trích từ báo Quê Mẹ, số 93, tháng 8, 1988


 
http://www.gio-o.com/ThiVu

 

© 2009 gio-o