NAT

 

"Giữa Trắng Đen là Ba Chấm ..."

 

 
 

"Giữa Trắng Đen là Ba Chấm ..."
(thơ Lê Nghĩa Quang Tuấn)


 
http://www.gio-o.com/NAT

 

© 2019 gio-o.com