Triển Lãm Tranh
Hà Cẩm Tâm
Lê Thị Quế Hương


hà cẩm tâm - cầu nguyện


hà cẩm tâm - ba ta


hà cẩm tâm - cùng bay cao


hà cẩm tâm - một mình


hà cẩm tâm - luân vũ


hà cẩm tâm - suối


hà cẩm tâm - thiếu nữ


lê quế hương - tay nồng


lê quế hương - cali hills 2


lê quế hương - chuối trổ bông


lê quế hương - hồng trần 1


lê thị quế hương - trở gót


lê quế hương - đong đưa tìm gió


lê quế hương - hồng trần 4

 

 

© 2007 gio-o