Hà Cẩm Tâm: Ngựa, Người, và Chơi

xem tranh khác của Hà Cẩm Tâm

http://www.gio-o.com