Ở Phòng Tranh 3 Cọng & 3 Trừ


chùm ảnh
của

Nguyễn Tư Phương
 


photo: Paula Duarte
Triển Lãm của Nhóm Hoạ Sĩ Vùng Bay
Thư Viện Martin Lurther King
San Jose California
từ ngày 2 tháng 7
cho đến
ngày 30 tháng 7 năm 2014


chùm ảnh
của

Nguyễn Tư Phương
 

http://www.gio-o.com

© 2014 gio-o