thông báo

 

Sau 15 năm phóng bài lên mạng www.gio-o.com vào mỗi chiều-tối thứ Hai hàng tuần.

 

Kể từ ngày 17 tháng 10 năm 2016, www.gio-o.com có một thay đổi  là phóng bài lên mạng không theo thời khóa biểu nhất định nào nữa.

 

Kính báo,

 

Lê Thị Huệ

chủ biên

www.gio-o.com

 

17. 10. 2016                                 

 

© gio-o.com