H�nh Trang Việt Ngữ:

Sổ Tay Ch�nh Tả v� bộ Việt Sử Bằng Tranh

Trangđ�i Glassey-Trầnguyễn

H�nh: Trangđ�i, Phạm Quốc Việt, Phạm Ngọc L�n, Đắc Đinh

 

1.    Bao năm miệt m�i

C�u Lạc Bộ H�ng Sử Việt (CLB H�ng Sử Việt) v� Ban Đại Diện c�c Trung T�m Việt Ngữ miền Nam Calfiornia (Ban Đại Diện) vừa cho ra mắt �Sổ Tay Ch�nh Tả Tập 1" (STCT) v� bộ �Việt Sử Bằng Tranh Tập 1-4� (VSBT). Chương tr�nh ra mắt s�ch được trực tiếp truyền h�nh tr�n Đ�i SBTN tại Garden Grove, California v�o chiều Ch�a Nhật, 28 th�ng 5, 2017. Đ�y l� một chương tr�nh đặc biệt nhằm giới thiệu c�c t�i liệu tham khảo về tiếng Việt kh� quan trọng, nhất l� cho việc sử dụng tiếng Việt hằng ng�y, từ c�ch n�i đến c�ch viết. Chương tr�nh bao gồm c�c phần ph�t biểu cảm tưởng v� văn nghệ sinh động nhằm đề cao những n�t đẹp của tiếng Việt.

Ban Đại Diện v� CLB H�ng Sử Việt đ� c� buổi họp ng�y 26 th�ng Ba, 2017 tại Văn ph�ng Ban Đại Diện thuộc th�nh phố Westminster, California, để chuẩn bị cho những giai đoạn cuối của việc soạn v� in s�ch, cũng như cho buổi ra mắt s�ch. Theo bi�n bản buổi họp do t�i lập, Gs Song Thuận cho biết, �STCT là k�́t quả hạng thứ, từ vi�̣c soạn Tự Đi�̉n Vi�̣t Nam Hải Ngoại, bắt đ�̀u từ tháng 10-2011 đ�́n nay, đã 6 năm. Trong lúc làm tự đi�̉n, chúng t�i th�́y có nhi�̀u chữ ch�̃i nhau, kh�ng giải thích được. Chúng t�i x�t 4 phương pháp của �ng L� Ngọc Trụ khi soạn STCT. Thứ nhất, vi�́t chính tả theo cách nói: nghe sao, vi�́t v�̣y. Tuy nhi�n, trong tiếng Việt có nhi�̀u chữ đ�̀ng �m, khó ph�n bi�̣t; từ ngữ ba mi�̀n lại được phát �m khác nhau, kh�ng th�́ng nh�́t được. Do đ�, ch�ng t�i kh�ng theo phương pháp 1. Thứ hai, phải ph�n bi�̣t nghĩa của hai chữ, như 'ch�u' và 'tr�u.' Chúng t�i chọn phương ph�p này. Thứ ba, chọn theo s�́ đ�ng. Ch�ng t�i kh�ng dùng phương ph�p n�y, vì s�́ đ�ng kh�ng phải lúc nào cũng đúng. Thứ tư, vi�́t chính tả theo từ nguy�n, v� dụ sà lách (salade), sà b�ng (savon), etc. Chúng t�i chỉ dùng phương ph�p 2 và 4 m� �ng L� Ngọc Trụ đề ra.� C�c t�i liệu tham khảo trong qu� tr�nh bi�n soạn gồm các tự đi�̉n c�̉ nh�́t như của Huỳnh Tịnh Của đ�́n mới như L� Văn Đức. B�c sĩ Đinh Th�i Sơn, Chủ Tịch Ban Điều H�nh CLB H�ng Sử Việt, đ� nhớ lại những tuần lễ miệt m�i coi lại bản thảo STCT. �ng tin tưởng, �Quy�̉n sách sẽ có giá trị khi nó theo một phương pháp khoa học.� Gs Song Thuận t�n đồng, song cũng đưa ra nhận x�t về việc dung ho� giữa khoa học v� th�i quen. �ng n�i, �Tuy nhi�n, có nhi�̀u chữ mình phải ch�́p nh�̣n chữ mà mọi người đã quen. Như khoái trá' đúng ra là 'khoái chá,' chá là chả, ăn ngon quá, là thích, nhưng nhi�̀u người đã quen 'khoái trá' n�n kh�ng đ�̉i lại 'khoái chá' được.�

T�i được bi�́t v�̀ sinh hoạt của CLB Hùng Sử Vi�̣t đã nhi�̀u năm, nhưng mãi đ�́n năm 2013 thì mới li�n lạc với hội. Ngày 20 tháng 8, 2013, t�i đã email Gs Song Thu�̣n đ�̉ bày tỏ lòng bi�́t ơn khi nhận quyển s�ch "Những Bài Học Lịch Sử" do Gs phổ biến tại Kho� Tu Nghi�̣p Sư Phạm kỳ thứ 25 năm đó, v� rất mừng c� được một t�i liệu qu� gi� như vậy cho việc giảng dạy Việt ngữ. T�i đ� ngưỡng mộ những c�ng vi�̣c mà Gs v�̃n làm trong nhiều năm nay, nh�́t là khi th�́y CLB H�ng Sử Việt ng�y c�ng lớn mạnh và mở r�̣ng đ�́n nhi�̀u c�̣ng đ�̀ng Vi�̣t Mỹ khác ngoài Qu�̣n Cam. T�i mu�́n tìm mua quyển "Đề nghị thống nhất c�ch viết Chữ Quốc Ngữ," và chia sẻ với Gs b�i t�i viết theo chủ đề của Kho� năm đó được đăng tr�n Di�̃n Đàn Th�́ Kỷ với tựa đ�̀ "giữ tiếng Việt, vững nước Việt." Gs Song Thu�̣n đã h�̀i �m ngay, và dặn t�i sửa lại vài l�̃i đánh máy sai trong "Những Bài Học Lịch Sử." Nh�n đó, Gs mời t�i tham gia vào Nh�m Thực Hiện Từ Điển Vi�̣t Nam tại Hải Ngoại với buổi họp h�ng th�ng. Tuy lúc đó t�i có hai con còn nhỏ, mà m�̣t cháu còn nằm n�i, nhưng t�i v�̃n đ�́n họp đ�̉ tìm hi�̉u th�m v�̀ c�ng vi�̣c của Nhóm. T�i là người nhỏ tu�̉i nh�́t trong nhóm, và là người nữ duy nh�́t hoặc trong s�́ 2 người nữ có mặt, tuy trong Nhóm có nhi�̀u vị nữ lưu v�̃n lu�n góp sức cho vi�̣c bi�n soạn qua email.


Trong những trao đ�̉i và thảo lu�̣n qua email cũng như tại các bu�̉i họp đ�̉ soạn TĐVNHN và STCT, t�i nh�̣n th�́y Nh�m Bi�n Soạn làm vi�̣c với tinh th�̀n tận t�m, nhẫn nại, d�n chủ, khoa học, và c�̀u toàn, nhất l� vị chủ bi�n. C� lần, khi đến họp, t�i mới biết Gs Song Thuận vừa đi soi ruột về, b�c sĩ buộc phải nghỉ ngơi, kh�ng được ra khỏi giường. Vậy m� �ng vẫn đến họp, v� tuy vẻ mặt xanh xao, �ng vẫn chủ toạ buổi họp v� b�n luận rất s�i nổi. Khi có m�̣t chữ c�̀n được c�n nhắc hay có đi�̀u gì c�̀n thảo lu�̣n, thì vị Chủ Bi�n email cho mọi người để trưng cầu � kiến. Sau đ�, nhi�̀u th�nh vi�n góp ý ki�́n cũng như đưa ra những tài li�̣u tham khảo đ�̉ r�̣ng đường bàn lu�̣n. Những vị trong Nhóm Bi�n Soạn đa s�́ đ�̀u là những chuy�n gia thu�̣c nhi�̀u ngành ngh�̀ khác nhau trước 1975, n�n t�i th�́y, đ�y là đi�̉m mạnh của Nhóm. Bởi vì khi bàn đ�́n những chữ nào thu�̣c chuy�n ngành gì, thì cũng có người đã s�́ng qua m�i trường đó đ�̉ góp ý cách thực t�́, nhất l� vì STCT và TĐVNHN nhắm tới những từ ngữ th�ng dụng trong đời s�́ng hằng ngày. Tuy nhi�n, cũng c� trường hợp ngoại lệ, Nh�m đưa v�o STCT những chữ kh�ng qu� th�ng dụng, nhưng lương t�m nh� gi�o buộc phải sửa lại cho đ�ng. Chẳng hạn trong email ng�y 13 th�ng Tư, năm 2016, Gs Song Thuận xin � kiến của Nh�m về chữ �ch�y sương.� �ng tham khảo 5 quyển tự điển kh�c nhau, v� 3 quyển kh�ng nhắc tới chữ n�y, c�n 2 quyển kia th� định nghĩa giống nhau nhưng lại định nghĩa sai. Ban đầu, �ng cũng muốn bỏ qua từ "ch�y sương" v� thấy kh�ng th�ng dụng. Nhưng v� định nghĩa trong 2 tự điển kia đều kh�ng ch�nh x�c, liệu Nh�m Bi�n Soạn c� cần định nghĩa lại cho đ�ng kh�ng? Sau những đ�ng g�p � kiến, chữ �ch�y sương' đ� được đưa v�o STCT với giải th�ch như sau ở trang 60-61:

ch�y sương: (tiếng văn chương, văn h�o Nguyễn Du d�ng khi viết Truyện Kiều, dựa theo t�ch ch�y ngọc v� cối ngọc gi� thuốc ti�n. Xem ghi ch� trong Truyện Kiều): Ch�y sương chưa nện cầu Lam (� n�i Kim Trọng v� Thu� Kiều chưa phải l� vợ chồng).

Nếu Nh�m Bi�n Soạn đ� mất s�u năm mới ho�n tất STCT, th� bộ Ban Đại Diện cũng mất nhiều năm để t�i bản bộ VSBT. Bộ s�ch vốn do T�c giả Bùi Văn Bảo (th�n sinh của cố Nh� b�o Bùi Bảo Trúc) thực hiện, bao gồm 30 tập, được in v� ph�t h�nh tại Canada bắt đầu từ th�ng 9 năm 1989 cho đến th�ng 12 năm 1990 th� ho�n tất. S�ch kết hợp lịch sử v� văn ho� Việt Nam, do 20 họa sĩ kh�c nhau minh hoạ. Trong Tập Một, bộ cũ, với nhan đề �Huyền Sử Đời H�ng,� của Nh� xuất bản Qu� Hương, t�c giả B�i Văn Bảo viết: �Việt Sử Bằng Tranh được bi�n soạn theo đ�ng diễn tiến li�n tục của lịch sử Việt Nam, nghĩa l� từ đời Hồng B�ng cho tới nh� Nguyễn T�y Sơn. Như vậy VSBT kh�ng phải l� những tiểu truyện rời rạc của từng danh nh�n một như mấy cuốn truyện tranh đ� xuất bản từ xưa đến nay, m� tập trước của VSBT li�n hệ đến tập sau một c�ch chặt chẽ.� Gia đình học giả họ B�i đã ủy quy�̀n và trao b�̣ sách cho Ban Đại Diện để tiếp tục phổ biến đến cộng đồng người Việt hải ngoại, nhất l� qua việc giảng dạy Việt Ngữ ở khắp nơi. Sau buổi họp hồi cuối th�ng Ba, Thầy Đặng Ngọc Sinh đ� khoe với t�i Tập I của Bộ VSBT. Thấy h�nh ảnh m�u sắc thật nghệ thuật, t�i hỏi, �M�nh t� m�u bằng tay hay vi t�nh, thưa Thầy?� Thầy Sinh đ�p, �Cả hai c�ch, nhưng phần lớn l� t� bằng tay, v� c� nhiều chi tiết kh�ng d�ng vi t�nh được.� Thầy Sinh l� người chuy�n To�n, nhưng lại được trời ph� cho t�i vẽ đẹp, n�n đ� miệt m�i trong nhiều năm �nhuận sắc' cho h�nh ảnh minh hoạ của bộ Việt Sử, vốn nguy�n thuỷ chỉ l� h�nh ph�c hoạ trắng đen.


2.    T�i liệu qu� b�u

 

L� người đầu ti�n ph�t biểu trong ng�y ra mắt s�ch, Gi�o sư Nguyễn Song Thuận đ� gửi lời ch�o tr�n trọng đến mọi người, �thay mặt Nh�m T�c Giả gồm h�ng trăm qu� vị tr� thức hải ngoại v� thầy c� gi�o dạy Việt ngữ.� �ng tiếp, �Mỗi d�n tộc đều c� một tiếng n�i ri�ng. D�n tộc n�o cũng tr�n qu�, g�n giữ v� h�nh diện về� tiếng n�i của m�nh. D�n tộc Việt cũng vậy. Tiếng n�i được k� hiệu bằng những h�nh vẽ, hay những chữ c�i gh�p lại, với mục đ�ch để học hỏi v� lưu truyền tư tưởng cho đời sau: Đ� l� chữ� viết. Chữ viết l� một sinh ngữ, c� đời sống, từ b�n khai� đến ch�n, thiện, mỹ rồi bị huỷ� diệt hay t�i sinh. Theo truyền thuyết, nước ta đ� c� chữ viết từ thời lập quốc. Ng�y nay ta c� chữ n�m tr�ng giống chữ H�n v� chữ quốc ngữ tr�ng giống chữ viết của người �u Mỹ. Chữ quốc ngữ ch�nh l� Chữ Việt. Muốn Chữ Việt được thống nhất, trong s�ng v� đẹp đẽ, Nh�m Thực Hiện Từ Điển Tiếng Việt Tại Hải Ngoại ch�ng t�i đề nghị một số phương ph�p v� mẹo luật như sau. Thứ� nhất: d�ng phương ph�p so s�nh v� ph�n biệt chữ đồng �m v� t�n trọng luật tự nguy�n, như Học Giả L� Ngọc Trụ đ� đề ra. Thứ hai: đề nghị một số "mẹo luật" để dễ nhớ, như mẹo đội mũ ph�n biệt dấu mũ, mẹo "d�ng sức" ph�n biệt "d đ " hay "gi", mẹo "hỏi, ng�" bằng hai c�u thơ: C� Huyền mang nặng ng� đau, Cậu Ngang sắc mắc hỏi sao thế n�y�� Sau 6 năm miệt m�i nghiền ngẫm, họp b�n, tham khảo h�ng chục cuốn Tự Điển v� s�ch gi�o khoa trước v� sau 1975, cũng như �p dụng c�c phương ph�p khoa học, ch�ng t�i cho xuất bản cuốn Sổ Tay Ch�nh Tả - Tập 1 n�y, dưới dạng bảng so s�nh, dễ đọc dễ hiểu. Sổ Tay Ch�nh Tả� sẽ d�ng l�m nền cho cuốn Từ Điển Tiếng Việt xuất bản tại hải ngoại nay mai. Ch�ng t�i rất mong được sự đ�ng g�p � kiến v� đề nghị qu� b�u của to�n thể� qu� vị, ng� hầu c� thể l�m cho Chữ Việt mỗi ng�y th�m phong ph� v� trong s�ng, xứng đ�ng l� một trong những sinh ngữ� thiết thực, đ�ng g�p cho nền Văn Minh Nh�n Loại tr�n h�nh tinh n�y.�

Kế đến, Thầy Vũ Ho�ng thay mặt cho Ban Đại Diện đ� tr�nh b�y về nguồn gốc của bộ VSBT, cũng như qu� tr�nh t�i bản c�ng phu từ bản gốc của nh� gi�o B�i Văn Bảo. Thầy n�i, �Thay mặt cho BĐDCTTVNNC, t�i xin được h�n hạnh giới thiệu đến qu� vi 4 trong số 15 tập sử bằng tranh bộ mới. Nguy�n t�c của bộ sử nầy gồm 30 tập khổ 5.5"x7.5" do cụ cố nh� Gi�o Bảo V�n B�i Văn Bảo ấn h�nh. Sau nầy bộ s�ch đ� được gia đ�nh của cụ ưu �i v� tin tưởng tặng cho BDD v� cho ph�p ch�ng t�i được quyền hiệu đ�nh v� t�i bản, cứ 2 quyển nhỏ trở th�nh 1 quyển lớn khổ 8.5" x 11", in� tr�n giấy l�ng, h�nh m�u tuyệt đẹp v� bằng cả 2 thứ tiếng, Việt v� Anh, để cho c�c em sinh ra v� lớn l�n tại hải ngoại, cũng như người bản xứ c� thể đọc v� t�m hiểu về Sử Việt Nam. Một v�i người đ� hỏi ch�ng t�i rằng, động lực n�o, nguồn t�i trợ ở đ�u v� trở ngại n�o trong việc hiệu đ�nh v� t�i ph�t h�nh bộ sử mới nầy? Thưa qu� vị, ngo�i việc t�i bản h�ng năm s�ch Gi�o Khoa để c� đủ t�i liệu giảng dạy cho� khoảng 200 c�c trường trong Hoa Kỳ v� ngoại quốc, việc d�nh ra một số tiền kh� lớn để in 4 tập sử bằng tranh đầu ti�n cũng l� một th�ch thức lớn đối với� ch�ng t�i.�


Nhưng v� thấy c�ng việc in lại bộ VSBT l� cấp thiết v� cần thiết, BĐD đ� kh�ng ngần ngại d�nh ra một ng�n s�ch 32 ng�n đ� để in bốn tập đầu. Qu� tr�nh thực hiện đầy c�ng phu, như Thầy Ho�ng kể lại, �Trước hết phải t�m c�c họa sĩ vẽ lại một số h�nh v� t� m�u lại c�c h�nh trong s�ch cho bắt mắt c�c em hơn. Nhờ người đọc lại to�n bộ v� chỉnh sửa lại c�c lỗi ch�nh tả, c�c c�u văn sao cho gọn nhưng đầy đủ � nghĩa v� dễ hiểu; t�m c�c nh� chuy�n về dịch thuật để dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh cũng gọn g�ng v� đầy đủ � nghĩa. Sau c�ng l� t�m người layout v� nh� in. Những người nầy đ� đ�ng g�p c�ng của một c�ch đ�ng kể để cho ch�ng ta c� được 4 tập Việt Sử Bằng tranh đầu ti�n m� qu� vị thấy h�m nay. Một nỗi băn khoăn nữa l� kh�ng biết c�c trường, c�c phụ huynh v� những người c�n thiết tha với tiền đồ tổ quốc c� đ�n nhận bộ sử nầy hay kh�ng? Nhưng d� sao đi nữa th� bộ sử mới cũng phải được cho ra mắt qu� vị h�m nay.� Thật ra, sự quan t�m đến bộ Việt Sử vốn đ� c� từ nhiều năm. Thầy Ho�ng n�i, �T�i nhớ c�ch đ�y 3 năm, cũng nh�n một buổi trực tiếp truyền h�nh ra mắt bộ s�ch Gi�o Khoa của Ban Đại Diện, ch�ng t�i cũng đ� giới thiệu bộ VSBT nầy v� đ� được sự ủng hộ nồng nhiệt của qu� thầy C� v� phụ huynh từ khắp Hoa Kỳ v� Canada. Nhưng l�c đ� ch�ng t�i chưa đủ khả năng t�i ch�nh để thực hiện, n�n ch�ng t�i đ� phải xin lỗi v� ho�n lại số tiền m� qu� vị đ� đặt mua.�

Giảng dạy lịch sử một c�ch đ�ng đắn l� một nhu cầu cấp thiết hiện nay, như mọi con d�n Việt thao thức về qu� hương, d�n tộc đều biết. Thầy Ho�ng chia sẻ, �Sử phải l� một t�i liệu được ghi ch�p một c�ch trung thực tất cả mọi sự việc đ� xẩy ra của một quốc gia từ khi lập quốc cho đến hiện tại, được d�ng l�m t�i liệu tham khảo, được in th�nh s�ch d�ng để dạy tại c�c trường học trong nước, v� được lưu truyền từ thế hệ nầy đến thế hệ kh�c. Ng�y nay, trẻ em trong nước kh�ng c�n được học sử nữa. Đ�y l� một �m mưu th�m độc để l�m suy yếu tinh thần d�n tộc của tuổi trẻ Việt Nam. C�c em sau nầy kh�ng biết đ�u l� nguồn cội của m�nh! Đ�y l� một trong số c�c chiến lược để x�m chiếm Việt Nam từ Tầu cộng. Tại hải ngoại, ch�ng ta dạy con em ch�ng ta biết thế n�o l� t�nh y�u qu� hương, ghi nhớ c�ng ơn của c�c bậc tiền nh�n, v� ghi nhớ c�ng ơn của c�c vị anh h�ng d�n tộc đ� v� nước qu�n m�nh, đ� đ�nh bại h�ng loạt c�c cuộc ngoại x�m từ phương Bắc, v� nhất l� để nu�i dưỡng � ch� độc lập tự chủ của d�n tộc Việt Nam. K�nh thưa qu� vị, �v� tri bất mộ.� Ch�ng ta phải dạy con ch�u ch�ng ta về sử nước nh�. Ch�ng ta phải gieo v�o l�ng c�c em t�nh y�u qu� hương, tự h�o d�n tộc, ghi nhớ c�ng ơn của tiền nh�n, của c�c vị anh h�ng d�n tộc đ� đổ bao nhi�u xương m�u để giữ g�n bờ c�i, kh�ng để một tất đất, một giọt nước rơi v�o tay qu�n giặc. Qu� vị h�y tiếp tay với ch�ng t�i bằng c�ch mỗi trường, mỗi Thầy C�, mỗi nh� n�n c� một bộ sử bằng tranh để dạy c�c em biết về lịch sử oai h�ng của d�n tộc Việt Nam. H�y đọc sử Việt Nam cho c�c em thiếu nhi nghe như truyện mẹ kể khi đi ngủ, ng�y nầy qua th�ng kh�c n� sẽ th�m nhập v�o l�ng c�c em l�c n�o kh�ng biết. Sự ủng hộ của qu� vị cũng sẽ gi�p ch�ng t�i c� th�m phương tiện t�i ch�nh để tiếp tục in 11 tập sử bằng tranh c�n lại, để kh�ng phụ l�ng cụ cố nh� gi�o B�i Văn Bảo v� gia đ�nh đ� tin tưởng v� ủy th�c cho ch�ng t�i trong c�ng cuộc bảo tồn v� ph�t huy lịch sử truyền thống của người Việt Nam.�

Ban Đại Diện cũng mượn dịp n�y để d�ng l�n Cụ Cố B�i Văn Bảo v� tỏ l�ng biết ơn với đại gia đ�nh họ B�i. Thầy Vũ Ho�ng đ� tr�n trọng mời b� B�i Mỹ Dương l�n s�n khấu để nhận bốn quyển Việt Sử Bằng Tranh, một m�n qu� tinh thần đầu ti�n m� Ban Đại Diện đ� d�nh nhiều c�ng sức để thực hiện trong năm nay.

3.    H�nh trang giới trẻ

Gi�o sư Trần Chấn Tr�, một trong ba vị MC điều khiển chương tr�nh ra mắt s�ch, đ� hỏi t�i, �Thưa c� Trang Đ�i, 23 năm trước đ�y, c� đ� từng l� c� gi�o dạy Việt Ngữ. Nay c� l� nh� nghi�n cứu khoa học x� hội v� văn học. Ch�ng ta vẫn thường nghe c�c b�i h�t �T�i y�u tiếng nước t�i, từ khi mới ra đời� của Nhạc sĩ Phạm Duy, hay �Học sinh l� người tổ quốc mong cho mai sau� của Nhạc sĩ L� Thương, hay �C�y c� cội nước c� nguồn, cội nguồn ta trong tiếng n�i Việt Nam� của Nhạc sĩ Trầm Tử Thi�ng. Tuổi trẻ v� tiếng Việt quan trọng l� thế. Vậy t�i liệu Sổ Tay Ch�nh Tả v� Bộ Việt Sử Bằng Tranh sẽ gi�p g� cho c�c bạn trẻ?�

Trước hết, t�i đ� gửi lời ch�o đến qu� quan kh�ch v� kh�n giả, v� c�m ơn Thầy Tr� đ� đặt c�u hỏi. Thứ đến, t�i xin tr�nh b�y hai điểm ch�nh. Thứ nhất, đ�y l� những quyển s�ch cần thiết cho việc dạy Việt ngữ ở bất cứ nơi n�o tr�n thế giới. Trong hơn hai thập ni�n qua, t�i đ� đến nhiều nơi tr�n nước Mỹ v� mười mấy nước tr�n thế giới để trực tiếp nghi�n cứu về kinh nghiệm của người Việt hải ngoại, nh�́t là qua sự bảo trợ của Chương trình Fulbright thu�̣c B�̣ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Ở b�́t cứ nơi nào t�i đ�́n, dù là những nước có ít người Vi�̣t như Thụy Đi�̉n, đ�́n những nơi có người Vi�̣t định cư từ r�́t l�u đời như ở Pháp, thì t�i lu�n th�́y vi�̣c dạy ti�́ng Vi�̣t được duy trì: cha mẹ dạy con tại nhà, hay đưa con đ�́n học tại các trường Việt Ngữ. Một điều m� mọi người đều quan t�m l� l�m sao c� được những t�i liệu c� gi� trị để dạy tiếng Việt cho c�c em. Qua kinh nghi�̣m dạy Vi�̣t ngữ từ đầu thập ni�n 90, qua kinh nghiệm hu�́n luy�̣n cho các Th�̀y C� đang giảng dạy tại c�c trường Việt ngữ và tại các trường c�ng, v� qua việc cố vấn cho c�c Thầy C� trong chương tr�nh song ngữ Việt-Anh tại c�c trường c�ng tại Hoa Kỳ, t�i vẫn đối diện với mối quan t�m n�y mỗi ng�y. �Sổ Tay Ch�nh Tả" v� �Việt Sử Bằng Tranh" sẽ đ�p ứng một phần n�o nhu cầu đ�. Hơn nữa, với t�nh trạng tiếng Việt trong nước bị � nhiễm như hiện nay, những t�i liệu n�y lại c�ng trở n�n cần thiết cho những ai muốn trao truyền một tiếng Việt trong s�ng, thuần tu� cho những thế hệ tiếp nối.


Thứ hai, những t�i liệu n�y sẽ gi�p c�c thầy c� v� phụ huynh trẻ rất nhiều trong việc giảng dạy, bảo tồn, v� ph�t huy tiếng Việt tại hải ngoại. 42 năm trước, khi miền Nam thất thủ, kh�ng chỉ qu� hương ch�ng ta bị đứt đoạn, tự do bị bẻ g�y, m� ch�nh tiếng Việt th�n y�u đ� bị đứt g�y, nhất l� cho những ai sinh sau ng�y 30 th�ng Tư như t�i, những người m� t�i gọi l� �thế hệ mồ c�i.� Mồ c�i v� khi ch�ng t�i ch�o đời, Cha th� bị bắt đi cải tạo, đi vượt bi�n, Mẹ th� bị �p đi kinh tế mới, đi lao động th� c�ng cho ch�nh quyền mới. Ch�ng t�i lớn l�n với một tiếng Việt c�i cọt, nhồi sọ. H�̣ th�́ng giáo dục và truy�̀n th�ng tr�n cả nước sau 1975 bị bi�́n thành c�ng cụ tuy�n truyền, đưa đến sự đứt g�̃y ho�n to�n trong ti�́ng Vi�̣t. STCT v� bộ VSBT sẽ cho những người Việt trẻ một h�nh trang th�ch hợp v� hữu �ch để trao dồi v� giảng dạy tiếng Mẹ đẻ. T�i ước g� hai mươi mấy năm trước, m�nh c� được những quyển s�ch n�y để dạy tiếng Việt cho c�c em. Hơn nữa, ch�ng ta cần khẳng định l� m�nh đang dạy tiếng Việt tại hải ngoại, v� v� vậy, tiếng Việt n�y cần phản �nh kinh nghiệm của người Việt tỵ nạn v� di cư; v� tiếng Việt n�y kh�c với tiếng Việt trong nước hiện nay. Th�m v�o đ�, sau hơn bốn thập ni�n định h�nh, cộng đồng hải ngoại tiếp tục nh�n thấy nhiều người trẻ dấn th�n v� đảm tr�ch những vai tr� l�nh đạo. C�c Thầy C� trẻ trong tương lai gần cũng sẽ tiếp nối những thế hệ Việt Ngữ đầu ti�n trong việc điều h�nh v� ph�t triển phong tr�o Việt Ngữ hải ngoại. Năm nay, Ban Đại Diện sẽ tổ chức Kho� Tu Nghiệp Sư Phạm kỳ thứ 29 v�o cuối th�ng Bảy với chủ đề �Tiếng Việt Truyền Thống đối với c�c Thầy C� trẻ.� N�n �Sổ Tay Ch�nh Tả� v� �Việt Sử Bằng Tranh� được xuất bản v�o thời điểm n�y th� thật l� tuyệt vời! Nhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu qu� Thầy C�, qu� phụ huynh, mỗi gia đ�nh người Việt c�ng mua những t�i liệu n�y v� ghi danh đi tu nghiệp để gi�p con em m�nh học tiếng Việt v� tạo điều kiện cho Ban Đại Diện tiếp tục thực hiện những tập c�n lại của bộ s�ch sử.


Để c� �Sổ Tay Ch�nh Tả,� �Việt Sử Bằng Tranh" bộ mới song ngữ Anh-Việt tập 1-4, v� �Việt Sử Bằng Tranh� bộ cũ tam ngữ Anh-Ph�p-Việt 30 tập, xin qu� vị li�n lạc Th�̀y Vũ Hoàng: info@taviet.org, georgehvu@gmail.com, 714 881 9294, hay thư v�̀ Ban Đại Diện C�c Trường Việt Ngữ Nam California, TAVIET LCS, 8295 Westminster Blvd, Westminster, CA 92683.

 

Trangđ�i Glassey-Trầnguyễn

http://www.gio-o.com/TrangDai.html

 

� gio-o.com 2017