nguyễn tư phương


tháng ba, cây sồi và bạn  

 

 

Trở về với tháng ba

đêm dật mùi cỏ mới

ngày ngái rực bóng hoang

gió thì thầm cuối vực

buồn cấu tôi tháng ba.

 

Tháng ba vào góc rừng

ôm thân sồi cô mộc

hỏi cây trong triệu kiếp

liệu có biết khi nào

mây đã bén mầm mưa?

 

Tháng ba ngồi nhớ bạn

thân trượng phu tám trượng

đầu lêu nghêu trên cao

thân trụ miền vô sắc

tâm mé bờ vô biên.

 

Trở về với tháng ba

trong vòng quay vô lượng

đến từ cõi Vô sanh

vẫn còn nguyên hình tướng

đâu là bờ tử sinh?

. . . . . .

Tháng ba trọn vòng quay

ta vô rừng nhớ bạn.

 

Nguyễn Tư Phương

3/2020

 

http://www.gio-o.com/ANMZ/NguyenTuPhuong.html