NGUYỄN ĐỨC NH�N

 

EM S�NG TRĂNG

 

Tặng c�t biển Mỹ Kh�

 

 

C�t biển �ng �nh lấn s�u đến tận ch�n n�i kia

cũng kh�ng thể chạm v�o

Gi� đ�m thấm xuy�n qua vết nứt c� đơn đ� tảng

cũng kh�ng thể chạm v�o

S�ng biển kh�t khao thầm k�n biết bao

cũng kh�ng thể chạm v�o

Đ�i b�n tay h�a th�n của b�ng tối ma lực

c�ng kh�ng thể chạm v�o

Nơi� thi�ng li�ng

Em �s�ng �trăng

 

2011

 

Nguyễn Đức Nh�n

 

http://www.gio-o.com/NguyenDucNhanAnhTuTin.htm

 

� gio-o.com 2014