Nỗ Lực Sáng Tạo

 

Lý Ốc BR chú dịch

 

@ The Creative Drive, by Catherine Barnett: Bài thơ có vẻ bi quan về thi ca. Nhưng thật ra không hẳn vậy. Ngay câu đầu đã loan báo sự làm tăng giá nhà của thơ. Nhà ở Mỹ là giấc mơ cho hầu hết mọi người. Hạnh phúc của người Mỹ hóa ra cũng đơn giản. Có việc làm, mua được căn nhà dựng xây nên  tổ ấm, home sweet home. Thế thôi.

@ Separation Wall, by Naomi Shihab Nye: Tác giả là một phụ nữ hai dòng máu Trung Đông và Mỹ. Nhóm chữ "a normal person" một người bình thường tác giả nhắc đi nhắc lại mấy lần. Nó là một tứ thơ làm cho bài thơ tưởng đâu có cái hơi bản sắc và chính trị, lại trở nên một bài thơ hay.

Cả hai nhà thơ đều dùng các thể thơ 3 dòng - Tercet hoặc 2 dòng - Couplet, đã có từ nhiều thế kỷ trước của Anh Quốc. Là các thể thơ có vần. Về sau này, và ngay cả hiện tại vẫn còn người làm thơ tiếng Anh xử dụng. Nhưng tự do phóng khoáng hơn, với ý tưởng mới và dĩ nhiên hợp thời hơn.

 

 

The Creative Drive

by Catherine Barnett

 

A recent study found that poems increased

the sale price of a home by close to $9,000.

The years, however, have not been kind to poems.

 

The Northeast has lost millions of poems,

reducing the canopy. Just a few days ago,

high winds knocked a poem onto a power line

 

a few blocks from my house.

I had not expected to lose so many at once.

“We’ve created a system that is not healthy

 

for poems," said someone. Over the next thirty years,

there won’t be any poems where there are overhead wires.

Some poems may stay as a nuisance,

 

as a gorgeous marker of time.

 

Sự Nỗ Lực Sáng Tạo

 

Một nghiên cứu gần đây cho biết rằng thơ làm tăng

giá nhà trong khoảng chung quanh $9,000 tiền.

Còn năm tháng, tuy vậy, đã không tử tế với thi ca.

 

Vùng Đông Bắc đã làm mất hàng triệu bài thơ,

giảm lượng nhà lều. Chỉ mới vài ngày trước đây thôi,

gió mạnh thổi tốc một bài thơ dính vào một đường dây điện

 

cách vài blocks từ nhà tôi.

Tôi đã không muốn bị mất quá nhiều trong một lúc.

"Chúng ta đã tạo ra một hệ thống rất yếu tệ

 

cho thơ," ai đó đã nói vậy.  Sắp tới chừng hơn ba mươi năm nữa,

sẽ không còn bài thơ nào tại những nơi còn nhiều dây điện nóng.

Có thể còn vài bài thơ hiện diện như là một sự  khó chịu làm eo,

 

như là một vật thể lộng lẫy lưu dấu thời gian.

 

 

Separation Wall

by Naomi Shihab Nye

 

When the milk is sour,

it separates.

 

The next time you stop speaking,

ask yourself why you were born.

 

They say they are scared of us.

The nuclear bomb is scared of the cucumber.

 

When my mother asks me to slice cucumbers,

I feel like a normal person with fantastic dilemmas:

 

Do I make rounds or sticks? Shall I trim the seeds?

I ask my grandmother if there was ever a time

 

she felt like a normal person every day,

not in danger, and she thinks for as long

 

as it takes a sun to set and says, Yes.

I always feel like a normal person.

 

They just don’t see me as one.

We would like the babies not to find out about

 

the failures waiting for them. I would like

them to believe on the other side of the wall

 

is a circus that just hasn’t opened yet. Our friends,

learning how to juggle, to walk on tall poles.

 

 

Bức Tường Ngăn Cách

 

Khi sửa trở chua,

Nó đóng tủa ly cách.

 

Lần tới khi bạn lặng im không nói,

hãy tự hỏi tại sao mình đã chào đời.

 

Người ta nói họ sợ hãi chúng tôi.

Trái bom nguyên tử đi sợ trái dưa leo.

 

Khi mẹ tôi biểu tôi gọt mấy trái dưa leo,

Tôi cảm thấy như là một người bình thường gặp chuyện khó xử:

 

Con gọt nó khoanh tròn hay cọng dài? Có cần bỏ hạt hay không?

Tôi hỏi bà ngoại nếu có thời gian nào đó

 

bà cảm thấy như là một người bình thường mỗi ngày,

thật yên ổn, và bà suy nghĩ khá lâu

 

lâu bằng khoảng thời gian mặt trời lặn và nói, Ờ.

Tôi luôn cảm thấy như là người bình thường.

 

Vả chăng người ta không thấy tôi là người như vậy.

Chúng tôi mong muốn rằng những trẻ con không nên biết

 

những điều hư hỏng đang chờ đợi chúng. Tôi mong muốn

chúng tin tưởng rằng phía bên kia bức tường

 

là gánh xiếc chưa mở màn. Các bạn của tôi,

đang học trò tung hứng chụp bắt, trò đi cà khiêu khệnh khạng.

 

Northwest, May 2019

 

Lý Ốc BR

 

Catherine Barnett

https://www.poets.org/poetsorg/poem/creative-drive

 Naomi Shihab Nye

https://www.poets.org/poetsorg/poem/separation-wall