Pink-Floyd
 

Lê Chiều Giang

 

Cinema

 

Xoa lên mắt chút cay của ớt

Lệ như mưa

Rào rạt, khóc oan

Đứng giữa trời cao

Đời.

chứng dám

Vai đào thương?

 Ta đóng mới xong

 

Thì đi bước nữa

Rồi ...

Bước nữa

Bảy tỷ !

Nhân gian, chẳng thiếu ai

Chợt nghe trong gió

Lời bạt mạng

Chẳng thiếu ai,

Vẫn thiếu:

... Một người.

 

LêChiềuGiang

 

10/2020

 

 

http://www.gio-o.com/LeChieuGiangNghieuDe