N G U Y Ễ N H À N C H U N G

 

N H Ớ N H Ứ T
M Ư A T H Ô I

 

 

Đà Nẵng mưa trong tiếng còi tàu
hú lên nghèn nghẹn tiễn đưa nhau
bàn tay bạn tiễn tay em vẫy
vẫy ở phương chiều ai biết đâu?

 

Tôi mịt mù xa tít tắp sông
nắng vàng quê xứ bỏ sau lưng
đi trong tuyết lạnh vò mưa đá
không dám thập thò câu thủy chung

 

Đà Nẵng đang chồm lên phía trước
cầu treo xâm thực bến đò ngang
nuối tiếc Hà Thân là lạc bước
là sai, khi thành phố lên thang?

 

Biết, vẫn đoạn đành trôi giạt xứ
cảm thấm ai xưa tiếng gọi đò
phàm tục loanh quanh hoài mệt lử
nhớ Hàn như nhớ đứa con so

 

Đà nẵng người quen không thấy lạ
tôi quá xa rồi vẫn thấy quen
lưu lãng tôi làm tên đá cá
lăn hoài dưa vẫn cuộc lênh đênh

 

Tôi có mười năm Đà Nẵng sống
mười năm du đãng nhứt trong đời
gã nhân chia trừ không biết cộng
nên đành chỉ nhớ nhứt mưa thô
i!

 

Nguyễn Hàn Chung

6/4/2020