NAT

www.gio-o.com


...

 

Phỏng vấn:
gio-o.com phỏng vấn NAT
nhân dịp kỷ niệm Gió O 10 Năm
2001-2011

Ả Đào

Âm Hội

artichoke

Black Poui


Chờ

Chợ

con-fetti


DEMONSTRACY

Gọi Dó

Hawaiian Pine

Hoa Hoè

khoảnh s

Light Inn

Night / Out

o tròn


o tròn vo

Rù Rì

Simulacra

Sticky Business

Sycamore Truffles

Ta Là Đá

Trò của Mèo


VÂN VẺ