Thông Báo

 

Sau 20 niên phóng bài lên mạng từ năm 2001

Kể từ tháng 8 năm 2022, Gió O chấm dứt nhận bài của tác giả chưa bao giờ cọng tác với Gió O.

Bài của các tác giả từng cọng tác với Gió O được phóng lên rất hạn chế, bất định kỳ, và tùy nhu cầu.

 

Kính Báo.

 

Lê Thị Huệ

Chủ Biên

www.gio-o.com

 

20 tháng 8 năm 2022