THI �VŨ

�M CALIFORNIA

 

 

�m Cali

c� Mai Thảo rượu say chửi đổng

c� Ngọc Minh đ�a tục

v� h�t hay tr�n bục L�ng Văn

c� Y V�n n�i năng kh�ng dấu

� vung lay chung ta �

l� vũng lầy chung

hay

v�ng lay ta đứng dậy ?

 

�m Cali

c� L� Uy�n rẽ thu�

cặp mắt buồn m�a hải động hồ tinh

r�t tai t�i

ch�m hoa thi�n l�

nhung một trời v� biếc l� tim reo

c� Thanh Thu� nơi ph�ng tr� chưa đến

mỗi đ�m về

h�i rụng những ch�m sao

đời mộng ảo

bỗng th�m mờ cố l�

giấc ngủ y�n trăm d�y mộng chờ ng�n

v� Kh�nh Ly

Duy Quang c�n h�t

những t�nh xưa trộn lẫn t�nh nay

những n�i đời em b� ngủ say

nơi đại dương gầm th�t

v� đ�u rồi nhạc sĩ Phạm Đ�nh Chương ?

 

H từ đ�u

những người ngồi

khi chiều l�n b�ng tối

cốc ly thừa

nước ngọt cũng ph�i pha

Nguyễn Thượng Hiệp cho t�i c� ph� đặc

thức t�i ngồi n�i m�i ph�t t�m tư

mặc Phạm Duy uể oải ra về

Ng�y theo đ�m

quay bồ chữ tung h�

Đỗ Ngọc Yến ngủ v�o

nơi trống dậy

Nguyễn Anh Tuấn n�i một chiều h�ng hổ

c� ai nghe v� biết c� ai thương

Cao �ng Kh�nh

Ng� Xu�n Hậu

những nh� thơ

Người rất trẻ rất hiền B�i Vịnh Ph�c

n�i x�n xao

b�n Nguyễn Mộng Gi�c đăm chi�u

c�y th�ng đứng r�o m�y trời ki�u bạc

v� Nhật Tiến

đem t�i ngồi một chỗ

trong l�ng anh

b�n bờ m�p qu� hương

Rồi một s�ng tin V� Phiến mỗ tim

t�i đến thăm

nụ cười vui đứng dậy

c�nh vẫn cao v� tr�c vẫn xanh

c�n Tuấn

�������� ������ Phượng

��������������������������� Hải

��������������������������� ������� Ph�

c�n Nguy�n Sa

Nghi Thụỵ

B�c sĩ Ninh

Phạm Quốc Bảo�

biết bao người chưa biết đến t�n

mới gặp gỡ

đ� quen h�nh

thấy b�ng

giữa đường qu�

Ng�y sẽ tới

họ đứng đầu chiến luỹ

thơ một d�ng

x� biển Th�i B�nh đi

 

Trong qu�n hẹp

Du Tử L� ăn phở

Th�i phu nh�n cười thoảng đ�m m�y hồng

người mặt ngọc

mắt trong

chim ch�c đậu

qu�n Doanh Doanh

Th�i T� Hạp l�m thơ

� trưa ng� nắng đ�u những người xưa cũ �

Đầu ng�n tay

một bầy s�ng �o lụa

những n�ng Ti�n vẫy n�n đ�n Nguy�n Khai

 

Tiếng h�t đ�m

mắt đui

đ�n đỏ v�ng xanh t�m

Trăng xa khơi

trăng nhạt

trăng ch�m

�m Cali

kh�c chi thời thịnh trị

trận ăn uống suốt đ�m cười vỡ ch�o

c� b�n xoa

cho kẻ đ� qu�n đời

T�i ngồi ng� gọi xin ly rau m�

 

�m Cali

c�n chi

khi từ giả

mai đi rồi để nắng lại quanh năm

người gọi rằng xưa

nay biệt lối

c�n kẻ mới

�m mối sầu rượu độc

 

Đ�m Cali mười năm qua vẫn thế

ng�n ngữ đ�m

l� m�i em vồn v�

tiếng h�t ng�y l� mắt

chốn m�y qua

V� c� t�i

khua tiếng cồng du mục

suốt rừng nho qua s�ng biếc ghềnh xa.

 

 

Thi Vũ

 

Los Angeles 1985

 

 

http://www.gio-o.com/ThiVu.html

 

 

� � gio-o.com 2014