LÝ ỐC BR

 

Bụi Tuyết ***

 

Lần đầu tiên tôi đọc thơ dịch của Lê Nghĩa Quang Tuấn trên Gió O tôi rất ngạc nhiên. Tôi ngạc nhiên vì nhà thơ trẻ, học vấn tại Mỹ từ nhỏ, mà ngôn ngữ dùng giọng điệu rất Việt Nam. Dịch thuật mà, tại sao phải giữ giọng điệu và từ vựng Việt Nam ? Nhưng mà tôi vốn thích lối dịch thơ văn như vậy.

Trên Gió O cũng còn vài người dịch văn chương rất hay theo cách đó, như Nguyễn Thị Hải Hà chẳng hạn.

“Translation is not a matter of words only; it is a matter of making intelligible a whole culture.”

Dịch thuật không phải là tình trạng của con chữ mà thôi; nó là tình trạng của trí thông minh trên toàn nền văn hóa.” 

Anthony Burgess  

 

Bụi Tuyết

 

Cách con quạ đen

Rũ xuống thân tôi

Một màn bụi tuyết

Từ cây ngô đồng

 

Từ trái tim hồng

Vui buồn thay mặt

Và cất giữ lại

Một ít ngày xưa

 

Lều Chỏng

 

Mưa nói với gió,

'Tao đạp còn mày lôi đầu.'

Hai đứa đánh đập tan nát luống hoa

Những đóa hoa rạp xuống,

Và nằm chỏng như lều--mà chưa chết.

Tôi biết hoa cảm thấy gì.

 

Rất tiếc, Lê Nghĩa Quang Tuấn từ giã cuộc chơi hơi sớm. Nếu không, Gió O và văn đàn Việt Nam Hải Ngoại hẳn còn nhiều tác phẩm hay khác trong phạm vi dịch thuật thi văn.

 

(*** Bụi Tuyết, Dust Of Snow. Lều Chỏng, Lodged. Nguyên tác: Robert Frost, phiên dịch: Lê Nghĩa Quang Tuấn.)

 

http://www.gio-o.com/LeNghiaQT/LeNghiaQuangTuanDich2April2018.htm

 

 

Northwest, cuối Hạ 2019

 

LÝ ỐC BR