nhà xuất bản
nhà xuất bản An Tiêm
từ năm 1965
tại Sài Gòn

người sáng lập:
Thanh Tuệ

muốn mua sách
nên liên lạc trước
qua email:
truongphu1@aol.com
truongphu1@yahoo.com

An Tiêm nơi khởi đầu những sự nghiệp văn chương của Bùi Giáng, Nhất Hạnh, Phạm Công Thiện, Nguyễn Đức Sơn, Tuệ Sỹ, Hoàng Trúc Ly
vv .... vv...

An Tiêm
Đã Mất!

với bài viết của Trần Thị Laihồng,
Lê Thị Huệ,

Quán Như,
Nguyễn Mộng Giác,
Nguyễn Đình Toàn,

Nhà Xuất Bản

ông Thanh Tuệ chủ trương nhà xuất bản AN TIÊM
, trước 1975 và sau 1975 đã cho ra đời hàng loạt những tác phẩm giá trị về nhiều phương diện: THƠ , VĂN , TRIẾT, BIÊN KHẢO ,VĂN HỌC , DỊCH THUẬT …

GIÓ O giới thiêu những tác phẩm mới ấn hành tại hải ngoại của nhà Xuất Bản An Tiêm:

NGUYỄN THỊ CHÂN QUỲNH: KHOA CỬ VIỆT NAM (Tập Thượng ) THI HƯƠNG Giá: 14$ Mỹ Kim

" Co’ người hỏi tôi tại sao sô’ng ở Pha’p lâu năm ,vào thời buổi này thiê’u gì chuyện để học hỏi , nghiên cư’u mà cư’ viê’t đi viê’t lại mãi về KHOA CỬ Kể ra thì co’ râ’t nhiều ly’ do, song ly’ do chi’nh làvì Khoa Cử co’ liên quan mật thiê’t đê’n vân mệnh nươ’c ta: Trong non một nghìn năm tự trị ta đều dùng Khoa cử để ke’n người ra cầm quyền chi’nh, đều hỏi vê‘ thuật trị Nươ’c của Nho Gia’o,dựa trên trật tự xã hội và đạo đư’c.

Trong bia văn Tiê’n Sĩ khoa 1442,Thân Nhân Trung đã viê’t rõ: Hiền –tài là nguyên khi’ của Quô’c Gia , nguyên khi’ thi,nh thì nươ’c ma.nh.ca’c Tha’nh Đê’ , Minh Vương chẳng ai không lâ’y việc bồi dưỡng nhân tài ke’n chọn kẻ sĩ , vun trồng nguyên khi’ là việc đầu tiên….đủ thâ’y Khoa cử quan trọng ngần nào…….Muô’n tìm một quyển sa’ch tương đô’i cặn kẽ,đầy đủ về Khoa cử thì lại không co’….Khoảng năm 1997, khi thâ’y đã co’ kha’ nhiều tranh ảnh và tài liệu tôi quyê’t định sửa lại cuô’n sa’ch đã hòan thành năm 1989, đi sâu vào chi tiê’t hơn …


BANKEI, TÂM BẤT SINH  Ni Sư Trí Hải.Giá: 13$ Mỹ Kim Ni Sư Trí Hải, người đầu tiên dịch "Bắt Trẻ Đồng Xanh" vào năm 1968, từ nguyên bản The Catcher In The Rye của J. Salinger

Dù vâ’n đề gì ,đô’i vơ’i Bankei cũng chỉ co’ một lô’i giải quyê’t , đo’ là xử ly’ mọi sự trên một căn bản hoàn toàn mơ’i mẻ : hãy buông xả, hãy pho’ng khoa’ng tự nhiên , hãy tin tưởng vào ca’i tâm thực sự nguyên uỷ của ta . .Ngài go,i đây là gia’o ly’ Bâ’t –sinh .....

...Vao nam 1662 . lu’c Bankei ra đời nươ’c Nhật vừa mơ’i ra khỏi một thời gian dài nội chiê’n ...

SUY NGHĨ :
Một cư sĩ hỏi : Tôi nghe no’i Ngài co’ tha tâm thông , Vậy lu’c này tôi đang nghĩ gì ? .
Sư đa’p : Ông đang nghĩ như vây .

PHỤ NỮ .
Một người đàn bà hỏi ; Con nghe no’i phụ nừ nghiệp nặng , không thể nào thành Phật , co’ đu’ng không ?
Sư hỏi Bà trở thành Phụ nữ hồi nào vậy ?

BƯU BIỆN, CÂU HÒ TIÊ’NG HA’T XƯ’ HUÊ’Giá: 15$ Mỹ Kim

Đã co’ kha’ nhiê‘u sa’ch nghiên cư’u và sưu tầm âm nhạc Huê’ . Mục đi’ch của chu’ng tôi không đi sâu vào sự nghiên cư’u va sưu tầm đầy đủ Ca’c bài bản . Chu’ng tôi dựa vào những điệu hò, điệu ly ‘ câu ca tiê’ng ha’t quen thuợc để trình bày một CẢNH QUAN TỔNG HỢP

ÂM NHẠC CỔ TRUYỀN HUÊ’ . gồm cả Dân ca lẫn những giai điệu ba’c học truyền thô’ng của vùng đâ’t thơ mộng co’ nhiều năng khiê’u văn học , thẩm mỹ .

TƠ’I ĐÂY ĐẦU LẠ SAU QUEN

Tơ’i đây đầu lạ sau quen,
Quen người ,
Mở miệng cười quen tiê’ng
Đào mận quen hơi .
Chuông vàng kha’nh ngọc quen lời .
Đo’ quen đây , e cũng co’ Trời ,
E Trời xui khiê’n ,
Yê’n thương oanh , oanh càng thương yê’n ,
Mình lại thương mình .
Ca’i thương lận đận chung quanh ,
Đèn thương bo’ng , dươ’i trăng thương hình .
Mợt mơ’i tình chia đôi
Cân lại càng thêm nặng .
Bạn mình ơi ,
Vậy thời thôi
Thương nhau cho rồi .

ƯNG BÌNH THU’C GỊA


Giá 14$ Mỹ Kim

Edgar Morin & Anne Brigitte Kern, QUẢ ĐÂ’T QUÊ HƯƠNG, Bản dịch: Nguyễn Hồi Thủ Giá: 15$ Mỹ Kim

Chương 1 : THỜI ĐẠI TOÀN CẦU

Chương 2: TÂ’M THẺ CĂN CƯ’ƠC DỊA CẦU

Chương 3 : SỰ HÂ’P HÔ’I TOÀN CẦU

Chương 4: NHỮNG VÂ’N ĐỀ QUA’ HIỂN NHIÊN

CA’C VÂ’N ĐỀ HIỂN NHIÊN THƯ’ YÊ’U

TÌNH TRẠNG HÂ’P HÔ’I

Chương 5: MỤC TIÊU CỦA NGƯỜI TRA’I ĐÂ’T CHU’NG TA

Chương 6: CHỮ NGHĨA HIỆN THỰC KHÔNG THỂ CO’

Chương 6: CHI’NH TRỊ NHÂN LOẠI

Chương 7: CẢI TẠO TƯ DUY

Chương 8: PHU’C ÂM CỦA SỰ TRẦM LUÂN

KÊ’T LUẬN : QUẢ ĐÂ’T QUÊ HƯƠNG .

TUỆ SỸ, TÔ ĐÔNG PHA, NHỮNG PHƯƠNG TRỜI VIỄN MỘNG .Giá: 14$ Mỹ Kim

Đó là tình thơ trong cuộc thơ và cõi thơ, không quyê’t là cuả Đông Pha hay không là cuả Đơng Pha .

Những người chơi thơ , mở cuộc giao tình vơ’i cuộc thơ .ban đầu chỉ là đi tìm một cõi mộng đơn sơ, rồi đột ngột , sững sờ, cảm kha’i như một mô’i sầu cô lữ thâ’y mình lưư lạc ở một phương trời đọa đày viễn mộng…………….

Hoa thô’n tàn hồng thanh hạnh tiểu ,
Yê’n tử phi thời
Lục thủy nhân gia nhiễu ,
Chi thượng liễu miên xuy hựu thiểu ,
Thiên nhai hà xư’ vô phương thảo …
..
( Tư‘ điệu " Điệp luyê’n hoa " )


VÕ PHIẾN, THƠ THẨN Giá: 10$ Mỹ Kim

VƯỜN XƯA .

Ca’ch đây chùng một kiê’p ngươ‘i …Em co’ nhơ’
Một ngôi nhà.
Hôm bă‘t đầu cuộc sô’ng chu’ng ta
Em nhơ’ chư’? cai’ đêm dài kỳ lạ
Gio’ định đê’n chợt ngâ,p ngừng ru’t lui êm ả
Suô’t một đêm cây la’ ne’n hơi ,
Tàu chuơ’i toan trở mình , nghĩ lại bèn thôi
Trời gần sa’ng mơ’i co’ mưa ro’n re’n ,
Những sợi nhỏ li ti vừa rơi vừa thẹn
Thâ’m ươ’t ma’i nhà chẳng một ai hay ………


Giá: 10$ Mỹ Kim


Giá: 20$ Mỹ Kim


Giá: 12$ Mỹ Kim


Giá: 14$ Mỹ Kim

Giá: 18$ Mỹ Kim

Giá: 15$ Mỹ Kim


Giá 8$ Mỹ Kim

In lần thứ hai, có bổ sung. Nhiều ảnh màu các cổ tự

Giá: 15$ Mỹ Kim