ĐÃ TỚI TRƯỜNG THÀNH ....(4)

tạp ghi

 

 

 

trích từ báo Quê Mẹ, số 97-98, tháng 1&2, 1989


 
http://www.gio-o.com/ThiVu

 

© 2009 gio-o