photo: NAT @ gio-o.com

 


Nguyễn Đức Nh�n

 

CHIỀU, TẢN MẠN C�NG PHỐ N�I

Tặng bạn Ho�ng văn L�m, một thời sương kh�i

 

 

Những con kiến v�ng

Khu�n những tiếng chu�ng ng�n cũ kĩ ho�ng h�n

X�y tổ trong k� ức ta

L�m nơi bảo lưu tập tục

L� nơi đẻ trứng m�a thu ấp ủ rừng th�ng bay phấn hương

 

Dường như ta đ� kể chuyện nầy với em

L�c sợi t�c em thuộc về b�ng tối?

 

V� ta qu� thiết tha những sạn sỏi một thời l�ng qu�n

N�n nỗi nhớ c�nh đồng xa chưa vội quay về

Nắng đ� qua s�ng

Những dấu ch�n đ� kh� hai bờ mưa nắng

L� cỏ đ� n�i g� về đời người

Đừng ngăn trở

Hoa d� quỳ v�ng ven đường đ� nở rộ m�a l�n

Rừng th�ng bay hương, gi� th�ng reo

Đ�o Prenn quanh co bịn rịn xanh

Cứ để người đến rồi đi

Đời � một d�ng ly biệt!

 

Dường như ta đ� thầm th� chuyện nầy với em

L�c những t�n c�y bắt đầu kh�p cửa?

 

Phố n�i m� ta đ�i lần t�m sự

B�y giờ đ�m đ� khuya �nh mắt

Những cột đ�n thẩn thờ đứng đợi tiếng vọng b�nh nguy�n

Ta kh�ng nỡ đ�nh thức những vi�n gạch vỉa h�

H�n huy�n về c�t bụi

V� xin lại địa chỉ của những chiếc b�ng m�a xưa

 

Dường như ta chưa thổ lộ chuyện nầy với em

Ồ, vừng trăng xanh đ� qua đầu n�i

Muộn rồi!

 

Đ�-lạt , 2013

Nguyễn Đức Nh�n

 

http://www.gio-o.com/NguyenDucNhanAnhTuTin.htm

 

� gio-o.com 2013