THI �VŨ

 

 

ĐOẢN KH�C

 


Như một tiếng kim thanh

t�i lắng trong v�o hạt m�c

tr�n c�y cầu tuổi thơ

vắt qua gi�ng nước

th�nh phố ngủ trưa

khi em cười s�ng sảnh b�n cồn

l� đua tay xin giữ

quả ch�m mơ


T� �o hương em thơm phức

tung c�nh vỗ m�a xu�n

mặt trời nh�n hoa đếm tuổi

t�i ngừng cuộc phi�u linh


M�a h� c� những hạt mồ h�i

ngọc lăn tr�n tr�n

những sợi l�ng măn nhốt gi�

tr�n c�nh tay trần


T�i trở về

căn nh� trống kh�ng

những l� thư v�ng lộng gi�

heo may

m�a thu xanh mắt người


Như một tiếng kim thanh

t�i gửi cuốn từ điển đời t�i

v�o cổ chim

tr�n sa mạc �c

t�i gửi b�i thơ t�i

v�o m�i chưa kịp n�i

v� biết rằng

mắt em

l� kho t�ng tr� nhớ

em đem d�ng

cho những chiếc h�n sau


B�y giờ t�i chỉ c�n qu� hương

trong l�ng

con đ� xưa tr�i m�i

trong mắt

nước đưa nỗi chết đ�m

về tinh hệ b�nh minh

như t�i đưa em

v�o đ�y tim


B�y giờ t�i chỉ c�n hai lồng ngực

gọi gi� Trường Sơn

t�i chỉ c�n hai vầng nhật nguyệt

như hai chiếc v�

                            thơm

em cất ho�i chưa trả

b�n tay t�i sa mạc


B�y giờ t�i chỉ c�n một mảnh trời xanh

cho em lau mặt

t�i chỉ c�n t�i

cho em đo những bước ra đi

t�i chỉ c�n tiếng trống đồng

ng�n khuya tr�n gềnh đ�

gọi em

v�ng vang thanh điệu

nắn mu�n hơi thở

tạc khắc d�ng người


B�y giờ t�i chỉ c�n em

trang ho�ng ng�y chủ nhật

hai ba tư năm s�u bảy

một h�ng nến thắp

một mặt trời kh�ng tắt

con ngựa nh� trời ăn sương tr�n thảo nguy�n


B�y giờ t�i chỉ c�n em

- hơi thở

tiếp hơi lồng ngực

B�y giờ t�i chỉ c�n em

- đ�i mắt

nh�n về nơi sinh

B�y giờ t�i chỉ c�n em

- đ�i tay

k�o lay nhật nguyệt

B�y giờ t�i chỉ c�n em

- đ�i m�i

v�ng thơm tiếng nước

Kim Thanh


Em c�n cất giữ kh�ng

trong rừng em k�n mật

bộ lạc Thơ

t�i chăn dắt ngh�n năm


B�y giờ em h�y n�i

cho người kh�t nước trăm năm

buồn đau n� lệ

học n�i Tiếng Thơ.

 

 

CHIM, NƯỚC V� M�I

 


Con chim uống nước tr�n ng�n

Để rơi hạt xuống th�nh đ�n s�ng xanh

T�i treo nỗi nhớ tr�n c�nh

Mỗi xu�n lại nở một nh�nh hoa mai

Gi� bay dặm c�ch th�m d�i

N�i non theo hỏi c� ai cuối trời

V� ng�n n�n chẳng thốt lời

Đ�i m�i chẻ nửa xin mời em h�n

Mai sau c�n lại trong hồn

Dấu em phi�u bạt th�nh nguồn thơ t�i

 

 

CHIẾC H�N

 

Ch�n m�y qu� mẹ hiện nguy�n h�nh

Sen nở m�a sen gi� trắng tinh

�o em đ�u biết trong m�u nắng

Trăm tay xin h�i đọt t�nh xanh

Đ�u đỉnh đồi xưa một kiếp ngồi

Cho trăng thương nhớ bớt đơn c�i

Em tới rồi đi em chẳng biết

M� l� nơi đậu của chim m�i

Xưa đ� dần xa nay sắp xưa

C�n lưa tr�n mắt b�ng xa h�nh

B�nh minh gội t�c đ�m th�nh trắng

Sương kh�i l�ng ta vẹn kiếp người

C� đ�m n�o ngủ bỗng c� li�u

Trận gi� l�a hương đến tận hồn

Em h�y tin rằng ta đến h�n.

 

Thi Vũ

 

 

 

http://www.gio-o.com/ThiVu.html

 

 

� gio-o.com 2010