phỏng vấn

Nhà Thơ Nhà Tranh Đấu Nhân Quyền

Thi Vũ Vơ Văn Ái

 

về 2 cuốn sách do

Nhà Xuất bản Quê Mẹ

ở Paris vừa ấn hành 2016 :

 

GỌI THẦM GIỮA PARIS

NGUYỄN TRĂI: SINH THỨC VÀ HÀNH ĐỘNG

 

(Đài Saigon Network Television 51.3 Houston)