Lê Thị Huệ

Bạt Cảm Với Thơ Trân Sa

(đăng trên tạp chí Thế Kỷ 21, tháng 6, năm 1991)