ĐỌC ORWELL(1) Ở H� NỘI

Một thẩm ph�n nhắc nhở c�c Bloggers

�c�ch Việt Nam điều h�nh �c�ng l�� ra sao

 

b�i viết của V� Văn �i

 

 

Một lần nữa chứng cớ kh�i h�i lại tiếp diễn, Việt Nam ứng cử v�o Hội đồng Nh�n quyền ����LHQ ni�n kh�a 2014 � 2016. Vận mệnh nh�n quyền rồi đ�y sẽ ra sao khi H� Nội ngồi v�o ghế ấy ? Chỉ cần xem trường hợp xẩy ra cho ba nh� bloggers hiện đang đối diện với một phi�n t�a khiến ta nhớ lại c�u chuyện trước kia ở thế kỷ Orwell (1).

 

Nguyễn Văn Hải (b�t hiệu Điếu C�y tr�n blog), Phan Thanh Hải (b�t hiệu Anh Ba Saigon tr�n blog) v� Tạ Phong Tần (cựu sĩ quan c�ng an v� cựu đảng vi�n Cộng sản, chủ blog c� t�n C�ng l� v� Sự thật) sẽ đối diện một phi�n t�a với � tội x�m phạm an ninh quốc gia �. Cả ba l� th�nh vi�n của C�u Lạc Bộ Nh� B�o Tự Do, th�nh lập năm 2008, để k�u gọi quyền thiết lập truyền th�ng độc lập v� thăng tiến tự do ng�n luận, cũng như cho c�c nh� b�o tự do tại Việt Nam. Ở H� Nội với chế độ chuy�n chế theo hệ thống một đảng, h�nh động �n h�a như thế sẽ bị kết tội � tuy�n truyền chống ph� Cộng h�a X� hội chủ nghĩa Việt Nam � chiếu điều 88 trong b� luật h�nh sự.

 

Tiếc thay những vụ �n như vậy kh�ng l� chuyện hiếm c�. Hằng t� nh� hoạt động nh�n quyền v� bloggers đ� bị giam t� theo c�ch buộc tội như thế mấy năm gần đ�y. Tuy nhi�n ba trường hợp n�i tr�n đ�ng được ch� � v� những tiết lộ mới.

 

Tuần trước, một vị thẩm ph�n ở th�nh phố Hồ Ch� Minh theo d�i vụ �n (d� kh�ng l� vị chủ tọa phi�n t�a) cho một số th�nh vi�n ph�p l� địa phương biết rằng c�c bị can n�n kh�n ngoan nhận tội để tr�nh �n t� nặng nề. D� kh�ng n�i trực tiếp với c�c bị can hay c�c luật sư b�o chữa, h�nh như �ng ta mong th�ng điệp n�i thay cho chế độ n�y được phản hồi tới c�c bị can, v� những ai kh�c muốn hoạt động cho nh�n quyền trong tương lai. Điều c� thể tin được khi ta biết c�ng an thường g�y �p lực như thế tr�n c�c t� nh�n ch�nh trị. Nhưng h�nh như đ�y l� lần đầu ti�n một vị thẩm ph�n c� c�ng chủ trương.

 

Nếu ba nh� bloggers thực sự c� tội, v� được x�t xử c�ng minh trong hệ thống ph�p luật minh bạch, th� đ�y quả l� lời khuy�n x�c đ�ng - bị can v� tội thường khai c� tội để được giảm �n. Nhưng cả hai điều kiện n�i tr�n chẳng c� trong trường hợp n�y. Dưới ph�p luật Việt Nam, vị thẩm ph�n cảnh c�o, sự v� tội kh�ng đủ cho việc bảo vệ bị can nếu bị can kh�ng chịu nhận tội trước t�a �n. Những bị can tiếp tục � bướng bỉnh � kh�ng chịu nhận tội sẽ l�nh �n t� nặng hơn.

 

Vị thẩm ph�n n�i tr�n cũng cho biết sự tr� ho�n x�t xử ba nh� bloggers - lẽ đ� đưa ra t�a từ tuần lễ trước - v� ba cơ quan An ninh, Viện Kiểm s�t Nh�n d�n, v� T�a �n chưa ng� ngũ về mức �n cho ba bị can. Cơ quan An ninh muốn n�ng mức �n thật cao từ 14 đến 16 năm t� cho Điếu C�y, 12 đến 14 năm cho Tạ Phong Tần, v� 7 đến 9 năm t� cho Phan Thanh Hải. Trong khi đ� hai trong � nh�m tam h�ng � kia đề xuất �n nhẹ hơn. Ph�n quyết nhận tội l� dự b�o cuối c�ng.

 

Ba nh� bloggers c� thể nh�n những tấm gương đ� xẩy ra, nếu kh�ng chấp nhận lời cố vấn của vị thẩm ph�n. Nh� hoạt động cho d�n chủ Trần Huỳnh Duy Thức sau khi tuy�n bố v� tội đ� bị kết �n 16 năm t� th�ng gi�ng năm 2010 v� tội chống nh� nước - ngo�i những hoạt động kh�c, �ng viết nhiều b�i đăng tr�n mạng k�u gọi cải tổ ch�nh trị. Tại phi�n xử n�y, c�c nh� hoạt động kh�c đ� nhận tội, trong c� luật sư nh�n quyền L� C�ng Định, n�n chỉ l�nh �n từ 3 năm rưởi đến 7 năm.

 

Nếu c�o trạng đ� biển lận, th� tại sao chế độ lại muốn th�c đẩy sự nhận tội ? Dường như H� Nội tin rằng chịu nhận tội [của c�c bị can] sẽ củng cố cho việc H� Nội thường khẳng định � kh�ng hề c� t� nh�n ch�nh trị � tại Việt Nam, bởi v� như H� Nội biện luận, c�c bị can n�y đ� th� tội phạm ph�p nghi�m trọng.

 

Sự ch�nh lệch trong những �n t� l� việc đ�ng lo trong mọi trường hợp, nhưng tại Việt Nam th� hậu quả trở th�nh đặc biệt nghi�m trọng do c�ch cư xử với c�c t� nh�n ch�nh trị. Tất cả t� nh�n, d� l� t� ch�nh trị hay thường phạm, đều phải xuất tiền t�i chi trả cho những nhu cầu cơ bản, kể cả những nhu cầu bổ t�c cho khẩu phần chết đ�i. Trong khi c�c thường phạm được nhận từ gia đ�nh mỗi th�ng 2 triệu đồng (khoảng 96 Mỹ kim), ba nh� bloggers n�i tr�n chỉ nhận được năm trăm ngh�n đồng.

 

Chẳng đủ thấm v�o đ�u cho việc sống c�n tối thiểu. Căn tin do c�ng an l�m chủ b�n gi� 400.000 đồng một k� đường, 25.000 đồng một lon sữa hộp, hay 300,000 đồng nửa k� chả lụa.

 

Hơn nữa sự ch�nh lệch đối xử tr�n phương diện t�i ch�nh x�i m�n lời khẳng định của H� Nội, rằng kh�ng c� t� nh�n ch�nh trị tại Việt Nam. Trong thực tế, mọi người đều biết v� sao Điếu C�y bị cấm cố : hoạt động của anh g�y l�ng t�ng cho H� Nội v� �ng chủ của họ ở Bắc Kinh. Anh bị bắt lần đầu tại th�nh phố Hồ Ch� Minh năm 2008 sau khi tổ chức cuộc biểu t�nh chống Trung quốc nh�n cuộc rước đuốc thế vận hội. Sau khi bị giam t� 30 th�ng với c�o buộc giả tr� � trốn thuế �, lại tiếp tục bị giam v�o đ�ng ng�y anh m�n hạn t� th�ng 10 năm 2010 với tội danh � tuy�n truyền chống ph� nh� nước X� hội chủ nghĩa �. Anh bị biệt giam suốt 17 th�ng qua.

 

Ở bất cứ quốc gia thực sự hiện đại n�o, Điếu C�y v� hai nh� bloggers kia sẽ v� tội dưới bất cứ danh nghĩa � tội phạm � n�o. Cả ba người chỉ khẳng định c�c quyền được quy định tại điều 69 v� điều 53 trong Hiến Ph�p Việt Nam, bảo đảm quyền tự do ng�n luận v� quyền kiến nghị ch�nh phủ.

 

H� Nội phải trả tự do cho họ. C�c ch�nh phủ tr�n thế giới cần can thiệp H� Nội để thực hiện việc trả tự do n�y, nếu H� Nội c�n muốn đảm tr�ch vị tr� nh�n quyền nổi bật tại LHQ.

 

�ng �i l� Chủ tịch cơ sở Qu� Mẹ : H�nh động cho D�n chủ Việt Nam-----------------

(1) Georges Orwell (1903 � 1950), nh� b�o v� t�c giả người nước Anh, nổi danh ở thế kỷ 20 với hai tập truyện � Animal Farm � (Trại s�c vật), ngụ ng�n ch�nh trị trong một n�ng trại dựa tr�n sự phản bội C�ch mạng Nga của Staline, v� � 1984 �, diễn tả bằng tr� tưởng chế độ độc t�i to�n trị trong tương lai. Cuốn s�ch g�y t�c động s�u sắc từ đề s�ch đến c�c th�nh ngữ mới như � Big Brother is watching you � (Đại ca đang theo d�i bạn), � newspeak � (ng�n ngữ mới), � doublethink � (tư duy k�p, hay ba phải)� đ� th�nh ng�n ngữ thường tục.

 

-------------------------

3 � kiến (gửi ngay đến t�a b�o liền khi Wall Street Journal ph�t h�nh v�o buổi s�ng 23.4) :

 

Biffle French viết :

Nhưng đ�y l� chuyện b�nh thường ở Hội đồng Nh�n quyền LHQ. Cơ quan chỉ nhắm bảo vệ những kẻ phạm tội tệ hại nhất v� che giấu c�c tội phạm của ch�ng. LHQ chẳng g� kh�c hơn một C�u lạc bộ của bọn cướp (gangsters) ẩn nấp sau sự miễn nhiễm ngoại giao, nhờ vậy ch�ng c� thể ti�u x�i ở th�nh phố Nữu Ước tiền ch�ng cướp được.

 

Laird Wilcox viết :

 

Chẳng c� ch�nh quyền x� hội chủ nghĩa n�o chấp nhận lời ph� b�nh kh�ng thể kiểm so�t, v� đ�y chỉ l� một v� dụ kh�c. Thực tế, lịch sử của c�c chế độ x� hội chủ nghĩa đa phần l� lịch sử của cuộc đ�n �p nh�n d�n họ. Tinh thần độc lập l� điều m� c�c ch�nh quyền đ� sợ nhất.

 

Spencer Rowe viết :

 

D� c� thể kh�u lại vết thương cũ chăng, t�i muốn lưu � rằng c�u chuyện n�y đặt lại c�u hỏi về vấn đề Hoa Kỳ d�nh l�u với Việt Nam.

 

Nếu phe tả Hoa Kỳ kh�ng chống đối cuộc chiến chống Cộng sản, phải chăng ch�ng ta c� thể thiết lập v� hậu thuẫn một quốc gia d�n chủ hơn v� tồn tại cho đến h�m nay ?

hay l�,

 

Nếu ch�ng ta đứng ngo�i cuộc nội chiến Việt Nam, phải chăng cuộc chiến thắng của Cộng sản sẽ đưa tới một nh� nước nhanh ch�ng sụp đổ, như tất cả c�c quốc gia tả khuynh từng phải sụp đổ ?

 

 

http://www.gio-o.com/ThiVu.html