tranh Adrianade Castro


 

BƯỚC CHÂN

chân về trong ý niệm ngừng

giữa đêm hoa nở nụ bừng bừng khai

chân tôi

có dạo bước qua

ở em

bày cuộc

mặn mà trăm năm

và chân

nhớ chốn xa xăm

ở nơi

hạt bụi

chung nằm

hư không

chân em

biển sớm mai nồng

triều lên

vẽ vội

tô hồng dấu trinh

và trong ngẫu nhĩ

vô tình

ở tôi

ngấn tích

một

hình

bóng

không…

Vũ Hoàng Thư


tranh Adrianade Castro

© 2006 gio-o

các sáng tác khác của Vũ Hoàng Thư trên gio-o