Vietnamese American Women in Leadership

Building and Transforming Great Leaders

Saturday, May 14, 2011, 8:00am-1:30pm

University of California, Santa Cruz Extension in Silicon Valley

2505 Augustine Drive, Suite 100, Santa Clara, CA 95054

một buổi hội thảo rất hữu ích

cho các thanh thiếu nữ

Trung học hay Đại Học

hãy đến tham dự để được khích lệ

cho tương lai của các thiếu nữ Việt trẻ

Nhóm VAECL

 (Vietnamese American For Education & Community Leadership (Silicon Valley)

http://www.vaecl.org

Giáo Sư Huệ Lê, Evergreen Valley Colleg

Giáo Sư Gấm Nguyễn, Evergreen Valley College

Giáo Sư Lena Trần, UC Santa Cruz

thân mời