Bảy điều bí mật của Viết từ những Văn Sĩ tài danh trên hoàn vũ

The 7 Secrets of Writing From the Best Writers in the World

 

Lý Ốc BR phiên dịch từ mạng : https://medium.com/

 

JK Rowling

 

1. The best writers fight to master themselves - Những nhà văn trứ danh chiến đấu để tự làm chủ lấy mình.

Would you have a great empire? Rule over yourself – Publilius Syrus

Bạn cần một đế chế to lớn hay không? Vậy hãy tự cai quản mình – Publilius Syrus

Either you’ll be a loser that always relies on inspiration from others to get to work, or you will rule over yourself and do what you set out to do. If you’re going to write, rule over yourself. Nobody is perfect at it, but the writers who are even modestly successful at ruling over themselves are the ones that dominate the industry. Be a tyrant over yourself, but also give yourself a break. Remember that even Dostoyevsky couldn’t stop himself from gambling!

Hoặc bạn sẽ là người thất bại bởi luôn ỷ lại vào người khác để làm việc hoặc bạn sẽ tự mình quyết đoán tất cả mọi chuyện. Nếu bạn sắp viết, hãy tự đề quyết lấy. Không ai là người hoàn hảo về chuyện này, nhưng những văn nhân thành công dù khiêm nhường do con đường của y lựa chọn lại chính là những văn nhân tiêu biểu thuộc lĩnh vực đó. Hãy tự làm một kẻ ngược ngạo, tuy nhiên cũng phải biết điểm dừng. Nên nhớ rằng Dostoyevsky đã khó có thể dừng lại chuyện đổ bác đỏ đen!

 

2. The best writers are the ones that read the best books - Những nhà văn trứ danh là những nhà văn đọc nhiều sách hay

Read a lot. Reading really helps. Read anything you can get your hands on. –JK Rowling

Đọc thật nhiều. Việc đọc rất hữu ích. Đọc bất cứ gì mà bạn với lấy trên tay. –JK Rowling

She’s not joking. If you don’t consume the best raw material and inputs, how could you possible create any great outputs? Read the best books you can find, and don’t be afraid to read them many times (even the books you loved from your childhood!)

Bà ta không nói đùa. Nếu bạn không thể tiêu hóa những gì lý thú đọc được, thì làm thế nào bạn có thể sáng tạo ra được những áng văn hay? Đọc quyển sách khoái nhất mà bạn tìm được, và đừng ngần ngại đọc chúng thêm vài lần (ngay cả những quyển sách bạn yêu thích từ thuở nhỏ!).

If it’s a good book, anyone will read it. I’m totally unashamed about still reading things I loved in my childhood. –JK Rowling

Nếu nó là một quyển sách hay, người người sẽ tìm đọc. Tôi thật sự chẳng xấu hổ về chuyện tôi vẫn hãy còn đọc những thứ tôi hằng yêu thích từ thời thơ ấu. –JK Rowling

And remember, if you’re not feeling one book, drop it and go onto the next one. If it feels like reading is a chore, keep searching for the right book

Và nhớ rằng, nếu bạn không cảm thấy gì nơi cuốn sách, dẹp nó và tìm quyển khác. Nếu đọc mà thấy  như thường, hãy tìm một quyển sách khá hơn. 

If you don’t like to read, you haven’t found the right book. –JK Rowling

Nếu bạn không thích đọc, bạn đã không tìm đúng quyển sách mình ưa –JK Rowling

 

Michael Crichton

3. The best writers are those that get direct experience in the REAL world - Những nhà văn trứ danh là những nhà văn trực tiếp có kinh nghiệm sống THẬT

I eventually realized that direct experience is the most valuable experience I can have. Western man is so surrounded by ideas, so bombarded with opinions, concepts, and information structures of all sorts, that it becomes difficult to experience anything without the intervening filter of these structures. And the natural world — our traditional source of direct insights — is rapidly disappearing. – Michael Crichton

Sau cùng tôi nhận ra rằng kinh nghiệm trực tiếp chính là kinh nghiệm có giá trị nhất mà tôi có được. Người Phương Tây thì khá bị vây bủa bởi ý tưởng, bị quá nhiều ý kiến công phá, nhiều khái niệm, và đủ loại cấu trúc thông tin, cho nên nó trở thành khó khăn cho bất cứ chuyện gì cần biết mà không được những cấu trúc này lọc qua. và như vậy thế giới tự nhiên - nguồn thấu hiểu trực tiếp quen thuộc của chúng ta - nhanh chóng biến mất. – Michael Crichton

Seek out new adventures and experiences. Get direct experience without the digital filter of your smartphone, friends, or anyone else. Get lost in nature, and you’ll be forced to come face to face with new ideas.

Tìm những cuộc phiêu lưu và từng trải mới. Bắt lấy kinh nghiệm tại chổ không cần phải coi lại trên chiếc smartphone, hay bạn bè, hay ai khác. Đánh mất hoàn cảnh tự nhiên và bạn sẽ bị áp đặt phải đối mặt chỉ với nhiều thứ ý tưởng mới mẻ thôi.

 

4. The best writers write, every single day - Những nhà văn trứ danh viết, viêt mỗi ngày

It’s a cliche, because it’s true. One of the most prolific and obsessive daily writers is Stephen King. You can’t writer hundreds of novels unless you write, every single day.

Nó là khuôn sáo, vì nó thật. Một trong những nhà văn đam mê viết nhiều hàng ngày là Stephen King. Bạn không thế viết hàng trăm tiểu thuyết ngoại trừ bạn viết, viết mỗi ngày.

Amateurs sit and wait for inspiration, the rest of us just get up and go to work.- Stephen King

Những tay tài tử ngồi chờ  cảm hứng, còn tất cả bọn ta đứng dậy và đi làm việc. - Stephen King

 

5. The best writers aren’t afraid of showing their emotions - Những nhà văn trứ danh không hề e ngại việc phô bày cảm xúc của họ.

No tears in the writer, no tears in the reader. No surprise in the writer, no surprise in the reader. –Robert Frost

Không có nước mắt nơi nhà văn, không có giọt lệ nơi người đọc. Không khác thường nơi người viết,

không ngạc nhiên nơi đọc giả. –Robert Frost

 

Write what moves you emotionally. Believe that you can write something that will make yourself cry, and you will. Believe that you can surprise yourself with your writing, and you will. That astonishment will carry over to the reader.

Viết những gì lay động tình cảm của bạn. Hãy tin rằng bạn có thể viết điều làm cho bạn nhỏ lệ, và bạn sẽ. Hãy tin rằng bạn có thể tự gây bạn ngạc nhiên với điều bạn viết, và bạn sẽ. Rồi điều kỳ thú đó sẽ mang đến cùng đọc giả.

 

 

6. The best writers write what society and culture hates - Những nhà văn trứ danh viết điều gì xã hội và văn hóa ghét.

You have to write the book that wants to be written. And if the book will be too difficult for grown-ups, then you write it for children. –Madeleine L’engle

Bạn nên viết quyển sách mà mình muốn viết. Và nếu quyển sách thật quá khó khăn cho bọn người lớn, thì bạn viết cách cho trẻ em (đọc) vậy. . –Madeleine L’engle

Culture tends to turn its nose up at emotions that are not convenient for culture. Most parts of society and “culture” are, in fact, a cult. The second you write anything that makes the larger group uncomfortable, watch out. For writers, the only safe way to share controversial ideas is through stories that are so simple, they appear as “children’s stories”.

Văn hóa có khuynh hướng đưa mũi về những tình cảm nào dường như bất tiện cho nó. Hầu hết những phần xã hội và "văn hóa" đều là, thật vậy, một sự tôn sùng. Điều thứ yếu gì đó mà bạn viết làm cho số đông không thoải mái, nên xem lại. Đối với nhiều nhà văn, cách duy nhất để chia sẻ những tư tưởng gai gốc là bằng cách trình bày qua những câu chuyện thật đơn giản, chúng hiện diện như là "những câu chuyện của trẻ em".

 

7. The best writers don’t have formal education in writing - Những nhà văn trứ danh không cần có sự giáo dục khuôn phép trong viết văn   

The imagination cannot and must not be policed. –Camille Paglia

Sự tưởng tượng không thể và phải không thể bị canh chừng.–Camille Paglia

The writers who get more “education” before they write end up creating books that resonate with those who have had the most education. Education, if left to its own devices, becomes the practice of first limiting, and then policing the imagination.

The best writers do not police their imaginations. They do practice prudence, and they do censor themselves sometimes when they publish work publicly. But this doesn’t mean that they don’t hide esoteric ideas inside exoteric stories.

Những văn nhân nào thụ huấn nhiều "bài học" trước khi họ trước tác xong những quyển sách vốn có tiếng vang với những ai có học vấn cao siêu. Học thức, nó để lại cho phương châm của chính nó, trở nên sự thực hành của mức giới hạn đầu tiên, và rồi kiểm soát óc tưởng tượng.

Những nhà văn trứ danh chớ có canh chừng trí tưởng tượng. Họ thực hành sự thận trọng, và họ tự kiểm duyệt đôi khi họ xuất bản sách một cách công khai. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không che dấu những ý tưởng thầm kín vào bên trong những câu chuyện được phô diễn. 

 

Northwest, 3-2018

Lý Ốc BR phiên dịch

Từ nguồn:  https://medium.com/the-mission/the-7-secrets-of-writing-from-the-best-writers-in-the-world-b434e34500dd

 

http://www.gio-o.com/LyOcBR.html

 

 

© gio-o.com 2018