n g uy ễ n h à n c h u n g

 

n u ố i
 
          tặng anh Hoàng Xuân Sơn

trời còn nuối tuyết tháng tư
anh còn nuối mối tình hư huyễn còn
nuối anh em liếm môi son
nuối em anh ngậm bồ hòn nghe rơi


 

t ô i n h ư
m ộ t cá i m ả h ờ i

k h ô n g b ia


chia tay người cũ em về
với tôi chưa kịp lỗi thề đã xa
mùa hè tôi lạnh cháy da
mùa đông tôi nóng như là xông hơi
mây trời ngọc cũng của trời


tôi như một cái mả hời không bia

 


n g uy ễ n h à n c h u n g

 

Apr.22.2020