Lu�n Ho�n

1941-

 

Con Đường v� Nh�n Vật

1.

Tr�n con đường thẳng A-B d�i 100 c�y số

Một người khởi h�nh từ A v�o m�a xu�n

Đi ngang qua m�a thu

Rồi ngủ v�i suốt m�a đ�ng băng gi�

B�y giờ l� m�a hạ kh�

Gi� bắt đầu từ Phương nam thổi ra phương bắc

T�n bộ h�nh vẫn một m�nh tr�n l�ng biển xanh

Như anh em

Đố em biết nơi n�o ch�ng ta sẽ l�m lễ th�nh h�n

K� giao k�o đẻ con cho ch�nh phủ?

 

B�y giờ trở về m�a xu�n

Giọt nước mắt n�y v� b�i thơ tr�n

Kh�ng ai th�m nhớ, kể cả anh

T�n học tr�, nghe lời khuy�n của bạn b�:

N�n l�m thi sĩ nếu kh�ng l�m sĩ quan

�i từ b�i đại số sang b�i thơ tự do một bước gần như anh em

Đố em biết nơi n�o cưu mang ch�n t�nh anh n�ng niu hồn đất nước?

Khi t�n du k�ch l�n về h�m qua

Rồi quả bom v� chiếc cầu g�y đổ

Như th�n thể y

Dưới lằn đạn của ch�ng ta

Em c� quyền ngoảnh mặt đi

Nhưng kh�ng c� quyền buộc tội cuộc triển l�m n�y:

Chiếc khăn tang cho những người qua cầu

C�ng y trở về c�i chết

Rồi th�n mật

Như anh em

Đố em biết nơi n�o y l� t�n th� địch?

 

Con đường A-B d�i 100 c�y số

Người bộ h�nh vẫn tiếp tục đi qua

Bằng cuộc đời n�y

V� nỗi tủi nhục của ch�ng ta

2.

Đừng ngạc nhi�n khi v�o ph�ng t�i

Con c�, con chim v� con kiến nhỏ

Đời sống t�i b�y ở tr�n ch�ng n�

M�u sắc �m thanh t�nh thương

v� tất cả

 

Buổi s�ng n�m lời ra � cửa vu�ng

Mặt trời huy ho�ng trở về điểm nhớ

Ngợi ca tự do từ l�ng lồng nhỏ

Trời cao

Tiếng cao

Theo nhau

C�ng gi�

 

Buổi chiều h� hơi v�o v�ch thủy tinh

Buổi tối b�y th�n tr�n quyển s�ch xinh

Ch�ng n� im nghe t�i th�nh ch�ng n�

Ch�ng n� im nghe t�i th�nh ch�ng n�....

 

Con Đường V� Nh�n Vật, thơ Lu�n Ho�n, trong tập THƠ T�NH NAM 1975 do gio-o.com tuyển chọn v� giới thiệu.

 

http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html

 

� gio-o.com 2010