đam mê

thách đố 
trí huệ 
sáng tạo


chế lấy mây và gây lấy nắng
chế lấy, đừng vay mượn đất trời
mai thảo