA CH�NH PHỦ VIỆT NAM VỀ

�CUỘC CHIẾN TRANH X�M LƯỢC

CỦA TRUNG QUỐC

 

***

 

T�I LIỆU 5

Bản Tin Tr�n Tờ B�o Gainesville Sun,

Th�nh phố Gianesville, quận Alachua, Tiểu Bang Florida,

số ra ng�y 2 Th�ng Một, 1987

 

L�ng X� Việt Nam Hồi Tưởng

Vụ T�n S�t Được C�o Gi�c Xảy Ra Năm 1979

 

 

C�c vi�n chức Việt Nam đưa ra nhiều ảnh chụp v� một số người được cho l� nh�n chứng để hậu thuẫn cho c�c sự tuy�n x�c về c�c vụ hạ s�t phụ nữ v� trẻ em tại Tổng Ch�p v� tại c�c ng�i l�ng nhỏ kh�c thuộc s�u tỉnh bi�n giới.

Bản tin của Peter Eng,

The Associated Press

TỔNG CH�P, Việt Nam � C�c bụi tre v� hoa dại nh� ra từ nền đất đ� nơi gần t�m năm trước đ�y, c�c vi�n chức Việt Nam tuy�n bố, c�c binh sĩ Trung Cộng đ� d�ng b�a đập chết 43 phụ nữ v� trẻ em v� để nhiều thi thể của họ rữa n�t tr�n bờ của một lạch nước.

������ �Đ� l� cung c�ch của c�c con th� hoang dại�, �ng N�ng văn Ất [?] n�i, l� người cho hay c� b� vợ đang mang thai v� bốn đứa con nhỏ của �ng ở trong số c�c nạn nh�n.� Nước mắt đẫm ướt trong đ�i mắt khi �ng n�i về điều �ng gọi l� một cuộc t�n s�t đ� xảy ra v�o chiều ng�y 9 Th�ng Ba, 1979, trong cuộc chiến tranh bi�n giới Trung-Việt.

������ C�c vi�n chức Việt Nam đưa ra nhiều ảnh chụp v� một số người được cho l� nh�n chứ;ng để hậu thuẫn cho c�c sự tuy�n x�c về c�c vụ hạ s�t phụ nữ v� trẻ em tại Tổng Ch�p v� tại c�c ng�i l�ng nhỏ kh�c thuộc s�u tỉnh bi�n giới.

������ C�c lời tố gi�c về c�c vụ t�n s�t phần lớn kh�ng được hay biết đến b�n ngo�i Việt Nam, d� c�c vi�n chức Việt Nam cho rằng con số c�c nạn nh�n � kh�ng c� tổng số cụ thể được n�u ra � th� đ�ng hơn nhiều số 504 thường d�n m� họ n�i đ� bị giết bởi l�nh Mỹ ở Mỹ Lai năm 1968.

������ C�c sự hạ s�t tại v�ng cao nguy�n miền bắc ngoạn mục của Việt Nam đ� khởi sự từ cuối Th�ng Hai 1979 khi qu�n số ước lượng 100,000 binh sĩ Trung Quốc được hậu thuẫn bởi h�ng trăm ngh�n binh sĩ kh�c, bắt đầu tr�n qua bi�n giới.� Trung Cộng đ� tấn c�ng để trả đũa cho sự x�m lăng của Việt Nam v�o Căm Bốt, lật đổ một chế độ th�n Trung Quốc.

������ Việt Nam đ� x�m nhập Căm Bốt sau một loạt c�c vụ động độ bi�n giới với c�c binh sĩ Căm Bốt trong năm 1977-78 v� đ� dựng l�n một chế độ Cộng Sản m� ph�a Trung Quốc xem l� một b� nh�n.

������ C�c sự tuy�n x�c của Việt Nam th� cực kỳ kh� khăn để lượng gi� một c�ch độc lập bởi kh�ng c� ph�ng vi�n T�y Phương n�o được ph�p đến khu vực n�i đồi xa x�i bi�n giới Trung-Việt để tường thuật cuộc chiến tranh gần ba tuần lễ.

������ Trong suốt cuộc xung đột, Bắc Kinh v� H� Nội thường trao đổi c�c sự tố c�o kh�c thường về c�c sự độc �c.� Bi�n giới vẫn c�n căng thẳng, với b�n n�y tố c�o b�n kia việc ph�o k�ch, đột nhập, h�m hiếp, s�t nh�n v� bắt c�c.

������ Một �bạch thư� Việt Nam năm 1979 n�i rằng ph�a Trung Hoa �đ� t�n s�t c�c thường d�n, kể cả c�c phụ nữ, c�c trẻ sơ sinh v� người gi� l�o, ph� hủy c�c ng�i l�ng, nh� thờ, đ�nh ch�a, trường học � Ch�ng đ� giết ch�c, cướp b�c v� đốt ch�y với sự man rợ của đo�n qu�n thời trung cổ bằng c�c phương ph�p tinh vi của c�c qu�n đo�n đế quốc chủ nghĩa hiện đại�.

������ T�n Hoa X� ch�nh thức của Trung Quốc l�c đ� đ� phủ nhận c�c sự tố c�o về c�c cuộc t�n s�t v� quy tr�ch nhiệm cho ph�a nh�n vi�n an ninh Việt Nam.

������ S�u k� giả gần đ�y đ� thăm viếng Tổng Ch�p trong chuyến đi đầu ti�n bởi c�c ph�ng vi�n T�y Phương đến ng�i l�ng kể từ khi c� cuộc chiến.� Tổng Ch�p nằm b�n ngo�i tỉnh lỵ tỉnh Cao Bằng chừng v�i dậm.

������ C�c vi�n chức tuy�n x�c rằng Qu�n Đo�n 42 của Trung Cộng đ� h�nh quyết c�c d�n l�ng tại Tổng Ch�p.� Phần lớn c�c nạn nh�n, theo họ, thuộc d�n tộc �t người, d�n T�y, một sắc d�n th�n thiện với c�c t�nh t�nh mềm mỏng, theo tục thờ c�ng tổ ti�n.� Huyện đa số d�n T�y H�a An, bao gồm Tổng Ch�p, l� một trong c�c khu vực bị tấn c�ng nặng nhất trong cuộc chiến tranh.

������ C�c b�i hạ s�t bị tố gi�c chỉ c�ch con đường l�ng v�i bước, nơi con s�ng Khu�i Lương [?] nhập dần v�o một suối cạn, chảy r�c r�ch.� C�c vi�n chức cho hay c�c thi thể bị chất đống tại ba địa điểm trong một khoảng c�ch độ 330 bộ Anh.� Họ tuy�n x�c rằng qu�n Trung Quốc đ� để c�c thi thể gần c�c nguồn nước hầu tạo ra c�c bịnh truyền nhiễm.

������ Tại một địa điểm, nơi c�c c�nh hoa dại vươn l�n từ nền đất kh� khan, cất giữ ch�n thi thể m� qu�n Trung Hoa đ� che lấp bằng c�y cối v� c�t, theo �ng l�m Văn T�n [?], ph� gi�m đốc sở y tế c�ng cộng tỉnh được n�i l� đ� từng chỉ huy việc thu hồi c�c thi h�i./-

 

Ng� Bắc dịch v� phụ ch�

17.02.2014

 

http://www.gio-o.com/NgoBac.html

� gio-o.com 2014