Emily Hunerwadel

Lý Ốc BR phiên dịch

 

Mt bài thơ v sex ca mt nhà thơ trẻ đương đại ca M. Bài này có điểm rất đặc bit là li dùng ch. Ch dùng hai nghĩa. Bases, hair, babies, fork, pill.  Gn ging như li chơi chữ đố tc ging thanh ca Việt Nam. Tròn bng bp tay nm ngay kt máng, ti ngày ti tháng nó mc râu ra (trái bp). Người ta nói thà thp tc nht thanh còn hơn thp thanh nht tc. Chơi ch tc tục thanh thanh trong văn học rt khó hay. 

 

 

sexy poem to cover my bases

by Emily Hunerwadel

 

bài thơ sexy chun b cho tôi sn sàng

 

I think a lot about the character everybody wanted to put babies inside of

a lot about cracked statues recovered satellites

 

Tôi suy nghĩ tht nhiu v cung cách mi người muốn để bé con vào trong c

tht nhiu v nhng hình tượng nt n hi phc thành đoàn cận thn

 

I think a lot about voyager

I think a lot about gold

I think a lot about that thing the fork is going into

 

Tôi suy nghĩ tht nhiu v khách vin du

Tôi suy nghĩ tht nhiu v cht kim hoàn

Tôi suy nghĩ tht nhiu v vt chu cái nĩa đâm vào

 

Are you ever the thing the fork is going into?

Are you ever driving through cotton fields at night

and everything around you is a pillow?

 

Có bao gi bn là vt b cái nĩa đâm thng?

Có bao gi bn lái xe xuyên qua cánh đồng bông ban đêm

và mi vt chung quanh bn mm xm như cái gi?

 

What words are you whispering into my pillow?

What words cast the spell that puts the babies inside of me?

What words make the moon just something good to look at but no place to go?

 

T ng gì bạn đang thì thào vào cái gi ca tôi?

Tiếng nói gì như câu phù chú nhm to hài nhi vào trong tôi?

Tiếng nói gì làm mặt trăng là vt bt mt nhưng ch có hướng ra đi?

 

If I’m looking at my window and hear the hawk, is that the signal?

I think a lot about the longer my hair grows, the farther you are

about your face in my hair

 

Nếu tôi nhìn vào ca s và nghe tiếng con ó kêu, có phải đó là hiu lnh?

Tôi suy nghĩ tht nhiu v tóc ca tôi mc càng dài, v khuôn mt ca bn

trong tóc tôi càng xa ra

 

I think a lot about becoming a pill you can swallow

I think a lot about growing my hair into a tent

 

Tôi suy nghĩ tht nhiu v tôi là viên thuốc đắng bn có th nut

Tôi suy nghĩ tht nhiu v tóc ca tôi mc dài hóa thành mái lu

 

...............................................................................................................................

Cover all the bases

The idiom cover all the bases means

(1) to prepare for every possibility,

(2) to give attention to every aspect of a situation or problem, or (3) to inform (someone) of all matters at hand.

https://grammarist.com/usage/cover-all-the-bases/

 

Northwest USA, 3/2019

c BR phiên dch t ngun:

https://www.poets.org/poetsorg/poem/sexy-poem-cover-my-bases