MAI THẢO và TÔI, LÊ THỊ HUỆ

 
photo: NATphoto: NATca sĩ Julie Quang và Lê Thị Huệ (photo: NAT)photo: NATphoto: NAT