photo: Nguyễn Man Nhiên 

Nguyễn Tư Phương


Nibbana - Niết Bàn - Dập tắt

 

 

Nói theo kiểu ông Phật

Thời khoa học lượng tử

“Hạt không khác gì sóng

Sóng không khác gì hạt

Hạt cũng chính là sóng

Sóng cũng chính là hạt”*

. . .

Quả là bước nhảy vọt

Hiểu được…

… chết liền!

 

As the Buddha would said

In the realm of Quantum physic

“Particle is no different than wave

Wave is no different than particle

Particle is exactly wave

Wave is exactly particle”*

. . .

A Quantum leap, indeed

He who understood

Nirvana reached!

 

* Đổi chữ hai sắc, không trong kinh Bát Nhã thành hạt(particle) và sóng(wave) chơi cho vui (sau khi coi video clip “The Double Slit Experiment”)

 

Nguyễn Tư Phương

4/2021.