THI VŨ

 


KHU�N MẶT

 

 

Khu�n mặt cũ

c�n đ�

 

Khu�n mặt mới

vừa hiện ra

qua tay phẫu thuật

 

Đầu �c bừng l�n

xung thức mới

t�i tạo

hồi sinh.

Bv Villeneuve Saint Georges

29.3.2017

 

 

�I ANH

 

c�nh đồng ng�n ngữ

xanh biếc tới ch�n kh�ng

 

lặng thinh

ch�ng ta phổ độ

 

chợt nhi�n

d� nhỏ

v� t�i

biến th�nh niềm hoan lạc.

 

 

 

MỘT V� SAO

 

nếu tr�n trời trăng t�i

đ�m về ẩn trong ta

nhẹ nh�ng ta sẽ h�i

một v� sao r� đẹp

l�m nhẫn đ�nh tay em.

 

 

 

THƠ CHO JEANNE NGUYỆT QUỲNH

 

Em từ đ�u đến đ�y

Nở l�ng ta một đo�

Ta từ đ�y đi đ�u

Khi ho�ng h�n sang s�ng

L�n m�i kh�ng thiết n�i

Để lời ru th�m d�i

B�n tay năm nh�nh s�ng

Vỗ l�ng ta kh�ng th�i.

 

 

Thi Vũ

 

http://www.queme.net/

 

http://www.gio-o.com/ThiVu.html

 

 

� gio-o.com 2017