CHIỀU THƠ

LÊ NGHĨA QUANG TUẤN

Chủ Nhật ngày 25.08.2019
tại đại học UC Berkerley, Califonia
do www.gio-o.com
tổ chức

 


(tranh: Lê Quế Hương)

"mời hết nhân gian ngồi xuống đây đánh chén
hãy ngồi xuống đây luôn
cả những tên sát nhân chẳng bao giờ chết"

 

 


chương trình

 

 


chùm ảnh

 

 

TRÚC VIỆT VŨ
Lê Nghĩa Quang Tuấn
A Feminist - Nhà Nữ Quyền

 

 

NGUYỄN TƯ PHƯƠNG

TIVONNE HÀ

VŨ QUỲNH HƯƠNG

đọc thơ (MP3)

@ Berkeley

 

 

NAT

"Giữa Trắng Đen là Ba Chấm ..."

chùm ảnh

 

 

Lê Quế Hương

Cinder Hồng

thơ

 

 

đài sử

ru em. ngủ

thơ

 

 

Lý Ốc BR

Thơ Dịch của Lê Nghĩa Quang Tuấn

tản mạn

 

 


cổng trường đại học UC Berkeley, Bắc California


 

trang Lê Nghĩa Quang Tuấn trên Gió-O