Triển Lãm Hội Họa tại Saigon Business Center San Jose, Cali,

14 tháng 6 - 29 tháng 6 năm 2003