Thi Vũ

 

Hai b�i thơ cho hai Người

 

Tự Thi�u v� l�ng Từ Bi

 

 

Ghi ch� : Ngọn Đuốc B�nh Minh Trong Đ�m D�i N� Lệ v� Th�ch Huệ Th�u l� hai b�i thơ đ�nh dấu hai người tự thi�u tr�n đất Việt : L� Thị Tuyết Mai, tự thi�u v�o l�c 5 giờ 30 s�ng ng�y 23.5.2014 trước Dinh Độc Lập, nay l� Hội trường Thống nhất, để phản đối Nh� cầm quyền X� hội Chủ nghĩa đ�n �p Gi�o hội Phật gi�o Việt Nam Thống nhất, đồng thời chống Trung quốc x�m lược thềm lục địa Việt Nam ; Thầy Th�ch Huệ Th�u bức x�c việc si�u cao thuế nặng, cưỡng chiếm đất đai, t�i sản người d�n v�ng đồng bằng s�ng Cửu long, đến can thiệp với nh� đương cục địa phương. Nhưng v� hiệu. Thầy tập họp 30 D�n Oan dự t�nh đi bộ từ Vĩnh Long ra H� Nội khiếu kiện ch�nh quyền Trung ương. Vừa khởi h�nh, đo�n bị Uỷ ban Nh�n d�n X� chận đứng, giải t�n v� h�nh hung. Đ�m 25.5.1994 tr�ng ng�y Phật Đản P.l. 2538, Đại đức Th�ch Huệ Th�u tự thi�u b�n d�ng s�ng Cửu Long ở X� Ba C�ng. Sự việc n�y được K� giả Cameron W. Bar viết b�i theo th�ng tin của Qu� Mẹ đăng tr�n b�o The Christian Science Monitor ph�t h�nh từ Boston số ra ng�y 21.11.1994.

 

T�i l�m hai b�i thơ dưới đ�y để tưởng niệm hai Người.

 

Thi Vũ

 

 

NGỌN ĐUỐC B�NH MINH

TRONG Đ�M D�I N� LỆ

 

Viếng Hương linh Đồng Xu�n L� Thị Tuyết Mai

 

Hoa Ưu Đ�m ngh�n năm mới nở

Nhưng mỗi ng�y người con Phật theo d�n

 

Từ thuở Hai B� Trưng dựng cờ chống x�m lược

Sư B� Thiều Hoa

�� mộ năm trăm qu�n ứng chiến

Nữ tướng Ti�n La c�ng nh�n d�n Phật tử

theo Hai B� bảo vệ non s�ng

 

Rồi Đinh L� L� Trần L�

Những Thiền sư cầm qu�n chống giặc

Kh�ng giết người

m� truy k�ch x�m lăng

� những x�m phạm v�o lẽ sống con người

v�o tự do tự chủ tự quyền

 

Từ hội nghị Di�n Hồng

� hội nghị B�nh Than

rồi Thiền sư Nguyễn Trải

v�o th�nh giặc vỗ an bằng đạo l�

giặc quy h�ng nhận lỗi x�m lăng

bao nhi�u Phật tử �m thầm dựng Nước

hai ngh�n năm đất Việt huy ho�ng

vai g�nh Trường Sơn vai g�nh Biển

cho qu� hương an lạc th�i b�nh

 

V� h�m nay

L� Tuyết Mai thắp đuốc

c�ng b�nh minh soi s�ng h�nh h�i

V� kh�ng c�n được n�i

dưới ch�nh thể Nh� Hồ

Chỉ c�n lại tr�i tim

chứa v� lượng Từ bi

chỉ c�n một � ch�

như thanh gươm Tr� tuệ

�m ch�ng sinh m� h�t lửa hiến d�ng

cho Quyền sống Quyền d�n Quyền người tối thượng

 

Đ�y địa ngục trần gian

Ta thề

����������� xin v�o trước

bao l�u c�n một t� nh�n v� lương thức

một t� nh�n v� ch�nh kiến tự do

một con người v� tương th�n tương �i

bị giam cầm đ�y đoạ ngục A Tỳ

 

Tr�n tuyết trắng một hoa mai vừa nở

b�o xu�n về m�a tự chủ tự do

m�a đạo ph�p như kim cương bất hoại

m�a d�n tộc xua ngh�n qu�n quỹ dữ

lăm le v�o th�n t�nh Việt Nam.

 

N�y Đại H�n

���� h�y quay về cố quốc

� M� Nhi, T�n Sĩ Nghị c�n kia

Đất trời Nam l� của d�n Việt hi�n ngang.

 

Thi Vũ

26.5.2014

B

 

TH�CH HUỆ TH�U

 

Biệt trời cuồn cuộn

Cửu Long

Ruộng đồng kh�ng giới tuyến

M�y trắng hớp hồn

 

Kh�ng nh�nh nghỉ

c� bay

 

Tr�ng mắt đỏ lừ

mệt lả

hắt r�ng hồng hoang

l�n chiều nắng

Người n�ng d�n

g�nh g�nh thuế nặng nề

tr�n giường đ� trơn ướt

 

Ng�y xưa bom dội

Ng�y xưa ph�o k�ch

M�u t�m

ứa đắng da măng cụt

Con c� ng�p

Hạt nước kh� giữa b�n

Mẹ �m con

quay lưng đỡ đạn

N�ng d�n l�a đất l�a trời

chạy về thị trấn

kh�i xăng

 

Ng�y nay

Những tr�i m�n nổ chậm

kh�ng b�o giờ

đặt giữa l�ng d�n Nam bộ

Những tr�i m�n c�ng an

Những tr�i m�n tỉnh uỷ

Những trung ương

ch�nh trị bộ

Ngọc Ho�ng

 

Những giường đ�

ch�n đất chạy về

xứ trầm hương Tinh x�

C�y v� sữa ra hoa

điềm đạm một Người ngồi

 

C�y di�m thứ nhất bật l�n

đốt lệnh truy người trốn thuế

C�y di�m thứ hai bật l�n

thi�u đốt b�ng v� minh

C�y di�m thứ ba bật l�n

th�nh hoa sen d�ng c�ng

Ch�ng sinh

 

Mặt trời thức dậy l�c ba giờ

lặng lẽ trong đ�m

nh�n �nh s�ng

Đại bi t�m.

 

 

Thi Vũ

1994

 

 

http://www.gio-o.com/ThiVu.html

 

 

� gio-o.com 2014