Võ Quê

1948 -

 

Tình Thơm Hoa Bưi

 

lối mòn hoa bưởi vương vương
dấu chân ngọc nữ đưa chàng về xa
mai trời nắng đổ ngựa sa
em còn ngóng đợi chiều tà bên sông
nay còn phơi lụa mùa đông
với tình biển núi mặn nồng quê hương
lối về hoa bưởi vương vương
bước chim đã lạ chàng nương nẽo hồn

( Tuần báo Khởi Hành, số 19 , 04 tháng 9 năm 1969)

 

Tình Thơm Hoa Bưởi,  thơ Võ Quê, trong tập THƠ TìNH NAM 1975 do gio-o.com tuyển chọn và giới thiệu.

 

 http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html 

 

gio-o.com 2011