Hoàng Huy Mạnh

 

"Người Em Gác Trọ"

 

 

Người em gác trọ - người em gác trọ
Phòng anh đôi gót nhỏ thầm thì
(Cung Trầm Tưởng)


 
http://www.gio-o.com/hoanghuymanh

 

© 2019 gio-o.com