Người Bê-Tha


CHIỀU

 

Chiều… chỉ còn chút chói chang, chập choạng chỗ chiếc cầu cũ kỷ chông chênh cuối con cua cùi chõ .
Chiều chỉ còn chấp chứa cơn cớ của chán chường
cuối cuộc chơi!
Chiều chỉ cho chàng càng cảm chút choáng,
chập choạng,
chập chờn cơn chua chát cuối cùng...
Chẳng còn chi,
chẳng có chi,
cả cái chưa có...
Cái chết....
Chuyện chết chóc chớ chẳng chua chán chi chăng?
chàng cúi, chàng câm, chàng... cam chịu,
Cảnh chùa côi cút, chìm chậm chan chứa...
chán chường ...
cuối chiều!
Chiều chìm
Chàng cũng chìm...
Chàng chết chìm cùng chiều!

 

Người Bê-Thahttp://www.gio-o.com/NguoiBeThaLoiONhan.htm

 

2019